Időállapot: közlönyállapot (1990.II.14.)

1990. évi XI. törvény

a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény módosításáról * 

1. § A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: St.) 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre változik:

„3. § (1) A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.”

2. § A St. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Időszaki lapot természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága alapíthat.”

3. § Az St. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Helyi jellegű, önálló rádió- vagy televízióműsort készítő stúdiót (a továbbiakban: helyi stúdió) természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága is alapíthat; a helyi stúdió alapítójára az időszaki lap alapítójára és kiadójára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

4. § Az St. III. fejezetének első alcíme helyébe a következő cím lép:

„Az engedélyezés, a nyilvántartásba vétel”

5. § Az St. 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Időszaki lap előállítása és nyilvános közlése bejelentési kötelezettség alá esik. A bejelentés alapján az időszaki lapot nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vétel előtt az időszaki lap nem terjeszthető.”

6. § Az St. 14. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az engedélyt, illetve a nyilvántartásba vételt meg kell tagadni, ha a sajtótermék tartalma a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmakba ütközik.

(2) Az engedélyt meg kell tagadni, ha a helyi stúdió működéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek nincsenek biztosítva.”

7. § Az St. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) Az engedélyt vissza kell vonni, illetőleg az időszaki lapot törölni kell a nyilvántartásból, ha az engedély megtagadásának, illetőleg a nyilvántartásba vétel megtagadásának lenne helye; az engedélyt vissza lehet vonni, ha annak előírásait nem tartották meg.

(2) A bíróság - kérelemre - felülvizsgálja a sajtótermék előállítása és nyilvános közlése iránti kérelmet, illetőleg a nyilvántartásba vételt elutasító, valamint az engedélyt visszavonó, továbbá a nyilvántartásból való törlést elrendelő határozatot.

(3) Az ügyész indítványára a bíróság megtiltja annak a sajtóterméknek vagy sajtóterméknek nem minősülő iratnak a nyilvános közlését, amely a 3. § (1) bekezdésébe, valamint a 12. § (2) bekezdésébe ütközik. Az ilyen sajtótermék vagy irat nyilvános közlését az ügyész azonnal felfüggesztheti. Az ügyész nyilvános közlést felfüggesztő határozata a bíróság érdemi határozatának a jogerőre emelkedésével veszti hatályát.”

8. § Az St. 19. §-a a következő új (4)-(6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdés számozása (7)-(8) bekezdésre változik:

„(4) A személyhez fűződő jogok megsértése esetén a sajtó-helyreigazítási vagy a sajtóval szemben indított más polgári perben a bíróság a Tv. 7-10. §-aiban meghatározott szerveket közérdekű célra fordítható bírsággal is sújthatja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott perekben az ott megjelölt szerveknek is perben kell állniuk.

(6) A (4) bekezdés szerint kiszabható bírság legmagasabb összege 500 000 forint.”

9. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg az St. 6. §-a, 12. §-a (1) bekezdésének szövegéből a „valamint időszaki lapot” szövegrész, az St. 13. §-ának a) pontjából az „időszaki lap egyes lapszámainak” szövegrész, továbbá a sajtótörvény végrehajtásáról szóló, az 58/1989. (VI. 15.) MT rendelettel módosított 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 3. §-a a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére