Időállapot: közlönyállapot (1990.II.25.)

1990. évi XIV. törvény

az alkoholisták bíróság által elrendelt intézeti gyógykezelésének megszüntetéséről * 

1. § Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 35. §-ának (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Azt az alkoholistát, aki rendszeres és túlzott alkoholfogyasztásból eredő magatartásával családját, kiskorú gyermekeinek fejlődését, saját egészségét, környezetének biztonságát veszélyezteti, zavarja, az egészségügyi szerv jogosult gondozáson való részvételre kötelezni, illetőleg elrendelni a gyógykezelésnek kórház alkohológiai osztályán (részlegén) vagy munkaterápiás intézetben (a továbbiakban együtt: kórház alkohológiai osztálya) történő foganatosítását. A kórház alkohológiai osztályán történő gyógykezelés tartama nem haladhatja meg a folyamatos hat hónapot.”

„(3) A kórház alkohológiai osztályának vezetője az ott elhelyezett beteget a kötelező gyógykezelés ideje alatt - a beteg vele együttélő hozzátartozója beleegyezésével - alkalmazkodó szabadságra bocsáthatja, szükség esetén azonban a beteget bármikor visszarendelheti, illetve visszaszállíttathatja. Az alkalmazkodó szabadság időtartama a kötelező gyógykezelés időtartamába beszámít.

(4) A kórház alkohológiai osztályán történő gyógykezelésre kötelezett személy kérheti az elbocsátást a kórház alkohológiai osztályáról. Az elbocsátásról a kórház alkohológiai osztályának vezetője dönt. Elutasítás esetében a kérelmező orvosi bizottsági felülvizsgálatot kérhet. Ha a bizottság úgy dönt, hogy a kérelmező nem bocsátható el, az eljárás törvényessége felől a bíróság határoz.”

2. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 70. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés 1-3. pontjában felsorolt intézkedések önállóan, büntetés helyett, a 4. pontjában megjelölt intézkedés büntetés mellett, az 5. pontjában megjelölt intézkedés önállóan és büntetés mellett is, a 7. pontjában megjelölt intézkedés büntetés, illetve intézkedés mellett alkalmazható.”

3. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet 30. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 29. § (2) bekezdésében felsorolt személyeket az alábbi időpontig kell nyilvántartani:)

„i) azokat, akiknek kényszergyógykezelését rendelték el, az intézkedés végrehajtásának befejezésétől számított három évig;”

4. § (1) Ez a törvény 1990. február 1-jén lép hatályba.

(2) A Btk. 76. §-a, a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 59/I. és 86. §-a, valamint az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezeléséről szóló 1982. évi 41. törvényerejű rendelet a hatályát veszti.

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt a Btk. 76. §-a, illetőleg az 1982. évi 41. törvényerejű rendelet alapján elrendelt kötelező intézeti gyógykezelés nem hajtható végre. E rendelkezés végrehajtásáról az igazságügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére