Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.13.)

1990. évi XLVII. törvény

a Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról * 

A Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló, az 1989. évi LIII. törvénnyel módosított 1988. évi XI. törvény (a továbbiakban: TV) - a vállalkozási nyereségadóról szóló 1988. évi IX. törvénnyel való elvi és tartalmi összhangban biztosítása, valamint rendeltetésének kiterjesztése érdekében - a következők szerint módosul, illetve kiegészül.

1. § A TV. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A befizetőt a 6. számú mellékletben meghatározott

a) mezőgazdasági, erdőgazdasági és elsődleges faipari tevékenységek eredményére jutó 7. § szerinti hozzájárulásból 35%-os mértékű,

b) élelmiszer-ipari tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó egyes szolgáltatások eredményére jutó 7. § szerinti hozzájárulásból 20%-os mértékű

kedvezmény illeti meg.”

2.§ A TV

a) 3. számú melléklete e törvény 1. számú melléklete szerint,

b) 5. számú melléklete e törvény 2. számú melléklete szerint,

c) 6. számú melléklete e törvény 3. számú melléklete szerint

módosul.

3. § (1) E törvény kihirdetése napján lép hatályba; a rendelkezéseivel érintett kedvezményeket a befizető 1990. évben az e törvény hatályba lépése előtti mértékkel az 1990. július l5-ig elszámolt árbevétel arányában veheti igénybe.

(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az 1990. évi LIII. törvény l2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„l2. § Az Alapból 1990-ben, átmeneti jelleggel a TV 2. §-ában meghatározott felhasználási célokon túl és a TV 11. §-ában meghatározott felhasználási jogcímeken kívül:

- az Országos Tudományos Kutatási Alap rendeltetési céljaira 1160 millió forintot,

- a Felsőoktatási Fejlesztési Alap rendeltetési céljaira 690 millió forintot,

- az állami költségvetés részére 2 milliárd forintot

kell átadni.”

1. számú melléklet az 1990. évi XLVII. törvényhez

Az 1988. évi XI. törvény 3. számú mellékletének 1. pontja a következőkre módosul:

„1. Közszolgáltató tevékenység

SZTJ 405-11-02 Közforgalmú vasúti személyszállítás
SZTJ 405-12-02 Korlátozott közforgalmú vasúti személyszállítás
SZTJ 405-22-02 Helyi autóbusz-közlekedés
SZTJ 405-3 Kötöttpályás helyi közlekedés
SZTJ 405-42 Révközlekedés
SZTJ
405-79-02-09
Személyszállítással kapcsolatos egyéb szolgáltatás, amennyiben a 405-ös osztályba tartozó, előzőekben felsorolt közszolgáltatást alaptevékenységként végző adóalany teljesíti tevékenysége kiegészítéseként
SZTJ 507-52-01 Gyermek- és diákétkeztetés
SZTJ 609-11 Ivóvíz-szolgáltatás
SZTJ 609-19 Egyéb vízellátási szolgáltatás
SZTJ 609-2 Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatás
SZTJ 609-3 Fürdőszolgáltatás
SZTJ 609-44-ből a helyi jelentőségű közcélú vízrendezés
SZTJ 712-11-03-ból a Magyarországra akkreditált diplomáciai, konzuli képviseletek, valamint a Külügyminisztérium által meghatározott más külföldi szervezetek működéséhez szükséges épületek és egyéb építmények bérbeadása
SZTJ 712-26-ból a közszolgáltatást, államigazgatási nyilvántartásokat és az infrastruktúrát szolgáló térképészeti és földmérési tevékenység
SZTJ 714-1-ből a jogszabályban meghatározott bérű bérlakások és állami ingatlanok kezelése
SZTJ 714-19-ből a Magyarországra akkreditált diplomáciai, konzuli képviseletek, a Külügyminisztérium által meghatározott más külföldi szervezetek és munkatársaik elhelyezéséhez szükséges lakások és egyéb ingatlanok kezelése (beleértve az értékesítést is)
SZTJ 714-2 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
SZTJ 715-1 Veszélyes hulladékok kezelése
- Az Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat tevékenysége
- Az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalatok tevékenysége
- A megváltozott (csökkent) munkaképességűeket foglalkoztató, egyedileg kijelölt célszervezetek és a gyógyító célú foglalkoztatást végző szervezetek tevékenysége
- A közszolgáltató tevékenységek ellátását közvetlenül szolgáló eszközök fenntartásával, korszerűsítésével és fejlesztésével kapcsolatos tervezés, lebonyolítás és kivitelezés teljesítményértéke, amennyiben az említett munkákat - mint a szolgáltatás szerves részét - a közszolgáltatást ellátó saját maga végzi el és az érintett eszközök a saját üzemeltetésbe kerülnek.”

2. számú melléklet az 1990. évi XLVII. törvényhez

Az 1988. évi XI. törvény 5. számú melléklete a következőkre módosul:

„A 8. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában

1. Kulturális tevékenység

SZTJ 507-ből az alábbi termékek forgalmazása:
ITJ 66-16 Tankönyv
ITJ 66-3 Napilap
ITJ 66-7-ből Iskolai térkép
ITJ 69-22 Iskolai szemléltető és bemutató taneszköz
SZTJ 819 Oktatás
SZTJ 820-1 Közművelődés
Kivéve:
SZTJ 820-11 Tömegkommunikációs tevékenység
SZTJ 820-2 Művészeti tevékenység
SZTJ 820-31-ből a tankönyv és oktatási segédanyag szerkesztésével, lektorálásával, fordításával kapcsolatos kiadói tevékenység
SZTJ 820-32-ből a napilap szerkesztésével, lektorálásával kapcsolatos kiadói tevékenység
ITJ 66-16 Tankönyv

2. Sporttevékenység

SZTJ 821-1 Diáksport
SZTJ 821-2 Verseny- és élsport
SZTJ 821-31-ből a tömegsportrendezvények szervezése, lebonyolítása”

3. számú melléklet az 1990. évi XLVII. törvényhez

Az 1988. évi XI. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Élelmiszer-ipari tevékenység az alábbi ITJ és SZTJ számú termékek előállítása, illetve szolgáltatás nyújtása:

ITJ 80 Húsipari termékek
ITJ 81 Baromfi- és tojásfeldolgozó ipari termékek
ITJ 82 Tejipari termékek
ITJ 83 Tartósítóipari termékek
ITJ 84 Malomipari és összetett takarmánytermékek
ITJ 85 Cukoripari termékek
ITJ 87-0 Kenyér
ITJ 87-1 Péksütemény
ITJ 87-2 Száraztészta
ITJ 87-3 Egyéb sütő- és tésztaipari termékek
ITJ 88-3 Boripari termékek
ITJ 88-85 Izoszörp (folyékony cukor)
ITJ 89-90-től
89-95-ig

Élelmiszer-ipari hulladék
ITJ 89-98-2 Boripari hulladék
SZTJ 101-24 Élelmiszer-ipari javító szolgáltatás
SZTJ 101-99-ből Bérhűtőtárolás”

  Vissza az oldal tetejére