Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.13.)

1990. évi XLIX. törvény

a vállalkozási nyereségadóról szóló 1988. évi IX. törvény módosításáról * 

A vállalkozási nyereségadóról szóló 1988. évi IX. törvény (a továbbiakban: VA) a következők szerint módosul:

1. § A VA 13. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adóalanyt a 7. számú mellékletben meghatározott

a) mezőgazdasági, erdőgazdasági és elsődleges faipari tevékenységek eredményére jutó adóból 35%-os mértékű,

b) élelmiszer-ipari tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó egyes szolgáltatások, valamint

c) élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenység

eredményére jutó adóból 20%-os mértékű, adóvisszatartás formájában igénybevehető kedvezmény illeti meg.”

2. § A VA 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókedvezmény az ott megjelölt időtartamon belül is csak a feltételek fennállásáig, illetve azon naptári napokkal arányosan vehető igénybe, amelyeken az (1) bekezdésben meghatározott alapítói vagyonra vonatkozó feltételek együttesen fennállnak.”

3. § A VA 6. számú melléklete e törvény 1. számú melléklete szerint, 7. számú melléklete e törvény 2. számú melléklete szerint módosul.

4. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba; a rendelkezéseivel érintett adókedvezményeket az adóalany 1990. évben az e törvény hatályba lépése előtti mértékekkel az 1990. július 15-éig elszámolt árbevétel, illetve felmerült közvetlen K+F ráfordítások arányában veheti igénybe.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15. §-a (1) bekezdésének h) pontja, valamint a 9. számú mellékletének 2/a) és 6. pontja.

1. számú melléklet az 1990. évi XLIX. törvényhez

Az 1988. évi IX. törvény 6. számú mellékletének 1., 3., és 4. pontja a következőkre módosul:

„1. Közszolgáltató tevékenység

SZTJ 405-11-02 Közforgalmú vasúti személyszállítás
SZTJ 405-12-02 Korlátozott közforgalmú vasúti személyszállítás
SZTJ 405-22-02 Helyi autóbusz-közlekedés
SZTJ 405-3 Kötöttpályás helyi közlekedés
SZTJ 405-42 Révközlekedés
SZTJ 405-79-02-09 Személyszállítással kapcsolatos egyéb szolgáltatás, amennyiben a 405-ös osztályba tartozó, előzőekben felsorolt közszolgáltatást alaptevékenységként végző adóalany teljesíti tevékenysége kiegészítéseként
SZTJ 507-52-01 Gyermek- és diákétkeztetés
SZTJ 609-11 Ivóvíz-szolgáltatás
SZTJ 609-19 Egyéb vízellátási szolgáltatás
SZTJ 609-2 Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatás
SZTJ 609-3 Fürdőszolgáltatás
SZTJ 609-44-ből a helyi jelentőségű közcélú vízrendezés
SZTJ 712-11-03-ból a Magyarországra akkreditált diplomáciai, konzuli képviseletek, valamint a Külügyminisztérium által meghatározott más külföldi szervezetek működéséhez szükséges épületek és egyéb építmények bérbeadása
SZTJ 712-26-ból a közszolgáltatást, államigazgatási nyilvántartásokat és az infrastruktúrát szolgáló térképészeti és földmérési tevékenység
SZTJ 714-1-ből a jogszabályban meghatározott bérű bérlakások és állami ingatlanok kezelése
SZTJ 714-19-ből a Magyarországra akkreditált diplomáciai, konzuli képviseletek, a Külügyminisztérium által meghatározott más külföldi szervezetek és munkatársaik elhelyezéséhez szükséges lakások és egyéb ingatlanok kezelése (beleértve az értékesítést is)
SZTJ 714-2 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
SZTJ 715-1 Veszélyes hulladékok kezelése
- Az Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat tevékenysége
- Az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalatok tevékenysége
- A megváltozott (csökkent) munkaképességűeket foglalkoztató, egyedileg kijelölt célszervezetek és gyógyító célú foglalkoztatást végző szervezetek tevékenysége
- A közszolgáltató tevékenységek ellátását közvetlenül szolgáló eszközök fenntartásával, korszerűsítésével és fejlesztésével kapcsolatos tervezés, lebonyolítás és kivitelezés teljesítményértéke, amennyiben az említett munkákat - mint a szolgáltatás szerves részét - a közszolgáltatást ellátó saját maga végzi el és az érintett eszközök a saját üzemeltetésébe kerülnek.

3. Kulturális tevékenység

SZTJ 507-ből az alábbi termékek forgalmazása:
ITJ 66-16 Tankönyv
ITJ 66-3 Napilap
ITJ 66-7-ből Iskolai térkép
ITJ 69-22 Iskolai szemléltető és bemutató taneszköz
SZTJ 819 Oktatás
SZTJ 820-1 Közművelődés
Kivéve:
SZTJ 820-11 Tömegkommunikációs tevékenység
SZTJ 820-2 Művészeti tevékenység
SZTJ 820-31-ből a tankönyv és oktatási segédanyag szerkesztésével, lektorálásával, fordításával kapcsolatos kiadói tevékenység
SZTJ 820-32-ből a napilap szerkesztésével, lektorálásával kapcsolatos kiadói tevékenység
ITJ 66-16 Tankönyv

4. Sporttevékenység

SZTJ 821-1 Diáksport
SZTJ 821-2 Verseny- és élsport
SZTJ 821-31-ből a tömegsportrendezvények szervezése, lebonyolítása”

2. számú melléklet az 1990. évi XLIX. törvényhez

Az 1988. évi IX. törvény 7. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Élelmiszer-ipari tevékenység az alábbi ITJ és SZTJ számú termékek előállítása, illetve szolgáltatás nyújtása:

ITJ 80 Húsipari termékek
ITJ 81 Baromfi- és tojásfeldolgozó-ipari termékek
ITJ 82 Tejipari termékek
ITJ 83 Tartósítóipari termékek
ITJ 84 Malomipari és összetett takarmánytermékek
ITJ 85 Cukoripari termékek
ITJ 87-0 Kenyér
ITJ 87-1 Péksütemény
ITJ 87-2 Száraztészta
ITJ 87-3 Egyéb sütő- és tésztaipari termékek
ITJ 88-3 Boripari termékek
ITJ 88-85 Izoszörp (folyékony cukor)
ITJ 89-90-től
89-95-ig Élelmiszer-ipari hulladék
ITJ 89-98-2 Boripari hulladék
SZTJ 101-24 Élelmiszer-ipari javító szolgáltatás
SZTJ 101-99-ből Bérhűtőtárolás”

  Vissza az oldal tetejére