Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.27.)

1990. évi LVI. törvény

az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről * 

1. § (1) A képviselő megválasztásának időpontjától tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.

(2) Az alapdíj a mindenkori miniszteri illetmény 50 százalékának megfelelő összeg.

(3) A képviselő legfeljebb két országgyűlési bizottság tagjaként részesülhet pótdíjban. A Házbizottság elnöke és tagjai e bizottságban kifejtett munkájukért pótdíjban nem részesülnek.

(4) A képviselő a tiszteletdíja (alapdíj és pótdíj) után személyi jövedelemadót fizet, és a tiszteletdíj nyugdíjjárulék alapot képez. Egyidejűleg fennálló több biztosítással járó jogviszony esetében a nyugdíjjárulékot a képviselő nyilatkozata szerinti jogviszonyból származó jövedelem után kell megfizetni.

2. § (1) A képviselő - az Országgyűléstől kapott megbízatása alapján - az alapdíj alapulvételével havonta a következő pótdíjakban részesül:

- az Országgyűlés elnöke 200%
- az Országgyűlés alelnöke 150%
- az Országgyűlés jegyzője 70%
- az Országgyűlés állandó és különbizottságának az elnöke
100%
- az Országgyűlés állandó és különbizottságának az alelnöke
80%
- az Országgyűlés állandó és különbizottságának a titkára
60%
- az Országgyűlés állandó és különbizottságának a tagja
40%
- a párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője és a független képviselők megbízottja

120%

(2) Az Országgyűlés Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi bizottságának tisztségviselője és tagja az (1) bekezdésben megállapított pótdíjon felül az alapdíj alapulvételével további 40% pótdíjban részesül.

3. § (1) A képviselő havonta költségtérítési átalányra jogosult. A költségtérítési átalány az alapdíjnak - ha a képviselő nyilatkozata szerint lakóhelye

a) Budapest főváros területén van - a 35%-a,
b) Budapesttől számított 100 km-en belül van -
a 40%-a,
c) Budapesttől számított 100 km-en túl van -
az 50%-a,
d) Budapesttől számított 200 km-en túl van -
a 60%-a.

(2) A képviselő kívánságára egyéni választókerületének székhelyét, vagy - a területi listán megválasztott képviselő esetében - a területi listának megfelelő megyeszékhelyet kell az (1) bekezdés alkalmazása során figyelembe venni.

(3) A képviselő hivatalos külföldi kiküldetésének költségei nem terhelik költségkeretét.

4. § (1) A nyilatkozata szerint Budapesten lakóhellyel nem rendelkező képviselő részére az Országgyűlés hivatali szervezete - lehetőség szerint - szálláshelyről gondoskodik. Az a képviselő, akinek részére az Országgyűlés hivatali szervezete szálláshelyet nem tud biztosítani, vagy arra a képviselő nem tart igényt, képviselői tevékenységével összefüggő igazolt szállásköltsége megtérítésére jogosult.

(2) Az a képviselő, akinek lakóhelye nyilatkozata szerint nem egyéni választókerületében vagy abban a megyében van, ahol területi listán megválasztották, ugyancsak jogosult képviselői munkájával összefüggő igazolt szállásköltsége megtérítésére.

(3) A havi szállásköltség térítés a képviselő havi alapdíjának az 50%-át nem haladhatja meg.

5. § (1) A pártok képviselőcsoportjai a munkájuk szakmai megalapozása érdekében szakértői díj igénybevételére jogosultak. A szakértői díj évi összege képviselőcsoportonként húsz képviselő évi alapdíjának megfelelő összeg, valamint - képviselőnként - a kormánypártok esetében az évi alapdíj 25%-a, az ellenzéki pártok esetében az évi alapdíj 50%-a.

(2) A független képviselő szakértői díj címén az alapdíja 50%-ának igénybevételére jogosult.

6. § (1) A pártok képviselőcsoportjai és a képviselők számára az Országgyűlés hivatali szervezete az Országgyűlés épületében, vagy ahhoz közeli épületben - térítésmentesen - munkavégzésre alkalmas irodahelyiségeket biztosít. A képviselőcsoportok számára biztosított irodahelyiségekben kell elhelyezni a munkájukat segítő gépírói és hivatali személyzetet is.

(2) A képviselők részére az Országgyűlés hivatali szervezete képviselőnként 1 fő személyzet alkalmazásának pénzügyi feltételeit biztosítja. A képviselő az alapdíjának 50%-a erejéig számolhat el személyzetre vonatkozó költségeket.

(3) A képviselő számára az Országgyűlés hivatali szervezetén keresztül igénybe vett, és a képviselő munkájához kapcsolódó postai és távközlési szolgáltatás ingyenes.

(4) A képviselő térítésmentesen jogosult igénybe venni az Országgyűlés hivatali szervezete által működtetett elemző, információs és dokumentációs szolgáltatásokat.

(5) A képviselő részére az Országgyűlés hivatali szervezete térítésmentesen biztosítja az Országgyűlés kiadmányait és hivatalos dokumentumait.

7. § (1) A képviselők számára az Országgyűlés hivatali szervezete egészségügyi szolgálatról gondoskodik.

(2) A képviselő a közforgalmú tömegközlekedési eszközöket ingyenesen veheti igénybe.

8. § A miniszterelnöki, miniszteri vagy politikai államtitkári tisztséget betöltő képviselő az 1. § (2) bekezdésében meghatározott alapdíj ötven százalékára jogosult; díjazására, költségtérítésére és kedvezményeire egyébként a Minisztertanács tagjai és az államtitkárok díjazását és kedvezményeit szabályozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § Ha a képviselő megbízatása az Országgyűlés működésének befejezésével szűnik meg, a volt képviselő - újraválasztásának esetét kivéve - további hat hónapon keresztül az alapdíjának és pótdíjának a megbízatása megszűnését megelőző hat havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosult. A képviselő kérelmére az ellátást egyösszegben kell kifizetni. Az erre az időre folyósított díjazás időtartama is munkaviszonyban töltött időnek számít.

10. § (1) Öregségi nyugdíjra jogosult az a képviselő, akinek e megbízatása az Országgyűlés működésének befejezésével szűnik meg, és a volt képviselő az ezt követő harmadik naptári év végéig az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betölti. E nyugdíjazással kapcsolatban az Országgyűlés hivatali szervezetét költségvetési befizetés nem terheli.

(2) Ha a képviselő az Országgyűlés működésének befejezése után újra jelölteti magát, öregségi nyugdíj az (1) bekezdés szerint - legkorábban a mandátumok igazolását követő naptól - akkor illeti meg, ha képviselőnek nem választják meg újra.

11. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit 1990. július 1-től kell alkalmazni, és ezzel egyidejűleg az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának, költségtérítésének és kedvezményeinek ideiglenes szabályairól szóló 42/1990. (V. 18.) OGY határozat a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére