Időállapot: közlönyállapot (1990.IX.15.)

1990. évi LXVIII. törvény

a kormányzati munkamegosztás megváltozásával összefüggésben egyes törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés a minisztériumok új feladat- és hatáskörének megállapítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A vízügyről szóló, többször módosított 1964. évi IV. törvény (a továbbiakban: Vt.) 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § (1) A vízügyi igazgatás körébe tartozik a vizek tervszerű hasznosításáról és kártételeik elhárításáról való gondoskodás (vízgazdálkodás), a vízügyi hatósági tevékenység ellátása, kivéve a vízháztartás, a vízminőség, a felszíni és a felszín alatti vizek védelmével összefüggő szabályozási és ellenőrzési feladatok, továbbá - külön jogszabályok szerint - a vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésének, kivitelezésének és üzemeltetésének szabályozása, szakirányítása és ellenőrzése.

(2) A vízgazdálkodást és vízügyi igazgatást a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter irányítja.

(3) A vízügyi igazgatás feladatait a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, valamint az irányítása alatt álló vízügyi igazgatási szervek végzik. Jogszabályban meghatározott vízügyi feladatokat a helyi önkormányzatok is ellátnak, továbbá a vízgazdálkodási társulatok vízgazdálkodási közfeladatokat is végeznek.

(4) A vízháztartás, a vízminőség, a felszíni és a felszín alatti vizek védelmével összefüggő szabályozási és ellenőrzési feladatokat teljes hatáskörrel a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter irányítja.”

(2) A Vt. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. § Vízügyi államigazgatási ügyben - a környezetvédelmi feladatok és más jogszabályban meghatározott feladatok kivételével - a hatósági jogkört a vízügyi igazgatási szervek gyakorolják.”

2. § (1) Az építésügyről szóló, többször módosított 1964. évi III. törvény (a továbbiakban: Ét.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az építésügyi igazgatás központi feladatait a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, illetőleg az építőipari tevékenység tekintetében - a Kormány által meghatározott körben - az ipari és kereskedelmi miniszter látja el.”

(2) Az Ét. 21., 31., 32. és 42. §-ában közlekedési és hírközlési miniszter helyett környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert, 47. §-ában pedig ipari és kereskedelmi minisztert kell érteni.

3. § (1) Az oktatásról szóló, az 1990. évi XXIII. törvénnyel módosított 1985. évi I. törvény (a továbbiakban: Ot.) 19. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(2) A művelődési és közoktatási miniszter központi ágazati irányító hatásköre - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed a törvény hatálya alá tartozó nevelési-oktatási, valamint művelődési szakigazgatási tevékenységre, függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató nevelési-oktatási intézmény milyen szervezetben, szervezeti alárendeltségben működik, illetőleg attól, hogy a tevékenységet nem nevelési-oktatási intézmény folytatja.

(3) Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás tekintetében a központi ágazati irányítást a munkaügyi miniszter látja el a képzés szakiránya szerint illetékes, valamint a képzésben érdekelt miniszterek, továbbá a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervek bevonásával.”

(2) Az Ot. 20. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(1) Az óvodai nevelés, az alap- és középfokú iskolai nevelés-oktatás, diákotthoni és kollégiumi nevelés-oktatás (a továbbiakban - az óvodai nevelés kivételével - együtt: alap- és középfokú nevelés-oktatás), valamint az alapfokú művészetoktatás központi irányítását - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a művelődési és közoktatási miniszter látja el.

(2) A szakközépiskolában, a szakmunkásképző iskolában, valamint a szakiskolában folyó szakmai oktatás tekintetében a központi irányítást a munkaügyi miniszter - a képzés szakiránya szerint illetékes, valamint a képzésben érdekelt miniszterrel együttműködve - látja el.”

4. § Az egészségügyről szóló, többször módosított 1972. évi II. törvény 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(4) bekezdés számozása (3)-(5) bekezdésre változik:

„(2) Az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés tekintetében a népjóléti miniszter a külön jogszabályokban meghatározott irányítási feladatokat látja el.”

5. § A szakképzési hozzájárulásról és a Szakképzési Alapról szóló 1988. évi XXIII. törvény 6. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Szakképzési Alap működtetéséről a munkaügyi miniszter gondoskodik.

(2) A Szakképzési Alap felhasználásával kapcsolatos feladatokat a középfokú iskolai nevelésben, oktatásban a szakmai oktatás tekintetében központi irányító hatáskörrel rendelkező miniszterek, az érdekképviseleti szervezetek képviselőiből, valamint a hozzájárulásra kötelezettek meghívott képviselőiből álló bizottság látja el. A bizottság elnöke a munkaügyi miniszter.”

„(4) A bizottság működési rendjét maga határozza meg. A bizottság működéséhez szükséges feltételekről a munkaügyi miniszter gondoskodik.”

6. § A belkereskedelemről szóló, az 1989. évi VI. törvénnyel módosított 1978. évi I. törvény 36. §-a (2) bekezdésében, 38. §-a (1) bekezdésében, valamint 40. §-ában a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere helyett ipari és kereskedelmi minisztert kell érteni.

7. § A társadalmi-gazdasági tervezésről szóló 1972. évi VII. törvény, a módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1985. évi II. törvény, valamint az egyes törvények és törvényerejű rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 1990. évi XXII. törvény 50-53. §-ai a hatályukat vesztik.

8. § (1) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ában a Környezetvédelmi Minisztérium, illetőleg a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium elnevezés helyébe Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, illetőleg Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium megnevezés lép.

(2) A Tv. 4. §-ának bevezető része az alábbiak szerint módosul, egyben b), e) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály”

b) Kereskedelmi Minisztériumot, kereskedelmi minisztert említ, ott a belkereskedelmi és idegenforgalmi feladatok tekintetében Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, illetőleg ipari és kereskedelmi minisztert, egyéb esetekben pedig Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumát, illetőleg nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszterét;”

e) Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztériumot, közlekedési, hírközlési és építésügyi minisztert említ, ott az építőipari tevékenység ágazati irányításával kapcsolatban - az építéstervezés kivételével - Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, illetőleg ipari és kereskedelmi minisztert, más építésügyi feladatok tekintetében Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot, illetőleg környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert, egyéb esetekben pedig Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, illetőleg közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert;”

h) Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumot, környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztert említ, ott a vízügyi, vízgazdálkodási feladatok tekintetében Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, illetőleg közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, egyéb esetekben pedig Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot, illetőleg környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert;”

(kell érteni.)

9. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére