Időállapot: közlönyállapot (1990.IX.18.)

1990. évi LXXI. törvény

az állami vállalatokra vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról * 

A nemzeti vagyon védelme, valamint a magántulajdon elsődlegességén alapuló piacgazdaság kialakítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az állami vállalatokról szóló, többször módosított 1977. évi VI. törvény (továbbiakban: Vt.) 10/A. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) ...Az indítvány elutasítása esetén az elkülönült gazdasági egység dolgozóinak kétharmada vagy az egység vezetőjének kérelmére az alapító szerv 60 napon belül elrendelheti az elkülönült gazdasági egység önálló vállalattá való átalakítását.”

(2) A Vt. 10/A. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Államigazgatási felügyelet alatt álló vállalat esetén az elkülönült gazdasági egység dolgozói legalább kétharmadának indítványára az alapító szerv az indítvány kézhezvételétől számított 60 napon belül rendelkezhet az egység önálló vállalattá alakításáról.”

(3) A Vt. 10/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A vállalat az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott esetekben az indítvány, illetőleg a kérelem előterjesztésétől az alapító szerv döntésének időpontjáig az elkülönült gazdasági egységben működtetett vagyonrészt gazdasági társaságba nem pénzbeni hozzájárulásként nem viheti be, továbbá ezt a vagyont nem idegenítheti el, illetőleg elkülönült gazdasági egységéhez nem csoportosíthatja át.”

2. § Az állam vállalatokra bízott vagyonának védelméről szóló 1990. évi VIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vállalat az 5. § (1) bekezdés b) pontjában említett esetben köteles, egyébként jogosult arra, hogy pályázatot írjon ki és annak feltételeit maga határozza meg. Ennek során a versenytárgyalásról szóló 1987. évi 19. törvényerejű rendeletet nem kell alkalmazni.”

3. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Vt. 10/B. §-a és 10/C. §-a (3) bekezdése,

b) a Tv. 5. § (2) bekezdése, valamint 6. §-a

a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére