Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.8.)

1990. évi LXXVI. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló, az 1990. évi LX. törvénnyel módosított 1989. évi XLVIII. törvényt (a továbbiakban: Ktv.) a 3. §-ának (4) bekezdésében, valamint a 4. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján a következők szerint módosítja:

1. § A Ktv. 1. §-ának (1) bekezdésében említett kiadás összege 10 620 millió forinttal emelkedik, a bevételi többlet pedig 10 620 millió forinttal csökken.

2. § A Ktv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja, valamint (3) bekezdésének a) pontja a következők szerint változik:

„a) a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások: 196 915 millió Ft”

„a) a nyugellátások emelésére: 34 915 millió Ft.”

3. § A Ktv. 4. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az előirányzat - nagyjavítások, beruházások nélkül - 67 700 millió forint.”

4. § A Ktv. 1. számú melléklete „Kiadások” rovatának egyes tételei a következők szerint módosulnak:

1990. évi
„Megnevezés 1989. évi várható ellátások
emelése
nélkül
ellátások
emelése

összesen
Nyugdíjak, nyugdíjszerű kiadások 156 930 162 000 39 915 196 915
Egészségügyi szolgáltatások - 66 000 1 700 67 700
Tb-kiadások összesen 271 570 316 289 39 250 355 829
A Társadalombiztosítási Alap egyenlege 18 930 - - -8 839

5. § A Ktv. 3. számú melléklete a következő 8. és 9. ponttal egészül ki és a következők szerint módosul:

„8. A minimálbér emelésének kihatása: 155,0

9. A terven felüli áremelések ellentételezése 1365,0”

„1990. évi számított keret: 67 700,0”

6. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az 1-4. §-okban meghatározott kereteken belül intézkedjen az egyes nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások - a nyugdíj összegétől függő differenciált - egyszeri kiegészítéséről. A havi 13 800 Ft-ot meghaladó ellátásban részesülő azonban egyszeri kiegészítésre nem jogosult.


  Vissza az oldal tetejére