Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.20.)

1990. évi LXXXI. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1989. évi költségvetésének a végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1989. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1989. évi költségvetésének végrehajtását

296 412 148 ezer (kétszázkilencvenhatmilliárd-négyszáztizenkétmillió-száznegyvennyolcezer) forint bevétellel,

269 534 108 ezer (kétszázhatvankilencmilliárd-ötszázharmincnégymillió-száznyolcezer) forint ellátási és működési kiadással és

26 878 040 (huszonhatmilliárd-nyolcszázhetvennyolcmillió-negyvenezer) forint többlettel jóváhagyja. A költségvetés végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számú, a bevételek, illetve az ellátási kiadások részletezését a 2., illetve 3. számú, a bevételi többlet felhasználását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § A társadalombiztosítási járulék-bevétel összege

237 096 millió forint; az összes bevételnek 80,0%-a. Ezen belül az állami és szövetkezeti szektorból származó bevétel

176 212 millió forint, a költségvetési szervektől eredő bevétel 47 472 millió forint, a magánszektorból 13 411 millió forint.

3. § A nyugdíjjárulék bevétel 53 600 millió forint, az összes bevételnek 18,1%-a.

4. § A társadalombiztosítási jellegű egyéb bevételek összege 3 027 millió forint, az összes bevételnek 1,0%-a.

5. § A társadalombiztosítás vegyes bevételeinek összege 2.157 millió forint, az összes bevételnek 0,7%-a. A vegyes bevételekből 2000 millió forint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény (a továbbiakban: T.) 4. § (5) bekezdése szerint forgóalap-ellátás összege.

6. § A társadalombiztosítás pénzügyi tevékenységéből származó bevétel összege 533 millió forint, az összes bevétel 0,2%-a.

A kiadások részletezése

7. § A nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra fordított kiadás 156 492 millió forint, az összes kiadásnak 58,1%-a.

8. § A családi pótlék kiadás 52 812 millió forint, az összes kiadásnak 19,6%-a.

9. § A gyermekvállalással kapcsolatos keresetpótló ellátásokra és segélyekre együttesen 15 086 millió forintot fordítottak; ez az összes kiadásnak 5,6%-a. Ezen belül a gyermekgondozási díj 8 250 millió forintot, a terhességi-gyermekágyi segély 3 412 millió forintot, a gyermekgondozási segély 2 701 millió forintot, az anyasági segély 723 millió forintot tesz ki.

10. § A táppénz-kiadás 21 097 millió forint, az összes kiadásnak 7,8%-a.

11. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök igénybevételével összefüggő támogatásra 19 264 millió forintot használtak fel; ez az összes kiadás 7,1%-a.

12. § Különféle egyéb segélyekre, gyógyászati szolgáltatások igénybevételével összefüggő támogatásokra és egyéb társadalombiztosítási kiadásokra együttvéve 2 219 millió forintot fordítottak; ez az összes kiadás 0,8%-a.

13. § A társadalombiztosítás működésére 2 564 millió forintot használtak fel; ez az összes kiadás 1,0%-a, a Társadalombiztosítási Alap összes bevételének 0,9%-a.

A bevételi többlet és felhasználása

14. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1989. évi bevételi többlete 26 878 millió forint.

(2) A bevételi többletből 501 millió forintot különféle, egészségmegőrzéssel kapcsolatos, továbbá a gyógyszerforgalmazást segítő célokra; valamint a gyógyszer-finanszírozás állami feladatainak részbeni átvállalására használtak fel. Ebből a felhasználásból a 15. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tételeket az állami költségvetés 1991 évben a társadalombiztosításnak megtéríti.

(3) A bevételi többletből 15 900 millió forint értékpapírokban tartósan lekötött összeg. Ebből 13 100 millió forint az Országgyűlés döntése alapján vásárolt Lakás Alap fedezeti kötvényben, 2 700 millió forint a T. 6. § (4) bekezdésében említett részvényekben, 100 millió forint pedig az Ingatlan Bank Rt. részvényeiben fekszik.

(4) A bevételi többletből a (2)-(3) bekezdés szerinti felhasználások után fennmaradó összeg a Társadalombiztosítási Alap tartalékait képezi. A tartalék összegéből 400 millió Ft az ügyviteli tartalék, 223 millió Ft a befektetések hozama tartalék. A megmaradt 9 854 millió forintot a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti likviditási tartalékba (a továbbiakban: likviditási tartalék) kell helyezni.

15. § (1) 1991. év során az állami költségvetés a Társadalombiztosítási Alap részére - a mindenkori legnagyobb lakossági betéti kamattal megnövelt összegben - megtéríti.

a) a T. 6. § (4) bekezdésben említett részvények ellenértékeként 1989-ben kifizetett összeg és a névérték közötti 900 millió forint különbözetet.

b) a gyógyszertári központok pénztárgép beszerzését finanszírozó 100 millió forintot, valamint

c) az 1989. I. félévi gyógyszer-áremelés pénzügyi kihatásának a Szociális és Egészségügyi Minisztérium által kezelt költségvetési fejezetet terhelő, a Társadalombiztosítási Alapra áthárított 300 millió forintot kitevő összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegeket közvetlenül a likviditási tartalékba kell helyezni.

(3) A megtérítés részletes szabályait - ideértve a Társadalombiztosítási Alapból 1990-ben teljesített egyes kifizetések megtérítését is - az 1991. évi állami költségvetésről szóló törvény határozza meg.

16. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1990. évi LXXXI. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)
1989. évi 1989. évi
Bevételek előirányzat teljesítés Kiadások előirányzat* teljesítés
Társadalombiztosítási járulék 212 150 237 096 Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 150 500 156 492
Nyugdíjjárulék 47 300 53 600 Családi pótlék 49 100 52 812
Egyéb tb. jellegű bevétel 2 000 3 027 Anyasági ellátások 14 200 15 086
Vegyes bevételek 2 157 Táppénz 19 000 21 097
Pénzügyi tevékenységből származó bevétel
533
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatás
18 000

19 264
Egyéb segélyek, gyógyászati szolgáltatások és egyéb kiadás
2 300

2 219
Működési kiadás 2 135 2 564
Bevételek főösszege 261 450 296 412** Kiadások főösszege 255 235 269 534
Többlet 6 215 26 878

* Az állami tulajdonú részvények megvásárlására előirányzott 1800 millió forint nélkül.

** Az egyes tételek összegétől azok kerekítése miatt tér el.

2. számú melléklet az 1990. évi LXXXI. törvényhez

Társadalombiztosítási bevételek

(ezer forintban)
Megnevezés 1988. évi tény 1989. évi
előirányzat
tényszám
Állami vállalatok 97,667.542 120,000.000 136,510.762
ÁFÉSZ-ek 3,865.250 4,400.000 4,965.075
Ipari szövetkezetek 10,627.642 12,700.000 13,183.208
Állami szektor összesen 112,160.434 137,100.000 154,659.045
Mg. szövetkezet és szakszövetkezet 15,094.633 18,900.000 21,553.431
Állami és szövetkezeti szektor összesen 127,255.067 156,000.000 176,212.476
Költségvetési szervek 11,212.247 45,650.000 47,472.284
Kisiparosok 1,956.495 2,300.000 2,304.326
Magánkereskedők 519.086 700.000 612.543
Ügyvédek 135.261 150.000 204.825
Ipari szakcsoportok, gazdasági társaságok 1,285.324 1,720.000 1,643.112
Magánmunkáltatók alkalmazottai 2,940.133 3,180.000 6,126.519
Segítő családtagok és egyéb 483.348 450.000 761.759
Összesen 7,319.647 8,500.000 11,653.084
Kieg. tevékenységet folytatók járuléka 1,580.120 2,000.000 1,758.084
Magánszektor összesen 8,899.767 10,500.000 13,411.168
Társadalombiztosítási járulék összesen 147,367.081 212,150.000 237,095.928
Nyugdíjjárulék 45,200.322 47,300.000 53,599.715
Járulékbevételek összesen 192,567.403 259,450.000 290,695.643
Fogl. pol. célú koreng. nyugdíj megtérítése 57.595 100.000 366.522
Késedelmi pótlék és bírság 928.032 900.000 1,623.060
Egyéb bevételek 957.576 1,000.000 1,037.100
Egyéb bevételek összesen 1,943.203 2,000.000 3,026.682
A TB Alap vegyes bevételei 167.756 2,156.729
Pénzügyi tevékenységből származó bevételek 533.094
Társadalombiztosítási bevételek összesen 194,678.362 261,450.000 296,412.148

3. számú melléklet az 1990. évi LXXXI. törvényhez

Társadalombiztosítási ellátási kiadások

(ezer forintban)
1989. évi
Megnevezés 1988. évi eredeti intézkedési* módosított* tény
tény előirányzat szám
Munkások és alkalmazottak** 89,924.282 103,650.000 1,018.000 104,668.000 104,213.691
Mg. szöv. és szakszöv. tagok nyugdíja 23,740.648 28,790.000 547.000 29,337.000 28,327.481
Mg. szöv. és szakszöv. tagok járadéka 3,575.124 3,870.000 87.000 3,957.000 4,013.844
Ipari szövetkezeti tagok 3,649.074 4,024.000 66.000 4,090.000 4,137.010
Ügyvédek 124.737 145.000 145.000 131.521
Kisiparosok 2,823.654 3,425.000 57.000 3,482.000 3,424.202
Magánkereskedők 282.894 356.000 5.000 361.000 356.069
Segélyek és segélyjellegű ellátások** 5,371.320 5,760.000 4,563.000 10,323.000 11,174.686
Nyugdíjak és járadékok összesen 129,491.733 150,020.000 6,343.000 156,363.000 155,778.504
Foglalkoztatáspol. célú koreng. nyugdíj 69.682 100.000 3.000 103.000 326.036
Nyugdíjasok lakbérhozzájárulása 404.874 380.000 380.000 387.211
Nyugdíjkiadás összesen 129,966.289 150,500.000 6,346.000 156,846.000 156,491.751
Családi- és jövedelempótlék összesen 36,251.584 49,100.000 4,010.000 53,110.000 52,811.992
Anyasági segély 692.153 740.000 740.000 723.160
Terhességi-gyermekágyi segély 2,999.204 3,290.000 3,290.000 3,411,537
Gyermekgondozási díj 7,060.945 8,170.000 8,170.000 8,250.361
Gyermekgondozási segély 1,904.235 2,000.000 254.000 2,254.000 2,701.144
Anyasági ellátások összesen 12,656.537 14,200.000 254.000 14,454.000 15,086.202
Táppénz összesen 17,364.014 19,000.000 19,000.000 21,097.384
Megvált. munkaképességűek ker. kieg. 401.429 440.000 440.000 475.522
Temetési segély 232.205 270.000 270.000 235.607
Egyéb segélyek 992.950 1,160.000 15.000 1,175.000 1,123.627
Egyéb segélyek összesen 1,626.584 1,870.000 15.000 1,885.000 1,834.756
Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 18,171.758 18,000.000 800.000 18,800.000 19,263.650
Gyógyászati szolgáltatás 302.020 430.000 430.000 366.411
Egyéb társadalombiztosítási kiadások 18.208
Társadalombiztosítási ellátási kiadások összesen
216,338.786

253,100.000

11,425.000

264,525.000

266,970.354

* Kizárólag a szociálpolitikai intézkedésekkel összefüggésben szükségessé vált előirányzat módosítást tartalmazza.

** A rovattételrend szerint a munkások-alkalmazottak nyugdíjkiadásánál megjelenő 244.789 ezer forint összegű egyszeri kiegészítés a segélyek és segélyjellegű ellátások között szerepel.

4. számú melléklet az 1990. évi LXXXI. törvényhez

A bevételi többlet felhasználása

(millió forint)
Bevételi többlet 26 878
A bevételi többlet felhasználása:
Egészségmegőrzéssel, gyógyszerforgalmazással és gyógyszer-finanszírozás átvállalásával kapcsolatos kiadások
501
ebből:
Egészségmegőrzéssel kapcsolatos kifizetések 101
Pénztárgép-vásárlás a gyógyszertári központok részére* 100
Az 1989. I. félévi gyógyszeráremelés állami költségvetést terhelő, a Társadalombiztosítási Alapra áthárított pénzügyi kihatása*
300
Alapokba helyezett összeg 26 377
ebből:
Tartalékalapban tartósan lekötött 15 900
ebből:
Lakás Alap fedezeti kötvény 13 100
A T. 6. § (4) bekezdése szerinti részvények** 2 700
Ingatlan Bank Rt. részvény 100
Ügyviteli tartalék 400
Befektetések hozama tartalék 223
Likviditási tartalék 9 854
Együtt: 26 878

* A tételt az állami költségvetés 1991. évben kamatokkal megnövelten megtéríti a Társadalombiztosítási Alapnak.

** A vételár (2700 millió Ft) és névérték (1800 millió Ft) különbözetét az állami költségvetés 1991. évben kamatokkal megnövelten megtéríti a Társadalombiztosítási Alapnak.


  Vissza az oldal tetejére