Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.20.)

1990. évi LXXXII. törvény

a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet módosításáról * 

1. § A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló - többször módosított - 1971. évi 10. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) a következő alcímmel és 23/A. §-sal egészül ki:

„A szolgálati beosztás átminősítése

23/A. § (1) A belügyminiszter a Belügyminisztériumnál és intézményeinél a szolgálati beosztást polgári munkakörré minősítheti át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átminősítés a hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyát - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem érinti.

(3) A polgári munkakörben foglalkoztatott munkaköre ellátása során rendfokozatát nem használhatja és egyenruhát nem viselhet, továbbá nem tarthat szolgálati fegyvert.

(4) A polgári munkakörben foglalkoztatottak munkavégzésére, fegyelmi és anyagi felelősségére vonatkozóan az államigazgatási dolgozókra vonatkozó munkajogi szabályokat kell alkalmazni.

(5) Ha a hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerint átminősített munkakörbe történő beosztásához nem járul hozzá, a Tvr. 19. §-a alapján át kell helyezni, illetve kérésére a szolgálati viszonyát meg kell szüntetni.”

2. § A Tvr. a következő alcímmel és 23/B-23/D. §-okkal egészül ki:

„Pályázati rendszer

23/B. § A rendőrfőkapitányi és a rendőrkapitányi, valamint - megüresedés esetén - a belügyminiszter által kijelölt további szolgálati beosztást nyilvános pályázat alapján kell betölteni. Az érintett önkormányzat részvételét a pályázat elbírálásában biztosítani kell. A pályázat útján betölthető szolgálati beosztásba a kinevezés 5 évre történik. A pályázat kiírásának és elbírálásának rendjét a belügyminiszter rendeletben állapítja meg.

23/C. § (1) A rendőrfőkapitányok kinevezése előtt ki kell kérni a megyei, megyei jogú városi, illetőleg fővárosi közgyűlés véleményét.

(2) A rendőrkapitányok kinevezéséhez a települési önkormányzatok egyetértése szükséges. Az egyetértési jogot - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselőtestület gyakorolja.

(3) Ha a rendőrkapitányság működési területe több település közigazgatási területére is kiterjed, a kinevezéshez az érintett települések polgármesterei többségének egyetértő állásfoglalása szükséges.

(4) Az önkormányzatok véleményét, illetőleg egyetértését a kinevezési jogkör gyakorlója kéri meg. Az önkormányzat állásfoglalását a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester, illetőleg a polgármester, a (3) bekezdés esetén a rendőrkapitányság székhelyének polgármestere közli.

(5) Az önkormányzat a kinevezéssel kapcsolatos állásfoglalását a (4) bekezdésben említett megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül közli a kinevezési jogkör gyakorlójával. A határidő elmulasztása esetén az önkormányzatot egyetértőnek kell tekinteni.

23/D. § (1) A rendőrfőkapitányi és a rendőrkapitányi szolgálati beosztásba kinevezett - ha a pályázat eredményeként nem őt nevezik ki - a felkészültségének megfelelő alacsonyabb beosztásba is áthelyezhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati beosztásba történt, határozatlan időre szóló kinevezés a pályázatot elnyert e beosztásba való kinevezés napján megszűnik.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére