Időállapot: közlönyállapot (1991.III.14.)

1991. évi VII. törvény

a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal létesítéséről és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról * 

1. § (1) A földművelésügyi területi és egyes szakigazgatási feladatok ellátására megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalokat (továbbiakban: hivatal) kell létesíteni.

(2) A hivatal jogi személy.

(3) A hivatal a Földművelésügyi Minisztérium területi szerve, a földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alatt működik.

(4) A hivatal maradványérdekeltségű költségvetési szerv, amely gazdasági és pénzügyi feladatait az önálló gazdálkodási jogkörű Földművelésügyi Költségvetési Iroda részben önálló intézményként látja el.

2. § A hivatal ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt agrárigazgatási feladatokat, különösen

a) növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat,

b) szőlő-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos egyes fajtavédelmi feladatokat,

c) halászati, vadászati igazgatási feladatokat,

d) talajvédelmi (meliorációs) feladatokat,

e) agrárszakoktatási feladatokat,

f) erdőbirtokossági társulásokkal kapcsolatos törvényességi felügyeleti tevékenységet,

g) az agrárigazgatás keretébe tartozó támogatási rendszerek működtetését,

h) információs tevékenységet.

3. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a hivatal szervezetének, valamint a részletes feladat- és hatásköröknek a meghatározására.

4. § (1) Az állategészségügyről szóló 1981. évi 3. törvényerejű rendelet a (továbbiakban: Tvr.) 14. §-ának (1) bekezdésében a „tanácselnökéből” szövegrész helyébe „állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás (a továbbiakban: Állomás) igazgatójából” szövegrész lép.

(2) A Tvr. 14. §-ának (2) bekezdésében „a tanács elnöke” szövegrész helyébe „az Állomás igazgatója” szövegrész lép.

(3) A Tvr. 14. §-ának (3) bekezdésében az „illetékes tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási szervei” szövegrész helyébe az „Állomás” szövegrész lép.

5. § A kormány a földművelésügyi igazgatás intézményrendszerét tartalmazó, a földművelésügyi hivatalokról szóló törvényjavaslatot 1991. november 1. napjáig az Országgyűlés elé terjeszti.

6. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Egyidejűleg a az állategészségügyről szóló 1981. évi 3. törvényerejű rendelet 13. §-ának (3) bekezdésében az „és a Munkásőrség országos parancsnoka”, valamint az „és a munkásőrség” szövegrész hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére