Időállapot: közlönyállapot (1991.V.31.)

1991. évi XVII. törvény

a Kormány egyes társadalmi szervezetek feletti törvényességi felügyeletének megszüntetéséről * 

1. § (1) A szövetkezetekről szóló, többször módosított 1971. évi III. törvény (a továbbiakban: Szvt.) a következő 114/A. §-sal egészül ki:

„114/A. § A szövetkezetek országos érdekképviseleti szervei működésének törvényességi felügyeletére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény VI. fejezetének a rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(2) A Magyar Gazdasági Kamaráról szóló, többször módosított 1985. évi 11. törvényerejű rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Kamara működése feletti törvényességi felügyeletre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény VI. fejezetének a rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szvt. 114. §-ának b) pontja és a 115. §-a (2) bekezdésének első mondata.

3. § E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő törvényességi felügyeleti ügyekben is alkalmazni kell.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére