Időállapot: közlönyállapot (1991.VII.17.)

1991. évi XXVIII. törvény

a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről * 

Az elmúlt társadalmi rendszerben hozott döntések következtében tisztázatlanná váltak a munkavállalói érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetek vagyoni viszonyai. A jogilag rendezetlen helyzet veszélyezteti e szervek működőképességét és gátolja a szervezkedési szabadság alkotmányos jogának érvényesülését. A helyzet megoldása érdekében az Országgyűlés az alábbi törvényt alkotja:

1. § E törvény hatálya kiterjed az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján nyilvántartásba vett valamennyi munkavállalói érdekképviseleti szervezetre (a továbbiakban: szakszervezet).

2. § (1) A szakszervezetek kötelesek a vagyonukkal elszámolni.

(2) Az elszámolási kötelezettség az alábbi vagyontárgyakra terjed ki:

a) ingatlanok;

b) állóeszközök, amelyeknek nyilvántartott értéke a törvény hatálybalépésének időpontjában a 200 000 forintot meghaladta;

c) védett műalkotások;

d) a szakszervezet által alapított vállalat, vagy a szakszervezet részvételével működő gazdasági társaságban a szakszervezeteket megillető tagsági, illetve tulajdonosi részesedés;

e) értékpapírok;

f) bankszámlán és egyéb módon kezelt pénzeszközök;

g) alapítványba bevitt vagyon.

3. § Az elszámolási kötelezettség az 1991. január 1-jén és a törvény hatálybalépésének napján fennálló vagyoni helyzetre terjed ki a törvény 1. számú mellékletében meghatározott módon.

4. § Az elszámolások teljességéért és valódiságáért az elszámoló felelős, a törvény 2. számú melléklete szerinti „Teljességi nyilatkozat” alapján.

5. § (1) Az elszámolásokat az Állami Számvevőszéknek 1991. augusztus 31-ig kell benyújtani.

(2) Az Állami Számvevőszék az elszámolásokat ellenőrzi, hitelességükről nyilatkozik, ezek eredményéről 1991. november 30-ig az Országgyűlésnek beszámol és az elszámolásokat megküldi a Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezetnek (a továbbiakban: VIKSZ).

(3) A beszámolót az Állami Számvevőszék köteles valamennyi szakszervezetnek megküldeni.

6. § (1) A 10. § (2) bekezdése szerinti törvény hatálybalépéséig a 2. § a) pontjában írt vagyontárgyakra elidegenítési és terhelési, a 2. § d) pontjában írt vagyontárgyakra elidegenítési tilalom áll fenn. E tilalmaktól csak a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint lehet eltérni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt korlátozás a 2. §a) és d) pontjaiban felsorolt vagyontárgyakra vonatkozó már megkötött szerződések tartalmát nem érinti.

7. § (1) Az elszámolás hatálya alá tartozó vagyon összességét a szakszervezetek között felosztandó vagyonnak kell tekinteni.

(2) A szakszervezetek között felosztandó vagyon végleges megosztásáig az alábbi vagyontárgyak tekintetében a 8. §-ban meghatározott jogokat a VIKSZ gyakorolja:

a) az 1990. március 2-a előtt a Szakszervezetek Országos Tanácsa tulajdonában lévő, a 2. § (2) bekezdésében felsorolt és a törvény hatálybalépésének időpontjában a szakszervezetek rendelkezése alatt álló vagyontárgyak;

b) minden olyan a 2. § (2) bekezdésében felsorolt vagyontárgy, melyre az elszámoló a bejelentési kötelezettséget teljesíteni elmulasztotta;

c) állami tulajdonban álló és a szakszervezetek ingyenes használatában lévő ingatlanok.

8. § A VIKSZ a munkavállalók szervezkedéséhez és szervezetei működési esélyegyenlőségéhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, a közös szakszervezeti feladatok, a vagyon védelme és működési feltételeinek megteremtése érdekében jogosult:

a) a 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyon felett rendelkezni, ideértve a terhelést és elidegenítést is;

b) a 7. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott vagyontárgyak használata tekintetében rendelkezni.

9. § (1) A VIKSZ tevékenységét négytagú Igazgató Tanács irányítja, melynek tagjai: a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége egy-egy képviselője, valamint az Érdekegyeztető Tanácsban képviselt többi szakszervezeti szövetség egy közös képviselője.

(2) Az Igazgató Tanács egyhangú határozata szükséges saját ügyrendjének elfogadásához, valamint a szakszervezeti tulajdonba tartozó vagyontárgy elidegenítéséhez.

(3) Az Igazgató Tanács a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles megalkotni ügyrendjét.

(4) Az Igazgató Tanács mellett titkárság működik, amely a törvénnyel érintett szakszervezetek vagyonkezelő szervezeteit hatáskörébe tartozó feladatok ellátásával megbízhatja, külön térítés biztosítása nélkül.

10. § (1) A szakszervezetek között felosztandó vagyon használatának ideiglenes megosztása a törvény hatálybalépésétől számított 1 éven belül tartandó szakszervezetek közötti választáson elért támogatottság alapján történik.

(2) A vagyon használatának ideiglenes megosztásáról törvény rendelkezik.

(3) A végleges vagyonmegosztásról az (1) bekezdésben foglalt elvek alapján az Országgyűlés külön törvénnyel rendelkezik.

11. § (1) A törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az e törvényben biztosított használati jog alapján az ingatlan használata - törvény eltérő rendelkezése hiányában - másnak nem engedhető át.”

1. számú melléklet a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és a szervezeteik működési sélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvényhez

2.1. A szakszervezet ingatlanára vonatkozó adatok:

2.1.1. Az 1991. január 1-jei állapot szerint

Sor-
szám

Ingatlan helye
Helyrajzi szám Tulajdonosi Tulajdon
megszerzésének
Használat
megszerzés
Könyv szerinti értéke
1000 Ft-ban

Megjegyzés
lap időpontja jogcíme időpontja jogcíme Bruttó Nettó * 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Összesen:
x

x

x

x

x

x

2.1.2 A szakszervezet ingatlanállományának változásai a törvény hatálybalépésekor a 2.1.1. alatti helyzethez képest.

INGATLANÁLLOMÁNY NÖVEKEDÉSE

Sor-
szám
Ingatlan helye Helyrajzi szám Tulajdonosi Tulajdon
megszerzésének
Használat
megszerzés
Könyv szerinti értéke
1000 Ft-ban

Megjegyzés
lap időpontja jogcíme időpontja jogcíme Bruttó Nettó * 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Növ. össz.:
x

x

x

x

x

x

2.1.3 A szakszervezet ingatlanállományának változásai a törvény hatálybalépésekor a 2.1.1. alatti helyzethez képest.

INGATLANÁLLOMÁNY CSÖKKENÉSE

Sor-
szám

Ingatlan helye
Helyrajzi szám Tulajdonosi Tulajdon
megszerzésének
Használat
megszerzés
Könyv szerinti értéke 1000 Ft-ban
Megjegyzés
lap időpontja jogcíme időpontja jogcíme Bruttó Nettó * 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Csökk. össz.: x x x x x x
Záróegyenleg * a törvény hatálybalépése napján

x


x


x


x


x


x

2.2. A szakszervezet állóeszközeire és a védett műalkotásokra * vonatkozó adatok.

2.2.1. 1991. január 1-jei állapot szerint.

Megnevezés Nyilvántartásba vétel időpontja Bruttó értéke 1000 Ft-ban Nettó értéke * 1000 Ft-ban
1991. január 1.
Megjegyzés
0. 1. 2. 3. 4.
Összesen: x

2.2.2. A törvény hatálybalépésekor a 2.2.1. alattihoz képest.

ÁLLOMÁNYNÖVEKEDÉSMegnevezés


Nyilvántartásba vétel időpontja
Bruttó értéke 1000 Ft-ban Nettó értéke
1000 Ft-ban
A törvény
hatálybalépésének
napján


Megjegyzés
0. 1. 2. 3. 4.
Összes növekedés: x

2.2.3. A törvény hatálybalépésekor a 2.2.1. alattihoz képest.

ÁLLOMÁNYCSÖKKENÉSMegnevezés


Nyilvántartás időpontja
Brutto értéke 1000 Ft-ban Nettó értéke * 
1000 Ft-ban
A törvény
hatálybalépése
napján


Megjegyzés
0. 1. 2. 3. 4.
Összes csökkenés: x
Záróegyenleg a törvény hatálybalépése napján * 
x

2.3. A szakszervezet részvételével működő gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont] adatai.

2.3.1. 1991. január 1-jei állapot szerint.

Sorszám Megnevezés Alapítás időpontja Szakszervezet megnevezése Vagyoni betét összege 1000 Ft-ban Megjegyzés
0. 1. 2. 3. 4. 5.
Összesen: x x x

2.3.2. A törvény hatálybalépésekor a 2.3.1.-hez képest.

VAGYONSZERZÉS

Sorszám Megnevezés Alapítás időpontja Szakszervezet megnevezése A vagyonszerzés
összege 1000 Ft-ban
Megjegyzés
0. 1. 2. 3. 4. 5.
Vagyon-
szerzés összesen


x

VAGYONCSÖKKENÉS

Sorszám Megnevezés Alapítás időpontja Szakszervezet megnevezése A vagyoncsökkenés összege 1000 Ft-ban Megjegyzés
0. 1. 2. 3. 4. 5.
Összes vagyoncsökkenés x
A záróvagyon a törvény hatálybalépése napján x

2.4.1. A szakszervezet egyéb vagyoni tárgyaira vonatkozó adatok.

2.4.1.1. ÉRTÉKPAPÍR ÁLLOMÁNY

Sorszám 1991. január 1-jén Törvény hatálybalépése napján
Értékpapír megnevezése Értéke 1000 Ft-ban Sorszám Értékpapír megnevezése Értéke 1000 Ft-ban
0. 1. 2. 0. 1. 2.
.
.
.
Értékpapírok összesen Értékpapírok összesen

2.4.1.2 PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA

1991. január 1-jén Törvény hatálybalépése napján
Sorszám A bankszámlákat vezető számlák egyenlege
pénzintézetek szerint
Sorszám A bankszámlákat vezető számlák egyenlege
pénzintézetek szerint
1. Házi pénztár 1. Házi pénztár
2. Pénzforgalmi betétkönyv 2. Pénzforgalmi betétkönyv
3. Elszámolási betétszámla 3. Elszámolási betétszámla
4. Összesen 4. Összesen

2.5. Alapítványba bevitt vagyon

1991. január 1-jén Törvény hatálybalépése napján
Sorszám Alapítvány neve Bevitt vagyon összege
1000 Ft-ban
Sorszám Alapítvány neve Bevitt vagyon összege 1000 Ft-ban
0. 1. 2. 0. 1. 2.
.
.
.
Összesen: Összesen:

2. számú melléklet a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeti működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvényhez

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az 1991. évi XXVIII. törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzéséhez szolgáltatott nyilatkozat, melyet a törvény 1. számú melléklete szerint bocsátottunk az Állami Számvevőszék rendelkezésére, legjobb tudomásunk szerint: a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatok, dokumentációk, adatok, információk alapján teljeskörű, s a számvitelre vonatkozó és egyéb jogszabályi előírások szerint került összeállításra; az valós adatokat, információkat tartalmaz.

Kelt ...............................

szakmai terület felelőse számviteli rendért felelős
a szakszervezet vezetője

  Vissza az oldal tetejére