Időállapot: közlönyállapot (1991.IX.24.)

1991. évi XXXVI. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésének a végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi - a többször módosított 1989. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének a végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:

A főösszegek

1. § (1) Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésének végrehajtását

360 152 452 ezer (háromszázhatvanmilliárd-százötvenkétmillió-négyszázötvenkétezer) forint bevétellel,

360 771 499 ezer (háromszázhatvanmilliárd-hétszázhetvenegymillió-négyszázkilencvenkilencezer) forint kiadással és

619 047 ezer (hatszáztizenkilencmillió-negyvenhétezer) forint kiadási többlettel jóváhagyja. A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. számú, a bevételek, ezen belül az egyéb bevételek részletezését a 2., illetve a 3. számú melléklet, a kiadások, ezen belül a gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások részletezését a 4., illetve 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az állami költségvetés e törvényjavaslat elfogadását követő 15 napon belül

- a Társadalombiztosítási Alap (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletének fedezetét biztosító 619 047 ezer forint; valamint

- a KT. 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a kiadási főösszeg 1,2%-ának megfelelő bevételi többletet biztosító 4 329 258 ezer forint

együttes összegét, a 4 948 305 ezer forintot a társadalombiztosítás részére átutalja.

(3) A járulékfizetők Társadalombiztosítási Alappal szembeni tartozása 1990. december 31-én 21 978 millió forint.

A bevételek részletezése

2. § A társadalombiztosítási járulékbevétel összege 287 613 millió forint, az összes bevételnek 79,9%-a. Ezen belül az állami és szövetkezeti szektorból származó bevétel 200 705 millió forint, a költségvetési szervektől eredő bevétel 67 551 millió forint, a magánszektorból 18 670 millió forint, a munkanélküli segély után járó társadalombiztosítási járulék 687 millió forint.

3. § A nyugdíjjárulék-bevétel 64 823 millió forint, az összes bevételnek 18,0%-a.

4. § A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 6 911 millió forint, az összes bevételnek 1,9%-a.

5. § A társdalombiztosítás kamat- és egyéb hozambevétele 713 millió forint, az összes bevételnek 0,2%-a.

6. § A társadalombiztosítás működési-, ár- és díjbevétele 92 millió forint.

A kiadások részletezése

7. § A nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra fordított kiadás 202 118 millió forint, az összes kiadásnak 56,0%-a.

8. § A családi pótlékra 1990. január-március hónapban az állami költségvetés helyett teljesített kiadás 14 722 millió forint, az összes kiadásnak 4,1%-a.

9. § A gyermekvállalással kapcsolatos keresetpótló ellátásokra és segélyekre együttesen 18 211 millió forintot fordítottak, ez az összes kiadásnak 5,0%-a. Ezen belül a gyermekgondozási díj 9 669 millió forintot, a terhességi-gyermekágyi segély 4 061 millió forintot, a gyermekgondozási segély 3 754 millió forintot, az anyasági segély 726 millió forintot tesz ki.

10. § A táppénz-kiadás 24 319 millió forint, az összes kiadásnak 6,7%-a.

11. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök igénybevételével összefüggő ártámogatásra 27 569 millió forintot használtak fel, ez az összes kiadás 7,6%-a.

12. § Gyógyító-megelőző ellátásokra 67 764 millió forintot fordítottak, ez az összes kiadás 18,8%-a. E kiadás a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ártámogatása során előirányzott ráfordítások átcsoportosításának 64 millió forintos kihatásával haladja meg a KT. 4. § (1) bekezdésében meghatározott 67 700 millió forint összegű előirányzatot.

13. § Különféle egyéb segélyekre, ellátásokra együttvéve 2 511 millió forintot fordítottak, ez az összes kiadás 0,7%-a.

14. § Az egyéb kiadások összege 356 millió forint, az összes kiadásnak a 0,1%-a.

15. § (1) A társadalombiztosítás működésére 2 908 millió forintot használtak fel, ez az összes kiadás 0,8%-a, a Társadalombiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételekkel csökkentett összes bevételének 0,8%-a.

(2) A családi pótlék folyósításával kapcsolatban - az (1) bekezdésben foglalt összegen felül - 293 millió forint működési kiadás, az összes kiadás 0,1%-a merült fel. Ezt a - nem társadalombiztosítási finanszírozási feladat lebonyolítása miatt keletkezett - kiadást az állami költségvetés - a 16. §-ban meghatározott szabályok szerint - a Társadalombiztosítási Alapnak megtéríti.

Megtérítési kötelezettségek

16. § (1) Az egyes országgyűlési, illetve kormányzati döntések következtében keletkezett, a Társadalombiztosítási Alapot terhelő többletkiadásokat az állami költségvetés a törvényi rendelkezések alapján megtéríti. A megtérítés jogcímei és összegei a következők:

a) a gyógyszerek 1990. április 1-jei térítési díjemelésének elhalasztására hozott - a 101/1990. (VI. 26.) MT rendelettel módosított - 1043/1990. (III. 19.) MT határozat következtében felmerült többletkiadás 401 millió forint;

b) a politikai rehabilitációhoz kapcsolódó - különböző jogszabályokban meghatározott - nyugdíjkiegészítések címén 1990. évben kifizetett összeg 219 millió forint;

c) a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazással összefüggésben keletkezett, a munkáltatók megtérítési kötelezettségi körébe tartozó, de 1990. év végéig ténylegesen meg nem térített nyugdíj-kiadás 580 millió forint;

d) a 15. § (2) bekezdésében említett kiadás 293 millió forint;

melyek együttesen 1 493 millió forintot tesznek ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettségeket az 1. § (2) bekezdése szerinti költsévetési átutalással teljesítettnek kell tekinteni.

17. § (1) A gyógyszertérítési díjemelés 1990. évi elhalasztása miatt 1991. évben - május 2-áig - keletkezett többletkiadásokat az állami költségvetés 1991. december 31-ig megtéríti a Társadalombiztosítási Alap javára. Ennek forrása az 1991. évi állami költségvetésben a Társadalombiztosítási Alappal szembeni 1990. évi állami garanciális kötelezettségre előirányzott összeg maradványa.

(2) A politikai rehabilitációhoz kapcsolódó nyugdíjkiegészítések kiadásait az állami költségvetés 1991-ben és az azt követő években az ilyen célú nyugdíjkiegészítésekre jutó nyugdíjemeléssel növelt összegben téríti meg a Társadalombiztosítási Alap javára.

Alapok képzése és felhasználása

18. § (1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti költségvetési átutalás bevételi többletet biztosító részéből

- 2 999 millió forintot a KT. 5. § (2) bekezdése szerinti likviditási tartalékba,

- 644 millió forintot, a Társadalombiztosítási Alap tartósan lekötött eszközeinek 1990. évben befolyt hozamával azonos összeget a Társadalombiztosítási Alapról szóló - módosított - 1988. évi XXI. törvény 4. §-ában meghatározott befektetések hozama tartalékba,

- 686 millió forintot, a működési célra felhasználható keretösszeg (a Társadalombiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambavételekkel csökkentett összes bevételének 1%-a, 1990-ben 3 594 millió forint) és az 1990. évi tényleges felhasználás (2 908 millió forint) különbözetét a működési költségvetési tartalékába

kell helyezni.

(2) A befektetések hozama tartalékot 1990. évben a következő kiadások terhelték:

- A KT. 5. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján 67 millió forintot fordítottak az egészség megőrzését szolgáló célok finanszírozására. A felhasznált összeg az engedélyezett kereten - a tartalékalap hozamának 25%-án - belül maradt.

- A Külkereskedelmi Banknál eszközölt 100 millió forint összegű részvényvásárlás 1990. évben esedékes kiadása 30 millió forint. Ez az összeg a tartósan befektetett pénzügyi eszközöket növelte.

(3) Az alapok nagyságának változását a Társadalombiztosítási Alap létrejöttétől az 1990-es év lezárásáig a 6. számú melléklet tartalmazza.

19. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)
1990. évi előirányzat
Megnevezés 1989. évi ellátások ellátások emelése összesen 1990. évi
tény emelése nélkül eredeti módosított eredeti módosított teljesítés
Bevételek
Társadalombizt. járulék 237 096 - - - 281 500 281 500 287 613
Nyugdíjjárulék 53 600 - - - 62 000 62 000 64 823
Járulékbevételek összesen 290 696 - - - 343 500 343 500 352 436
Társ. bizt egyéb bevételek 3 610 - - - 3 500 3 500 7 716
Vegyes bevételek  * 2 107 - - - - - 0
Társ. bizt. bevétel összesen:  * 296 412 - - - 347 000 347 000 360 152
Kiadások
Nyugdíjak, nyugdíjszerű kiad. 156 492 162 000 24 000 35 215 186 000 197 215 202 118
Családi pótlék 52 812 13 559 1 500 1 500 15 059 15 059 14 722
Anyasági segély 723 800 - - 800 800 726
Terhességi-gyermekágyi segély 3 412 4 000 - - 4 000 4 000 4 061
Gyermekgondozási segély 2 701 2 700 500 703 3 200 3 403 3 754
Gyermekgondozási díj 8 250 10 400 300 432 10 700 10 832 9 669
Táppénz 21 097 25 000 - - 25 000 25 000 24 319
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése
476

600

-

-

600

600

504
Temetési segély 236 300 - - 300 300 232
Útiköltséggel és betegséggel öszszefüggő segélyek
864

1 000

-

-

1 000

1 000

1 051
Katonai családi segélyek 259 300 - - 300 300 230
Gyógyászati szolgáltatások 366 530 - - 530 530 494
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
19 264

26 000

-

-

26 000

26 000

27 569
Egészségügyi szolgáltatások - 66 000 - 1 700 66 000 67 700 67 764
Egyéb kiadások 18 - - - - - 356
Működési kiadások 2 564 3 100 - - 3 100 3 100 2 908
Családi pótlék folyósítással kapcsolatos kiadások
-

-

-

-

-

-

293
Árfolyamkülönbözet *  - - - - - - -
Tb. kiadások összesen: 269 534 316 289 26 300 39 550 342 589 355 839  * 360 771
Tb. Alap egyenlege 29 878 - - - +4 411 - 8 839 - 619

2. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

Társadalombiztosítási Alap bevételei

(ezer forintban)
1990. évi
Megnevezés 1989. évi tény előirányzat tényszám
Tb. járulék összesen 237 095 928 281 500 000 287 612 944
ebből:
Vállalatok 136 510 762 155 300 000 159 691 013
ÁFÉSZ-ek 4 965 075 5 700 000 5 567 889
Ipari szövetkezetek 13 183 208 16 900 000 12 578 832
Mg. szövetk. és szakszöv. 21 553 431 26 100 000 22 867 637
Váll. és szöv. össz.: 176 212 476 204 000 000 200 705 371
Ktgvetési szerv. össz.: 47 472 284 64 000 000 67 551 435
Kisiparosok 2 304 326 2 520 000 3 203 960
Magánkereskedők 612 543 680 000 793 317
Ügyvédek 204 825 240 000 297 529
Társas mag. váll., magánmunk. alk., önállók 8 531 390 8 060 000 13 007 662
Kieg. tevékenységet folyt. tb. jár. 1 758 084 2 000 000 1 367 031
Magánszektor össz.: 13 411 168 13 500 000 18 669 499
Munkanélk. segély utáni tb. jár. - - 686 639
Nyugdíjjárulék összesen 53 599 715 62 000 000 64 822 891
JÁRULÉKBEVÉTEL ÖSSZESEN 290 695 643 343 500 000 352 435 835
Társadalombiztosítási tev.-gel kapcs. egyéb bev. 3 026 682
ebből: 2 900 000 6 911 042
Fogl. pol. célú koreng. nyugd. megtérítés 366 522 700 000 1 036 774
Késedelmi pótlék és bírság 1 623 060 1 500 000 4 875 926
Egyéb bevételek 1 037 100 700 000 998 342
Kamat- és egyéb hozambevétel 533 094 500 000 712 941
Működési-, ár- és díjbevétel 49 842 100 000 92 217
Vegyes bevételek 2 106 887 - 417
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 296 412 148 347 000 000 360 152 452

3. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésében szereplő egyéb bevételek részletezése

(millió forintban)
1990. évi
Megnevezés 1989. évi tény előirányzat tényszám
Késedelmi pótlék, rendbírság 1 623 1 500 4 876
Baleseti megtérítés (kártalanítás) 792 600 550
Foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazás többletköltségeinek megtérítése
367

700

1 037
Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetése és egyéb 245 100 448
Tartalékalap hozama (lakáskötvény, részvény) 533 500 713
Működési bevétel 50 100 92
ÖSSZESEN: 3 610 3 500 7 716

4. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap kiadásai

(ezer forintban)
1990. évi
Megnevezés 1989. évi tény eredeti előirányzat mód. előirányzat tényszám
Nyugdíjak, nyugdíjszerű ell. 152 491 751 186 000 000 197 215 000 202 118 273
ebből:
Nyugdíjak 140 589 974 172 770 000 174 697 000 177 237 192
Mg. járadékok 4 013 844 4 250 000 4 307 000 5 121 090
Egysz. ny. kieg. 4 753 594 - 9 100 000 9 050 311
Segély. s. jell. ell. 6 421 092 8 240 000 8 371 000 8 755 593
Fogl. pol. c. kore. ny. 326 036 370 000 370 000 1 582 559
Lakbérhozzájulás 387 211 370 000 370 000 371 528
Csal. p. és jöv. pótlék 52 811 992 15 059 000 15 059 000 14 722 404
Gyermekváll. kapcs. ell. 15 086 202 18 700 000 19 035 000 18 210 644
ebből
Anyasági segély 723 160 800 000 800 000 725 826
Terh.v gy. ágyi segély 3 411 537 4 000 000 4 000 000 4 061 410
Gyermek gond. díj 8 250 361 10 700 000 10 832 000 9 669 275
Gyermek gond. segély 2 701 144 3 200 000 3 403 000 3 754 133
Táppénz 21 097 384 25 000 000 25 000 000 24 318 685
Gyógyszer- és gy. s. eszk. támog. 19 263 650 26 000 000 26 000 000 27 568 879
Gyógy. megelőz. ellát. - 66 000 000 67 700 000 67 763 928
Egyéb ellátások 2 201 167 2 730 000 2 730 000 2 511 382
ebből:
Megv. m. kép. ker. kieg. 475 522 600 000 600 000 504 225
Temetési segély 235 607 300 000 300 000 231 865
Katonai családi segély 259 202 300 000 300 000 229 753
Gyógyászati szolg. 366 411 530 000 530 000 494 368
Útiktg. és egyéb seg. 864 425 1 000 000 1 000 000 1 051 172
Egyéb kiadások 18 208 - - 356 368
ELLÁTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: 266 970 354 339 489 000 352 739 000 357 570 564
Működési kiadások 2 563 754 3 100 000 3 100 000 2 907 803
Csal. pótl. folyós. kiadás - - - 293 132
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 269 534 108 342 589 000 355 839 000 360 771 499

5. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátási feladatok 1990. évi finanszírozása társadalombiztosítási forrásból
(Az előirányzatok levezetése)

(adatok millió forintban)
Tanácsi SZEM KöHÉM BM,HM,IM Évközi tart.,
Megnevezés felügyeletű eü. int.-ek felügyeletű eü. int.-ek felügyeletű eü. int.-ek felügyeletű eü. int.-ek alapítvány Együtt
1. 1989. évi eredeti előirányzat 32 298 9 519 940 2 021,5 44 784,5 * 
2. 1989, évi évközi (szerkezeti) változások összesen
3 725

- 77

177

61,5

3 886,5
3. Áthúzódó hatások (szintrehozások) összesen
693

0

0

0

693
4. 1989. évi báziselőirányzat 36 716 9 442 1 123 2 083,0 49 364,0
- 16% bérautomatizmus 3 386 711 107 194,0 4 398,0
- gyógyszer,élelmezés, energia árellentételezés
1 200

345

49

125,0

1 719,0
- 10%-os forintleértékelés, benzináremelés ellentét, kiadás-költségarány vált.

1 434


560


50


0


2 044,0
5. 1990. évi alapelőirányzat 42 736 11 058 1 329 2 402,0 57 525,0
6. 1990. évi fejlesztések
- 1990. évi bérpolitikai intézkedés 3 883,4 419,5 101,9 117,0 4 521,8
- vérellátás 307,2 80,7 1,0 6,8 395,7
- belépő beruházások és mutatószámos fejlesztések
654,4

527,7

0

0

1 182,1
- szakmai programok, műszerpályázatok, hozzájárulás rekonstrukciós tám.-hoz

342,7


491,6
0 0

834,3
- évközi tartalék, függő tételek rendezése
792,2

243,6

- 43,3

611,6

1 541,1
- SZEM állami bérpolitika 220,2 220,2
- Egyszer haszn, ag., iskolafogászat 66,3 66,3
- alkohológia (Nagyfa megszüntetése) 23,0 21,0 44,0
- oxigénellátás 27,5 27,5
- gazdálkodási garancia 114,0 114,0
- alapelőirányzati korrekciók 498,4 2,4 - 43,3 457,5
- alapítvány támogatás 3,3 3,3
- évközi tartalék 608,3 608,3
(adatok millió forintban)
Tanácsi SZEM KöHÉM BM,HM,IM Évközi tart.,
Megnevezés felügyeletű eü. int.-ek felügyeletű eü. int.-ek felügyeletű eü. int.-ek felügyeletű eü. int.-ek alapítvány Együtt
7. Az 1990. évi számított keret 48 652,9 12 821,1 1 431,9 2 282,5 611,6 66 006,0
- csipőprotézis 25,9 30,5 1,0 1,8 59,2
- minimálbér 16,6 1,3 0,3 18,2
- üzemanyag árellentételezés 21,9 57,5 0,5 0,9 80,8
- árkompenzáció 1 261,4 269,3 30,0 45,0 1 605,7
- maradvány 6,1 6,1
Az 1990. évi módosított előirányzat
(teljesítés) 49 978,7 13 179,7 1 463,7 1 530,2 617,7 67 770,0 * 

6. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A Társadalombiztosításai Alap bevételi többletének, valamint a közvetlenül a tartalékolást szolgáló bevételeknek a felhasználása

(millió forintban)
Bev. Alapok képzése és felhasználása
többlet,
Megnevezés valamint tart. célú bevétel Összesen Forgóalap Likvid tartalék Befekt. hozama tart. Tartósan befekt. eszk. Működési tartalék Kiadások
1. Állami forgóalapjuttatás (1988. évi XXI. törvény)
2 000

2 000

2 000
2. Az 1989. évi 26 878 millió Ft szufficit felhasználása az 1990. évi LXXXI. törvény szerint

24 878


24 377


- 2 000


9 854


223


15 900


100


501
3. Az állami költségvetés 1991-ben teljesített megtérítései 1989. évvel összefüggésben, az 1990. évi LXXXI. törvény szerint


3007001 600- 900- 400
4. 1990. évi kiadások a befektetések hozama tartalékból [18. § (2) bekezdés]

- 67


- 67


67
5. Külkereskedelmi Bank részvényvásárlás 1990. évi kihatás
- 30

30
6. Az 1990. évi költségvetési garancia alapján biztosított összeg [18. § (1) bekezdés]

4 329


4 329


2 999


644


686
ÖSSZESEN: 31 507 31 339 14 453 770 15 030 1 086 168

  Vissza az oldal tetejére