Időállapot: közlönyállapot (1991.X.1.)

1991. évi XXXVIII. törvény

a használati minták oltalmáról * 

I. fejezet

A használati mintaoltalom tárgya és tartalma

Az oltalmazható haszűnálati minta

1. § (1) Használati mintaoltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom) részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás (a továbbiakban: minta), ha új, ha feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően nem részesülhet mintaoltalomban különösen

a) a termék esztétikai kialakítása,

b) állat- és növényfajta.

2. § (1) Új a minta, ha nem tartozik a technika állásához.

(2) A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbségi időpont előtt írásbeli közlés vagy belföldi gyakorlatbavétel révén bárki számára hozzáférhetővé vált.

(3) A technika állásához tartozónak kell tekinteni az olyan korábbi elsőbbségű szabadalmi vagy mintaoltalmi bejelentést is, amelyet az Országos Találmányi Hivatal a mintaoltalmi bejelentés elsőbbségét követően - a szabadalmi közzététel, illetőleg a szabadalom vagy a mintaoltalom megadása kapcsán - meghirdetett.

(4) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazásakor nem vehető figyelembe a bejelentő vagy jogelődje részéről vagy hozzájárulásával, illetve a bejelentő vagy jogelődje jogainak megsértésével történt közlés vagy gyakorlatbavétel, ha az az elsőbbség napját nem több, mint hat hónappal előzte meg.

3. § (1) Feltalálói lépésen alapul a minta, ha a technika állásához képest a mesterségben járatos személy számára nem nyilvánvaló.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a technika állásának a 2. § (3) bekezdése szerinti részét figyelmen kívül kell hagyni.

4. § Iparilag alkalmazható a minta, ha valamely iparágban - ideértve a mezőgazdaságot is - előállítható vagy használható.

5. § (1) A bejelentő a mintára mintaoltalmat kap, ha a minta

a) kielégíti a törvény 1-4. §-ában meghatározott követelményeket, és a (2) bekezdés, továbbá az 1. § (2) bekezdése szerint a mintaoltalomból nincs kizárva,

b) bejelentése megfelel az e törvényben megszabott alaki feltételeknek.

(2) A minta nem részesülhet mintaoltalomban, ha hasznosítása jogszabályba vagy a közerkölcsbe ütköznék, kivéve, ha a jogszabály a terméknek csak a forgalmát korlátozza.

A minta feltalálója és a mintaoltalom jogosultja

6. § A minta feltalálója az, aki a mintát megalkotta.

7. § (1) A mintaoltalom a feltalálót vagy jogutódját illeti meg.

(2) Ha többen közösen alkották a mintát, a mintaoltalom a feltalálókat, illetve jogutódjaikat közösen illeti meg. Ha többen egymástól függetlenül alkották a mintát, a mintaoltalom azt a feltalálót vagy jogutódját illeti meg, aki a mintát korábbi elsőbbséggel jelentette be az Országos Találmányi Hivatalhoz.

8. § (1) Ha a feltalálónak munkaviszonyból vagy más jogviszonyból folyó kötelessége, hogy a mintát megalkossa (szolgálati minta), a mintaoltalom a munkáltatót vagy a más jogviszony alapján jogosultat illeti meg.

(2) A szolgálati minta feltalálóját díjazás illeti meg, amelyre a szolgálati találmányért járó díjazásról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A minta feltalálójának személyhez fűződő jogaira, a mintaoltalmi igényre és a szolgálati mintára egyebekben a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvénynek (a továbbiakban: szabadalmi törvény) és végrehajtási rendeletének a feltaláló személyhez fűződő jogaira, a szabadalmi igényre és a szolgálati találmányra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A mintaoltalom keletkezése és időtartama

10. § A mintaoltalom a bejelentés napjára visszaható hatállyal akkor keletkezik, amikor a bejelentő a mintára mintaoltalmat kap.

11. § (1) A mintaoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart.

(2) A mintaoltalom tartalmára évenként - külön törvényben meghatározott - fenntartási illetéket kell fizetni.

A mintaoltalom hatálya, terjedelme és korlátai

12. § A mintaoltalom alapján a mintaoltalom jogosultjának - a jogszabályok keretei között - kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, illetve hasznosítására másnak engedélyt (licenciát) adjon. A kizárólagos hasznosítási jog kiterjed a minta szerinti termék kereskedelmi célú előállítására, használatára, behozatalára és forgalombahozatalára.

13. § (1) A mintaoltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. Az igénypontokat csak a leírás és a rajzok alapján szabad értelmezni.

(2) A mintaoltalom az olyan termékre terjed ki, amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul, vagy amelyben egy vagy több igényponti jellemzőt egyenértékű jellemzővel helyettesítettek.

(3) A mintaoltalomból eredő díjigényt nem érinti, ha a termékben egy vagy több igényponti jellemzőt a mintaoltalom jogosultja, illetőleg a minta feltalálója által a hasznosító rendelkezésére bocsátott javított jellemzővel helyettesítettek.

14. § A mintából és a mintaoltalomból eredő jogok - a feltaláló személyhez fűződő jogai kivételével - átszállhatnak, átruházhatók és megterhelhetők.

15. § Hasznosítási szerződés (mintaoltalmi licenciaszerződés) alapján a mintaoltalom jogosultja engedélyt ad a minta hasznosítására, a hasznosító pedig ennek fejében díjat fizet.

16. § (1) Ha a mintaoltalomban részesülő minta másik mintaoltalom megsértése nélkül nem hasznosítható, a hasznosításhoz szükséges mértékben a gátló mintaoltalomra kényszerengedélyt kell adni.

(2) Ha a szabadalmazott találmány valamely mintaoltalom megsértése nélkül nem hasznosítható, a hasznosításhoz szükséges mértékben a gátló mintaoltalomra kényszerengedélyt kell adni.

17. § (1) A jogutódlásra és a hasznosítási szerződésre a szabadalmi törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) A mintaoltalomra adott kényszerengedélyre, a mintaoltalom honvédelmi érdekből történő igénybevételére és a mintaoltalom korlátaira a szabadalmi törvénynek és végrehajtási rendeletének a kényszerengedélyre irányadó közös szabályait, valamint az igénybevételre és a szabadalmi oltalom korlátaira vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(3) A közös mintaoltalmi igényre és a közös mintaoltalomra a szabadalmi törvénynek és végrehajtási rendeletének a közös szabadalomra és a közös szabadalmi igényre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

II. fejezet

A minta és a mintaoltalom bitorlása

A minta bitorlása

18. § Ha a mintaoltalmi bejelentésnek vagy a mintaoltalomnak a tárgyát jogosulatlanul mástól vették át, a sértett, illetve jogutódja követelheti a mintaoltalmi bejelentésnek vagy a mintaoltalomnak egészben vagy részben történő átruházását.

A mintaoltalom bitorlása

19. § (1) A mintaoltalom bitorlását követi el, aki az oltalom alatt álló mintát jogosulatlanul hasznosítja.

(2) A mintaoltalom jogosultja a bitorlóval szemben azokat a polgári jogi igényeket támaszthatja, amelyeket a szabadalmi törvény értelmében a szabadalmas érvényesíthet a bitorlóval szemben.

(3) A mintaoltalom bitorlása esetén a jogosult engedélyével hasznosítható jogaira a szabadalmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nemleges megállapítás

20. § (1) Aki attól tart, hogy ellene mintaoltalom bitorlása miatt eljárást indítanak, ennek megindításáig kérheti annak megállapítását, hogy az általa hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék nem ütközik valamely általa megjelölt mintaoltalomba.

(2) A nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja, hogy a megjelölt mintaoltalom alapján ugyanarra a termékre vonatkozóan a mintaoltalom bitorlása miatt eljárást indítsanak.

III. fejezet

A mintaoltalom megszűnése

A mintaoltalom megszűnésének esetei

21. § (1) A mintaoltalom megszűnik, ha

a) az oltalmi idő lejár, az azt követő napon,

b) a fenntartási illetéket nem fizették meg, az esedékességet követő napon,

c) a mintaoltalom jogosultja az oltalomról lemondott, a lemondás beérkeztét követő napon, illetve a lemondó által megjelölt korábbi időpontban,

d) a mintaoltalmat megsemmisítették, a bejelentés napjára visszaható hatállyal.

(2) A mintaoltalmat keletkezésére visszaható hatállyal megszűntnek kell tekinteni, ha jogerős határozattal szabadalmat adnak arra a szabadalmi bejelentésre,

a) amelyet a mintaoltalmi bejelentésből származtattak,

b) amelyből a mintaoltalmi bejelentést származtatták.

A mintaoltalom újra érvénybe helyezése

22. § Ha a mintaoltalom a fenntartási illeték megfizetésének elmulasztása miatt megszűnt, az Országos Találmányi Hivatal kérelemre az oltalmat újra érvénybe helyezi, ha a mulasztást menthető ok idézte elő.

Lemondás a mintaoltalomról

23. § (1) A mintaoltalmi lajstromban feltüntetett jogosult az Országos Találmányi Hivatalhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a mintaoltalomról lemondhat. Ha a lemondás más személyeknek jogszabályon, hatósági határozaton vagy a mintaoltalmi lajstromba bejegyzett hasznosítási szerződésen alapuló jogát érinti, vagy ha a mintaoltalmi lajstromba per van bejegyezve, a lemondás csak az érintett személy hozzájárulásával hatályos.

(2) Lemondani egyes igénypontokról is lehet.

A mintaoltalom megsemmisítése

24. § (1) A mintaoltalmat meg kell semmisíteni, ha

a) a mintaoltalom tárgya nem felelt meg az 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelményeknek,

b) a leírás nem felelt meg a törvényes feltételeknek (32. §).

(2) Ha a megsemmisítés feltételei csak részben állnak fenn, a mintaoltalmat megfelelően korlátozni kell.

A díjak visszakövetelése

25. § Ha a mintaoltalom keletkezésére visszaható hatállyal szűnik meg, a mintaoltalom jogosultja és a minta feltalálója által jóhiszeműen felvett díjnak csak azt a részét lehet visszakövetelni, amelyet a minta hasznosításának előnyei nem fedeztek.

IV. fejezet

Az Országos Találmányi Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben

Az Országos Találmányi Hivatal hatásköre

26. § Az Országos Találmányi Hivatal hatáskörébe tartoznak:

a) a mintaoltalom megadásával,

b) a mintaoltalom megszűnésének megállapításával, illetőleg újra érvénybe helyezésével,

c) a mintaoltalom megsemmisítésével,

d) a nemleges megállapítással,

e) a mintaoltalmi leírás értelmezésével,

f) a mintaoltalom fenntartásával és nyilvántartásával kapcsolatos ügyek.

Az államigazgatási eljárás általános szabályainak alkalmazása

27. § (1) Az Országos Találmányi Hivatal a mintaoltalmi ügyekben - az e törvényben meghatározott eltérésekkel - az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint jár el.

(2) Az Országos Találmányi Hivatal a mintaoltalmi ügyekben hozott érdemi határozatát csak megváltoztatási kérelem alapján és csak a bírósághoz történő továbbításig vonhatja vissza vagy módosíthatja. Határozatait felügyeleti jogkörben megsemmisíteni vagy megváltoztatni nem lehet, ellenük fellebbezésnek sincs helye.

(3) Az Országos Találmányi Hivatalnak a mintaoltalmi ügyekben hozott határozatát - a 37. §-ban foglaltak szerint - a bíróság megváltoztathatja.

28. § (1) Az Országos Találmányi Hivatal mintaoltalmi ügyekben folyó eljárásában megfelelően alkalmazni kell a szabadalmi törvénynek és végrehajtási rendeletének az Országos Találmányi Hivatal előtti eljárásra vonatkozó általános szabályait.

(2) A mintaoltalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni, ha jogerős határozattal szabadalmat adnak arra a szabadalmi bejelentésre,

a) amelyet a mintaoltalmi bejelentésből származtattak,

b) amelyből a mintaoltalmi bejelentést származtatták.

Mintaoltalmi bejelentés

29. § (1) A mintaoltalom megadására irányuló eljárás az Országos Találmányi Hivatalhoz intézett bejelentéssel indul meg.

(2) A mintaoltalmi bejelentés a kérelemből, a minta leírásából és az ezekkel kapcsolatos egyéb mellékletekből áll.

(3) A bejelentés részletes alaki szabályait külön jogszabály állapítja meg.

(4) Jogot csak olyan bejelentésre lehet alapítani, amely legalább a bejelentő nevét és címét, továbbá a minta lényegének ismertetését tartalmazza. Az ismertetés történhet elsőbbségi iratra való utalással is.

Származtatás szabadalmi bejelentésből

30. § (1) Ha a bejelentő korábban szabadalmi bejelentést tett, akkor az azonos tárgyú mintaoltalmi bejelentéssel együtt előterjesztett elsőbbségi nyilatkozatában - a szabadalmi bejelentés napjának megtartása mellett - igényt tarthat a szabadalmi bejelentést megillető elsőbbségre.

(2) A mintaoltalmi bejelentést akkor illeti meg a származtatás alapján a szabadalmi bejelentés elsőbbsége és napja, ha a bejelentés és az elsőbbségi nyilatkozat

a) a szabadalmi bejelentési eljárás során a szabadalmat adó határozat jogerőre emelkedéséig vagy a szabadalmi bejelentést elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül, vagy

b) a szabadalom újdonság hiányában történő megsemmisítése esetén a határozat jogerőre emelkedését követően, az attól számított három hónapon belül az Országos Találmányi Hivatalhoz beérkezett.

(3) A mintaoltalmi bejelentés származtatásának csak a szabadalmi bejelentés napjától számított tíz éven belül van helye.

Származtatás ipari mintaoltalmi bejelentésből

31. § (1) Ha a bejelentő korábban ipari mintaoltalmi bejelentést tett, akkor az azonos tárgyú használati mintaoltalmi bejelentéssel együtt előterjesztett elsőbbségi nyilatkozatában - az ipari mintaoltalmi bejelentés napjának megtartása mellett - igényt tarthat az ipari mintaoltalmi bejelentést megillető elsőbbségre.

(2) A használati mintaoltalmi bejelentést akkor illeti meg a származtatás alapján az ipari mintaoltalmi bejelentés elsőbbsége és napja, ha a bejelentés és az elsőbbségi nyilatkozat az ipari mintaoltalmi bejelentési eljárás során az ipari mintaoltalmat adó határozat jogerőre emelkedéséig vagy az ipari mintaoltalmi bejelentést elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül az Országos Találmányi Hivatalhoz beérkezett.

(3) A használati mintaoltalmi bejelentés származtatásának csak az ipari mintaoltalmi bejelentés napjáról számított tíz éven belül van helye.

A leírás

32. § (1) A leírásnak lehetővé kell tennie, hogy a mesterségben járatos személy a minta tárgyát a leírás és a rajzban foglaltak alapján megvalósíthassa.

(2) A leírás végén egy vagy több igénypontban meg kell határozni a leírás egyéb részeivel összhangban az igényelt mintaoltalom terjedelmét.

A minta egysége

33. § Egy mintaoltalmi bejelentésben csak egy minta oltalmát lehet kérni.

A mintaoltalmi bejelentés vizsgálata

34. § (1) Az Országos Találmányi Hivatal megvizsgálja a mintaoltalmi bejelentést abból a szempontból, hogy megfelel-e a 29. § (2)-(4) bekezdésében foglalt követelményeknek.

(2) Ha a mintaoltalmi bejelentés annyira hiányos, hogy arra jogot alapítani nem lehet [29. § (4) bek.], a bejelentést további eljárás mellőzésével el kell utasítani.

35. § Az Országos Találmányi Hivatal a mintaoltalmi bejelentés érdemi vizsgálatát a következő szempontokból végzi:

a) a bejelentés tárgya minta-e;

b) a bejelentés tárgya iparilag alkalmazható-e;

c) a bejelentés tárgya nincs-e kizárva a mintaoltalomból az 5. § (2) bekezdése alapján;

d) a minta egységes-e;

e) a mintát megilleti-e az igényelt elsőbbség.

A mintaoltalmi ügyek intézése

36. § (1) A mintaoltalmi bejelentés elsőbbsége, vizsgálata, módosítása, megosztása, a mintaoltalmi bejelentésről való adatközlés, valamint a mintaoltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése, megsemmisítése, továbbá a mintaoltalmi leírás értelmezése és a nemleges megállapítás tekintetében a szabadalmi törvénynek és végrehajtási rendeletének a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) A mintaoltalom megadására a szabadalmi törvénynek és végrehajtási rendeletének a szabadalom megadására vonatkozó rendelkezéseit azzal a eltéréssel kell alkalmazni, hogy a mintaoltalmi leírás és rajz kinyomtatása elmarad. A mintaoltalmi bejelentést a mintaoltalom megadásának meghirdetését követően bárki megtekintheti és annak iratairól díj ellenében másolatot kaphat.

V. fejezet

Bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben

Az Országos Találmányi Hivatal határozatainak megváltoztatása

37. § (1) Az Országos Találmányi Hivatalnak

a) a mintaoltalom megadása,

b) a mintaoltalom megszűnésének megállapítása, illetőleg újra érvénybe helyezése,

c) a mintaoltalom megsemmisítése,

d) a nemleges megállapítás

kérdésében hozott határozatát a bíróság kérelemre megváltoztathatja.

(2) A határozat megváltoztatását kérheti, aki az Országos Találmányi Hivatal előtt az eljárásban félként részt vett, továbbá a szolgálati minta feltalálója.

(3) A megváltoztatási kérelem előterjesztésének határideje a határozatnak a féllel való közlésétől számított harminc nap.

(4) A kérelem az Országos Találmányi Hivatalnál nyújtható be, amely azt a mintaoltalmi ügy irataival együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.

(5) Az Országos Találmányi Hivatal mintaoltalmi ügyekben hozott határozatának megváltoztatására irányuló bírósági eljárásban az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi ügyekben hozott határozatának megváltoztatására irányuló bírósági eljárás szabályait kell alkalmazni.

Mintaoltalmi perek

38. § (1) Mintaoltalmi perek:

a) a mintaoltalmi kényszerengedély megadására, módosítására és visszavonására,

b) az igénybevétel ellenében járó kártalanítás összegének megállapítására irányuló perek,

c) az előhasználati jog fennállásával kapcsolatos perek,

d) a bitorlás miatt indított perek.

(2) A mintaoltalmi perekre a szabadalmi perek szabályait kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben nem említett, mintaoltalommal kapcsolatos minden más jogvitás ügyben a megyei (fővárosi) bíróság a szabadalmi jogvitákra irányadó szabályok szerint jár el.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

A szabadalmi törvény módosítása

39. § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló, módosított 1969. évi II. törvény (a továbbiakban: Szt.) 6. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A találmány nem részesülhet szabadalmi oltalomban, ha)

c) tárgya korábbi elsőbbségű szabadalom vagy használati mintaoltalom tárgyával egyezik: amennyiben az egyezés részleges, a szabadalmat csak megfelelő korlátozással lehet megadni.”

(2) Az Szt. a következő 40/A. §-sal egészül ki:

„Származtatás használati mintaoltalmi bejelentésből

40/A. § (1) Ha a bejelentő korábban használati mintaoltalmi bejelentést tett, akkor az azonos tárgyú szabadalmi bejelentéssel együtt előterjesztett elsőbbségi nyilatkozatában - a használati mintaoltalmi bejelentés napjának megtartása mellett - igényt tarthat a használati mintaoltalmi bejelentést megillető elsőbbségre.

(2) A szabadalmi bejelentést csak akkor illeti meg a származtatás alapján a használati mintaoltalmi bejelentés elsőbbsége és napja, ha a bejelentés és az elsőbbségi nyilatkozat a használati mintaoltalmi bejelentési eljárás során a használati mintaoltalom megadása kérdésében hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül az Országos Találmányi Hivatalhoz beérkezett.

(3) A szabadalmi bejelentés származtatásának csak a mintaoltalmi bejelentés napjától számított húsz éven belül van helye.”

(3) Az Szt. 48. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha ugyanabban a tárgyban korábbi elsőbbségű szabadalmi vagy használati mintaoltalmi bejelentést tettek, az erre vonatkozó eljárás befejezéséig a másik eljárást fel kell függeszteni.”

Az ipari minták oltalmáról szóló törvényerejű rendelet módosítása

40. § Az ipari minták oltalmáról szóló 1978. évi 28. törvényerejű rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„Származtatás használati mintaoltalmi bejelentésből

14/A. § (1) Ha a bejelentő korábban használati mintaoltalmi bejelentést tett, akkor az azonos tárgyú ipari mintaoltalmi bejelentéssel együtt előterjesztett elsőbbségi nyilatkozatában - a használati mintaoltalmi bejelentés napjának megtartása mellett - igényt tarthat a használati mintaoltalmi bejelentést megillető elsőbbségre.

(2) Az ipari mintaoltalmi bejelentést csak akkor illeti meg a származtatás alapján a használati mintaoltalmi bejelentés elsőbbsége és napja, ha a bejelentés és az elsőbbségi nyilatkozat a használati mintaoltalmi bejelentési eljárás során a használati mintaoltalmat adó határozat jogerőre emelkedéséig vagy a használati mintaoltalmi bejelentést elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül az Országos Találmányi Hivatalhoz beérkezett.

(3) Az ipari mintaoltalmi bejelentés származtatásának csak a használati mintaoltalmi bejelentés napjától számított tíz éven belül van helye.”

A szabadalmi törvény végrehajtási rendeletének módosítása

41. § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1969. évi II. törvény végrehajtásáról szóló, módosított 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Korábbi elsőbbségű szabadalmon és használati mintaoltalmon [Szt. 6. § (3) bek. c) pont] belföldön adott szabadalmat és használati mintaoltalmat kell érteni, a teljes vagy részleges egyezést az igénypontok egybevetése alapján kell megállapítani.”

(2) A Vr. 19. §-ának (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az igazolás ki van zárva:)

e) a származtatásra megszabott határidők elmulasztása esetén [Szt. 40/A. § (2) és (3) bek.].”

Hatálybalépés

42. § (1) Ez a törvény 1992. január 1-jén lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy - az Országos Találmányi Hivatal elnökével egyetértésben - a mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályait rendelettel megállapítsa.


  Vissza az oldal tetejére