Időállapot: közlönyállapot (1991.X.1.)

1991. évi XXXIX. törvény

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról * 

I. fejezet

Az oltalom tárgya és tartalma

Az oltalmazható topográfia

1. § (1) Oltalomban részesülhet a mikroelektronikai félvezető termék topográfiája (a továbbiakban: topográfia), ha eredeti.

(2) A topográfia a mikroelektronikai félvezető termék elemeinek, amelyek közül legalább egy aktív elem, és összekötéseinek vagy azok egy részének bármely formában kifejezett, térbeli elrendezése, vagy egy gyártásra szánt félvezető termékhez készített ilyen térbeli elrendezés.

(3) A topográfia eredeti, ha az saját szellemi alkotómunka eredménye és megalkotása idején nem szokásos az iparban.

(4) A szokásos részekből álló topográfia oltalmazható, ha azok elrendezése eredeti.

A topográfia szerzője és az oltalom jogosultja

2. § (1) A topográfia szerzője az, aki azt megalkotta.

(2) Az oltalom a szerzőt vagy jogutódját illeti meg.

(3) Ha több személy közösen alkotta a topográfiát, az oltalom közösen illeti meg a szerzőket vagy jogutódjaikat.

(4) Ha több személy egymástól függetlenül alkotta meg a topográfiát, az oltalom önállóan illeti meg a szerzőket vagy jogutódjaikat.

3. § Külföldi személyt csak nemzetközi szerződés vagy viszonosság esetén illeti meg az oltalom. A viszonosság kérdésében az Országos Találmányi Hivatal elnökének állásfoglalása irányadó.

4. § (1) Ha a szerzőnek munkaviszonyból vagy más jogszabályból folyó kötelessége, hogy a topográfiát megalkossa (szolgálati topográfia), az oltalom a munkáltatót vagy más jogviszony alapján jogosultat illeti meg.

(2) A szolgálati topográfia szerzőjét díjazás illeti meg.

5. § A topográfia szerzőjének személyhez fűződő jogaira, az oltalmi igényre, a szolgálati topográfiára egyebekben a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvénynek (a továbbiakban: szabadalmi törvény) és végrehajtási rendeletének a feltaláló személyhez fűződő jogaira, a szabadalmi igényre és a szolgálati találmányra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az oltalom keletkezése és időtartama

6. § (1) Az oltalom a topográfia lajstromozásával keletkezik.

(2) Az oltalom visszahat a bejelentés napjára vagy - ha ez korábbi - a bármely országban történt első nyilvános hasznosítás kezdő napjára, és az attól számított tíz évig tart.

(3) Az oltalmat a topográfia bármely országban történt első nyilvános hasznosításának kezdő napját követő két éven túl nem lehet igényelni.

Az oltalom hatálya és terjedelme

7. § (1) Az oltalom alapján a jogosultnak - a jogszabályok keretei között - kizárólagos joga van a topográfia hasznosítására és arra, hogy a hasznosításra másnak engedélyt (licenciát) adjon. Hasznosítás a topográfiának a félvezető termékben való megtestesítése révén vagy más módon való kereskedelmi célú többszörözése, továbbá a topográfia vagy az azt megtestesítő félvezető termék kereskedelmi célú behozatala és forgalombahozatala.

(2) Az oltalom terjedelmét a lajstromozott topográfia ábrázolása határozza meg.

(3) Az oltalom kiterjed a topográfia önállóan használható eredeti részeire és az olyan eszközre is, amely a topográfiát elválaszthatatlanul hordozza.

(4) Az oltalom nem terjed ki

a) a topográfia alapját képező elvre, eljárásra és rendszerre, sem a félvezető termékben tárolt információra,

b) a topográfia elemzés, értékelés vagy oktatás céljára való többszörözésére és az annak alapján alkotott eredeti topográfiára,

c) a topográfiával azonos, harmadik személy által attól függetlenül alkotott topográfiára,

d) a jogosult által vagy hozzájárulásával forgalomba hozott topográfia és az azt megtestesítő félvezető termék behozatalára és további forgalombahozatalára.

(5) Nem tekinthető jogosulatlan hasznosítónak az, aki topográfiát megtestesítő félvezető terméket, illetve azt tartalmazó árut kereskedelmi célra behoz vagy forgalomba hoz anélkül, hogy tudná vagy tudnia kellene, hogy az jogosulatlanul többszörözött topográfiát tartalmaz. Attól kezdve azonban, amikor megtudja vagy a körülményekből következően meg kell tudnia, hogy a topográfia többszörözése jogosulatlanul történt, csak a már raktáron lévő vagy megrendelt készletet hozhatja forgalomba, a jogosultnak fizetett, szokásos hasznosítási díj ellenében.

Jogutódlás, hasznosítási szerződés, közös oltalom

8. § (1) A topográfiából és az oltalomból eredő jogok - a szerző személyhez fűződő jogai kivételével - átszállhatnak, átruházhatók és megterhelhetők.

(2) Hasznosítási szerződés alapján az oltalom jogosultja engedélyt ad a topográfia hasznosítására, a hasznosító pedig ennek fejében díjat fizet.

(3) A jogutódlásra, a hasznosítási szerződésre és a közös oltalomra a szabadalmi törvény és végrehajtási rendelete rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

II. fejezet

A topográfia és az oltalom bitorlása

A topográfia bitorlása

9. § Ha a topográfiára vonatkozó bejelentés vagy az oltalom tárgyát jogosulatlanul mástól vették át, a sértett, illetve jogutódja követelheti a bejelentésnek vagy az oltalomnak egészben vagy részben történő átruházását.

Az oltalom bitorlása

10. § (1) Az oltalom bitorlását követi el az, aki az oltalom alatt álló topográfiát jogosulatlanul hasznosítja.

(2) Az oltalom jogosultja a bitorlóval szemben azokat a polgári jogi igényeket támaszthatja, amelyeket a szabadalmi törvény értelmében a szabadalmas érvényesíthet a bitorlóval szemben.

(3) Az oltalom bitorlása esetén a jogosult engedélyével hasznosítható jogaira a szabadalmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nemleges megállapítás

11. § (1) Aki attól tart, hogy ellene az oltalom bitorlása miatt eljárást indítanak, ennek megindításáig kérheti annak megállapítását, hogy az általa hasznosított vagy hasznosítani kívánt topográfia nem ütközik valamely általa megjelölt topográfia oltalmába.

(2) A nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja, hogy a megjelölt oltalom alapján ugyanarra a topográfiára vonatkozóan az oltalom bitorlása miatt eljárást indítsanak.

III. fejezet

Az oltalom megszűnése

Az oltalom megszűnésének esetei

12. § Az oltalom megszűnik, ha

a) az oltalmi idő lejár, az azt követő napon,

b) a jogosult az oltalomról lemondott, a lemondás beérkeztét követő napon, illetve a lemondó által megjelölt korábbi időpontban,

c) az oltalmat megsemmisítették, az oltalom keletkezésére visszaható hatállyal.

Lemondás az oltalomról

13. § A lajstromban feltüntetett jogosult az Országos Találmányi Hivatalhoz intézett írásbeli nyilatkozattal az oltalomról lemondhat. Ha a lemondás más személyeknek jogszabályon, hatósági határozaton vagy a lajstromba bejegyzett hasznosítási szerződésen alapuló jogát érinti, vagy ha a lajstromba per van bejegyezve, a lemondás csak az érintett személy hozzájárulásával hatályos.

Az oltalom megsemmisítése

14. § (1) Az oltalmat meg kell semmisíteni, ha

a) a topográfia nem felelt meg az 1. §-ban meghatározott követelményeknek,

b) a külföldi személyt a 3. § szerint nem illette meg az oltalom,

c) a topográfiát nem a 6. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül jelentették be,

d) a bejelentés nem tartalmazott a topográfia azonosítására alkalmas ábrázolást [20. § (2) bek.].

(2) Ha a megsemmisítési feltételek csak részben állnak fenn, az oltalmat megfelelően korlátozni kell.

A díjak visszakövetelése

15. § Ha az oltalom keletkezésére visszaható hatállyal szűnik meg, az oltalom jogosultja és a topográfia szerzője által jóhiszeműen felvett díjnak csak azt a részét lehet visszakövetelni, amelyet a topográfia hasznosításának előnyei nem fedeztek.

IV. fejezet

Az Országos Találmányi Hivatal eljárása az oltalommal összefüggő ügyekben

Az Országos Találmányi Hivatal hatásköre

16. § Az Országos Találmányi Hivatal hatáskörébe tartoznak

a) a topográfia lajstromozásával,

b) az oltalom megszűnésének megállapításával,

c) az oltalom megsemmisítésével,

d) a nemleges megállapítással,

e) a topográfia ábrázolásának értelmezésével,

f) az oltalom nyilvántartásával

kapcsolatos ügyek.

Az államigazgatási eljárás általános szabályainak alkalmazása

17. § (1) Az Országos Találmányi Hivatal a topográfia oltalmával összefüggő ügyekben - az e törvényben meghatározott eltérésekkel - az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint jár el.

(2) Az Országos Találmányi Hivatal érdemi határozatát csak megváltoztatási kérelem alapján és csak a bírósághoz történő továbbításig vonhatja vissza vagy módosíthatja. Határozatait felügyeleti jogkörben megsemmisíteni vagy megváltoztatni nem lehet, ellenük fellebbezésnek nincs helye.

(3) Az Országos Találmányi Hivatal határozatát a 23. §-ban foglaltak szerint a bíróság megváltoztathatja.

(4) Az Országos Találmányi Hivatalnak az oltalommal összefüggő eljárásaira - az e törvényben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni kell a szabadalmi törvénynek és végrehajtási rendeletének az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi eljárására vonatkozó szabályait.

Nyilvánosság

18. § A topográfia ábrázolását a lajstromozás meghirdetése napjától bárki megtekintheti, és arról másolatot kérhet.

A lajstromozott topográfia ábrázolásának a bejelentő által üzleti titokként megjelölt részeit azonban csak az eljárásban résztvevő felek tekinthetik meg, az Országos Találmányi Hivatal, illetve a bíróság határozata alapján.

Igazolás

19. § Az oltalommal összefüggő eljárásokban a 6. § (3) bekezdésében megjelölt határidő kivételével van helye igazolásnak.

A bejelentés

20. § (1) A topográfia lajstromozására irányuló eljárás az Országos Találmányi Hivatalhoz intézett bejelentéssel indul meg.

(2) A bejelentés a kérelemből, a topográfia azonosítására alkalmas ábrázolásból és az ezekkel kapcsolatos egyéb mellékletekből áll.

(3) A bejelentés részletes alaki szabályait külön jogszabály állapítja meg.

(4) Jogot csak olyan bejelentésre lehet alapítani, amely legalább a bejelentő nevét és címét, valamint a topográfia lényegének azonosítására alkalmas ábrázolást tartalmazza.

A topográfia egysége

21. § Egy bejelentésben csak egy topográfia oltalmát lehet kérni.

Lajstromozási eljárás

22. § (1) Az Országos Találmányi Hivatal a bejelentést megvizsgálja abból a szempontból, hogy az megfelel-e a 3. §-ban, a 20. § (2)-(4) bekezdésében és a 21. §-ban meghatározott követelményeknek.

(2) Ha a bejelentés annyira hiányos, hogy arra jogot alapítani nem lehet (20. § (4) bek.], a bejelentést további eljárás mellőzésével el kell utasítani.

(3) Ha a bejelentés nem felel meg a 3. §-ban, a 20. § (2)-(3) bekezdésében és a 21. §-ban meghatározott követelményeknek, a bejelentőt fel kell hívni nyilatkozattételre, a hiányok pótlására, illetve a bejelentés megosztására. Ha a felhívás eredménytelen, a bejelentést el kell utasítani.

(4) Ha a bejelentés megfelel a vizsgált követelményeknek, az Országos Találmányi Hivatal a topográfiát lajstromozza, arról okiratot ad ki, és meghirdeti hivatalos lapjában.

V. fejezet

Bírósági eljárás az oltalommal összefüggő ügyekben és perekben

Az Országos Találmányi Hivatal határozatának megváltoztatása

23. § (1) Az Országos Találmányi Hivatalnak

a) a topográfia lajstromozása,

b) az oltalom megszűnésének megállapítása,

c) az oltalom megsemmisítése,

d) a nemleges megállapítás

kérdésében hozott határozatát a bíróság kérelemre megváltoztathatja.

(2) A határozat megváltoztatását kérheti, aki az Országos Találmányi Hivatal előtt az eljárásban félként részt vett, továbbá a szolgálati topográfia szerzője.

(3) A kérelem előterjesztésének határideje a határozatnak a féllel való közlésétől számított harminc nap.

(4) A kérelem az Országos Találmányi Hivatalnál nyújtható be, amely azt az ügy irataival együtt tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.

(5) Az Országos Találmányi Hivatalnak az oltalommal összefüggő ügyekben hozott határozata megváltoztatására irányuló bírósági eljárásban az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi ügyekben hozott határozatának megváltoztatására irányuló bírósági eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az oltalommal összefüggő perek

24. § (1) A bitorlás miatt indított perekre a szabadalmi perek szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az oltalommal összefüggő minden más jogvitás ügyben a megyei (fővárosi) bíróság a szabadalmi jogvitákra irányadó szabályok szerint jár el.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény 1992. január 1-jével lép hatályba.

(2) Az oltalom bitorlása miatt csak a törvény hatálybalépése után megkezdett hasznosítás tekintetében lehet fellépni.

(3) Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy - az Országos Találmányi Hivatal elnökével egyetértésben - a topográfia oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályait rendelettel megállapítsa.


  Vissza az oldal tetejére