Időállapot: közlönyállapot (1991.X.7.)

1991. évi XLII. törvény

a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az 1990. évi állami költségvetés végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetéséről szóló 1989. évi L. törvény végrehajtását

640 897 000 000 (hatszáznegyvenmilliárd-nyolcszázkilencvenhétmillió) forint bevétellel,

642 266 000 000 (hatszáznegyvenkétmilliárd-kétszázhatvanhatmillió) forint kiadással és

1 369 000 000 (egymilliárd-háromszázhatvankilencmillió) forint hiánnyal

jóváhagyja. Az állami költségvetés végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § A vállalkozók - kivéve a pénzintézeteket - (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) befizetéseinek az összege 257 752 millió forint, az összes bevétel 40,2%-a.

3. § A fogyasztáshoz kapcsolódó adók összege 254 985 millió forint, az összes bevétel 39,8%-a. Ebből az általános forgalmi adó 146 789 millió forint, a fogyasztási adó 108 196 millió forint.

4. § A lakosság adó- és illetékbefizetéseinek az összege 62 119 millió forint, az összes bevétel 9,7%-a. Ebből 5767 millió forint a társasági, a gépjármű- és a szeszadó-bevétel, valamint a vámbevétel összege, 4071 millió forint az illetékbefizetés, 52 281 millió forint pedig a magánszemélyek jövedelemadójából származó, a központi költségvetést megillető bevétel.

5. § A központi költségvetési szervek költségvetési befizetéseinek az összege 1116 millió forint, ez az összes bevétel 0,2%-a. A befizetés egyes költségvetési fejezetek közötti megoszlását e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

6. § Az elkülönített állami pénzalapokból - a Központi Műszaki Fejlesztési Alapból - való elvonás összege 2000 millió forint, az összes bevétel 0,3%-a.

7. § A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból származó - kormányhitel-felvétellel és -törlesztéssel kapcsolatos -, valamint más bevételek összege - a 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt műveletekből származó 395 millió forinttal együtt - 5544 millió forint, az összes bevétel 0,8%-a.

8. § A pénzintézetek vállalkozási nyereségadó-befizetésének, az általuk az állami részvénytulajdon után fizetett osztaléknak az összege 48 585 millió forint, az összes bevétel 7,6%-a. Ebből az állami részvénytulajdon után fizetett osztalék összege 2589 millió forint.

9. § Az egyéb forrásokból származó különféle bevételek összege 8796 millió forint, az összes bevétel 1,4%-a. Ebből a 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt műveletekből származó bevétel 4337 millió forint.

A kiadások részletezve

10. § A gazdálkodó szervezetek támogatása 70 076 millió forint, az összes kiadás 10,9%-a. Ebből az élelmiszertermékek normatív exporttámogatása 23 209 millió forint.

11. § A fogyasztással összefüggő fogyasztói árkiegészítés összege 36 865 millió forint, az összes kiadás 5,7%-a.

12. § Felhalmozási kiadásokra 55 014 millió forint, az összes kiadás 8,6%-a használható fel. Ebből központi beruházásokra 20 689 millió forintot, a magánerőből való lakásépítés támogatására 25 692 millió forintot, a gazdálkodó szervezetek beruházási tevékenységének segítésére 5900 millió forintot, központi készletezésre és a gazdálkodó szervezetek vagyonalapjának kiegészítésére együttesen 1278 millió forintot, állami értékpapírok fedezetére - a 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt műveletek keretében - 1455 millió forintot fordítottak. Utóbbi összegből a Postabank és Takarékpénztár Rt. 805 millió forint, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 450 millió forint, az INNOFINANCE Általános Innovációs Pénzintézet Rt. 200 millió forint értékű részvényét vásárolta meg az állam.

13. § (1) A központi költségvetési szervek feladatainak támogatására 188 508 millió forint, az összes kiadás 29,4%-a szolgált. Ebből védelemre és az egyéb fegyveres testületek körében 60 720 millió forintot, az összes kiadás 9,5%-át használták fel.

(2) A támogatások egyes költségvetési fejezetek közötti megoszlását e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzatoknak (tanácsoknak) feladataik ellátásához nyújtott állami támogatás 113 327 millió forint volt, az összes kiadás 17,6%-a. Ebből az egyes megyei, illetőleg a fővárosi önkormányzatokat (tanácsokat) az e törvény 3. számú mellékletében szereplő összegek illették meg.

15. § Az elkülönített állami pénzalapok támogatása 67 210 millió forint volt, az összes kiadás 10,5%-a. Ebből a Lakás Alap támogatása 44 500 millió forint.

16. § A nemzetközi pénzügyi kötelezettségek teljesítésére - többek között rubel- és nem rubelelszámolású viszonylatokban a kivitel növelését elősegítő kormányhitelek nyújtására, a korábbi években a kétoldalú kereskedelmi forgalomban keletkezett magyar tartozás fedezésére és más célokra, a Szovjetunió által nyújtott kormányhitelek visszafizetésére, a Világbanktól a Magyar Állam által fölvett hitelek törlesztésére, segélyek nyújtására 20 398 millió forint szolgált, az összes kiadás 3,2%-a.

17. § A költségvetés adósságszolgálati kötelezettségeinek teljesítésére és kamattérítésre 70 749 millió forintot, az összes kiadás 11%-át használták fel. Ebből:

(1) az előző évek költségvetési hiányának fedezésére és más feladatokra felvett hitelek és kibocsátott államadóssági kötvények esedékes részleteinek törlesztésére - beleértve a 20. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt műveletekből származó források által fedezett összeget is - 8511 millió forint szolgált;

(2) az előző évek hiányát és más költségvetési feladatokat fedező költségvetési kölcsönök és az államadóssági kötvények kamatainak fizetésére 37 757 millió forintra volt szükség. Ebből a Magyar Nemzeti Banknak 7%-os kamatláb mellett 35 280 millió forintot kellett kifizetni;

(3) a költségvetés hiányát finanszírozó, illetőleg likviditását javító kincstárjegyek kamatainak fizetésére 2859 millió forintot;

(4) a beruházási állami alapjuttatás forrását képező refinanszírozási hitelek kamatára, más kamat- és egyéb kiadásokra 21 622 millió forintot

kellett felhasználni.

18. § Egyéb kiadásokra - beleértve a 20. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdés b) pontjában foglalt műveletek keretében eszközölt tételeket is - 20 119 millió forintot fordítottak, ez az összes kiadás 3,1%-a. Ebből a pártok támogatása 778 millió forint, a társadalmi szervezetek támogatása 531 millió forint volt.

Vegyes és záró rendelkezések

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1989. évi L. törvény 19. §-ában foglalt 3100 millió forint tartalék részben az Országgyűlés, részben a Kormány döntéseivel felhasználásra került.

20. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

(1) a Népgazdasági elszámolások költségvetési fejezet letéti számláján kezelt összegből a Kormány

a) 7700 millió forintot - a költségvetés likviditásának javítására - az állami forgóalapba befizetett,

b) a számláról az 1990. évet megelőzően átmenetileg megelőlegezett, a költségvetési feladatok körébe tartozó műveletek elszámolási rendnek megfelelő rendezése forrásául, a költségvetés 1990. évi egyéb bevételei közé 4337 millió forintot befizetett. Ebből az összegből került visszafizetésre felhalmozási kiadásként az állami értékpapír-vásárlások, adósságszolgálati, kamattérítési kiadásként a Budapesti Húsnagykereskedelmi Vállalat, a Szekszárdi Húsipari Vállalat, a Borsod megyei Húsipari Vállalat, a Heves megyei Húsipari Vállalat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Húsipari Vállalat, a Fejér megyei Húsipari Vállalat, a Szabolcs-Szatmár megyei Húsipari Vállalat, a Kaposvári Húskombinát, a Húsipari Hizlaló Vállalat, az Ózdi Kohászati Üzemek, a Lenin Kohászati Művek, a Fővállalkozási Ifjúsági Lakásépítő Közös Vállalat kölcsöntartozásai átvállalásának egy része, egyéb kiadásként az 1989. január 1-jétől önállósult Társadalombiztosítási Alap induló forgóalapja;

(2) az állami költségvetés és a Magyar Nemzeti Bank között az 1990. évet megelőzően keletkezett, egymással szembeni tartozások, illetőleg követelések az 1990. évi költségvetés javára, illetőleg terhére azonos összegben - az állami költségvetés hiányát nem befolyásolva - kerültek elszámolásra a következők szerint:

a) a Magyar Nemzeti Bank a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból származó bevételek közé - a Nemzetközi Beruházási Banktól kapott 1990. évi osztalék és a fejlődő országok támogatásának maradványa címén - 395 millió forintot, egyéb bevételei közé - az 1985. előtt működött vállalati tartalékalapok elvonási maradványa és a megszűnt Hitelfedezeti Alap maradványa címén - 1321 millió forintot fizetett be;

b) az állami költségvetés adósságszolgálati, kamattérítési kiadásai terhére 1281 millió forintot soron kívül törlesztett az 1968. évi új gazdasági mechanizmus kapcsán a vállalatok forgóalap-ellátására felvett MNB hitelből, egyéb kiadásai terhére 436 millió forintot fizetett ki a Szovjetunióval érvényben volt gabona-hús egyezmény keretében eszközölt kőolaj-behozatal miatt keletkezett követelésre és kamatára.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok (tanácsok) 1990. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása - a tervezett és a tényleges mutatók alapján - a költségvetési év lezárását követően e törvény 4. számú melléklete szerint megtörtént. Az elszámolás alapján a helyi önkormányzatoknak (tanácsoknak) - egyenlegében - 1852 millió forintot kell visszafizetniük az állami költségvetésbe a törvény kihirdetését követő 30 napon belül, a Pénzügyminisztérium által megjelölt számlára. Annak a helyi önkormányzatnak (tanácsnak), amely visszafizetési kötelezettségének e határidőig nem tesz eleget, a pénzügyminiszter az 1991. évi normatív állami hozzájárulása folyósítását a tartozás kiegyenlítéséig felfüggeszti. Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert pótlólagos állami támogatás ugyanezen időpontig történő kiutalására azon helyi önkormányzatok (tanácsok) részére, amelyek az őket megillető összegnél kevesebb állami támogatásban részesültek.

(2) Az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülő összeg 1991. évi felhasználásáról külön törvény intézkedik.

22. § Az Országgyűlés

(1) jóváhagyja a Kormánynak és a pénzügyminiszternek az 1990. évi állami költségvetés végrehajtását szolgáló - az 1990. évi L. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kifejtett előirányzat-átcsoportosítási tevékenységét;

(2) tudomásul veszi, hogy az 1989. évi L. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt támogatások közül

a) a Magyar Államvasutak 4000 millió forint, a Szanálási Alap 2500 millió forint, a jóváhagyottal azonos összegű támogatásban részesült;

b) a Felszámolási Alapnak nyújtott támogatás 1025 millió forint volt a jóváhagyott 3000 millió forinttal szemben, a társadalmi szervek támogatása pedig - a 18. §-ban jóváhagyott 544 millió forinttal szemben - 531 millió forint;

c) a pártok támogatása - a 18. §-ban jóváhagyott 700 millió forint összeggel szemben - 778 millió forint, a Lakás Alap támogatása - a 15. §-ban jóváhagyott 42 300 millió forint összeggel szemben - 44 500 millió forint volt.

23. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

(1) az 1. § szerinti hiányt a kincstárjegyek forgalomban lévő állományának 1617 millió forint növekménye teljes egészében fedezte úgy, hogy a hiány összegén felüli növekmény az állami forgóalapot növelte. A kincstárjegyek állománya 1990. végén 10 242 millió forint volt, amiből 2286 millió forinttal a kamatozó, 7956 millió forinttal a diszkont-kincstárjegyek részesedtek;

(2) az állami tulajdon privatizációjából származó 511 millió forint forrást a költségvetés a Magyar Nemzeti Banknál fennálló adósságai közül - az e törvény 17. §-a (1) bekezdésében elszámolt összegen felül - az 1968. évi új gazdasági mechanizmus kapcsán vállalatok forgóalap ellátására felvett hitel soron kívüli törlesztésére fordította.

24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1989. évi L. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Nemzeti Bank az állami költségvetés folyamatos fizetőképességének fenntartására, azért, hogy a megfelelő bevételek rendelkezésre állása előtt az esedékes kiadások teljesítése forráshiány miatt ne hiúsuljon meg, 1990-ben

(1) jegybanki alapkamat mellett 10 napon összesen 23 823 millió forint;

(2) a napi bankközi pénzpiaci kamat mellett 4 napon 3457 millió forint

likviditási hitelt nyújtott.

25. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet a törvény 1. §-ához

Az állami költségvetés mérlege

(millió forintban)

BEVÉTELEK 1990. évi KIADÁSOK 1990. évi
előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés
Gazdálkodó szervezetek befizetései
273,700

257,752

Gazdálkodó szervezetek támogatása


19,700


18,511
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 252,200 254,985 Mezőgazdasági, élelmiszeripari exporttámogatás
17,700

23,209
Lakosság befizetései 41,200 62,119 Szocialista államközi elszámolások
25,500

28,356
Központi költségvetési szervektől származó befizetések
900

1,116

összesen

62,900

70,076
Elvonás elkülönített állami pénzalapokból
2,000

Fogyasztói árkiegészítés

39,900

36,865
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő bevételek
5,061

5,544

Felhalmozási kiadások

48,100

55,014
Pénzintézetek nyereségadója és osztaléka
23,500

48,585

Központi költségvetési szervek támogatása


182,568


188,508
Egyéb bevételek 2,150 8,796 Tanácsok támogatása 111,196 113,327
Elkülönített állami pénzalapok támogatása
65,910

67,210
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások
18,700

20,398
Adósságszolgálat, kamattérítés 62,738 70,749
Egyéb kiadások 13,514 20,119
Általános tartalék 3,100
Bevételek főösszege 598,711 640,897 Kiadások főösszege 608,626 642,266
Hiány (9,915) (1,369)

A zárójelek közötti értékek negatív előjelűek.

2. számú melléklet a törvény 5., 13. §-ához

Az önálló költségvetési fejezetet alkotó központi költségvetési szervek kapcsolata az állami költségvetéssel

(ezer forintban)

MEGNEVEZÉS Költségvetési befizetés Költségvetési támogatás
terv tény terv tény
Országgyűlés 17,859 640,000 1,126,215
Miniszterelnöki Hivatal 9,600 2,286 1,316,400 1,404,566
Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma 963 20,509 2,215,100 2,086,803
Belügyminisztérium 24,470,000 27,842,875
Belügyminisztérium egészségügyi, szociális oktatási és kulturális intézményei
1,472,600

1,143,619
Népjóléti Minisztérium 25,000 18,107 8,537,700 8,914,417
Népjóléti Minisztérium családi pótlék 48,470,000 49,470,000
Honvédelmi Minisztérium 30,103,300 30,020,715
Honvédelmi Minisztérium egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális intézményei
5,313,700

5,481,331
Igazságügyi Minisztérium 11,573 5,236,500 5,853,949
Állami Számvevőszék 0 322,055
Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium 12,400 153,053 1,857,000 1,930,569
Alkotmánybíróság 60,000 82,379
Állami Vagyonügynökség 0 109,736
Külügyminisztérium 500 267,377 1,996,800 3,200,866
Földművelésügyi Minisztérium 61,301 34,328 7,972,500 8,312,639
Munkaügyi Minisztérium 552 260 431,000 462,875
Pénzügyminisztérium 108,858 4,771,000 4,827,925
ebből Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 44,000 2,612,800 2,515,268
Művelődési és Közoktatási Minisztérium 14,500 79,722 17,867,500 20,015,523
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 11,894 24,960 692,700 850,919
Magyar Távirati Iroda 3,600 147,300 146,062
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 56,241 57,527 3,526,900 3,413,925
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 3,000 2,666 182,800 178,494
Központi Földtani Hivatal 5,330 10,837 723,200 722,590
Központi Statisztikai Hivatal 3,000 3,083 1,369,400 1,373,629
Legfelsőbb Bíróság 3 157,700 157,704
Magyar Rádió 926 30,433 1,334,200 1,335,210
Magyar Televízió 53,000 44,810 839,800 1,339,823
Magyar Tudományos Akadémia 36,000 201,900 3,480,400 3,608,104
Köztársaság Ügyészsége 201 869,900 923,029
Országos Árhivatal 110,200 114,683
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 9,022 14,676 275,200 352,617
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság 11,000 11,000 1,066,900 1,117,241
ebből TOT szervezett üdültetésének támogatása 150,000 150,000
Szakszervezeti művelődési intézmények támogatása 265,000
Központosított előirányzat 582,171 392 5,060,500
Intézményi befizetések és támogatások összesen 900,000 1,116,420 182,568,200 188,508,087

* Az 1990. évi változásoknak megfelelő szerkezetben.

** A folyósítás közvetlenül történt.

*** Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 1989. évi pénzmaradványából költségvetési befizetés.

**** Felhasználása a megfelelő fejezeteknél.

Terv Felhasználás Maradvány
Szociális ágazat 16% bérfejlesztése 84,000 0 84,000
8 Md Ft-os bérpolitikai intézkedési keret bérarányos hányada +43% tb. járulék
egészségügyi ágazatban 322,000 322,000 0
oktatási ágazatban 957,000 957,000 0
Egyes humánszolgáltatások normatív állami támogatása 520,000 427,359 92,641
Leromlott állagú iskolaépületek felújítása 30,000 30,000 0
Választások többlete 450,000 450,000 0
Hallgatói jövedelempótlék 252,000 252,000 0
Tanulói jövedelempótlék 108,000 108,000 0
Politikai Főiskola átadása MM-nek 135,000 135,000 0
Nemzetközi alapítványok 40,000 40,000 0
Szakszervezetek művelődési intézményeinek támogatása 265,000 265,000 0
MSZMP-től átvett oktatási intézményeinek üzemeltetése 50,000 50,000 0
Állami vezetők, akadémikusok, országgy. képv. bérrendezés és
egyéb tartalék

1,247,500

1,113,698

133,802
Rendészeti szervek tartaléka 600,000 319,651 280,349
Összesen: 5,060,500 4,469,708 590,792

3. számú melléklet a törvény 13. §-ához

Az önkormányzatok állami támogatásának összesítője
(ezer forintban)

Alanyi jogú KIEGÉSZÍTŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Alanyi jogú
MEGNEVEZÉS támogatás Lakóház javítás
támogatás
Egyéb vállalati
támogatás
Átmeneti rendezésére
a megyéknek
Központosított
előirányzat
és kiegészítő állami
támogatás összesen
előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés
Budapest főváros 3,679,934 13,679,934 1,598,000 1,602,500 312,600 312,600 2,976,550 2,976,550 1,904,660 18,657,084 20,476,244
Baranya megye 3,649,053 3,649,053 110,000 132,800 37,400 37,400 661,660 661,660 496,428 4,458,113 4,977,341
Bács-Kiskun megye 4,099,276 4,099,276 11,000 17,500 19,600 21,600 1,116,780 1,116,780 554,539 5,246,656 5,809,695
Békés megye 3,350,852 3,350,852 0 9,000 29,100 29,100 900,200 900,200 585,033 4,280,152 4,874,185
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6,324,284 6,324,284 250,000 254,000 31,500 31,500 1,362,290 1,362,290 779,031 7,968,074 8,751,105
Csongrád megye 3,581,406 3,581,406 124,000 124,000 43,700 43,700 826,160 826,160 486,220 4,575,266 5,061,486
Fejér megye 3,223,376 3,223,376 181,000 192,435 16,600 16,600 552,790 552,790 356,931 3,973,766 4,342,132
Győr-Moson-Sopron megye 3,411,219 3,411,219 389,000 389,000 46,600 46,600 724,350 724,350 444,107 4,571,169 5,015,276
Hajdú-Bihar megye 4,284,577 4,284,577 57,000 68,000 56,000 57,700 908,750 908,750 512,057 5,306,327 5,831,084
Heves megye 2,710,704 2,710,704 130,000 138,000 12,900 12,900 612,460 612,460 337,820 3,466,064 3,811,884
Esztergom-Komárom megye 2,326,650 2,326,650 133,000 133,000 5,900 5,900 372,860 372,860 302,687 2,838,410 3,141,097
Nógrád megye 1,774,507 1,774,507 56,000 56,000 1,700 1,700 580,840 580,840 237,112 2,413,047 2,650,159
Pest megye 5,679,622 5,679,622 99,000 105,500 23,200 23,200 1,119,010 1,119,010 764,912 6,920,832 7,692,244
Somogy megye 3,356,589 3,356,589 62,000 79,000 15,000 15,000 894,290 894,290 392,599 4,327,879 4,737,478
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4,702,067 4,702,067 0 12,000 13,200 13,200 1,448,000 1,448,000 577,911 6,163,267 6,753,178
Jász-Nagykun-Szolnok megye 3,358,559 3,358,559 13,000 13,000 28,300 28,300 809,130 809,130 536,142 4,208,989 4,745,131
Tolna megye 2,077,199 2,077,199 15,000 15,000 9,000 9,000 423,870 423,870 263,314 2,525,069 2,788,383
Vas megye 2,419,437 2,419,437 161,000 171,800 31,400 31,400 768,620 768,620 273,070 3,380,457 3,664,327
Veszprém megye 3,245,550 3,245,550 79,000 91,800 16,600 16,600 734,850 734,850 346,308 4,076,000 4,435,108
Zala megye 2,830,055 2,830,055 57,000 76,500 34,600 34,600 506,540 506,540 321,948 3,428,195 3,769,643
Központosított előirányzat× 0 0 175,000 0 4,100 0 0 0 8,322,084 0 8,501,184 0
összesen: 80,084,916 80,084,916 3,700,000 3,680,835 789,000 788,600 18,300,000 18,300,000 8,322,084 10,472,829 111,196,000 113,327,180

A felhasználás a megfelelő megyéknél található.

4. számú melléklet a törvény 19. §-ához

Helyi és területi önkormányzatok alanyi jogú támogatása
(ezer forintban)

Települések ált.
támogatása
Általános támogatás korcsoportonként Külterületi
támogatás
Üdülőhelyi
támogatás
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális intézeti
ellátás
Megnevezés db. összeg összeg összeg összeg összeg üdülőh.
díj
összeg összeg összeg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Budapest főváros 22 44,000 1,969,569 2,304,395,7 274861 1,148,919.0 435693 1,407,288.4 7206 5,764.8 9,732 19,464 3786 749,628 3835 441,025
Baranya megye 297 594,000 426,957 499,539.7 65058 271,942.4 75884 245,105.3 10716 8,572.8 17,279 34,559 1334 264,132 1547 177,905
Bács-Kiskun megye 116 232,000 565,052 661,110.8 86651 362,201.2 109154 352,567.4 83199 66,559.2 3,367 6,734 1257 248,886 1276 146,740
Békés megye 74 148,000 426,040 498,466.8 64453 269,413.5 88198 284,879.5 24322 19,457.6 3,643 7,286 970 192,060 1078 123,970
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 347 694,000 801,664 937,946.9 131680 550,422.4 134790 435,371.7 10942 8,753.6 5,758 11,517 2613 517,374 1655 190,325
Csongrád megye 59 118,000 443,229 518,577.9 66415 277,614.7 90007 290,722.6 44850 35,880.0 2,824 5,648 1165 230,670 1213 139,495
Fejér megye 104 208,000 425,807 498,194.2 72491 303,012.4 65636 212,004.3 8965 7,172.0 8,838 17,676 1147 227,106 1130 129,950
Győr-Moson-Sopron megye 167 334,000 433,114 506,743.4 71114 297,256.5 77477 250,250.7 5686 4,548.8 6,440 12,880 799 158,202 644 74,060
Hajdú-Bihar megye 79 158,000 564,002 659,882.3 93780 392,000.4 95554 308,639.4 23050 18,440.0 9,915 19,830 1788 354,024 1052 120,980
Heves megye 118 236,000 344,505 403,070.9 52290 218,572.2 67967 219,533.4 2964 2,371.2 8,494 16,988 855 169,290 750 86,250
Esztergom-Komárom megye 71 142,000 320,756 375,284.5 52172 218,079.0 51225 165,456.8 5357 4,285.6 1,801 3,602 770 152,460 865 99,475
Nógrád megye 121 242,000 236,945 277,225.7 35752 149,443.4 44696 144,368.1 2470 1,976.0 354 708 651 128,898 798 91,770
Pest megye 182 364,000 958,818 1,121,817.1 152731 638,415.6 165529 534,658.7 45165 36,132.0 10,468 20,936 1812 358,776 1336 153,640
Somogy megye 237 474,000 353,693 413,820.8 53496 223,613.3 69061 223,067.0 12476 9,980.8 135,420 270,840 1411 279,378 707 81,305
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 227 454,000 604,422 707,173.7 107281 448,434.6 96152 310,571.0 28019 22,415.2 3,086 6,172 2570 508,860 891 102,465
Jász-Nagykun-Szolnok megye 74 148,000 446,605 522,527.9 71511 298,916.0 83257 268,920.1 17948 14,358.4 1,006 2,012 1514 299,772 1252 143,980
Tolna megye 108 216,000 262,875 307,563.8 41495 173.449.1 49105 158,609.2 10381 8,304.8 1,849 3,697 692 137,016 833 95,795
Vas megye 213 426,000 279,511 327,027.9 43245 180,764.1 53954 174,271.4 2877 2,301.6 11,474 22,947 671 132,858 518 59,570
Veszprém megye 220 440,000 387,814 453,742.4 65164 272,385.5 64557 208.519.1 8986 7,188.8 81,881 163,762 1107 219,186 554 63,733
Zala megye 255 510,000 315,329 368,934.9 49325 206,178.5 61408 198,347.8 6663 5,330.4 47,250 94,500 864 171,072 695 79,925
összesen: 3091 6,182,000 10566,707 12,363,047.2 1650965 6,901,033.7 1979304 6,393,151.9 362242 289,793.6 370,879 741,758 27776 5,499,648 22629 2,602,358

Magyarázat:

2. oszlop 2 millió forint/település 9-10.oszlop külterületi lakosonként 800 forint/fő
3-4. oszlop 1989. I. 1. állandó népességre 1170 forint/fő 11-12.oszlop a tanácsok átal tervezett összeg kétszerese
5-6. oszlop 3-13 éves korig 4180 forint/fő 13-14.oszlop ellátottakra 198 ezer forint/fő
7-8. oszlop 60 éven felüliekre 3230 forint/fő 15-16.oszlop ellátottakra 115 ezer forint/fő

Helyi és területi önkormányzatok alanyi jogú támogatása
(ezer forintban)

Szakosított szoc.
int. ellátás
Fiatalk. eü. gy.
otthoni gyógy.
ped. int. ell.

Középfokú oktatás
Diákotthoni
ellátás

Színházak
Területi szakig.
tevékenység

Állami
támogatás

Személyi jövedelemadó
Megnevezés

összeg


összeg


összeg


összeg


összeg


összeg
összesen 1988. évi
bevallás
alapján
Kiegészí-
tés 4000
Ft/főre
összesen
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Budapest főváros 2127 270,129 1110 155,400 110738 4,318,782 5826 256,344 2030095 466,921.9 1969569 1,969,569 13,557,631 24,917,027 0 24,917,027
Baranya megye 972 123,444 689 96,460 19731 769,509 4019 176,836 124545 28,645.4 426957 426,957 3,717,607 2,684,745 130,031 2,814,776
Bács-Kiskun megye 658 83,566 519 72,660 23735 925,665 5224 229,856 110185 25,342.6 565052 565,052 3,978,945 2,525,476 325,454 2,850,776
Békés megye 685 86,995 382 53,480 18652 727,428 6037 265,628 101708 23,392.8 426040 426,040 3,126,492 1,855,373 237,529 2,092,902
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1150 146,050 509 71,260 37065 1,445,535 7683 338,052 114113 26,246.0 801664 801,664 6,174,514 4,268,142 324,348 4,592,490
Csongrád megye 969 123,063 380 53,200 23220 905,580 4559 200,596 221908 51,038.8 443229 443,229 3,393,313 2,312,394 162,928 2,475,322
Fejér megye 305 38,735 205 28,700 18749 731,211 3469 152,636 92420 21,256.6 425807 425,807 3,001,463 2,941,323 43,315 2,984,638
Győr-Moson-Sopron megye 645 81,915 429 60,060 22195 865,605 3712 163,328 236095 54,301.9 433114 433,114 3,296,266 2,539,665 109,880 2,649,545
Hajdú-Bihar megye 1090 138,506 701 98,140 26090 1,017,510 5530 243,320 153820 35,378.6 564002 564,002 4,128,654 2,599,796 335,005 2,934,801
Heves megye 477 60,579 364 50,960 16938 660,582 3377 148,588 101978 23,454.9 344505 344,505 2,640,743 1,776,563 81,841 1,858,404
Esztergom-Komárom megye 204 25,908 271 37,940 15695 612,105 1995 87,780 53320 12,263.6 320756 320,756 2,257,394 2,491,012 13,649 2,504,661
Nógrád megye 329 41,783 201 28,140 9115 355,485 1445 63,580 0 0.0 236945 236,945 1,762,321 1,304,454 30,621 1,335,075
Pest megye 1119 142,113 660 92,400 25670 1,001,130 2978 131,032 2050 471.5 958818 958,818 5,554,346 6,677.870 48,364 6,726,234
Somogy megye 552 70,104 414 57,960 15396 600,444 4153 182,732 153726 35,357.0 353693 353,693 3,276,297 1.576.911 26,719 1,839,630
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 799 101,473 453 63,420 26082 1,017,198 62677 275,748 95965 22,072.0 604422 604,422 4,644,430 1.995.234 737,452 2,732,686
Jász-Nagykun-Szolnok megye 514 65,278 310 43,400 21052 821,028 4748 208,912 86757 19,954.1 446605 446,605 3,303,667 2.117.095 199,232 2,316,327
Tolna megye 580 73,660 146 20,440 11423 445,497 2957 130,108 12208 2,807.8 262875 262,875 2,035,823 1.383.572 118,180 1,501,752
Vas megye 294 37,338 454 63,560 13366 521,274 2981 131,164 5500 1,265.0 279511 279,511 2,359,850 1.315.652 144,331 1,459,983
Veszprém megye 708 89,916 362 50,680 17523 683,397 3492 153,648 136791 31,461.9 387814 387,814 3,225,438 2.039.634 158,170 2,197,804
Zala megye 558 70,866 356 49,840 15065 587,535 2699 118,756 93900 21,597.0 315329 315,329 2,798,209 1.572.165 172,959 1,745,124
összesen: 14736 1,871,421 8915 1,248,100 487500 19,012,500 83151 3,658,644 3927084 903,229.3 10566707 10,566,707 78,233,403 70.894.103 3,636,008 74,530,111

Magyarázat:

17-18. oszlop ellátottakra 127 ezer forint/fő 23-24. oszlop tanulókra 44 ezer forint/fő
19-20. oszlop ellátottakra 140 ezer forint/fő 25-26. oszlop nézőszáma 230 forint/fő
21-22. oszlop tanulókra 39 ezer forint/fő 27-28. oszlop 1989. I. 1. állandó népessége 1000 forint/fő

  Vissza az oldal tetejére