Időállapot: közlönyállapot (1991.X.15.)

1991. évi XLVI. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról és egyéb rendelkezésekről * 

Az Országgyűlés az energiaárak emelése miatti lakossági többletterhek enyhítésére a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás viteléről szóló 1990. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Tv.), illetve a költségvetési előirányzatok módosításáról az alábbi törvényt alkotja:

1. § A Tv. 1. § (1) bekezdés a) pontja ötödik francia bekezdése a következőre módosul:

„- települési szociális alapellátáshoz

egy állandó inaktív lakosra számítva 3100 Ft.”

2. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti 1991. szeptember 7-én aláírt Támogatási Megállapodás alapján 10 000 000 US dollárnak megfelelő forint segély az 1. számú mellékletben ismertetett előirányzat növelésének forrásául szolgál.

3. § A Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény 21. §-ában foglalt, az önkormányzatok 1991. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából adódó és az 1991. évi állami költségvetésben pótlólagos bevételként számításba vehető 1 852 millió forint visszatérülésből 600 millió forint az 1. számú mellékletben ismertetett előirányzat növelések forrásául szolgál.

4. § (1) A Tv. 1. számú melléklete e törvény 1. számú melléklete szerint módosul, illetve egészül ki.

(2) A Tv. 2. számú melléklete e törvény 2. számú melléklete szerint egészül ki.

(3) A Tv. 4. számú melléklete e törvény 3. számú melléklete szerint módosul.

5. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az energia áremelések többletterheinek részleges ellentételezésére (a családi pótlékban részesülő családok teljes körében, az alacsony összegű nyugdíjban, a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülőknél, valamint a szociálisan rászorulók körében) - az 1990. évi XXV. törvény 6. §-ában foglalt kötelezettségének is eleget téve - egyrészt az állami költségvetés terhére a jelen törvényben átcsoportosított előirányzatokból és 600 millió forint költségvetési bevételnövelésből, valamint a költségvetési tartalék felhasználásából, másrészt a 2. §-ban részletezett segélyből összesen 5 milliárd forint pénzügyi kihatású intézkedés valósuljon meg.

6. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1991. évi XLVI. törvényhez

1. VIII. Belügyminisztérium fejezet 25 Állami hozzájárulás az önkormányzatok költségvetéséhez cím 1 Normatív támogatások alcím

- 5. kiemelt előirányzat az alábbiakra módosul:

„5 Inaktív lakosokra jutó támogatás 14 282,2”

- 26. kiemelt előirányzata az alábbiakra módosul:

„26 Lakásgazdálkodási tevékenység (kiegészítés) 750”

2. A XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. Ágazati és célfeladatok cím 2 Központi szociálpolitikai feladatok alcímének

- 3. kiemelt előirányzata az alábbiakra módosul:

„3 Nevelési segélyezés normatív kiegészítése 3050”

- új kiemelt előirányzata

„4 Gyorssegély alapítvány támogatása a válságövezetekben élők természetbeni segélyezésére 100

5 Tartósan munkanélküliek egyszeri támogatása 140”

- 12 Társadalombiztosítási Alap támogatása cím

= új kiemelt irányzattal egészül ki:

„9 alacsony összegű nyugellátásban részesülők
kiegészítő támogatása 1300”,

melyből 10 000 000 US dollárnak megfelelő forint segély az Amerikai Egyesült Államok Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti megállapodás szerinti összeg;

- új címmel egészül ki:

„15 Családi pótlékra jogosultak kiegészítő
támogatása 3000”.

2. számú melléklet az 1991. évi XLVI. törvényhez

A Tv. 2. számú mellékletében a VIII. Belügyminisztérium fejezet új címmel egészül ki az alábbiak szerint:

- „26 Önkormányzatok 1990. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából adódó visszatérítés

600”.

3. számú melléklet az 1991. évi XLVI. törvényhez

A Tv. 4. számú mellékletében a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások ötödik jogcímének mértéke és összege az alábbiakra módosul:

- „Inaktív lakosokra jutó támogatás 3 100

- összege 14 282”.


  Vissza az oldal tetejére