Időállapot: közlönyállapot (1991.X.15.)

1991. évi XLVII. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról, valamint az önkormányzatok normatív állami hozzájárulásából az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülő összeg felhasználásáról * 

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvényt (a továbbiakban: Tv.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

1. § A Tv. 1. § (1) bekezdése a következő g), h), i) pontokkal egészül ki:

(Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok költségvetéséhez való állami hozzájárulás normatív mértékeit - a gazdaság teljesítőképességére, valamint a külső és belső egyensúlyi helyzetre való tekintettel - a következők szerint állapítja meg:)

g) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek normatív állami hozzájárulásban részesülnek és évközben a feladatot átadják a Tv. 3. § (1) bekezdésben foglalt más intézménynek, kötelesek az erről szóló megállapodást - az átadást megelőző hónap 5. napjáig - a Pénzügyminisztériumnak, a Belügyminisztériumnak, valamint az ágazatilag illetékes minisztériumnak megküldeni. A feladat átadása csak a hónap első napjával történhet. Az önkormányzat számára a normatív állami hozzájárulás folyósítása az átadás hónapjának első napjától megszűnik. A normatív állami hozzájárulással az átadás időpontjáig az átadó önkormányzat számol el a tárgyév végén.

h) Két vagy több önkormányzat között évközben történő normatív állami hozzájárulással támogatott feladat átadás-átvétel esetén - az ágazati minisztériumok értesítésének kivételével - a g) pont előírásai alkalmazandók.

A normatív állami hozzájárulást a Pénzügyminisztérium az átvétel időpontjától folyósítja a feladatot átvevő önkormányzatnak, amellyel az átvevő önkormányzat a tárgyév végén számol el.

i) Az évközben szétváló önkormányzatoknak megállapodást kell kötniük az állami hozzájárulás alapját képező mutatószámok és ehhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás, a címzett- és céltámogatás, valamint a fejezetek által lebontott állami hozzájárulás megosztásáról. A 3. számú melléklet szerinti normatív állami hozzájárulással a jogutód önkormányzatok az év végén számolnak el.”

2. § A Tv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az 1-4. §-ban foglaltakra is tekintettel az állami költségvetés 1991. évi összes kiadását 933,547,9 millió forintban állapítja meg.”

3. § A Tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 5. §-ban jóváhagyott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét az Országgyűlés 854.761,8 millió forintban állapítja meg.”

4. § A Tv. 9. §-a a következő (16), (17), (18) bekezdésekkel egészül ki:

„(16) A helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról szóló 1990. évi LXXXIII. törvény 1. § (1) bekezdése, valamint a 2. § hatásköri megosztása alapján, a megyei (fővárosi) önkormányzatok a centrális alárendeltségű szervezetek, valamint a köztársasági megbízottak hivatala előirányzatainak terhére időarányosan kiutalt állami hozzájárulást felhasználták, ezzel kapcsolatban az érintett fejezetek a megyei (fővárosi) önkormányzatokkal szemben követelést nem támaszthatnak.

(17) Az érintett fejezetek 1991. évi költségvetésébe az 1. számú melléklet VIII. Belügyminisztérium fejezetnél az egyes centrális alárendeltségű szervezetekre előirányzott támogatás és a (16) bekezdés szerint felhasznált összeg különbözete kerül átcsoportosításra. A fejezetek az 1992. évi költségvetés tervezése során a centrális alárendeltségű szervezetek esetében e törvény eredeti előirányzatait tekinthetik a tervezés alapjának. Ugyanezek az előírások vonatkoznak a
VIII. Belügyminisztérium fejezeten belül működő centrális alárendeltségű szervezetekre, illetve a köztársasági megbízottak hivatalaira is.

(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a megyei önkormányzatok számára, a köztársasági megbízottak hivatalai terhére kiutalt állami támogatás tekintetében külön elszámolást végezzen. Az elszámolás állami támogatási előirányzatot nem érinthet.”

5. § A Tv. 16. § (3) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) A szétváló települések önkormányzatainak személyi jövedelemadóból való részesedését az érintett önkormányzatok a 3. számú mellékletben foglalt eredeti személyi jövedelemadó előirányzat összegén belül megállapodás útján rendezhetik. Erről az adott önkormányzatok az adott hónap 10-éig értesítik az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt. Az értesítést követő hónaptól kezdve már az új megosztás szerint történik a kiutalás. Megállapodás hiányában a megosztásról a köztársasági megbízott dönt.”

6. § A Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetésének végrehajtásáról szóló 1991. évi XLII. törvény 21. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok által visszafizetendő 1852 millió forint a következő célokra kerül felosztásra:

- az 1. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak végrehajtására
337 M Ft
- a körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának központi költségvetési támogatására

180 M Ft
- megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságok 1991. évi működési költségének fedezetére
50 M Ft
- az új közigazgatási struktúra nyomán létrejött létszámcsökkenésből adódó felmondási időre járó, valamint a népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat létrejöttével összefüggően a megyei (fővárosi) önkormányzatoknál felmerült költségek megtérítésére
390 M Ft
- a dél-alföldi települések egészséges ivóvíz- ellátásának megvalósításához (arzénes ivóvíz kiváltása)

130 M Ft
- az ország egyes területein a barlang-, pince- omlás, partfalszakadás elhárítási feladataira
50 M Ft
- sport és oktatási centralizált alárendeltségű szervek idei támogatására
100 M Ft
- a VIII. Belügyminisztérium fejezet új 26 cím az önkormányzatok 1990. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából adódó visszatérítés külön törvényben szabályozott feladatokra600 M Ft
- a 7. számú mellékletében foglalt 9. egyéb kötelezettségek támogatására
15 M Ft.

7. § (1) A Tv. 1. számú melléklete e törvény 1. számú mellékletének megfelelően módosul.

(2) A Tv. 4. számú melléklete helyébe e törvény 2. számú melléklete lép.

(3) A Tv. 7. számú melléklete helyébe e törvény 3. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

8. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1991. évi XLVII. törvényhez

A Tv. 1. számú mellékletének egyes címei a következők szerint módosulnak

KIADÁSOK
Cím Alcím Kiem.
előir.
Cím
név
Alcím név Kiemelt előirányzat neve 1991. évi elő-
irányzat
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
2 Köztársasági megbízottak hivatalai 778.1
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
3 Megyei, Fővárosi, Területi Közgazdasági és Információs Központok 1,250.0
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
Dologi kiadások
7 2 Területi tűzoltóság 5,200.0
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
Lakástámogatások
23 Vagyonátadó bizottságok 50.0
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
25 Állami hozzájárulás az önkormányzatok költségvetéséhez
1 Normatív támogatások
1 Községek állandó lakóira jutó támogatás 5,806.0
2 Állandó lakosok után jutó általános támogatás 21,095.0
3 Gyógy- és üdülőhelyi díjak támogatása 875.4
4 Kommunális tevékenység után járó támogatás 14,766.5
5 Inaktív lakosokra jutó támogatás 14,282.2
6 Gyermek- és ifjúságvédelem ellátottjaira jutó támogatás 5,982.9
7 Szociális intézmények ellátottjaira jutó támogatás 5,786.8
8 Idősek és fogyatékosok napközi otthoni ellátása 998.9
9 Idősek és fogyatékosok szállást biztosító intézeti ellátása 105.6
10 Egészségügyi gyermekotthonok és gyógypedagógiai intézetek ellátottjaira jutó támogatás
1,475.1
11 Óvodai ellátottakra jutó támogatás 5,669.0
12 Általános iskolai tanulókra jutó támogatás 33,734.1
13 Alsófokú zenei képzésben részesülők támogatása 1,418.6
14 Általános iskolai fogyatékos gyermekek ellátására jutó támogatás 1,985.4
15 Gimnáziumi tanulókra jutó támogatás 5,502.9
16 Szakközépiskolai tanulókra jutó támogatás 10,888.3
17 Szakmunkásképzésben részesülőkre jutó támogatás 6,926.3
18 Szakmunkásiskolai tanműhelyben tanulókra jutó támogatás 1,356.1
19 Nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatás tanulóira jutó támogatás 892.8
20 Diákotthonban elhelyezett tanulókra jutó támogatás 4,534.4
21 Vidéki színházak nézőire jutó támogatás 920.5
22 Fővárosi színházak nézőire jutó támogatás 630.0
23 Területi igazgatás, valamint közművelődési (módszertani) tevékenységhez kapcsolódó támogatás 1,000.0
24 Helyi közművelődés támogatása 1,054.8
25 Nemzetiségi és etnikai óvodák ellátottjaira jutó támogatás 89.8
26 Lakásgazdálkodási tevékenység 750.0
2 Címzett és céltámogatás 18,024.5
3 Központosított előirányzat 6,762.3
4 Települések SZJA kiegészítése 6,931.0
5 Centrális alárendeltségű szervezetek
1 Köztársasági megbízottak hivatalai 0.0
2 Területi államháztartási közigazgatási információs szolgálatok 0.0
3 KÖJÁL-ok (hajléktalanok céltámogatásával együtt) 0.0
4 Földművelésügyi hivatalok 0.0
5 Munkaügyi hivatalok 0.0
6 Fogyasztói felügyeletek 0.0
7 Területi tűzoltóság 0.0
8 Közlekedési felügyelet 0.0
9 Centrális alárendeltségű szervek feladataira a megyei (fővárosi) önkormányzatok részére 759.4
VIII. fejezet kiadásai összesen: 228,249.9
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
15 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat (hajléktalanok céltámogatásával) 2,800.0
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
XI. fejezet kiadásai összesen: 135,434.9
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
17 Közlekedési felügyelet 75.0
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
XIII. fejezet kiadásai összesen: 30,759.4
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Földművelésügyi hivatalok 166.7
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
XV. fejezet kiadásai összesen: 17,450.8
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Munkaügyi hivatalok 266.7
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
XVI. fejezet kiadásai összesen: 22,911.4
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
24 Oktatási szakmai szolgáltató szervezetek
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
25 Megyei (fővárosi) sportigazgatóságok
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
24-25 címek összesen: 100.0
XIII. fejezet kiadásai összesen: 33,879.0
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
23 Fogyasztói felügyelet 104.1
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
XIX. fejezet kiadásai összesen: 17,501.8

2. számú melléklet az 1991. évi XLVII. törvényhez

4. számú melléklet az 1990. évi CIV. törvényhez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI

A helyi önkormányzatokat megillető
normatív állami hozzájárulások jogcímei(a)
mértéke
1991
normatív hozzájárulás jogosultságának alapja összeg
millió forint
Községek általános támogatása (E Ft/község) 2,000 1990-ben helyhatósági választás tartására jogosult községek, nagyközségek 2,903.0 5,806.0
Általános támogatás korcsoportonként (Ft/fő)
- összes népesség


2,000
1990. I. 1. állandó népesség 10,547,496.0 21,095.0
Üdülőhelyi támogatás (minden Ft-hoz 2 Ft) 2 Üdülővendégek után 1991-re beszedett idegenforgalmi adó vagy gyógy- és üdülőhelyi díj 437,7 875.4
Kommunális (közvilágítás, temetőfenntartás, útfenntartás, lakásgazdálkodás) tevékenység (Ft/fő) 1,400 1990. I. 1. állandó népesség 10,547,496.0 14,766.5
Inaktív lakosokra jutó támogatás 3,100 0-17 éves, 60 és a feletti állandó népesség (1990. I. 1. állapot) 4,607,321.0 14,282.2
Gyermek- és ifjúságvédelem (E Ft/fő)(b),(j) 210 Állami gondoskodásban részesülők 26,490.0 5,982.9
Szociális intézeti ellátás (E Ft/fő)(j) 147 Időskorúak szociális otthonában, elme és szakosított szociális otthonokban, intézetekben elhelyezettek 39,366.0 5,786.8
Idősek és fogyatékosok napközi otthoni ellátása (E Ft/fő)(l) 24 Idősek és fogyatékosok napközi otthonában elhelyezettek 41,622.0 998.9
Idősek és fogyatékosok szállást biztosító intézeti ellátása (E Ft/fő)(l) 40 Idősek és fogyatékosok hetes otthonában, krízis otthonokban, gondozóházakban ellátottak 2,640.0 105.6
Fiatalkorúak eü. gyermekotthoni és gyógyped. int. ellátása (E Ft/fő)(c), (j), (k) 172 Egészségügyi gyermekotthonokban, gyógypedagógiai intézetekben elhelyezettek 5,576.0 1,475.1
Óvodai ellátás (E Ft/fő)(e) 15 Óvodai ellátásban részesülők 377,936.0 5,669.0
Nemzetiségi, etnikai óvodai ellátás (E Ft/fő)(e) 5 Kiegészítő hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai óvodai ellátásban részesülők alapján1 17,964 89.8
Általános iskolai oktatás (E Ft/fő)(d) 30 Ált. isk. ellátott; esti, levelező, dolgozó és 14-16 éves iskolarendszeren kívüli oktatásban résztvevők 1/3 része 1,124,469.0 33,734.1
Alsófokú zenei képzés (E Ft/fő)(e) 19 Önálló zeneiskolában zeneoktatásban részesülők 74,665.0 1,418.6
Általános iskolai fogyatékos gyermekek oktatása (E Ft/fő)(e) 56 Önálló intézményben vagy tanulócsoportban oktatott általános iskolás korú fogyatékos gyermekek 35,454.0 1,985.4
Gimnáziumi oktatás (E Ft/fő)(f) 44 Gimnáziumban oktatott és esti, levelező létszám 1/3 része 125,066.0 5,502.9
Szakközépiskolai oktatás (E Ft/fő)(f) 54 Szakközépiskolai, szakiskolai oktatott és esti, levelező létszám 1/3 része 201,635.0 10,888.3
Szakmunkásképzés (E Ft/fő)(f) 33 Szakmunkás iskolai oktatott 209,888.0 6,926.3
Szakmunkásiskolai tanműhely (E Ft/fő)(f) 36 Az önkormányzatok által fenntartott szakmunkásiskolai tanműhelyben oktatott 37,669.0 1,356.1
Nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatás (E Ft/fő)(e), (f) 14 Kieg. hozzájárulás az alsó- és középfokú nemzetiségi etnikai vagy kéttannyelvű oktatásban részesülőknek1 63,773.0 892.8
Diákotthoni ellátás (E Ft/fő)(c), (g) 53 Ált. isk. diákotthonban, középfokú diákotthonban, externátusi ellátásban részesülők 85,556.0 4,534.4
Helyi közművelődési feladatok (Ft/fő) 100 Települések 1990. I. 1. állandó népessége alapján 10,547,496.0 1,054.8
Színházak (Ft/néző) 450 Önálló költségvetéssel rendelkező vidéki kőszínházak nézői, valamint ezek szabadtéri és tájelőadásainak nézői 204,553.0 920.5
300 Önálló költségvetéssel rendelkező fővárosi kőszínházak nézői, valamint ezek szabadtéri és tájelőadásainak nézői 2,100,000.0 630.0
Lakásgazdálkodási tevékenység 5,000 Az 1991. március 1-jén fennálló 0-3,5% közötti kamatozású hitelszámlák, de levonva a település 1990. január 1-jei állandó népessége után számított 200 Ft/fő összeg 750.0
Megyei és a fővárosi önkormányzatok igazgatási, valamint területi (módszertani) közművelődési tevékenysége (E Ft/önkormányzat) 50,000 Megyei önkormányzatok száma (a főváros önkormányzatával együtt) 20.0 1,000.0
1. Normatív állami hozzájárulások 148,527.4
2. Centrális alárendeltségű szervek feladatára a megyei (fővárosi) önkormányzat részére 759.4
3. Címzett és céltámogatás, a működőképesség érdekében nyújtandó kiegészítő támogatással együtt 24,886.5
4. Települések SZJA kiegészítése2 6,931.0
Állami hozzájárulás összesen 181,104.3

(a) A jogosultság általában az önkormányzat közigazgatási területén élő állandó népesség (ÁNH adatok alapján), illetve az önkormányzat által fenntartott intézmények ellátottjaihoz kapcsolódik. (Pontosabb meghatározás az egyes hozzájárulásoknál.) Közös tulajdonú és fenntartású intézmények esetében az érintett önkormányzatok külön-külön - az ellátottjaik alapján - jogosultak a hozzájárulásra, míg az e körbe nem tartozó ellátottak után az intézmény székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe a hozzájárulást.

(b) Állami, intézeti neveltek, intézeti elhelyezettek, ideiglenesen beutaltak (GYIVI-ben), önkormányzati nevelőotthonban, diákotthonban, kollégiumban, szakmunkástanuló otthonban, fogyatékos tanulók nevelőotthonában, állami csecsemőotthonban, eü. gyermekotthonban, kórházi és egyéb eü.-i intézetekben, munkásszálláson, egyéb helyeken, intézetekben, nevelőszülőknél, albérletben elhelyezettek, kivéve a nevelőintézetekben és büntetésvégrehajtási intézetekben elhelyezetteket. Az ide tartozó intézmények, ha oktatási feladatot is ellátnak a fenntartó önkormányzat igénybe veheti az adott oktatási feladathoz kapcsolódó támogatást.

(c) Fiatalkorúak eü.-i gyermekotthonában és gyógypedagógiai intézetekben; diákotthonokban ellátott állami gondozottak után támogatás csak e címen (210 ezer Ft/fő normatívával) vehető igénybe.

(d) 1990. X. 1-jei létszám 8/12 és 1991. X. 1-jei létszám 4/12-e (kivéve az önálló tanulócsoportban oktatott fogyatékos gyerekek).

(e) 1990. X. 1-jei létszám 8/12 és 1991. X. 1-jei létszám 4/12-e.

(f) 1990. IX. 15-ei létszám 8/12 és 1991. IX. 15-ei létszám 4/12-e.

(g) 1990. IX. 15-ei létszám 8/12 és 1991. IX. 15-ei létszám 4/12-e középiskolai diákotthonok: általános iskolai diákotthon esetén az e) pont alapján.

(h) A tájelőadásokhoz kapcsolódóan is a színházat fenntartó önkormányzatot illeti meg a támogatás. Az az önkormányzat is igénybe veheti a támogatást, ahol önálló társulat nem működik, de jóváhagyott, önálló költségvetéssel rendelkező színházat tart fenn (ide értve a nyári színházat is).

(j) Éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

(k) A gyógypedagógiai intézetet fenntartó önkormányzat igénybe veheti a fogyatékos gyermekek oktatásához kapcsolódó 56 E Ft/fő hozzájárulást is mind a bentlakó és az intézményen belül oktatott, mind a bejáró tanulók után.

(l) Éves gondozási napok száma osztva az éves nyitvatartási napok számával.

(m) Nemzetiségi nevelésben, oktatásban részesül az a gyermek, aki:

- nemzetiségi óvodában (óvodai csoportban) a nemzetiségi óvodai nevelés programban foglaltakat anyanyelven, illetve két nyelven sajátítja el;

- nemzetiségi nyelvet oktató, kétnyelvű, illetve tanítási nyelvű általános- és középiskolai oktatásban a nemzetiségi óraterv, tanterv (és tankönyv) alapján tanul;

- kis létszámmal működő oktatási intézményekben 0-ik vagy csatlakozó órában nemzetiségi tanterv (és tankönyv) alapján tanulja az anyanyelvet.

(n) Kiegészítő normatív támogatásra jogosult az az önkormányzat, ahol az 1990-91-es tanévet figyelembe véve:

- az oktató-nevelő intézmény keretei között biztosítja a cigánygyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) felzárkóztatását, a korcsoportok, illetve évfolyamok követelményeinek megfelelő eredményes továbbhaladását tanórai foglalkozásokon.

(o) Kétnyelvű képzésben résztvevő tanulónak az tekinthető, aki a Művelődési és Közoktatási Minisztérium külön engedélyével működő kéttannyelvű középiskolai oktatásban részesül, ennek alapján kapja a kiegészítő normatív állami támogatást.

1 A törvény felhatalmazása alapján a mutatószámot a Kormány pontosítja, ennek fedezetéül 50 millió forint szolgál.

2 Az SZJA-nál (50%-os mértékkel számolva) minden önkormányzat 3200 Ft/állandó lakos, ezen túl a városok 5000 Ft/állandó lakos mértékig az utóbbinál a 3200-5000 Ft közötti sávban max. 25 millió forint kiegészítésre jogosult. (Itt az állandó népesség - az SZJA-hoz igazodóan - az 1989. január 1-jei állapot.)

3. számú melléklet az 1991. évi XLVII. törvényhez

7. számú melléklet az 1990. évi CIV. törvényhez

Központosított előirányzatok 1991. évre

Sorszám Cél Igénybevétel feltételei Támogatási keret millió Ft-ban
1. 2. 3. 4.
1. Önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben levő helyi önkormányzatok működőképességének megőrzése A törvény 1. § (5) bekezdése alapján. 5.000
2. A magánszemélyek jövedelemadójában a közműfejlesztésre megállapított kedvezmények megszűnésének ellentételezése A közműfejlesztések támogatásáról szóló MT és Kormány rendelet szerint. 300
3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Igényelheti minden határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzat az 1990. évi forgalmi (ki- és beléptetési) adatok arányában. 30
4. Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása Igényelhető azon önkormányzatok részéről, amelyek a korábban e telepen élő családok új lakásépítését teszik lehetővé, területelőkészítéssel. Támogatás mértéke maximum 50 ezer Ft családonként, utólagos elszámolás mellett. 30
5. Vállalati gyermekintézmények önkormányzati kezelésbe történő átvételéhez egyszeri működési támogatás Az átadás-átvételt követően, a Belügyminisztériumhoz történő bejelentés alapján. 150
6. Színházi bemutatók támogassa A Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályázati feltételei szerint igényelhetik a színházat fenntartó önkormányzatok. 100
7. A környezet és a vízbázisok fokozott védelme érdekében a lakosság folyékony települési hulladékgyűjtési támogatása Igényelheti minden helyi önkormányzat, amely saját maga, költségvetési szervezete, vagy a felügyelete alatt álló közüzemi-közszolgáltató vállalata révén a lakosság részére folyékony települési hulladékgyűjtést és ártalmatlanítást végez. A támogatás mértéke az általa összegyűjtött és ártalmatlanított lakossági folyékony hulladék köbméterenként 65 Ft. Igényelhető negyedévenként, utólag a Belügyminisztériumtól. 110
8. A helykímélő, hamvasztásos temetés támogatása Az állandó lakhellyel rendelkező lakos vagy más jogi személy, aki hamvasztás útján gondoskodott az elhunyt eltemettetéséről 4000 Ft egyszeri hozzájárulásra jogosult az állandó lakhelye szerinti önkormányzatnál. Az érintett települési önkormányzatok negyedévenként, utólag visszaigényelhetik a Belügyminisztériumtól az e címen kifizetett összegeket. 140
9. Egyéb támogatások Vis major esetekben igényelhető a BM-től és a PM-től 152,3
10. A körjegyzők bérének és TB járulékának támogatására Minden körjegyzőség igényelheti a Belügyminisztériumtól az államtitkári fizetés 30% mértékben + TB járulék. 180,0
11. Az új megyei közigazgatási struktúra létrejötte miatti felmondások költségeinek megtérítésére Igényelheti valamennyi megyei, valamint a fővárosi önkormányzat. 390,0
12. A dél-alföldi települések egészséges ivóvíz ellátási programjának megvalósításához Igénybe veheti a Békés Megyei Önkormányzat. 130,0
13. A barlang, pince, partfalszakadások veszélyelhárítási munkálataira Igényelhető a Belügyminisztériumtól a BM, az IKM és a PM által kialakított szempont szerint. 50,0
Központosított előirányzat összesen: 6.762,3

  Vissza az oldal tetejére