Időállapot: közlönyállapot (1991.XI.20.)

1991. évi LXII. törvény

a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló, többször módosított 1972. évi V. törvény (a továbbiakban: ÜTV.) a következő 24/A.-24/C. §-okkal egészül ki:

„24/A. § (1) Pályázat útján kell betölteni:

a) a Legfőbb Ügyészségen a legfőbb ügyész helyettesi és főosztályvezető ügyészi állásokat;

b) megyei (fővárosi) főügyészségeken a főügyészi és főügyészhelyettesi állásokat;

c) helyi ügyészségeken és a fővárosi kerületi ügyészségeken a vezető ügyészi állásokat,

d) a Katonai Főügyészségen a főosztályvezető ügyészi, a területi katonai ügyészségeken a vezető ügyész állásokat.

(2) A legfőbb ügyész más ügyészségi állások pályázat útján történő betöltését is elrendelheti.

(3) A pályázatokat a legfőbb ügyész írja ki. A nyilvános pályázati felhívásnak a pályázat elnyeréséhez szükséges valamennyi feltételt tartalmaznia kell.

24/B. § (1) A legfőbb ügyésznek a vezető kinevezése előtt közvetlenül vagy képviselője útján ki kell kérnie és meg kell ismernie

a) legfőbb ügyészségi vezető esetén a Legfőbb Ügyészségen;

b) megyei főügyészségi, illetve helyi ügyészségi vezető esetén a megyében (nyomozó hivatal vezetője esetén a nyomozó hivatal területén)

dolgozó ügyészek (összügyészi értekezlet) véleményét a pályázókról.

(2) Az összügyészi értekezlet titkos szavazással nyilvánít véleményt. A véleménynyilvánítás joga személyes részvétellel gyakorolható.

24/C. § (1) Az ügyészt végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonyát egészségügyi alkalmatlanság miatt szüntetik meg.

(2) A végkielégítés összege, ha az ügyészi munkaviszonyban töltött idő

a) az öt évet nem haladja meg, öthavi;

b) a nyolc évet nem haladja meg, héthavi;

c) a tizenkét évet nem haladja meg, kilenchavi;

d) a húsz évet nem haladja meg, tizenegy havi;

e) a húsz évet meghaladja, tizenhárom havi

személyi alapbérének megfelelő összeg.”

2. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A legfőbb ügyész helyettesi és a megyei (fővárosi) főügyészi állásokra a törvény hatálybalépését követő egy hónapon belül, a legfőbb ügyészségi és a katonai főügyészségi főosztályvezető ügyészi, továbbá a megyei (fővárosi) főügyészhelyettesi állásokra a törvény hatálybalépését követő három hónapon belül, a helyi vezető ügyészi és a területi katonai ügyészség-vezetői állásokra a törvény hatálybalépését követő öt hónapon belül kell pályázatot kiírni.

(3) A (2) bekezdés szerinti pályázat nem terjed ki azokra a vezetőkre, akik vezetői kinevezésüket a törvény hatálybalépése előtt pályázat útján nyerték el.

(4) A pályázat kiírásától - kivételesen indokolt esetben - a köztársasági elnök kinevezési jogkörébe tartozó vezetőnél el lehet tekinteni.

(5) A pályázatot elnyert új vezető kinevezése napjától a korábbi vezetőt, ha ehhez hozzájárul - választása szerint vagy vezetői beosztásának megfelelő vagy annál alacsonyabb szintű ügyészségen - más ügyészi munkakörbe kell áthelyezni.

(6) Ha a korábbi vezető az áthelyezéshez nem járul hozzá, munkaviszonya az új vezető kinevezésének napján megszűnik és a korábbi vezető az egyébkénti felmondási idejére őt megillető munkabérének megfelelő összegre jogosult. A munkaviszony megszűnése esetén azt az időtartamot, amely munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésekor felmondási időként a korábbi vezetőt egyébként megilletné, munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni.


  Vissza az oldal tetejére