Időállapot: közlönyállapot (1992.I.1.)

1991. évi XCIII. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről * 

Az Országgyűlés - a Társadalombiztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) 1992. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig - az Alapból finanszírozott ellátások, feladatok átmeneti pénzellátásáról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az Alap kezelője - az Alap 1992. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig - köteles gondoskodni az Alapból finanszírozott ellátások, szolgáltatások, valamint a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás folyósításáról a hatályos szabályok szerinti változatlan finanszírozási rendben.

(2) Az Alap kezelője költségvetésének (működési költségvetés) bevételeire és kiadásaira vonatkozóan az 1991-ben hatályos szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kiadási előirányzatokat az 1992. évi állami költségvetés elfogadását követően az abban meghatározott bér- és dologi automatizmus mértékének megfelelően meg kell növelni.

2. § (1) A gyógyító-megelőző ellátások finanszírozását változatlan rendben, az 1991. évi III. törvény 4. számú mellékletében meghatározott szolgáltatási körben az Alap kezelője látja el.

(2) A havi pénzellátás mértéke az intézmények 1991. évi - automatizmusokkal és évközi intézkedésekkel növelt, szintrehozott - báziselőirányzatának 1/12 része, melyet működési előlegként kell kiutalni, az 1992. évi előirányzat terhére. Az intézményi, illetve önkormányzati előirányzatokba be nem épített támogatások közül a teljesáras gyógyszerelszámolás növekménye, a vérellátás teljesítmény-elszámolása, az ízületi protézisbeszerzés előlege utalható ki.

(3) A pénzellátás összegét az 1992. évi állami költségvetés elfogadása után az abban meghatározott bér- és dologi automatizmus mértékének megfelelően meg kell növelni.

(4) Az Alap által finanszírozott egészségügyi intézmények és szolgáltatások 1991. évi pénzmaradványát csak az Alap kezelője, az általa céljelleggel, teljesítményelszámolásra kiadott pénzeszközök körében, feladatelmaradás esetén vonhatja el.

(5) A központi fejezetek szintrehozott báziselőirányzatát a törvény melléklete tartalmazza. Az előirányzatok csak az 1992. évi állami költségvetésben jóváhagyott bér- és dologi automatizmusokkal módosíthatók.

(6) Az Alap 1992. évi költségvetése végrehajtásának előkészítése érdekében az Alap kezelője az érintett intézményektől és önkormányzatokról az általa meghatározott szerkezetben jogosult pénzügyi és egyéb információkat kérni.

(7) Az Alap kezelője - külön kormányrendeletben foglaltak szerint - az orvosválasztáshoz szükséges igazolványok kiadását megkezdheti.

3. § (1) A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 291. § (1) bekezdésében, 294. § (2) bekezdésében, 302. § (2) bekezdésében és a 373. § (1) bekezdésében a „negyvenhárom” szövegrész helyébe a „negyvennégy” szövegrész, a 361. § (2) bekezdésének d) pontjában és a 398. § (2) bekezdésének d) pontjában az „ötvenhárom” szövegrész helyébe „ötvennégy” szövegrész lép.

(2) A társadalombiztosítási járulék alapjára és - az (1) bekezdésben foglaltak kivételével - összegére, továbbá a nyugdíjjárulék alapjára, mértékére, illetőleg összegére - az 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény hatálybalépéséig - az 1991. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az 1975. évi II. törvény 103. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Melléklet az 1991. évi XCIII. törvényhez

A központi fejezetek szintrehozott báziselőirányzata

Minisztériumok Előirányzat
összesen ebből: bér
Népjóléti Minisztérium 16 553 053 6 611 395
KHVM 1 890 510 868 591
Honvédelmi Minisztérium 2 112 564 1 004 578
Igazságügyi Minisztérium 236 925 112 810
Belügyminisztérium 805 244 338 453
Összesen: 21 598 296 8 936 827

Megjegyzés: Az állami költségvetésben a Népjóléti Minisztérium előirányzata a Pomázi Munkaterápiás Intézet társadalombiztosítási támogatása nélkül szerepel.


  Vissza az oldal tetejére