Időállapot: közlönyállapot (1991.IV.30.)

28/1991. (IV. 30.) OGY határozat

a Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi feladatokról  * 

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Helsinki Folyamatban részt vevő államok 1989. októberi szófiai Környezetvédelmi Találkozóján a nemzetközi folyamatokra és tavakra létrehozandó egyezmények alapelveiről elfogadott Határozatnak megfelelően a dunai államok kormányaival folytasson tárgyalásokat egy - a készülő összeurópai, ökológiai alapú vízminőségvédelmi és vízhasználati keretszerződéssel összhangban álló -Duna-egyezmény 1992. során történő megalkotásáról, valamint az érintett államokkal közösen vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Duna-egyezmény állandó központi szerveinek Magyarország adjon otthont; továbbá a nyolc dunai állam 1991. februári találkozóján elfogadottaknak megfelelően:

a) gondoskodjék az 1991. június 30-ig felállítandó Ideiglenes Titkárság megszervezéséről, és 1991. április 30-ig készítsen előterjesztést az Országgyűlés számára az egyezményt előkészítő Ideiglenes Titkárság ez évi költségének pénzügyi fedezetéről;

b) az Ideiglenes Titkárság munkájába vonja be a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével az érintett szakmai testületeket és környezet-, ill. természetvédő szervezeteket;

c) 1991. szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés illetékes bizottságai elé a Duna-egyezmény tervezetét, valamint az egyezmény munkálatai 1992. évi költségvetésének első változatát;

d) a Duna-egyezmény és az összeurópai keretszerződés előkészítő munkáiról rendszeresen tájékoztassa az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságát.

2. Az Országgyűlés a keretszerződésre vonatkozó szófiai magyar határozati javaslattal, valamint a dunai államok 1991. februári Budapesti Találkozóján előterjesztett magyar koncepcióval összhangban kezdeményezi, hogy 1995. végéig

a) a Duna Bécs-Gönyű szakaszán az Osztrák Köztársaság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság hozza létre a közös Dunai Nemzeti Parkot;

b) a Duna Esztergom-Budapest szakaszán és az Ipoly völgyében a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság hozza létre a közös Duna-Ipoly Nemzeti Parkot;

c) a Duna Sió-torkolat és Dráva-torkolat közötti szakaszán és a Dráván a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság hozza létre a közös Duna-Dráva Nemzeti Parkot,

e folyók, mellékágrendszerük, valamint az érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, továbbá az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak nemzetközi védelmére.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a fenti közös nemzeti parkok megvalósítása érdekében szükséges természeti rehabilitációs beruházások és ökológiai célzatú fejlesztések végrehajtásáról gondoskodjék.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a fenti közös nemzeti parkok létrehozásához szükséges két- és többoldalú tárgyalásokat - és a létrehozatalt hátráltató vagy gátló érvényes nemzetközi megállapodások újratárgyalását - kezdeményezze az érintett államok kormányainál.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a fenti közös nemzeti parkok magyarországi területeinek javasolt határait és övezeteit 1991. október 1-jéig jelölje ki, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia, a környezet- és természetvédő mozgalmak, valamint az érintett önkormányzatok bevonásával készítse el a védetté nyilvánítás előkészítéséhez szükséges munkálatok cselekvési programját és 1992. évi költségvetési tervét.

4. Az Országgyűlés felkéri elnökét, hogy a Duna-egyezmény kidolgozásával kapcsolatos, valamint a fenti közös nemzeti parkok létrehozását célzó kezdeményezésről tájékoztassa a Helsinki Folyamatban részt vevő államok parlamentjeit.

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a jelen határozat által érintett magyarországi területek komplex regionális fejlesztési koncepcióját és rendezési tervét az 1. és 2. pontban foglaltakból fakadó környezet- és természetvédelmi célkitűzések alapul vételével határozza meg, továbbá a 24/1989. (XI. 10.) OGY határozat 4. pontjában foglaltaknak megfelelően gondoskodjék a Duna Rajkától Nagymarosig terjedő szakaszán a kommunális infrastruktúra fejlesztési programjainak maradéktalan végrehajtásáról 1995-ig.

6. E határozat elfogadása napján lép hatályba.

INDOKOLÁS

Az Országgyűlés a környezet- és természetvédelem ügyét európai jelentőségű kérdésnek tekinti, és a Magyar Köztársaság e területén lévő feladatait a fenntartható fejlődés szem előtt tartásával, az ökológiai szemléletmód következetes érvényesítésével tartja megoldhatónak.

A Helsinki Folyamatba illesztett, 1989. októberi szófiai Környezetvédelmi Találkozó záródokumentuma kívánatosnak tartja, hogy a folyók és tavak vízminőség-védelméről, valamint fenntartható használatáról európai keretszerződés jöjjön létre. A záródokumentum ugyanígy foglalt állást egy új Duna-egyezmény kidolgozásáról. A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ budapesti elhelyezése alkalmassá teszi hazánkat regionális jelentőségű nemzetközi feladatok ellátására, így az új Duna-egyezmény szerveinek befogadására.

A szófiai Környezetvédelmi Találkozón beterjesztett magyar álláspont szerint a felszíni vizek természetes öntisztítóképessége és a felszín alatti vízadórétegek megőrzése érdekében az európai folyók és tavak partmenti nedves területein nemzeti és nemzetközi védett természeti területek létrehozása célszerű. A már 1989-ben nemzetközi szinten hivatalosan is nyilvánosságot kapott magyar álláspont megerősítését és konkretizálását célozza a jelen országgyűlési határozat.

A Duna és mellékfolyói síkvidéki szakaszainak vízlépcsőkkel kialakított (energetikai vagy hajózási célú) folyócsatornázása a készülő európai keretszerződés alapelveivel összeegyeztethetetlen.


  Vissza az oldal tetejére