Időállapot: közlönyállapot (1992.III.26.)

1992. évi XIV. törvény

a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletének VII. Miniszterelnökség fejezet

a) 4. Kárpótlási Hivatalok címének 1. alcímében az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 2. Állóeszközfelújítás, nagyjavítás előirányzati csoportját 18 millió forintban;

b) 24. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 4. előirányzati csoport Tudománypolitikai Alaphoz hozzájárulás összegét 94,7 millió forintban;

c) 28. cím Költségvetés általános tartaléka 1 Előirányzati csoport összegét 5063,4 millió forintban

állapítja meg.

Ezen változások eredményeként a VII. Miniszterelnökség fejezet kiadásait összesen 34 678,8 millió forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési törvény 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az államháztartási információs rendszer keretében a helyi önkormányzat a pénzügyminiszter által előírt módon és időben költségvetési tájékoztatót készít 1992. április 15-éig, amelyet a területileg illetékes TÁKISZ részére kell megküldeni.”

(3) Az Országgyűlés a költségvetési törvény 1. számú mellékletének XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 35. Humánszolgáltatások normatív állami támogatása alcímének 5. Kábítószeresek terápiás ellátása előirányzati csoportját 3,4 millió forintban, ennek következtében a XI. fejezet kiadásait összesen 157 512,7 millió forintban állapítja meg.

(4) Az Országgyűlés a költségvetési törvény 1. számú mellékletének XII. Igazságügyi Minisztérium fejezet 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok között 5. előirányzati csoportként az elmúlt évtizedek törvénytelenségeinek feltárására és vizsgálatára 10 millió forint kiadást állapít meg. Ennek következtében a XII. Igazságügyi Minisztérium fejezet kiadásai összesen 12 295,4 millió forint.

(5) Az Országgyűlés a költségvetési törvény 1. számú mellékletének XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. Vállalkozások folyó támogatása címén a 2. Egyedi támogatások alcímében új 2. kiemelt előirányzatként a Reorganizációs program összegét 2000 millió forintban állapítja meg. Ennek következtében a XVII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadásai összesen 127 427,5 millió forint.

2. § Az 1. §-ban meghatározott pontosítások eredményeként a költségvetési törvény 31. §-a (1) bekezdésében megjelölt általános tartalék mértékét az Országgyűlés 5063,4 millió forintban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési törvény 1. § (2) bekezdése a következőkre módosul:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg fejezetek, címek és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását - az e törvény rendelkezéseinek előirányzatokra gyakorolt hatását, az előirányzatok számszerű összefüggéseit és a mellékletek egyezőségi követelményeit is figyelembe véve - az 1. számú melléklet tartalmazza.”

(2) A költségvetési törvény 2. § (2) bekezdése a következőkre módosul:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg fejezetek, címek és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását - az e törvény rendelkezéseinek előirányzatokra gyakorolt hatását, az előirányzatok számszerű összefüggéseit és a mellékletek egyezőségi követelményeit is figyelembe véve - a 2. számú melléklet tartalmazza.”

4. § A költségvetési törvény 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzatot az (1) bekezdés alapján megillető pótlólagos állami hozzájárulás, illetve támogatás kiutalásáról a Pénzügyminisztérium a TÁKISZ által összesített önkormányzati költségvetési beszámoló kézhezvételét követő 15 napon belül gondoskodik.”

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1992. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére