Időállapot: közlönyállapot (1992.V.13.)

1992. évi XXVI. törvény

a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatásáról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok jelentős költségigényű fejlesztési és rekonstrukciós feladataihoz kapcsolódó címzett támogatásokról, továbbá kiemelt fontosságú fejlesztési feladatainak céltámogatásáról a következő törvényt alkotja:

1. § A helyi önkormányzatok jelentős költségigényű fejlesztési és rekonstrukciós feladataihoz kapcsolódó címzett támogatások 1992. évi összege 10 071,299 *  millió Ft. Ennek önkormányzatonkénti és címenkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú fejlesztési feladataihoz kapcsolódóan az önkormányzati igényekkel azonos összegű céltámogatások 1992. évi összege 14 285,530 *  millió Ft. Ennek célonkénti és önkormányzatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A saját forrás arányában csökkentett támogatást kapnak a 3. számú mellékletben felsorolt helyi önkormányzatok, összesen 734,122 millió Ft összegben.

4. § A helyi önkormányzatok 1991. évi céltámogatásáról szóló 1991. évi XXI. törvény 2., 3. és 4. számú melléklete szerint víziközműtársulati beruházásként támogatott fejlesztési célok közül a jelen törvény 4. számú mellékletében 1., 2., 3., 4. és 6. sorszám alatt felsoroltak a továbbiakban önkormányzati beruházásként részesülnek támogatásban, az 5. sorszámú fejlesztési feladat pedig társulati beruházásként valósítható meg. E mellékletben részletezett céltámogatási igény 153,472 millió forint.

5. § Nem részesülnek központi támogatásban azok a helyi önkormányzatok, amelyek céltámogatási igénybejelentése nem felelt meg az Országgyűlés 1/1991. (XII. 17.) számú Irányelvében foglalt feltételeknek. Ezeknek a helyi önkormányzatoknak a nevét és a fejlesztési célokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Azon önkormányzatok, amelyek céltámogatási igénybejelentése 1991. október 30-ig a Belügyminisztériumba beérkezett, az igénybejelentés tartalmának változtatása nélkül a hiányzó képviselőtestületi határozatot, vízjogi létesítési engedélyt, megyei önkormányzat vállalási nyilatkozatát, Vízügyi Alap és Környezetvédelmi Alap esetében az illetékes hatóság fedezetigazolását, valamint egyéb átvett pénzeszközök esetében az átadó vállalási nyilatkozatát 1992. május 15-ig pótolhatják.

(2) A hiányzó dokumentumok pótlásával a feltételeknek megfelelő céltámogatási igények pénzügyi fedezete:

- elsősorban a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. XCI. törvény 7. § (2) bekezdésében a két támogatási célra elkülönített tartalék azon része, amely a két célra vonatkozó céltámogatási törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási igényekkel nem köthető le,

- a törvény 2. számú mellékletében támogatásra javasolt önkormányzatok 1992. május 15-ig visszavont igényei alapján felszabaduló 1992. évi céltámogatás,

- a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetése.

(3) Az 1992. évben rendelkezésre álló fedezet felhasználása a jogosulttá váló önkormányzatok népességszáma szerint növekvő sorrendben történik.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a törvény elfogadását követően azonnal tegye meg a hiányzó dokumentumok pótlására szükséges intézkedéseket.

(5) A hiányzó dokumentumok pótlásával a feltételeknek megfelelő céltámogatási igények célonkénti és önkormányzatonkénti részletezését a Kormány a Magyar Közlönyben közzéteszi.

7. § A hiányzó dokumentumok pótlásával támogatottá váló igények miatt a törvény mellékletei értelemszerűen módosulnak. A megváltozott tartalmú mellékleteket a Kormány a Magyar Közlönyben megjelenteti. Az így támogatásra jogosulttá váló önkormányzatok jegyzékéről, valamint a 6. § (3) bekezdés szerinti pénz felosztásáról a Kormány az Országyűlés önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottsága számára a közzétételt megelőzően jelentést készít.

8. § Ha az önkormányzatok egészségügyi gép-, műszerbeszerzéseiket versenytárgyalás útján az igénybejelentéshez viszonyítva kedvezőbb értékkel valósítják meg, az így elért megtakarítást a következő év végéig - az önkormányzati saját forrás arányának fenntartásával - ugyanazon célra felhasználhatják.

9. § (1) Az 1992. utáni években folytatódó beruházások központi támogatási összegének megállapítása - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az 1992. évi címzett támogatási javaslatban, illetőleg a céltámogatási igénybejelentésben megjelölt beruházási összköltség alapján történik.

(2) A Bács-Kiskun megyei Hollósi I. Megyei Kórház, a békéscsabai Réthy Pál Kórhóz, a Fejér megyei Szent György Kórház, továbbá a Veszprém Megyei Kórház, Rendelőintézet rekonstrukciójának szakmai tartalmát, beruházási összköltségét - a jelentős költségnövekedésekre tekintettel - felül kell vizsgálni, és azt az 1993. évi címzett támogatás jóváhagyó törvényben kell rögzíteni.

10. § A helyi önkormányzatok a beruházással kapcsolatos fedezetigazolás kiadásakor az 1992. utáni évekre az 1992. évi céltámogatási arányt vehetik figyelembe.

11. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1992. évi XXVI. törvény 1. §-ához

Címzett támogatások az 1992. évre

Millió forintban
Ebből
Teljes
Sor- Önkormányzat Megnevezés költség várható
szám ÁFÁval ráfordítás 1992 1993 1993
1991
XII. 31-ig
A) Vízgazdálkodás
1. Békés megye Délalföldi ivóvízminőségjavító program (szarvasi ág 30 millió Ft-os többletköltség figyelembevételével) 3853 1726 720 850 557
2. Biharnagybajom Szerep Sárrétudvari Délalföldi ivóvízminőségjavító program 47 23 24 - -
3. Hajdúnánás Délalföldi ivóvízminőségjavító program 50 35 10 5 -
4. Tiszacsege Délalföldi ivóvízminőségjavító program 24 11 13 - -
5. Darvas Délalföldi ivóvízminőségjavító program 14 0 ,5 8 5 ,5 -
6. JászNagykunSzolnok megye Délalföldi ivóvízminőségjavító program (Karcag, Kisújszállás) 143 64 79 - -
7. Nógrád megye Dunai vízátvezetés, vízfogadási feltételek kialakítása, Nyugatnógrádi távvezeték 1379 209 300 500 370
Ebből
Teljes
Sor- Önkormányzat Megnevezés költség várható
szám ÁFÁval ráfordítás 1992 1993 1993
1991
XII. 31-ig
ÖSSZESEN 1154
B) Egészségügyi ellátás
8. Baranya megye Megyei Gyermekkórház főépület födémrek. 186 23 80 83 -
9. BácsKiskun megye Hollós J. Megyei Kh., Kecskemét Onkol. Kp. I. ütem 699 92 120 307 180
10. Orosháza Egyesített gyógyítóm.int. rek. I. ütem 1504 185 300 700 319
11. Békés megye Réthy P. Kórház, Békéscsaba rek., diagn.hotel 3511 471 800 1400 839
12. Békés megye Pándy K. Kh., Gyula konyha rek. 249 209 40 - -
13. BorsodAbaújZemplén megye Megyei Kh. Ri., Miskolc fűtés rek. izotóp labor 234 132 102 - -
14. BorsodAbaújZemplén megye Szakkórház és szanatórium rek., Miskolc II. ütem 285 40 70 100 75
15. Fejér megye Szentgyörgy Kh., Székesfehérvár rek. III. ütem diagn. hotel 5610 1910 800 1028 1872
16. GyőrMosonSopron megye Petz A. Megyei Kh., Győr rek. 399 301 98 - -
17. Csorna Megyei kórház rek. főépület felújítása 506 51 60 95 300
18. HajdúBihar megye Kenézy Gy. Kh., Debrecen 260 114 65 81 -
19. HajdúBihar megye Megyei Kórház vértranszfúziós állomás kialakítása 300 *  - 100 100 -
20. Berettyóújfalu Városi Kh.-Ri. rek. I-II. ü. szül.nőgyógy., vérell., urol., sterilező 490 443 47 - -
21 Heves megye Markhot F. M. Kh., Eger gépészet közműrek., szemészet 866 317 200 207 142
22. Gyöngyös Bugát P. Kh. rek. I. ütem hoteldiagn. 1928 970 500 356 102
23. KomáromEsztergom megye Megyei Kh.-Ri. rek., Tatabánya III/A. ütem proszekt., művese energiaell. 346 336 10 - -
24. Nógrád megye Madzsar J. M. Kh., Salgótarján rek., gépészet, művese 185 137 48 - -
25. Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelő Intézet berh. I. ütem szemészeti pavilon felújítása 832 31 110 150 541
26. Pest megye Semmelweis Kh. rek., Budapeset V. ütem 712 664 48 - -
27. Somogy megye Kaposi M. Megyei Kh. rek., Kaposvár közmű, művese, seb., neurol. 1061 731 240 60 30
Ebből
Teljes
Sor- Önkormányzat Megnevezés költség várható
szám ÁFÁval ráfordítás 1992 1993 1993
1991
XII. 31-ig
28. Marcali Kórház rek., diagn., műtők, közmű 741 275 61 160 245
29. SzabolcsSzatmárBereg megye Jósa A. Kh.-Ri., Nyíregyháza rek. III. ütem, szül.nőgyógy. orfülgége, sugárth. 2969 791 539 544 1095
30. Kisvárda Kórházrekonstrukció 938 - 80 200 658
31 Mátészalka II. Rákóczi Ferenc Kh.-rek., hoteldiagn., konyha, kazán 1577 611 459 507 -
32. JászNagykunSzolnok megye Hetényi G. Kh.-Ri. rek., közmű gépészet 682 273 188 221 -
33. Jászberény *  Erzsébet Kórház rek., I. ütem mosodaépítés 380 2240 170 148
34. Tolna megye Megyei Kh.-Ri., Szekszárd „A” ép. rek., mosoda 223 64 65 94 -
35. Vas megye Markusovszky M. Kh.-Ri., Szombathely, rek., kazán, mosoda, konyha 572 186 250 136 -
36. Veszprém megye Megyei Kh.-Ri. rek., Veszprém II. ütem „E”ép., kazánház 3287 1144 800 1243 100
37. Zala megye Megyei Kh.-Ri. rek., Zalaegerszeg műtőblokk, mosoda, kazán 1295 713 321 261 -
38. Keszthely Városi Kórház rek. II. ütem 920 30 80 350 460
39. Budapest János Kórház konyha 668 466 202 - -
40. Budapest István Kórház konyha 731 384 347 - -
40. Budapest Balassa Kórház rek. 338 175 73 90 -
ÖSSZESEN: 7343
C) Oktatás és kulturális szolgáltatás
42. Budapest Móricz Zsigmond Gimnázium 687 437 250 - -
43. Budapest Vígszínház rekonstrukció 2000 - 300 1000 700
44. Békés megye önkorm. Jókai Színház rekonstrukció 363 43 100 140 80
45. Miskolc Nemzeti Színház rekonstrukció 1014 244 400 250 120
46. JászNagykunSzolnok megye Szolnoki Szigligeti Színház rekonstrukció 560 440 120 - -
47. Sopron Petőfi Színház rekonstrukció 100 - 50 50 -
48. SzabolcsSzatmárBereg megye Nagykállói Kollégium - - 80 - -
49. Veszprém megye Tetőfedő Szakmunkásképző Int. 379 208 50 - -
ÖSSZESEN: 1350
Ebből
Teljes
Sor- Önkormányzat Megnevezés költség várható
szám ÁFÁval ráfordítás 1992 1993 1993
1991
XII. 31-ig
D) Kötvények tőke- és kamatterhe
50. Csongrád megye Ópusztaszer Nemzeti Emlékpark főépület 4,746
51. Somogy megye Kaposvári Csiky Gergely Színház 33,600
52. JászNagykunSzolnok megye Lakossági híd 64,488
beruházási kötvény 79,465
53. Veszprém megye Kórházépítési kötvény 42,000
ÖSSZESEN: 224,299
CÍMZETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 10 071,299

2. számú melléklet az 1992. évi XXVI. törvény 2. §-ához

Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
101 Folyamatban lévő vízgazdálkodás; víziközműtársulás
1991.
Támogatás mértéke: max. 30%
1. Albertirsa 3 969
2. Bátor 4 692
Hevesaranyos
Szúcs
3. Berettyóújfalu 1 071
4. Dunavarsány 26 464
5. Felsőtárkány 2 329
6. Györgytarló 1 246
7. Hejőkeresztúr 2 896
8. Ipolytölgyes 900
9. Kemenestaródfa 454
10. Mátraterenye 1 114
11. Nagyszékely 1 593
12. Páka 8 661
13. Pécs 2 827
14. Piliscsaba 14 266
15. Siófok *  8 233
16. Szolnok 5 859
17. Szolnok 6 600
18. Szolnok 9 000
19. Sződliget 4 436
20. Terpes 4 706
Szajla
Kisfüzes
21. Tiszafüred 1 208
22. Vép 11 713
23. Viszoly 300
104 Folyamatban lévő vízgazdálkodás; városi vízbázis fejlesztés 1991.
Támogatás mértéke: max. 25%
24. Budapest Főváros 21 550
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
25. Budapest Főváros 9 150
105 Folyamatban lévő vízgazdálkodás városi szennyvíztisztítólétesítés 1991.
Támogatás mértéke: max. 30%
26. Gyöngyös 21 000
27. Salgótarján 21 600
28. Siklós 3 000
29. Zalaszentgrót 3 300
106 Városi kórház rekonstrukció.
Támogatás mértéke: max. 50%
30. Dombóvár 5 000
31. Hatvan 1 375
32. Hódmezővásárhely 17 709
33. Jászberény 5 200
34. Miskolc 20 600
35. Siófok 1 687
107 Szociális otthon férőhelybővítés.
Támogatás mértéke: max. 50%
36. Adásztevel 960
37. Ajka 1 182
38. Ács 1 500
39. BorsodAbaújZemplén megyei önkormányzat 15 000
40. Badacsonytomaj *  750
41. BácsKiskun megyei önkormányzat 5 000
42. BácsKiskun megyei önkormányzat 94 000
43. Békés megyei önkormányzat 6 000
44. Békés megyei önkormányzat 10 000
45. Budakeszi 1 151
46. Budapest Főváros *  32 000
47. Budapest Főváros 21 000
48. Budapest Főváros 58 100
49. Budapest Főváros 60 000
50. Budapest Főváros 60 000
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
51. Budapest Főváros 22 500
52. Budapest V. kerület 1 500
53. Cered 1 550
54. Cibakháza 1 000
55. Csákány 1 000
56. Cserhátsurány 576
57. Csongrád megyei önkormányzat 16 987
58. Csongrád megyei önkormányzat 92 834
59. Csongrád megyei önkormányzat 8 500
60. Dévaványa 17 503
61. Dudar 2 400
62. Dunaújváros 30 000
63. Fábiánsebestyén 2 000
64. Fejér megyei önkormányzat 15 000
65. Fejér megyei önkormányzat 5 000
66. Harkakötöny 1 325
67. Heves megyei önkormányzat 15 000
68. Heves megyei önkormányzat 19 250
69. Inke 1 500
70. Jánkmajtis 950
71. Jászberény 11 955
72. Kaposvár 40 000
73. Kecel 75
74. Kelebia 2 717
75. Kiskunfélegyháza 7 500
76. Kisújszállás 7 500
77. Komárom 12 500
78. Komárom 12 500
79. Lenti 4 378
80. Madaras 1 400
81. Miskolc 15 000
82. Nagyhalász 3 000
83. Nyírkercs 1 250
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
84. Pest megyei önkormányzat 9 453
85. Pécs 30 000
86. Pécs 15 100
87. Pusztakovácsi 4 000
88. Putnok 2 850
89. Rédics 600
Baglad
Belsősárd
Bödeháza
Gáborjánháza
Gosztola
Külsősárd
Lendvadedes
90. Sarkad 6 000
91. Sátoraljaújhely 2 000
92. Solt 2 000
93. Somogy megyei önkormányzat 25 000
94. Somogyfajsz 6 250
95. Sopron 6 283
96. Sopron 21 000
97. Szeged 4 124
98. Szekszárd 4 650
99. Tard 2 300
100. Táska 5 000
101. Telekgerendás 7 500
102. Tiszafüred 12 437
103. Tömörkény 1 500
104. Vas megyei önkormányzat 25 000
105. Vaskút 2 400
106. Veresegyháza 25 938
107. Zala megyei önkormányzat 4 800
108. Zalaegerszeg 20 000
108 Alapfokú oktatás 1991.
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
Támogatás mértéke: max. 40%
109. Ajka 8 957
110. Alattyán 1 600
111. Alsóvadász 2 000
112. Arnót 3 661
113. Bakonyszücs 5 760
114. Baks 7 800
115. Berzék 4 363
116. Békés megyei önkormányzat 18 000
117. Biharkeresztes 1 000
118. Borsfa 6 668
119. Borsodszirák 1 920
120. Budapest Főváros 39 800
121. Budapest XX. kerület 16 880
122. Buzsák 5 056
123. Cikó 1 008
124. Csanádapáca 1 248
125. Császár 4 000
126. Csorvás 6 000
127. Csővár 11 300
128. Dabas 6 000
129. Debrecen 40 000
130. Domaszék 13 000
131. Dombóvár 5 600
132. Epöly 1 620
133. Felsőnána 4 548
134. Füzesgyarmat 2 000
135. Györe *  10 800
136. Gyulakeszi 2 155
137. Hatvan 1 600
138. Hídvégardó 1 266
139. Homrogd 3 592
140. Hódmezővásárhely 52 000
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
141. Ikervár 2 040
142. Iregszemcse 3 200
143. Jánoshalma 12 600
144. Jászárokszállás 7 600
145. Jászfényszaru 4 750
146. Jenő 5 544
147. Kaposfő 4 000
148. Karancsság 7 840
149. Kaszaper 280
150. Kemecse 3 801
151. Kemenesszentpéter 700
152. Kerecsend 5 200
153. Kéthely 1 240
154. Kéty 5 133
155. Kiskőrös 1 120
156. Kiskunfélegyháza 900
157. Kisvárda 58 000
158. Kondoros 12 206
159. Kóny 5 169
160. Körmend 6 000
161. Látrány 5 125
162. Levelek 6 000
163. Lökösháza 5 181
164. Magyargéc 2 892
165. Mátraderecske 2 400
166. Medgyesegyháza 4 000
167. Mezőcsát 7 668
168. Mezőcsokonya 7 978
169. Mosonszentmiklós 4 000
170. Nagybörzsöny 1 800
171. Nagycenk 4 000
172. Nagykanizsa 12 000
173. Nagykanizsa 12 600
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
174. Nagykörű 6 000
175. Nagyrozvágy 5 014
176. Nagyszentjános 1 157
177. Nemesszalók 5 492
178. Nyírpazony 2 862
179. Nyírábrány 1 244
180. Ősi 782
181. Pakod 5 767
182. Pilisszentiván 4 000
183. Pocsaj 9 800
184. Pusztaszentlászló 800
185. Rábacsécsény 750
Kisbabót
Mérges
Rábaszentmihály
186. Ruzsa 2 262
187. Sárbogárd 8 580
188. Segesd 6 400
189. Siklós 6 000
190. Simontornya 4 256
191. Siófok 44 965
192. Somlóvásárhely 3 063
193. Somogysámson 2 000
194. Sóshartyán 6 600
195. Süttő 11 902
196. Szedres 1 760
197. Szeged 7 120
198. Szendrőlád 5 106
199. Szenna 1 200
200. Szentes 11 200
201. Szentmártonkáta 1 280
202. Szentpéterszeg 11 794
203. Szikszó 10 400
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
204. Szob 5 222
205. Tiszafüred 2 000
206. Tiszalök 1 176
207. Tiszasas 3 000
208. Tiszasüly 1 000
209. Tolna 1 800
210. Újszász 7 200
211. Vácszentlászló 3 920
212. Vámosmikola 4 800
213. Vámospércs 7 019
214. Zalaszentmihály 1 480
215. Zákányszék 8 356
216. Zánka 12 667
109 Középfokú oktatás 1991.
Támogatás mértéke: max. 50%
217. Barcs 7 500
218. Berettyóújfalu 3 694
219. Budapest Főváros 22 500
220. Csenger 10 000
221. Csurgó 3 554
222. Csurgó 12 000
223. GyőrMosonSopron megyei önkormányzat 12 000
224. Gyula 18 711
225. Kaposvár 4 250
226. Kaposvár 2 500
227. Kaposvár 12 850
228. Kaposvár 16 000
229. Kunhegyes 4 500
230. Pécs 29 000
231. Sárospatak 46 000
232. Siófok 6 844
233. Sopron 15 924
234. SzabolcsSzatmárBereg megyei önkormányzat 47 399
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
235. Szeghalom 14 000
236. Szentgotthárd 13 750
237. Szombathely 21 100
238. Szombathely 8 810
239. Tab 10 646
240. Tiszavasvári 14 620
241. Vasvár 3 000
110 Szilárd hulladéklerakó telep építése.
Támogatás mértéke: 50%
242 Apc 17 500
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
Lőrinci
243. Budapest Főváros 20 000
244. Cegléd 25 500
  Vissza az oldal tetejére