Időállapot: közlönyállapot (1992.V.29.)

1992. évi XXXI. törvény

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról * 

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 7. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az e törvény szerinti életjáradék az őt saját jogon megillető kárpótlási jegy ellenében annak a kárpótlásra jogosultnak (a továbbiakban: jogosult) folyósítható, aki 1991. december 31-én

a) 65. életévét betöltötte vagy

b) munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette.

2. § (1) Az életjáradék havonta, forintban fizetendő szolgáltatás.

(2) Az életjáradék az 1. § a) pontja szerinti esetben a jogosultat élete végéig megilleti. Mértékét a jogosult 1991. december 31-én betöltött életkora, valamint e törvény mellékletének megfelelően kell megállapítani.

(3) Az életjáradék az 1. § b) pontja szerinti esetben a férfi jogosultat 12, a női jogosultat 15 éven át megillető szolgáltatás. A járadék havi mértéke - 100 000 Ft névértékű kárpótlási jegy átruházása esetén - a szolgáltatás első évében férfiaknál 680, nőknél 540 Ft. Ettől eltérő névértékű kárpótlási jegy átruházása esetén a járadék mértéke arányosan változik.

3. § (1) Az életjáradék folyósítására irányuló igényét a jogosult legkésőbb a kárpótlási jegy felvételére jogosító jogerős határozat kézbesítésétől számított 90 napon belül jelentheti be írásban a lakóhelye szerint illetékes társadalombiztosítási igazgatóságnál (a továbbiakban: igazgatóság).

(2) Az igénybejelentésben fel kell tüntetni a jogosult személyi adatait (név, születési idő, hely, anyja neve, lakcíme), be kell jelenteni az esetleges nyugdíjtörzsszámot és mellékelni kell a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozat hiteles másolatát, valamint - az 1. § b) pontjában foglalt esetben - a munkaképesség legalább 67%-os elvesztését igazoló okiratokat.

4. § (1) Az életjáradék iránti igényt az igazgatóság határozattal bírálja el. Az igény nem utasítható vissza, ha a jogosult az 1. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

(2) A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az OTF *  bírálja el.

5. § (1) Az életjáradék az igénybejelentés hónapjának első napjától esedékes.

(2) Az életjáradék folyósításának feltétele, hogy a jogosult a 4. § szerinti jogerős határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a kárpótlási jegyet az OTF-re átruházza.

(3) Az életjáradék folyósítását a nyugdíjfolyósító szerv legkésőbb a kárpótlási jegy átruházásától számított 90 napon belül köteles megkezdeni.

6. § (1) Az OTF köteles a jogosulttól átvett kárpótlási jegyeket az Állami Vagyonügynökségre (a továbbiakban: ÁVÜ) átruházni, valamint félévenként tájékoztatni a következő félévben várható kifizetések mértékéről.

(2) Az Állami Vagyonügynökség a privatizációs bevételeiből köteles az OTF-nek a jogosultak részére a következő hónapban folyósítandó - a 2. és a 7. §-okban foglaltak szerint meghatározott - életjáradéknak az e § (3) bekezdésében meghatározott működési költséggel megnövelt összegét havonta minden hónap 15-ig átutalni. Amennyiben a privatizációs bevételekből fedezet nem áll rendelkezésre, a havi átutalásokat a központi állami költségvetés biztosítja.

(3) Az OTF az átutalt pénzösszeget - a működési költségként felszámítható 2% kivételével - köteles az e törvényben szereplő járadék kifizetésére fordítani.

(4) Az OTF az átutalt összeget elkülönített bankszámlán kezeli és tartja nyilván, azt egyéb célokra nem használhatja fel.

(5) Az OTF-re e törvény alapján vonatkozó kötelezettségek nem terhelhetik a Társadalombiztosítási Alapot.

7. § (1) A járadék összegét 1993-tól minden év március 1-jétől kell növelni. Az emelés mértékéről az Országgyűlés az állami költségvetés keretében dönt, az azonban az előző évi átlagos nyugdíjemelés mértékének 30%-ánál nem lehet kevesebb.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget az ÁVÜ az OTF-nek a 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint utalja át.

8. § (1) Az életjáradék folyósítása a jogosult elhalálozása hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

(2) Az 1. § b) pontjában foglalt esetben a folyósítás annak az évnek az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a 2. § (3) bekezdés szerinti határidők letelnek.

(3) A jogosult halála esetén az életjáradék nem örökölhető.

9. § Az Állami Számvevőszék az e törvény végrehajtásával összefüggő pénzügyi elszámolásokat évente ellenőrzi.

10. § (1) Az életjáradék a magánszemélyek jövedelemadója szempontjából a kárpótlással egy tekintet alá esik.

(2) Az életjáradék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes.

11. § Az e törvényben foglalt eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény az irányadó. A bíróság a jogerős határozatot megváltoztathatja.

12. § A Kormány felhatalmazást kap a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása eljárási szabályainak kidolgozására.

13. § (1) E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ha a jogosultnak a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozatot e törvény hatálybalépése előtt kézbesítették, a 3. § (1) bekezdésében foglalt 90 napos határidőt e törvény hatálybalépésétől kell számítani.

Melléklet az 1992. évi XXXI. törvényhez

Az életjáradék havi összege 100 000 Ft névértékű
kárpótlási jegy esetén (Ft-ban) 1992-ben

Életkor (év) Férfi
65 667 531
66 698 557
67 730 585
68 766 616
69 805 649
70 848 686
71 895 725
72 945 768
73 999 815
74 1 058 867
75 1 121 923
76 1 189 984
77 1 259 1 048
78 1 336 1 118
79 1 421 1 197
80 1 516 1 284
81 1 621 1 382
82 1 738 1 492
83 1 867 1 616
84 2 012 1 754
85 2 173 1 910
86 2 353 2 087
87 2 555 2 286
88 2 779 2 511
89 3 031 2 766
90 3 313 3 054
91 3 627 3 381
92 3 979 3 751
93 4 373 4 171
94 4 811 4 644
95 5 299 5 176
96 5 832 5 770
97 6 417 6 432
98 7 112 7 167
99 7 888 7 990
100 8 570 8 821
101 9 429 9 660
102 10 355 10 564
103 11 358 11 539
104 12 446 12 594
105 13 629 13 737
106 14 920 14 979

A járadék összegének meghatározása az alábbi képlet alapján történt:

ahol

Jx: havonta folyósítandó életjáradék összege

x: a járadékfolyósítás kezdő évének és a jogosult születési évének különbsége

lx: 100 000 élve született közül az x. születésnapot elérők száma (férfira, nőre más-más).


  Vissza az oldal tetejére