Időállapot: közlönyállapot (1992.VII.1.)

1992. évi XLVII. törvény

a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

„(4) A szakszervezeti szövetségek 1992. július 31-ig teljeskörűen kötelesek tájékoztatni az Állami Számvevőszéket a hozzájuk tartozó, elszámolásra kötelezett szakszervezetekről, illetve önálló jogi személyiségű szervezeti egységekről.”

2. § A Tv. 7. § (2) bekezdésének b) pontja következőképpen módosul:

[(2) A szakszervezetek között felosztandó vagyon végleges megosztásáig az alábbi vagyontárgyak tekintetében a 8. §-ban meghatározott jogokat a VIKSZ gyakorolja:]

b) minden olyan, a 2. § (2) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt vagyontárgy, melyre az elszámoló a bejelentési kötelezettséget teljesíteni elmulasztotta;”

3. § (1) A Tv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

9. § (1) A VIKSZ tevékenységét az Igazgató Tanács irányítja. A VIKSZ Igazgató Tanácsának tagjai a szakszervezetek közötti választás eredményének kihirdetéséig az Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalát alkotó országos szakszervezeti szövetségek egy-egy képviselője, továbbá az ezen szövetséghez nem tartozó szakszervezetek (a továbbiakban: szövetségen kívüli szakszervezetek) közös képviselője.

(2) Azon szövetségen kívüli szakszervezetek, melyek a VIKSZ Igazgató Tanácsában képviseltetni kívánják magukat, e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül:

a) a VIKSZ Igazgató Tanácsa által összehívott közgyűlésen maguk közül megválasztják közös képviselőjüket, vagy

b) írásban megbízzák az Igazgató Tanácsban az (1) bekezdés szerint részt vevő valamelyik szövetséget képviseletükkel.”

(2) A Tv. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a (4)-(5) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre változik:

„(4) Az (1)-(2) bekezdés alapján kiegészült Igazgató Tanács megalakulásától számított 30 napon belül felülvizsgálja ügyrendjét.”

4. § A Tv. 10. §-a (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10. § (1) A szakszervezetek között felosztandó vagyon használatának ideiglenes megosztása a szakszervezetek közötti választásokon elért támogatottság alapján történik.

(2) A szakszervezeti vagyon használatának ideiglenes megosztásáról az (1) bekezdésben említett választások megtartását követő hat hónapon belül törvény rendelkezik.”

5. § (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 211. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

211. § (1) Az első üzemi tanács választást az 1991. évi XXVIII. törvényben megjelölt választásokkal azonos időben, de legkésőbb 1992. december 10-ig kell megtartani,”

(2) Az Mt. 211. §-a új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az első üzemi tanács választást 1992. július 1. és 1992. december 31. között kell megtartani annál a munkáltatónál, ahol képviselettel szakszervezet nem rendelkezik.”

(3) Az Mt. 211. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Annál a munkáltatónál, ahol üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat kell választani

a) a választás eredményének megállapításáig, de legfeljebb 1992. december 31-ig a 33. § (2)-(6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a kollektív szerződést a munkáltatónál képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezet együttesen kötheti meg;

b) az üzemi tanács megválasztásáig, de legfeljebb 1992. december 31-ig a munkavállalók részvételi jogait a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek együttesen gyakorolják.

(5) A 29. §-ban foglaltaktól eltérően a szakszervezet tisztségviselőjét a 28. §-ban biztosított védelem az első üzemi tanács választás eredményének megállapításáig, de legfeljebb 1992. december 31-ig a szakszervezet reprezentativitásától függetlenül megilleti.”

6. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: közalkalmazotti törvény) 89. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az első közalkalmazotti tanács választását az 1991. évi XXVIII. törvényben megjelölt választásokkal azonos időben, de legkésőbb 1992. december 10-ig kell megtartani. Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott reprezentativitást 1993. február 15-ig kell megállapítani.”

(2) A közalkalmazotti törvény a következő 91. §-sal egészül ki:

91. § A közalkalmazottak részvételi jogait a közalkalmazotti tanács megválasztásáig, de legfeljebb 1992. december 31-ig a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek együttesen gyakorolják.”

7. § E törvény 1992. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére