Időállapot: közlönyállapot (1992.VII.1.)

1992. évi XLVIII. törvény

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról * 

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) a következők szerint módosul:

1. § A T. 103/D. §-ának (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az egyéni vállalkozó - a kiegészítő tevékenységet folytató (118/A. §), valamint a tevékenységet kezdőnek minősülő kivételével - az e tevékenységéből származó és a tárgyévet közvetlenül megelőző naptári évben elért, személyi jövedelemadó alapját képező jövedelme (a továbbiakban: adóköteles jövedelem), egy naptári hónapra jutó összege, de legalább a tárgyév első napján érvényes minimális bér hatvan százalékának megfelelő összeg után köteles negyvennégy százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot fizetni, legfeljebb évi 900 000 forint (havi 75 000, napi 2500 forint) jövedelem után.”

„(4) A tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó - a kiegészítő tevékenységet folytató (118/A. §) kivételével - a járulékfizetési kötelezettség kezdetének napjától az év december 31. napjáig havonta járulékelőleget köteles fizetni. A (2)-(3) bekezdésben meghatározott mértékű társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék-előleget a naptári év első napján érvényes minimális bér hatvan százalékának megfelelő összeg után kell fizetni. A fizetendő járulék és a tárgyévben befizetett járulékelőleg közötti különbözet összegét a tárgyévet követően a (2) és a (8) bekezdésben említett jövedelem alapján a tárgyévet követő év március 20. napjáig kell megfizetni.”

2. § A T. 119/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, a járulékfizetési kötelezettség kezdetének napjától az év december 31. napjáig az év első napján érvényes minimális bér hatvan százalékának megfelelő összeg után köteles havonta fizetni a baleseti járulékot.”

3. § E törvény 1992. július 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére