Időállapot: közlönyállapot (1992.X.8.)

1992. évi LIX. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 97. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a hatálybalépését követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetőleg kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.”

(2) Az Itv. 97. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség 1991. január 1-je előtt keletkezett és az 1990. december 31-én hatályos illetékjogszabályok e törvényben meghatározottnál kedvezőbb fizetési kötelezettséget állapítottak meg, akkor ezeket a - fizetésre kötelezett számára kedvezőbb - rendelkezéseket kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, ideértve az 1991. január 1-je után elbírált ügyeket is.”

2. § Az Itv. Melléklete II. címének 2. pontja hatályát veszti, egyidejűleg a 3-4. pont számozása 2-3. pontra változik és e cím a következő új 4. ponttal egészül ki:

„4. Illetékmentes a honosítás, illetőleg a visszahonosítás, valamint az állampolgárságból történő elbocsátás iránt kezdeményezett eljárás.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 2. § rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Itv. 33. §-a (2) bekezdésének 27. pontjából „a Melléklet XVIII. címének 5. pontjában meghatározott eljárás kivételével” szövegrész, az Itv. 97. §-ának (1) bekezdéséből „- a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -” szövegrész, valamint az Itv. Melléklete XVIII. címének 5-7. pontja.


  Vissza az oldal tetejére