Időállapot: közlönyállapot (1992.XI.4.)

1992. évi LXII. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28.§-a alapján a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, többször módosított 1990. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

AZ 1991. ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtását

858.882,4 millió forint, azaz nyolcszázötvennyolcmilliárd-nyolcszáznyolcvankettőmillió-négyszázezerforint bevétellel,

973.038,0 millió forint, azaz kilencszázhetvenhárommilliárd forint kiadással,

114.155,6 millió forint, azaz egyszáztizennégymilliárdegyszázötvenötmilliárd-hatszázezer forint hiánnyal

jóváhagyja.

2. § A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiányból a Költségvetési Törvényben jóváhagyott 78.786,1 millió forintnyi rész fedezetéül - a Költségvetési Törvény 7.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter

a) 60.000,0 millió forint összegű hitelt vett fel a Magyar Nemzeti Banktól;

b) 15.000,0 millió forint összegű új államkötvényt bocsátott ki;

c) 3.786,1 millió forinttal növelte a forgalomban lévő kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány jóváhagyottan felüli részével megegyező 35.369,5 millió forintot átmenetileg finanszírozó, a kincstárjegy állomány 1991. évi növekedésében megtestesülő forrásokat az 1992. évtől - a kincstárjegyek visszaváltása mellett - egy évnél hosszabb lejáratú államkötvénnyé alakítsa át.

5. § A kincstárjegy állomány a 4.§ (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben szereplő, az állami költségvetés hiánya átmeneti finanszírozási forrását képező összegen felül 10.569,6 millió forinttal emelkedett, ami az állami forgóalapot növelte. Ebből 9.455,0 millió forint a Társadalombiztosítási Alap által az állami forgóalaphoz kapcsolódó Nyugdíjmegelőlegezési számláról az 1991. év végén átmenetileg igénybe vett összeg forrását képezte.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes
rendelkezések

6. § (1) A helyi önkormányzatok feladatai ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett összegét a 3. számú melléklet , országosan összesített összegét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat- a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a költségvetési évben folyósított összegei különbözeteként a helyi önkormányzatok 1991. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1.860,4 millió forint, az állami költségvetést terhelő-kiegészítés 360,9 millió forint, s ennek egyenlegeként az önkormányzatok 1991. költségvetési év után előírt tartozása 1.499,5 millió forint.

(2) Az érintett önkormányzatok az (1) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségüket e törvény hatálybalépését követően 15 napon belül kötelesek a Pénzügyminisztérium 232-90120-0027 számú „Előző évi költségvetési maradványok” elnevezésű számlájára teljesíteni. A pénzügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy ha a befizetések a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül nem érkeznek meg az állami költségvetésbe, az érintett önkormányzatok következő hónapban esedékes normatív állami hozzájárulásából tartozásukat egy összegben levonja, illetve azon önkormányzatok számára, amelyeket kiegészítés illet meg, legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül gondoskodjon a kiegészítések átutalásáról.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - önkormányzatonként és jogcímenként részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - önkormányzatonként és jogcímenként részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza. Az Országgyűlés az önkormányzatok céltámogatásról való lemondását a 6. számú mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. Egyidejűleg elrendeli az önkormányzatok által lehívott állami támogatás lemondott összegének (2) bekezdésben foglaltak szerinti visszafizetését.

(5) A helyi önkormányzatok számára előirányzott központosított előirányzatok felhasználását - jogcímenként részletezve - a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1990. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából, az 1991. évi XLII. törvényben előírt egyenlegében 1.852 millió forint visszafizetési kötelezettsége 1.842 millió forintban teljesült. A 10 millió forint különbözetet a Költségvetési Törvény 7. számú mellékletében megállapított előirányzat fel nem használt maradványa ellensúlyozta.

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a központi költségvetési szervek felhasználható pénzmaradványát az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény 39. § (2) bekezdésében, a törvény végrehajtására kiadott 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet 56. §-ában és a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/1991. (II. 13.) PM rendelet 23. §-ában foglaltak szerint állapítja meg, s ennek keretében gondoskodik az állami megbízás alapján közfeladatokat ellátó nem állami intézmények, a hittudományi egyetemek és főiskolák támogatásáról, és a felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatására szolgáló normatív támogatás tényleges mutatószámok alapján történő elszámolásáról.

9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter az állami költségvetés központi letéti számlájára visszatérült összegekből 1.170,0 millió forintot, a letéti jellegű Központi takarékossági számláról 790,0 millió forintot, összesen 1.960,0 millió forintot - a költségvetés likviditásának javítására - az állami forgóalapba év közben befizetett.

(2) Az állami költségvetés központi letéti számlájára az állami forgóalapba történt befizetést követően - a korábban e számláról megelőlegezett összegekből - 14,9 millió forint térült vissza, amely ugyancsak az állami forgóalapot illeti.

10. § Az Országgyűlés a központi költségvetési szervek által kezelt letéti számlák állományáról és pénzforgalmáról kapott tájékoztatást tudomásul veszi. Felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a számlatulajdonos költségvetési szerv javaslata alapján döntsön az 1991. január 1-jén nyilvántartott és 1991. december 31-ig nem rendeződött letétek további kezeléséről, illetőleg elrendelje azok visszautalását, további megtartását vagy az állami forgóalap javára történő befizetését.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS
VÁLTOZÁSA

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Költségvetési Törvény 24. § (1) bekezdés a)-d) és i) pontjaiban megállapított adósságelemekkel kapcsolatos, a 26. és 27. §-okban előírt szerződéskötési, illetőleg szerződésmódosítási kötelezettségét a törvényben szabályozott feltételek szerint - az Állami Számvevőszék ellenjegyzésével - teljesítette.

12. § A Költségvetési Törvény 24.§ (1) bekezdés e)-h) pontjaiban megállapított adósságelemekkel kapcsolatos, a 26-29. és 31. §-aiban előírt, a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Pénzügyminisztérium és az Állami Fejlesztési Intézet közötti szerződéskötések szabályai a következők szerint módosulnak:

a) a Magyar Nemzeti Bank 1992. november 1-jei hatállyal nyújtson hitelt az állami költségvetésnek a nemzetközi pénzügyi szervezetek - Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank, Nemzetközi Beruházási Bank, Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Nemzetközi Fejlesztési Társulás és Nemzetközi Pénzügyi Társaság - alaptőkéjéhez való hozzájárulás Magyar Nemzeti Bank által megelőlegezett, a fennálló 6.621 millió forintösszegére;

b) a Magyar Nemzeti Bank 1992. november 1-jei hatállyal nyújtson hitelt az állami költségvetésnek az Állami Fejlesztési Intézet - és annak jogelődje - által ellátott állami beruházási feladatok finanszírozását szolgáló, a Magyar Nemzeti Bank által 1968-1990. között nyújtott refinanszírozási hitelekből 1990. december 31-ig keletkezett, továbbá a költségvetés által az 1991. évben teljesített 6 milliárd forint törlesztés figyelembevételével a fennálló 253.473,7 millió forint tartozás átvállalására;

c) a Magyar Nemzeti Bank által a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett és a költségvetésnek továbbkölcsönzött hitelekkel kapcsolatos, korábbi években a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között megkötött szerződéseknek a kamat mértékéről, valamint az adósságszolgálat teljesítéséről rendelkező szabályait 1992. november 1-jei hatállyal úgy kell módosítani, hogy azok összhangban legyenek a belföldi államadósságok kezelésére vonatkozó előírásokkal;

d) az állami költségvetés által kibocsátott és a Magyar Nemzeti Bank által 1990-ig bezárólag megvásárolt államadóssági kötvények kamatfeltételét a kötvények újbóli kinyomtatásával a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 82. §-ában foglalt előírással összhangban 1992. november 1-jei hatállyal módosítani kell.

13. § (1) A 12. § a) pontjában szereplő államadósság lejárata 1992-től kezdődően 5 év türelmi idővel együtt 15 év.

(2) A 12. § b) pontjában szereplő refinanszírozási hiteljegybanki hitellel való átvállalása miatt államadósság lejárata különbözik aszerint, hogy a refinanszírozási hitel milyen kihelyezéseket finanszírozott:

a) az állami kölcsönöket finanszírozó 25.795,4 millió forintösszegű hitelrész lejárata megegyezik az államháztartáson kívüli adósokkal kötött szerződésekben meghatározottal;

b) a nemzetközi beruházásokkal összefüggő devizahitelt finanszírozó 1.912,5 millió forint hitelrészt 1992-től kezdődően 3 év alatt egyenlő részletekben kell visszafizetni;

c) a további 225.765,8 millió forint összegű hitelrész - amelyből a Gabcikovo-Nagymaros Vízlépcső beruházásra 32.096,6 millió forint, a Jamburgi Gázvezeték Építése beruházásra 45.483,0 millió forint jut - lejárata 1992-től kezdődően 5 év türelmi idővel együtt 15 év.

(3) A 12. § c) és d) pontjában szereplő adósságelemek lejárata azonos az eredeti szerződésekben, illetve a kötvény kibocsátásakor meghatározottal.

14. § Az e törvény 12. § a), b) és d) pontjában szereplő adósságelemek kamatára 1992. november 1-jétől a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 82. §-ában foglaltak, az e törvény 12. § pontjában szereplő adósságelem kamatára a 19. § (4)bekezdésében foglaltak az irányadók.

15. § (1) A Költségvetési Törvény 31. § (1), (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a (7) bekezdés a hatályát veszti:

„(1) A 24.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti tartozásra a Magyar Nemzeti Bank által az állami költségvetésnek nyújtott hitelt a Pénzügyminisztérium kölcsönözze tovább az Állami Fejlesztési Intézetnek. Az Állami Fejlesztési Intézet a továbbkölcsönzött hitelből fizesse vissza a Magyar Nemzeti Banknak fennálló refinanszírozási hitel összegét.

(2) A refinanszírozási hitelből és más forrásból az Állami Fejlesztési Intézet - és annak jogelődje - által eszközölt összes kihelyezések alapján az államháztartáson kívüli adósok felé fennálló követelések összege153.696,2 millió forint, amiből 22.746,0 millió forint az állami kölcsönök, 130.940,9 millió forint az állami alapjuttatások utáni járadékok összege.”

(2) A Költségvetési Törvény 31. § (3) bekezdése a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek és a c) pont jelölése b) pontra változik:

a) az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a Költségvetési Törvény 31. § (3) bekezdés a)-b) pontjában szereplő, adósságszolgálati kötelezettségek alól adott mentesítések, illetőleg a refinanszírozási hitelből adósságkonverzió és közvetlenül vállalkozásokban való állami részesedés megszerzésére felhasznált rész összege - a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 37. §-ában elengedett követelésen felül - az 1991. év végén 14.138 millió, illetőleg 4.358 millió forint. A tételes felsorolást a 8. számú melléklet tartalmazza.”

(3) A Költségvetési Törvény 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2) bekezdés szerinti törlesztéseket és járadékokat, az állami kölcsönök kamatát, valamint a jamburgi gáz árbevétel összegét - amelyeket az állami költségvetés belföldi adósságszolgálat bevételi fejezetében kell előirányozni és

elszámolni - az Állami Fejlesztési Intézet köteles befizetni a költségvetésbe.”

16. § (1) A Költségvetési Törvény 24. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1991. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:

a) 124.725,2 millió forinttal növelték az e törvény 4. § (1)-(2) bekezdésében, valamint 5. §-ában foglalt hitelfelvételek és értékpapír-kibocsátások;

b) 40.000,0 millió forinttal növelte a Költségvetési Törvény 32. § (1) bekezdése szerint az állami költségvetés folyamatos fizetőképességének biztosításához a Magyar Nemzeti Banktól felvett hitel;

c) 525,4 millió forinttal növelte a Költségvetési Törvény 24. § (1) bekezdés e) pontja szerint bizonyos nemzetközi pénzügyi szervezetek alaptőkéjéhez való hozzájárulás címén a Magyar Nemzeti Bank által megelőlegezett összeg;

d) 666,5 millió forinttal növelte a Költségvetési Törvény 24. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által az állami költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek állományemelkedése;

e) 21.569,0 millió forinttal csökkentette az állami költségvetés kiadásai XXVI. fejezet, 1. Cím, 1. Alcím, 1-2 kiemelt előirányzatain és 3. Alcímén elszámolt 11.200,0 millió forint és az állami költségvetésen kívül elszámolt, a privatizációs bevételekből teljesített 10.369,0 millió forint hiteltörlesztés;

f) 1.730,0 millió forinttal csökkentette az állami költségvetés kiadásai XXVI. fejezet, 1. Cím, 2. Alcímen elszámolt államkötvény-adósságtörlesztés.

(2) Az (1) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1991. évben 142.618,1 millió forinttal emelkedett.

17. § A Költségvetési Törvény 25. § (1) bekezdésében szabályozott, nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósságnak a rubel- és nem rubelviszonylatokban fölvett kormányhiteleken és a Magyar Állam által a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól közvetlenül felvett hiteleken kívül részét alkotják a Magyar Állam által az Európai Közösségtől és az ún. 24-ek országcsoportjától felvett, a 77/1991. (VI. 13.) Korm. rendelettel módosított, a 77/1990. (IV. 25.) MT rendelettel létrehozott Hitelfedezeti Alapban kezelt hitelek.

18. § A 17. § szerinti nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1991. évben 60,7 milliárd forinttal emelkedett.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Magyar Nemzeti Bank mérlegében szereplő, államközi megállapodásokon alapuló szállítások és nem-kereskedelmi elszámolások eredményéből adódó, az illető országok meghatalmazott bankjai által elismert 1991. december 31-i 63.600 millió forint rubelviszonylatú követelés visszafizetésére kezességet vállaljon.

20. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1992. évi LXII. törvényhez

millió forintban
Cím- Al- Kiem. Cím- Al- KIADÁSOK 1990: CIV. tv. 1991. évi
szám cím- elő- név cím- szerinti tény
szám ir. név Kiemelt előirányzat neve előirányzat

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal - -
1 Béralap 18,2 18,2
2 Társadalombiztosítási járulék 8,1 8,8
3 Dologi kiadások 4,4 38,5
2 Ágazati és célfeladatok - -
1 Állami kitüntetések 50,0 0,0
I. fejezet kiadásai összesen: 80,7 65,5

II. ORSZÁGGYŰLÉS

1 Képviselői testület - -
1 Béralap 352,9 298,9
2 Társadalombiztosítási járulék 207,2 113,6
3 Dologi kiadások 268,2 197,5
2 Országgyűlés igazgatási kiadásai - -
1 Béralap 143,4 143,4
2 Társadalombiztosítási járulék 46,0 64,0
3 Dologi kiadások 282,0 819,1
3 Országgyűlési Könyvtár - -
1 Béralap 19,0 20,6
2 Társadalombiztosítási járulék 8,2 8,8
3 Dologi kiadások 15,8 24,1
4 Nemzetiségi szövetségek támogatása 200,0 200,3
5 Pártok támogatása - -
1 Parlamenti képviselettel rendelkező pártok támogatása - -
1 Fiatal Demokraták Szövetsége 64,4 64,4
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 87,7 87,7
3 Kereszténydemokrata Néppárt 59,3 59,3
4 Magyar Demokrata Fórum 158,4 158,4
5 Magyar Szocialista Párt 84,0 84,0
6 Szabad Demokraták Szövetsége 146,1 146,1
7 Agrárszövetség 42,2 42,2
2 Parlamenti képviselettel nem rendelkező pártok támogatása - -
1 Hazafias Választási Koalíció 14,2 14,2
2 Magyar Szocialista Munkáspárt 18,0 18,0
3 Magyarországi Szociáldemokrata Párt 15,9 15,9
4 Vállalkozók Pártja 9,8 9,8
5 Egyéb pártok
3 Időközi választások támogatása 0,0 0,0
6 Társadalmi szervek támogatása - -
1 Társadalmi szervezetek 400,0 396,1
2 Szakszervezeti közművelődési intézmények 200,0 225,4
3 Magyar Vöröskereszt támogatása 0,0 235,0
8 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 374,0 0,0
9 Kormányzati beruházások - -
1 Intézményi beruházások 4,0
II. fejezet kiadásai összesen: 3.216,7 3.451,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság - -
1 Béralap 62,4 61,5
2 Társadalombiztosítási járulék 23,9 26,2
3 Dologi kiadások 36,9 75,7
2 Ágazati és célfeladatok - -
1 Működési feltételek kiegészítése 33,0
3 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 4,8 0,0
4 Kormányzati beruházások - -
1 Intézményi beruházások
III. fejezet kiadásai összesen: 161,0 163,4

IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

1 Legfelsőbb Bíróság igazgatási kiadásai - -
1 Béralap 91,2 131,0
2 Társadalombiztosítási járulék 39,3 56,0
3 Dologi kiadások 39,4 88,1
2 Ágazati és célfeladatok - -
1 Előmeneteli és bérrendszer 55,3 0,0
2 Közigazgatási bíráskodás
3 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 11,0 0,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 236,2 275,1

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Legfőbb Ügyészség kiadásai - -
1 Béralap 76,3 135,7
2 Társadalombiztosítási járulék 31,3 56,8
3 Dologi kiadások 87,3 80,6
2 Területi ügyészségek - -
1 Béralap 458,6 762,1
2 Társadalombiztosítási járulék 198,5 320,4
3 Dologi kiadások 93,8 227,7
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet - -
1 Béralap 10,5 15,4
2 Társadalombiztosítási járulék 4,4 6,5
3 Dologi kiadások 2,7 3,6
4 Ágazati és célfeladatok - -
1 Előmeneteli és bérrendszer 537,4 0,0
2 Büntetőeljárási törvény módosítása 86,4 0,0
3 12 városi ügyészség létesítése 48,0 0,0
4 Nyomozó hivatalok felállítása 115,0 0,0
5 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 15,0 0,0
V. fejezet kiadásai összesen: 1.765,2 1.608,8
Cím- Al- Kiem. Cím- Al- KIADÁSOK 1990: CIV. tv. 1991. évi
szám cím- elő- név cím- szerinti tény
szám ir. név Kiemelt előirányzat neve előirányzat

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék igazgatási kiadásai - -
1 Béralap 162,6 158,3
2 Társadalombiztosítási járulék 69,9 68,2
3 Dologi kiadások 127,5 129,3
2 Továbbképző központ - -
1 Béralap 7,0 7,5
2 Társadalombiztosítási járulék 3,0 3,3
3 Dologi kiadások 12,8 22,4
4 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 6,0 0,0
5 Kormányzati beruházások - -
1 Intézményi beruházások 0,0 9,0
VI. fejezet kiadásai összesen: 388,8 398,0

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatási kiadásai - -
1 Béralap 200,9 226,0
2 Társadalombiztosítási járulék 86,4 104,0
3 Dologi kiadások 242,0 435,5
2 Tárca nélküli miniszterek - -
1 Béralap 18,8 20,8
2 Társadalombiztosítási járulék 8,4 8,7
3 Dologi kiadások 10,0 12,1
3 Nemzetiségek és Etnikai Kisebbségek Hivatala - -
1 Béralap 13,9 13,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,9 5,0
3 Dologi kiadások 24,2 24,3
4 Magyar Közvéleménykutató Intézet - -
1 Béralap 30,7 23,1
2 Társadalombiztosítási járulék 11,0 8,4
3 Dologi kiadások 21,7 130,8
5 Pressinform Külföldi Újságírókat Tájékoztató Iroda - -
1 Béralap 4,1 2,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1,5 1,2
3 Dologi kiadások 5,9 6,3
6 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete - -
1 Béralap 100,9 123,1
2 Társadalombiztosítási járulék 46,5 61,1
3 Dologi kiadások 122,9 174,6
7 Világkiállítási Programiroda - -
1 Béralap 16,6 23,6
2 Társadalombiztosítási járulék 7,1 7,3
3 Dologi kiadások 20,1 120,5
8 Országos Bányaműszaki főfelügyelőség - -
1 Béralap 45,4 45,3
2 Társadalombiztosítási járulék 21,7 23,8
3 Dologi kiadások 29,4 30,9
9 Központi Kormányüdülő - -
1 Béralap 84,8 91,4
2 Társadalombiztosítási járulék 35,2 39,6
3 Dologi kiadások 99,5 200,1
10 Biztonsági szolgálatok - -
1 Béralap 1.652,7 1.634,5
2 Társadalombiztosítási járulék 711,4 690,2
3 Dologi kiadások 1.844,9 1.591,9
4 Állóeszközbeszerzés, létesítés 617,9 1.060,9
5 Lakástámogatás 23,0 23,0
11 Ágazati és célfeladatok - -
1 Tudománypolitikai Alaphoz hozzájárulás 44,5 44,1
2 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány 50,0 50,0
3 Határon Túli Magyarságért Alapítvány 15,0 15,0
4 Teleki László Alapítvány 70,0 83,3
5 Nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati
feladatok
17,5 0,0
6 Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének
támogatása
29,8 29,6
7 Tudományos Ismeretterjesztő társulat támogatása 85,7 85,0
10 Nemzetiségi lapok támogatása 40,0 70,0
14 Egyházi műemléki épületek céljellegű felújításiköltsége 80,0 80,0
15 Szent István Bazilika felújításának meggyorsítása 120,0 120,0
16 Nemzetközi jelentőségű egyházi nagyrendezvények 100,0 100,0
17 Helyi önkormányzatok egyházakkal kapcsolatos céljellegű
kiadásai
100,0 100,0
18 Római katolikus egyház céljellegű nemzetközitevékenysége 100,0 98,5
12 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 37,6 0,0
13 Kormányzati beruházások - -
1 Intézményi beruházások 15,0 13,0
2 Dunai Vízlépcső 700,0 591,0
14 Tartalék 38,3 81,8
15 Gazdasági Versenyhivatal - -
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása - -
1 Béralap 72,2 56,2
2 Társadalombiztosítási járulék 31,0 26,6
3 Dologi kiadások 42,0 72,8
4 Tartalék 20,0 0,0
16 Állami Vagyonügynökség - -
1 Állami Vagyonügynökség igazgatási kiadásai - -
1 Béralap 137,6 118,3
2 Társadalombiztosítási járulék 59,2 50,1
3 Dologi kiadások 31,1 67,1
2 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 10,0 18,8
3 Kormányzati beruházások - -
1 Intézményi beruházások 0,0 0,0
4 Tartalék 0,0 0,0
17 Központi Statisztikai Hivatal - -
1 Központi Statisztikai Hivatal központi igazgatási kiadásai - -
1 Béralap 174,0 170,9
2 Társadalombiztosítási járulék 63,0 71,6
3 Dologi kiadások 149,5 278,0
2 KSH megyei igazgatóságai - -
1 Béralap 261,4 339,2
2 Társadalombiztosítási járulék 89,2 106,9
3 Dologi kiadások 22,6 121,5
3 KSH Népszámlálás - -
1 Béralap 44,3 45,3
2 Társadalombiztosítási járulék 18,3 17,4
3 Dologi kiadások 29,6 144,3
4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat - -
1 Béralap 25,6 21,9
2 Társadalombiztosítási járulék 9,4 9,8
3 Dologi kiadások 5,8 13,6
5 KSH Számítóközpont - -
1 Béralap 48,3 47,1
2 Társadalombiztosítási járulék 20,8 20,9
3 Dologi kiadások 16,2 40,2
6 KSH Kutatóintézetek - -
1 Béralap 17,9 28,3
2 Társadalombiztosítási járulék 8,1 9,2
3 Dologi kiadások 8,0 27,4
7 Ágazati és célfeladatok 243,0 0,0
8 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 15,0 0,0
9 Kormányzati beruházások - -
1 Intézményi beruházások 240,0 223,0
10 Tartalék 18,0 39,2
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság - -
1 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság igazgatási kiadásai - -
1 Béralap 72,7 86,4
2 Társadalombiztosítási járulék 31,2 33,2
3 Dologi kiadások 91,5 153,2
2 Országos Atomenergia Bizottság - -
1 Béralap 4,9 34,6
2 Társadalombiztosítási járulék 2,1 13,9
3 Dologi kiadások 3,9 39,2
3 OMFB Fehérje - és Biotechnológiai Iroda - -
1 Béralap 5,5 1,7
2 Társadalombiztosítási járulék 2,4 0,6
3 Dologi kiadások 3,5 0,7
4 Ipari Formatervezési Tanács Irodája - -
1 Béralap 2,8 2,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1,2 1,1
3 Dologi kiadások 1,4 2,7
5 Magyar Szabványügyi Hivatal - -
1 Béralap 66,1 77,3
2 Társadalombiztosítási járulék 24,8 30,7
3 Dologi kiadások 35,3 122,6
6 Országos Találmányi Hivatal - -
1 Béralap 78,8 96,2
2 Társadalombiztosítási járulék 33,9 40,4
3 Dologi kiadások 95,1 221,8
Cím- Al- Kiem. Cím- Al- KIADÁSOK 1990: CIV. tv. 1991. évi
szám cím- elő- név cím- szerinti tény
szám ir. név Kiemelt előirányzat neve előirányzat
7 Országos Mérésügyi Hivatal - -
1 Béralap 109,1 124,6
2 Társadalombiztosítási járulék 46,9 60,7
3 Dologi kiadások 148,0 143,6
8 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár - -
1 Béralap 98,6 76,2
2 Társadalombiztosítási járulék 38,2 37,5
3 Dologi kiadások 292,1 239,9
9 Ágazati és célfeladatok - -
10 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 20,7 0,0
11 Kormányzati beruházások - -
1 Intézményi beruházások 50,0 50,0
12 Tartalék 4,9 11,6
19 Alapok támogatása - -
1 Központi Ifjúsági Alap támogatása 80,0 80,0
2 Világkiállítási Alap támogatása 50,0 50,0
20 Bérpolitikai intézkedési keret - -
1 Egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók bérpolitikaiintézkedésére 1.959,0 0,0
2 Oktatási ágazatban dolgozók bérpolitikaiintézkedésére 7.150,0 0,0
3 Művészeti, közművelődési és közgyűjteményi dolgozók központibérfejlesztése 350,0 0,0
21 Költségvetés általános tartaléka - -
1 Címzetlen tartalék 7.000,0 0,0
22 Kárrendezési és kárpótlási hivatalok - -
1 Béralap 0,0 54,8
2 Társadalombiztosítási járulék 0,0 22,1
3 Dologi kiadások 0,0 159,7
23 OTKA-Iroda - -
1 Béralap 0,0 5,7
2 Társadalombiztosítási járulék 0,0 0,5
3 Dologi kiadások 0,0 16,6
VII. fejezet kiadásai összesen: 27.703,5 12.803,1

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatási kiadásai - -
1 Béralap 1.389,7 1.193,6
2 Társadalombiztosítási járulék 549,3 521,5
3 Dologi kiadások 2.038,9 3.142,6
4 Lakástámogatások 59,3 59,3
2 Köztársasági megbízottak hivatalai - -
1 Béralap 276,1
2 Társadalombiztosítási járulék 118,3
3 Dologi kiadások 401,1
3 Területi államháztartási és közigazgatási információsszolgálatok - -
1 Béralap 745,4
2 Társadalombiztosítási járulék 322,8
3 Dologi kiadások 903,0
Cím- Al- Kiem. Cím- Al- KIADÁSOK 1990: CIV. tv. 1991. évi
szám cím- elő- név cím- szerinti tény
szám ir. név Kiemelt előirányzat neve előirányzat
4 Kormányőrség - -
1 Béralap 495,0 469,2
2 Társadalombiztosítási járulék 208,3 195,2
3 Dologi kiadások 90,8 214,9
4 Lakástámogatások 5,5 5,5
5 Rendőrség - -
1 Béralap 11.194,8 11.108,6
2 Társadalombiztosítási járulék 4.546,4 4.249,9
3 Dologi kiadások 3.575,0 7.863,7
4 Lakástámogatások 291,8 291,8
6 Határőrség - -
1 Béralap 2.043,0 1.996,2
2 Társadalombiztosítási járulék 698,9 448,4
3 Dologi kiadások 2.017,0 2.903,3
4 Lakástámogatások 37,8 37,8
7 Tűzoltóság - -
1 Béralap 140,1 126,0
2 Társadalombiztosítási járulék 55,9 35,7
3 Dologi kiadások 95,6 465,2
4 Lakástámogatások 2,4 2,4
2 Területi tűzoltóság - -
1 Béralap 2.357,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1.002,4
3 Dologi kiadások 1.803,6
4 Lakástámogatások
8 Polgári Védelem Országos Parancsnoksága - -
1 Béralap 345,2 342,8
2 Társadalombiztosítási járulék 145,9 145,7
3 Dologi kiadások 100,0 211,4
4 Lakástámogatások 3,2 3,2
9 Menekültügyi Hivatal - -
1 Béralap 10,4 9,3
2 Társadalombiztosítási járulék 4,5 3,4
3 Dologi kiadások 5,3 13,9
10 Kárpótlási Hivatal - -
1 Béralap 36,9 17,4
2 Társadalombiztosítási járulék 13,4 6,3
3 Dologi kiadások 30,8 274,2
11 Állami Népességnyilvántartó Hivatal - -
1 Béralap 64,3 78,2
2 Társadalombiztosítási járulék 26,4 32,7
3 Dologi kiadások 64,2 281,3
12 Magyar Közigazgatási Intézet - -
1 Béralap 25,6 20,0
2 Társadalombiztosítási járulék 8,7 7,7
3 Dologi kiadások 9,1 18,3
13 Főiskolák - -
1 Béralap 225,3 321,2
2 Társadalombiztosítási járulék 89,5 130,0
3 Dologi kiadások 150,0 255,7
Cím- Al- Kiem. Cím- Al- KIADÁSOK 1990: CIV. tv. 1991. évi
szám cím- elő- név cím- szerinti tény
szám ir. név Kiemelt előirányzat neve előirányzat
14 BM kulturális, sport - és jóléti intézmények - -
1 Béralap 380,8 370,6
2 Társadalombiztosítási járulék 153,4 94,2
3 Dologi kiadások 346,9 613,2
15 BM egészségügyi intézmények - -
1 Béralap 425,4 446,8
2 Társadalombiztosítási járulék 173,3 190,5
3 Dologi kiadások 298,0 701,0
16 Alapok - -
1 Letelepedési Alap 800,0 800,0
17 Állóeszközfelújítás, nagyjavítás 1.519,4 0,0
18 Állóeszközbeszerzés és -létesítés 3.341,6 0,0
19 Kormányzati beruházások - -
1 Intézményi beruházások 955,6 935,0
20 Ágazati és célfeladatok 866,6 2.090,6
21 Tartalék
22 Vagyonellenőrző bizottságok - -
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
23 Vagyonátadó bizottságok - -
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
24 Állami hozzájárulás az önkormányzatok költségvetéséhez - -
1 Normatív támogatások - -
1 Települések általános támogatása
2 Települések összes lakosára jutó támogatás - -
3 Települések 3-13 éves korú lakosaira jutó támogatás - -
4 Települések 60 éven felüli lakosaira jutó támogatás - -
5 Külterületi lakosokra jutó támogatás - -
6 Gyógy- és üdülőhelyi díjak támogatása - -
7 Gyermek- és ifjúságvédelem ellátottjaira jutó támoga
tás

-

-
8 Szociális intézmények ellátottjaira jutó támogatás - -
9 Szakosított szociális intézmények ellátottjaira jutótá-
mogatás

-

-
10 Egészségügyi gyermekotthon és gyógypedagógiai inté-
zetellátottjaira jutó támogatás

-

-
11 Középfokú oktatási intézmény tanulóira jutó támoga
tás

-

-
12 Diákotthonban elhelyezett tanulókra jutó támogatás - -
13 Színházi nézőkre jutó támogatás
14 Területi szakigazgatás tevékenységéhez kapcsolódó,
fővárosiés megyei lakosokra jutó támogatás

-

-
2 Kiegészítő állami támogatások - -
1 Elmaradt lakóházfelújítás támogatása - -
2 Települési szolgáltató vállalatok támogatása - -
3 Átmenet segítésére szolgáló támogatások - -
Cím- Al- Kiem. Cím- Al- KIADÁSOK 1990: CIV. tv. 1991. évi
szám cím- elő- név cím- szerinti tény
szám ir. név Kiemelt előirányzat neve előirányzat
  Vissza az oldal tetejére