Időállapot: közlönyállapot (1992.XI.17.)

1992. évi LXIV. törvény

a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 8. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § (1) A biztosítási képviselőket négy évre a biztosítási ellátásra jogosultak közvetlenül választják, a munkáltatók érdekképviseleti szerveik útján delegálják. A választást első

ízben 1993. március 18-a és április 2-a között kell megtartani.”

(2) A Tv. 8. §-ának (7) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (7) A biztosítási képviselők megválasztásának szabályairól szóló törvényjavaslatot a Kormány 1992. november 30-ig az Országgyűlés elé terjeszti.”

(3) A Tv. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § (2) A biztosítási önkormányzatok első közgyűlését a 8. § (7) bekezdésében meghatározott törvény rendelkezései alapján megtartott választásokat követő 30 napon belül kell összehívni.”

(4) A Tv. 32. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

32. § A törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott választások megtartása után a biztosítási önkormányzatok megalakításával, továbbá első közgyűlésük összehívásával összefüggő szervezési és koordinációs feladatokat az illetékes Felügyelő Bizottságok végzik.”

(5) A Tv. 33. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

33. § (1) A törvény hatálybalépését követően meg kell kezdeni az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság és szerveinek szétválasztásával és átszervezésével a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási ágak központi és területi szerveinek kialakítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szervek legkésőbb a biztosítási önkormányzatok első közgyűlésének napján kezdik meg működésüket. Az első közgyűlés napjáig az új nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek tekintetében a Nyugdíjbiztosítási Felügyelő Bizottság, az új egészségbiztosítási igazgatási szervek tekintetében az Egészségbiztosítási Felügyelő Bizottság a felügyelő bizottságot az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatósággal kapcsolatban megillető jogokat továbbra is gyakorolja.”

(6) A Tv. 35. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

35. § (3) A Határozat II-III. fejezete hatályon kívül helyezéséről a Kormány a biztosítási ágak új igazgatási szerveinek létrejötte figyelembevételével külön határoz.”

2. § (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 211. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

211. § (1) E törvény hatálybalépését követően az első üzemi tanácsi választásokat 1993. március 18-a és április 2-a között kell megtartani.”

(2) A Mt. 211. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„211. § (4) Annál a munkáltatónál, ahol üzemi tanácsot kell választani

a) a választás eredményének megállapításáig, de legfeljebb 1993. április 2-ig a 33. § (2)-(6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a kollektív szerződést a munkáltatónál képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezet együttesen kötheti meg;

b) az üzemi tanács megválasztásáig, de legfeljebb 1993. április 2-ig a munkavállalók részvételi jogait a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek együttesen gyakorolják.

(5) A 29. §-ban foglaltaktól eltérően a szakszervezet tisztségviselőjét a 28. §-ban biztosított védelem az első üzemi tanács választás eredményének megállapításáig, de legfeljebb 1993. április 2-ig a szakszervezet reprezentativitásától függetlenül megilleti.”

3. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 89. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

89. § (3) Az első közalkalmazotti tanács választást 1993. március 18-a és április 2-a között kell megtartani. Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott reprezentativitást 1993. június 15. napjáig kell megállapítani.”

(2) A Kjt. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

91. § (1) A közalkalmazotti tanácsi választások eredményének megállapításáig, de legfeljebb 1993. június 15-ig a kollektív szerződést a munkáltatónál képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezet együttesen kötheti meg.

(2) A közalkalmazottak részvételi jogait a közalkalmazotti tanács megválasztásáig, de legfeljebb 1993. június 15-ig a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek együttesen gyakorolják.”

4. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 1992. évi XLVII. törvény 5. §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint 6. §-a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére