Időállapot: közlönyállapot (1992.XI.20.)

1992. évi LXV. törvény

a bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló, az 1991. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, továbbá az ügyészségi szolgálati viszonyról szóló jogszabályok az irányadók.”

2. § A Tv. 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A szolgálati időt - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a kinevezés, illetve alkalmazás (a továbbiakban: kinevezés) napjától kell számítani azzal, hogy a kezdő évet (töredékévet) egész évként kell figyelembe venni.

(2) Részben vagy egészben szolgálati időként lehet figyelembe venni:

a) a bírói, az ügyészi, a bírósági és ügyészségi titkári kinevezésig a jogi képesítéshez kötött más munkakörben a jogi szakvizsga megszerzésének napjától eltöltött időt;

b) a felsőfokú végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő kinevezéséig a szakirányú végzettségnek megfelelő más munkakörben, illetve a bírósági vagy ügyészségi munkaviszonyban eltöltött időt;

c) a középfokú végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő, továbbá az ügykezelő kinevezéséig a korábbi munkaviszony idejét.

(3) A kinevezéstől számított három éven belül a (2) bekezdés alapján figyelembe nem vett időt vagy annak egy részét kiváló munkavégzés esetén a szolgálati időbe be lehet számítani. Bíró esetében a beszámításra a kollégium tesz előterjesztést.

(4) A (2)-(3) bekezdés alkalmazásakor a szolgálati időt úgy kell meghatározni, hogy a következő fizetési fokozatba sorolás az adott év első napjával történjék.”

3. § A Tv. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (4) bekezdés helyébe (5) bekezdés megjelöléssel a következő rendelkezés lép, és a jelenlegi (5) bekezdés megjelölése (6) bekezdésre módosul:

„(4) Kiváló munkavégzés esetén a bírósági, ügyészségi fogalmazó részére az V. fizetési osztályon belül - egy alkalommal - magasabb személyi alapbér állapítható meg.

(5) A soron kívüli előrelépéseket - a (4) bekezdésben szabályozott eset kivételével - az év első napjával kell végrehajtani.”

4. § A Tv. 9. §-a a következő (2) és (8) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2)-(6) bekezdés megjelölése (3)-(7) bekezdésre módosul:

„(2) A legalacsonyabb bírói, illetőleg ügyészi személyi alapbér (III. fizetési osztály 1. fizetési fokozata) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap négyszerese.”

„(8) A Legfelsőbb Bíróságra az 1972. évi IV. törvény 56. §-ának (4) bekezdése alapján beosztott bíró a beosztás idejére továbbra is jogosult a beosztás elrendelésekor fennálló, illetve az azt követően jogosultságot szerzett alapbérére. Ennek folyósítása a Legfelsőbb Bíróság költségvetését terheli.”

5. § A Tv. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bírósági és az ügyészségi tisztviselőt a szakirányú iskolai végzettsége és a tényleges munkaköri beosztása alapján a VI., VII., VIII. fizetési osztályba, ezen belül fizetési fokozatba és fizetési csoportba kell sorolni.”

6. § A Tv. 14. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bírósági és az ügyészségi tisztviselő, valamint az ügykezelő személyi alapbérét a III. fizetési osztály 1. fizetési fokozatának megfelelő személyi alapbér figyelembevételével, annak meghatározott szorzószámával kell megállapítani.”

7. § A Tv. 17. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A külön juttatás összege)

b) az egyhavi személyi alapbér arányosan csökkentett része, ha a külön juttatásra jogosult bírósági vagy ügyészségi munkaviszonya a naptári évben a 6 hónapot elérte.”

8. § A Tv. 1. és 2. számú mellékleteinek helyébe a törvény 1. és 2. számú melléklete lép.

9. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - 1993. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott személyi alapbéreket 1994. január 1-jével kell alkalmazni azzal, hogy az 1992. évi bértételek és az e törvény szerinti bértételek különbözetének az ötven százalékával kell - 1993. január 1-jétől - az 1992. évi bértételeket megemelni.

(3) A (2) bekezdés szempontjából az 1993. évben alkalmazandó illetményalap a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálybalépésekor megállapított összeg.

(4) Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy a bíróságok - ide nem értve a Legfelsőbb Bíróságot - létszám és bérgazdálkodására vonatkozó szabályokat a pénzügyminiszterrel és az Országos Bírói Tanáccsal egyetértésben rendeletben határozza meg.

1. számú melléklet az 1992. évi LXV. törvényhez

1. számú melléklet az 1990. évi LXXXVIII. törvényhez

A bíró, az ügyész, a bírósági és az ügyészségi titkár és a bírósági, ügyészségi fogalmazó
személyi alapbértáblázata

A III. fizetési osztály 1. fizetési fokozata = 1

Fizetési fokozatok
Fizetési
osztályok
1 2 3 4 5 6 7 8
(szorzószámok)
I. 1,7 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 - -
II. 1,21 1,28 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,7
III. 1,0 1,07 1,14 - - - - -
IV. 0,53 0,56 0,59 0,62 0,67 0,76 - -
V. 0,38 0,41 0,45 - - - - -

Megjegyzés:

A fizetési osztályok megnevezése:

I. - legfelsőbb bírósági bíró, legfőbb ügyészségi ügyész,
II. - megyei bírósági bíró, megyei főügyészségi ügyész,
III. - helyi bírósági bíró, helyi ügyészségi ügyész,
IV. - bírósági titkár, ügyészségi titkár,
V. - bírósági, ügyészségi fogalmazó.

2. számú melléklet az 1992. évi LXV. törvényhez

2. számú melléklet az 1990. évi LXXXVIII. törvényhez

A bírósági és ügyészségi tisztviselők, ügykezelők személyi alapbértáblázata

Fizetési fokozatok szorzószámai. A legalacsonyabb bírói, ügyészi fizetés (III/1. osztály/fokozat) = 1
Fizetési osztályok Szolgálati idő (év)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0-1 2-5 6-9 10-13 14-17 18-21 22-25 26-29 30-33 34-
VI. - A 0,37 0,47 0,54 0,61 0,68 0,78 0,88 0,95 1,02 1,08
- B 0,34 0,40 0,47 0,54 0,61 0,68 0,74 0,81 0,88 0,95
VII. - A 0,34 0,40 0,47 0,54 0,61 0,71 0,81 0,88 0,95 1,02
- B 0,34 0,37 0,40 0,47 0,54 0,61 0,71 0,74 0,81 0,88
VIII. - A 0,30 0,34 0,37 0,40 0,44 0,51 0,57 0,61 0,64 0,68
- B 0,24 0,30 0,34 0,37 0,40 0,47 0,54 0,57 0,61 0,64
IX. 0,23 0,27 0,30 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 0,54

Megjegyzés:

1. A fizetési osztályok megnevezése:

VI. - szakirányú egyetemi végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő,
VII. - szakirányú főiskolai végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő,
VIII. - középfokú végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő,
IX. - bírósági és ügyészségi ügykezelő.

2. A fizetési osztályon belül:

A - Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, OKKrI,
B - területi bíróságok, ügyészségek.

  Vissza az oldal tetejére