Időállapot: közlönyállapot (1992.XII.2.)

1992. évi LXX. törvény

a Magyar Köztársaság 1992. évi pótköltségvetéséről * 

Az Oszággyűlés a központi költségvetés helyzetét áttekintve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 41. §-ában és a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről, valamint az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: KT.) 49. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés - a Kormány tájékoztatója alapján - tudomásul veszi, hogy

a) a Szolidaritási Alap támogatását 24 800 millió forinttal kell növelni;

b) a KT. 49. § (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt bevételek 134 100 millió forinttal maradnak el az előirányzattól;

c) a Nemzetközi elszámolások fejezet bevételei 2300 millió forinttal, kiadásai 2500 millió forinttal haladják meg az előirányzatot;

d) a Belföldi államadósság fejezet bevételei 9370 millió forinttal, kiadásai 8020 millió forinttal haladják meg az előirányzatot;

e) a KT. 49. § a) pontjának 4. pontja szerinti fogyasztói árkiegészítés az előirányzottnál 1900 millió forinttal lesz több.

2. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány a KT. 49. § (2) bekezdése alapján saját hatáskörben a következő intézkedéseket hozta:

a) a központi költségvetési szervek támogatását és ezen keresztül a kiadását az 1/a. számú melléklet szerinti megoszlásban, összességében 7280,4 millió forinttal mérsékelte;

b) a központi költségvetési szervek 1991. évi pénzmaradványának felülvizsgálata során a tervezett 800 millió forint befizetésen felül a 2. számú melléklet szerinti megoszlásban, összességében 1221,6 millió forint többletbefizetést rendelt el.

3. § Az Országgyűlés a KT. 42. §-ában foglalt hatáskörében a központi költségvetés hiányának mérséklése érdekében

a) a KT 42. §-ának f) pontjában az elkülönített állami pénzalapoknak megállapított támogatások közül a X. Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma fejezetben az 5 Alapok költségvetési címnél az 1 Kereskedelemfejlesztési Alap alcím előirányzatát 4000 millió forintról 3200 millió forintra, a 2 Befektetési Alap alcím előirányzatát 2000 millió forintról 1800 millió forintra csökkenti;

b) a KT. 17. § (6) bekezdésében megállapított 4400 millió forint előirányzatot (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11/4 Táppénzrendszer módosítása miatt a központi költségvetést terhelő költségek fedezete alcím) 2000 millió forintra csökkenti. A 2000 millió forint a költségvetési szervek körében a társadalombiztosítási járulék 1%-os emelésének ellentételezésére használható fel. Ebből a központi költségvetési szerveket 900 millió forint, a helyi önkormányzatokat 1100 millió forint illeti meg;

c) elfogadja, hogy amennyiben az 1992. évben realizálódó privatizációs bevételek meghaladják a - vagyonpolitikai irányelvekben szereplő - 70 milliárd forintot, akkor az e feletti részt a Kormány - saját hatáskörben - közvetlenül az államadósság törlesztésére bevonhatja.

4. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a KT. 4. §-ának b) és c) pontjaiban megállapított összegeken felül

a) legfeljebb 130 000 millió forint összegben, egy évnél hosszabb lejáratú, új államkötvényt bocsásson ki;

b) legalább 3000 millió forinttal növelje a legfeljebb egyéves lejáratú kincstárjegyek és más, rövid lejáratú állami értékpapírok állományát.

5. § A KT. 5. §-a az (5) bekezdés után a következő (6) bekezdéssel egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés (7) és (8) bekezdésre változik:

„(6) Az Országgyűlés az önkormányzatok kezdeményezése alapján elfogadja a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulásokról szóló lemondást a KT. 4. számú mellékletét módosító mellékletben foglaltak szerint. A normatív állami hozzájárulás elszámolása a költségvetési év végét követően a mellékletben módosított feladatmutatók alapján történik.”

6. § (1) A KT. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésében lévő állami vagyon értékesítéséből, más átmeneti vagy tartós hasznosításból származó bevétel - ha az Országgyűlés vagy a Kormány másként nem rendelkezik - a központi költségvetés bevételét képezi.

(2) A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésében lévő, a csapatkivonás révén felszabadult ingatlanok hasznosításából befolyó bevételből

a) a bruttó összeg 20%-át tartalékolni kell;

b) ideiglenes hasznosítás esetén a ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel egyharmada az illetékes települési önkormányzatot - ezen belül Budapesten 50-50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot -, kétharmada a központi költségvetést;

c) a gazdasági célú végleges hasznosítás esetén az adósságteherrel és ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel fele-fele részben az érintett települési önkormányzatot - ezen belül Budapesten 50-50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot -, illetve a központi költségvetést illeti meg;

d) a csapatkivonással kapcsolatos elszámolásra vonatkozó államközi megállapodás teljesítése után a tartalékolt összeget a költségvetés és az önkormányzatok között a b)-c) pontokban foglaltak alapján kell megosztani;

e) ráfordításnak az őrzés-védelemmel, állagmegóvással, kártalanítással, értéknövelő beruházásokkal, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket kell tekinteni.”

(2) A KT. 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (3) bekezdés (4) bekezdésre változik:

„(3) A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet állami tulajdonban álló vagyonrész értékesítéséből származó bevételét olyan mértékben, amilyen mértékben az ellenérték megfizetéséhez Egzisztencia hitelt és részletfizetési kedvezményt használtak fel, közvetlenül az államadósság törlesztésére kell fordítani.”

7. § (1) A KT. 31. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő b) pont lép és c), valamint d) ponttal egészül ki:

„b) az egyéb költségvetési szervek évközi béremelésére és a hozzákapcsolódó járulék fizetésére szolgáló 2056,3 millió forint összegű keretet;

c) az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén foglalkoztatottak 1992. évi béremelésére szolgáló 1660 millió forint összegű keretet;

d) a társadalombiztosítási alapokból finanszírozott társadalombiztosítási igazgatási szerveknél foglalkoztatottak 1992. évi béremelésére szolgáló 73,7 millió forint összegű keretet.”

(2) A KT. 31. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt béremelési előirányzatok felhasználásánál a munkaadói járulék összegét a központi költségvetésből közvetlenül a Szolidaritási Alapnak utalja át.”

8. § A KT. a 36. § után a következő 36/A. §-sal egészül ki:

36/A. § A Magyar Nemzeti Bank által a monetáris politika céljainak eléréséhez szükséges, valamint a Magyar Nemzeti Bank könyveiben devizában fennálló adósságállomány kezelésének érdekében megtett intézkedések miatt esetlegesen felmerülő, rendkívüli kiadást, illetőleg bevételt - az ilyen bevételek és kiadások hosszú távú kiegyensúlyozása érdekében - a központi költségvetés és a Magyar Nemzeti Bank között - a Kormány és a Magyar Nemzeti Bank megállapodása alapján - az év utolsó napjáig el kell számolni.”

9. § A KT. 42. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) elkülönített állami pénzalapoknak - kivéve a Szolidaritási Alapot - nyújtott támogatás az 1. számú mellékletben megállapított mértékben;”

10. § A KT. 43. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Szolidaritási Alap előirányzott támogatása (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 9. cím, 2. alcíme) a Kormány hatáskörében túlléphető.”

11. § A KT. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1990. évi CIV. törvény 66. §-a alapján elengedett tőketartozás fedezetére - a lakásalap kötvény helyébe - az állam az 1992. december 31-ig 90 000 millió forint összegű államkötvényt bocsát ki.”

12. § A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (SzvT.) 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eszközöket beszerzési, illetve előállítási költségüknél magasabb értéken nem szabad a mérlegbe felvenni, kivéve a Magyar Nemzeti Bank és más pénzintézetek tulajdonában lévő állam, illetőleg nemzetközi szervezetek által kibocsátott, garantált és névérték alatt vásárolt értékpapírok adott évre eső, időarányos árfolyamhozamát. Az ilyennek minősülő értékpapírok körét a törvény 94. §-a alapján kormányrendelet határozza meg.”

13. § Az SzvT. 2. melléklete 23. pontjának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai között kell kimutatni, figyelemmel a 31. § (2) bekezdésére is:”

14. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 20. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MNB-nek külföldi pénznemben fennálló követeléseit és tartozásait érintő, a forintnak a külföldi pénznemekhez viszonyított hivatalos árfolyama változásából eredő különbözet - a (2) bekezdésben említett kivétellel - az államadósságot növeli, illetőleg csökkenti.

(2) Az (1) bekezdésben említett nyereségnek, illetőleg veszteségnek azt a részét, amely nem a forint árfolyamszintjének változásából és nem a belföldi devizapiaci hatásokból származik, az MNB mérlegében külön tartalékként kell kezelni, és arra csak akkor kell - a (3) bekezdés szerint - kamatmentes hitelt nyújtani, ha a tartalék a veszteség fedezésére nem elegendő.”

15. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 34. §-a azzal, hogy azt a központi költségvetés 1991. évi zárszámadásának és az MNB 1991. évi mérlegének elkészítésekor kell utolsó ízben alkalmazni, valamint, hogy a Magyar Nemzeti Bank könyveiben az aktívák és a passzívák között a forint hivatalos leértékelése miatt kimutatott, valamint az 1992. év folyamán keletkezett árfolyamkülönbözeteket már az 1992. évre irányadó szabályok szerint kell elszámolni.

16. § E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a KT. 26. § (2) bekezdése hatályát veszti.

1. számú melléklet az 1992. évi LXX. törvényhez

Az 1991. évi XCI. törvény 4. számú mellékletének módosítása egyes helyi önkormányzatok lemondásainak figyelembevételével M. e.: ezer Ft
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BARANYA MEGYE
15 4 0215866 Szentlőrinc 38980.32 0 0 0 0 0 1004 36144 325 6825 72 4680 167 8517 0
30 5 0222275 Bakóca 4267.16 0 0 0 0 0 6 216 0 0 0 0
31 5 0208299 Bakonya 4032.32 0 0 0 0 0 42 1512 0 0 0 0
49 5 0232151 Bogád 4811.80 0 0 0 0 0 32 1152 0 0 0 0
62 5 0203896 Cserkút 3620.04 0 0 0 0 011 396 0 1 65 0 0
63 5 0213851 Csertő 4449,36 0 0 0 0 0 30 1080 0 0 0 0
116 5 0230836 Hosszúhetény 18201.16 0 0 0 0 0 294 10584 0 9 585 0 0
118 5 0233066 Ibafa 3289.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5 0205999 Kárász 4248.80 0 0 0 0 0 13 468 0 0 0 0
158 5 0215538 Kővágószőlős 8493.70 0 0 0 0 0 123 4428 0 2 130 0 0
159 5 0206992 Kővágótőttős 3705.34 0 0 0 0 0 24 864 0 2 130 0 0
166 5 0231389 Lothárd 3257.52 0 0 0 0 0 18 648 0 0 0 0
232 5 0223506 Piskó 3563.88 0 0 0 0 0 16 576 0 0 0 0
300 5 0225122 Zaláta 3662.30 0 0 0 0 0 47 1692 0 0 0 0
BÁCS-KISKUN MEGYE
6 3 0306442 Kalocsa 95723.52 0 0 0 140 24360 0 2080 74880 262 5502 61 3965 365 18615 754 47502
11 3 0328130 Kunszentmiklós 46273.46 0 0 0 130 22620 0 1127 40572 150 3150 40 2600 201 10251 33 2079
19 4 0321999 Izsák 37172.56 0 0 0 0 0 707 25452 0 40 2600 0 0
29 4 0324545 Tiszaalpár 30191.68 0 0 0 0 0 522 18792 0 0 0 0
47 5 0312344 Csengőd 15016.48 0 0 0 0 0 251 9036 0 0 0 0
49 5 0312025 Csólyospálos 12352.46 0 0 0 0 0 184 6624 0 0 0 0
68 5 0308350 Harkakötöny 7310.64 0 0 0 0 0 118 4248 0 0 0 0
77 5 0327571 Kelebia 18192.30 0 0 0 10 1740 0 292 10512 0 13 845 0 0
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
79 5 0328158 Kisszállás 19072.86 0 0 0 0 0 338 12168 0 11 715 0 0
82 5 0306044 Kunbaja 12574.38 0 0 0 0 0 192 6912 0 0 0 0
89 5 0327809 Mátételke 5662.06 0 0 0 0 0 41 1476 0 0 0 0
108 5 0325432 Tabdi 8590.94 0 0 0 0 0 150 5400 0 0 0 0
115 5 0310667 Városföld 13883.16 0 0 0 0 0 238 8568 0 0 0 0
BÉKÉS MEGYE
17 4 0424819 Dévaványa 52920.02 0 0 0 0 0 942 33912 0 21 1365 0 9 567
18 4 0433190 Doboz 27274.62 0 100 200 0 0 0 433 15588 0 35 2275 0 0
22 4 0409511 Gádoros 25863.26 0 0 0 0 0 422 15192 0 7 455 0 0
29 4 041634 Tótkomlós 41820.86 0 0 0 0 0 730 26280 214 4494 21 1365 12 612 0
44 5 0404279 Kamut 8907.28 0 0 0 0 0 136 4896 0 0 0 0
62 5 0411989 Murony 9896.40 0 0 0 0 0 163 5868 0 0 0 0
63 5 0426028 Nagybánhegyes 12068.80 0 0 0 0 0 197 7092 0 0 0 0
64 5 0404242 Nagykamarás 12574.66 0 0 0 0 0 172 6192 0 0 0 0
75 5 0406257 Zsadány 12447.98 0 0 0 0 0 177 6372 0 15 975 0 0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
2 2 0530456 Miskolc 1036607.22 0 4500 9000 0 486 84564 0 21028 757008 1451 30471 564 36660 5107 260457 9255 583065
16 3 0518306 Tokaj 24823.40 0 0 0 200 34800 107 21507 499 17964 0 26 1690 310 15810 157 9891
22 4 0504677 Emőd 31870.36 0 0 0 0 0 650 23400 0 24 1560 0 0
36 4 0518245 Taktaharkány 24252.90 0 0 0 0 0 424 15264 0 43 2795 0 0
51 5 0529814 Alsóvadász 9971.84 0 0 0 0 0 186 6696 0 14 910 0 0
56 5 0518184 Baktakék 6113.48 0 0 0 0 0 86 3096 0 5 325 0 0
64 5 0505306 Bőcs 15762.56 0 0 0 0 0 392 14112 0 0 0 0
78 5 0506707 Borsodivánka 6143.88 0 0 0 0 0 56 2016 0 0 0 0
90 5 0525575 Cserépváralja 5460.72 0 0 0 0 0 55 1980 0 0 0 0
91 5 0528459 Csermely 7978.14 0 0 0 0 0 82 2952 0 0 0 0
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
92 5 0505333 Csobád 5899.50 0 0 0 0 0 58 2088 0 0 0 0
93 5 0520774 Csobaj 6849.50 0 0 0 0 0 95 3420 0 0 0 0
94 5 0514289 Csokvaomány 8134.78 0 0 0 0 0 104 3744 0 0 0 0
108 5 0508174 Felsőbereki 3660.36 0 0 0 0 0 8 288 0 3 195 0 0
137 5 0527942 Halmaj 11195.08 0 0 0 0 0 218 7848 0 0 0 0
138 5 0511226 Hangács 6018.78 0 0 0 0 0 43 1548 0 0 0 0
145 5 0504604 Hejőkeresztúr 7853.04 0 0 0 0 0 124 4464 0 15 975 0 0
177 5 0515264 Kéked 3767.24 0 0 0 0 0 24 864 0 0 0 0
192 5 0532498 Kondó 5274.00 0 0 0 0 0 27 972 0 0 0 0
200 5 0515857 Lak 5197.92 0 0 0 0 0 65 2340 0 0 0 0
228 5 0505245 Nemesbikk 6930.60 0 0 0 0 0 95 3420 0 0 0 0
249 5 0529717 Rakaca 6931.06 0 0 0 0 0 152 5472 0 0 0 0
256 5 0527331 Sajóecseg 7642.32 0 0 0 0 0 35 1260 0 0 0 0
269 5 0516638 Sajópetri 8830.64 0 0 0 0 0 158 5688 0 15 975 0 0
338 5 0530076 Vatta 7418.36 0 0 0 0 0 125 4500 0 0 0 0
CSONGRÁD
9 4 0605379 Csanádpalota 21211.76 0 0 0 0 0 308 11088 0 18 1170 0 0
34 5 0633020 Forráskút 13485.26 0 0 0 0 0 204 7344 0 19 1235 0 0
57 5 0614924 Újszentiván 9140.20 0 0 0 0 0 150 5400 0 0 0 0
FEJÉR MEGYE
1 1 0700000 Megyeközpont 171003.60 0 0 1045 243485 1048 182352 241 48441 280 10080 0 417 27105 232 11832 373 23499
14 4 0720358 Előszállás 21783.08 0 0 0 0 0 384 13824 0 0 0 22 1386
21 4 0717525 Polgárdi 32733.36 0 0 0 0 0 558 20088 0 43 2795 0 0
22 4 0729018 Pusztaszabolcs 33677.92 0 0 0 0 0 707 25452 0 0 61 3111 258 16254
32 5 0708730 Bakonycsernye 19125.80 0 0 0 0 0 354 12744 0 7 455 0 0
75 5 0707001 Nagykarácsony 10031.18 0 0 0 0 0 152 5472 0 0 0 0
79 5 0725751 Pákozd 14401.66 0 0 0 0 0 273 9828 0 0 0 0
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
10 4 0815343 Fertőszentmiklós 22436.46 0 0 0 0 0 484 17424 0 0 0 0
13 4 0833668 Lébény 19215.28 0 0 0 0 0 385 13860 0 6 390 0 0
24 5 0826921 Ásványráró 12606.20 0 0 0 0 0 228 8208 0 12 780 0 0
36 5 0810047 Csáfordjánosfa 3746.78 0 0 0 0 0 26 936 0 0 0 0
38 5 0830191 Csér 2390.74 0 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0
69 5 0831316 Győrság 9227.98 0 0 0 0 0 152 5472 0 0 0 0
83 5 0831635 Iván 10038.08 0 0 0 0 0 143 5148 0 0 0 0
100 5 0812283 Máriakálnok 8460.78 0 0 0 0 0 107 3852 0 0 0 0
115 5 0815121 Osli 7709.80 0 0 0 0 0 99 3564 0 0 0 0
116 5 0802635 Öttevény 15873.22 0 0 0 0 0 293 10548 0 0 0 0
130 5 0824721 Rábapordány 8502.60 0 0 0 0 0 145 5220 0 0 0 0
160 5 0819673 Újkér 8490.16 0 0 0 0 0 128 4608 0 0 0 0
169 5 0804589 Veszkény 7071.88 0 0 0 0 0 39 1404 0 0 0 0
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
1 1 0900000 Megyeközpont 225788.80 0 0 1566 364878 1179 205146 169 33969 575 20700 0 486 31590 225 11475 59 3717
5 3 0919956 Biharkeresztes 23900.26 0 0 0 0 0 573 20628 0 0 0 0
6 3 0905573 Derecske 50135.64 0 0 0 0 0 1063 38268 0 59 3835 251 12801 0
10 3 0922406 Hajdúnánás 102107.14 0 0 0 0 0 2328 83808 284 5964 38 2470 297 15147 281 17703
11 3 0905175 Hajdúszoboszló 128930.66 0 1500 30000 0 0 0 2562 92232 323 6783 12 780 491 25041 394 24822
12 3 0928103 Nádudvar 49248.32 0 0 0 0 0 1022 36792 100 2100 39 2535 0 0
13 3 0906187 Nyíradony 40379.20 0 0 0 0 0 918 33048 0 47 3055 0 0
30 4 0915644 Tiszacsege 31297.72 0 0 0 0 0 555 19980 0 37 2405 0 30 1890
42 5 0914137 Bojt 6194.36 0 0 0 0 0 75 2700 0 0 0 0
58 5 0908943 Körösszegapáti 8597.94 0 0 0 0 0 117 4212 0 0 0 0
75 5 0925876 Told 4136.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
76 5 0923393 Újiráz 6039.80 0 0 0 0 0 64 2304 0 0 0 0
77 5 0920419 Újléta 7439.44 0 0 0 0 0 97 3492 0 0 0 0
HEVES MEGYE
6 3 1014526 Heves 62363.16 0 0 0 140 24360 0 1385 49860 235 4935 0 252 12852 79 4977
15 5 1024554 Abasár 19256.52 0 0 0 0 0 291 10476 0 0 0 0
25 5 1027517 Besenyőtelek 18022.30 0 0 0 0 0 312 11232 0 0 0 0
33 5 1008660 Demjén 5700.76 0 0 0 0 0 76 2736 0 0 0 0
36 5 1030261 Dormánd 7096.04 0 0 0 0 0 55 1980 0 0 0 0
54 5 1028088 Gyöngyöstarján 14578.54 0 0 0 0 0 241 8676 0 0 0 0
73 5 1014872 Mátraderecske 15141.68 0 27 54 0 0 0 242 8712 0 0 0 0
75 5 1025089 Mezőszemere 9835.30 0 0 0 0 0 140 5040 0 0 0 0
85 5 1018810 Noszvaj 11061.98 0 100 200 0 0 0 155 5580 49 1029 0 0 0
91 5 1022196 Poroszló 20255.64 0 120 240 0 0 0 372 13392 0 8 520 0 0
92 5 1027650 Rózsaszentmárton 13614.50 0 0 0 0 0 194 6984 0 0 0 0
93 5 1007180 Sarud 10381.96 0 30 60 0 0 0 137 4932 0 14 910 0 0
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
7 3 1115352 Nyergesújfalu 41743.28 0 0 0 0 0 1040 37440 206 4326 20 1300 0 0
49 5 1125487 Leányvár 10357.56 0 0 0 0 0 199 7164 0 0 0 0
67 5 1120987 Tárkány 11195.02 0 0 0 0 0 166 5976 0 0 0 0
NÓGRÁD MEGYE
1 1 1200000 Megyeközpont 93778.40 0 0 624 145392 991 172734 192 38592 215 7740 0 262 17030 3 153 334 21042
16 5 1202389 Bercel 13291.76 0 0 0 0 0 224 8064 0 0 0 0
19 5 1209894 Borsosberény 7295.58 0 0 0 0 0 139 5004 0 0 0 0
20 5 1214234 Buják 15185.52 0 0 0 0 0 261 9396 0 0 0 0
24 5 1222594 Cserhátsurány 7199.08 0 0 0 2 348 0 110 3960 0 0 0 0
31 5 1224439 Dorogháza 9409.96 0 0 0 0 0 156 5616 0 0 0 0
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
36 5 1225496 Endrefalva 8699.90 0 0 0 0 0 225 8100 0 13 845 0 0
50 5 1216878 Hugyag 7256.82 0 0 0 0 0 45 1620 0 0 0 0
53 5 1229319 Ipolyvece 6695.22 0 0 0 0 0 33 1188 0 0 0 0
61 5 1228389 Kazár 13930.44 0 0 0 0 0 236 8496 0 0 0 0
66 5 1233400 Kishartyán 5540.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5 1212520 Ságújfalu 7714.82 0 0 0 0 0 135 4860 0 0 0 0
126 5 1221661 Zabar 5271.66 0 0 0 0 0 43 1548 4 84 1 65 0 0
PEST MEGYE
14 3 1315440 Szentendre 98108.20 0 6000 1200 0 0 0 2308 83088 591 12411 68 4420 687 35037 29 1827
36 4 1330687 Kerepestarcsa 82552.04 0 0 0 0 0 1625 58500 99 2079 49 3185 79 4029 230 14490
45 4 1309821 Pilis 49963.78 0 0 0 0 0 927 33372 0 35 2275 0 0
50 4 1321713 Sülysáp 36652.94 0 0 0 0 0 702 25272 0 17 1105 0 0
52 4 1315185 Szigetszentmárton 9973.74 0 150 300 0 0 0 189 6804 0 0 0 0
92 5 1327128 Galgamácsa 10756.32 0 0 0 0 0 195 7020 0 0 0 0
104 5 1322345 Kemence 8517.56 0 50 100 0 0 0 96 3456 0 0 0 0
124 5 1323038 Nyáregyháza 19089.82 0 0 0 0 0 344 12384 0 0 0 0
135 5 1318731 Pilisszentkereszt 11910.90 0 1900 3800 0 0 0 265 9540 0 0 0 0
145 5 1307542 Szentlőrinckáta 12061.40 0 0 0 0 0 158 5688 0 14 910 0 0
164 5 1321467 Tóalmás 17648.46 0 0 0 0 0 264 9504 0 0 0 0
180 5 1333729 Verőce 16738.30 0 0 0 0 0 265 9540 0 0 0 0
SOMOGY MEGYE
3 3 1433862 Balatonlelle 25718.08 0 11000 22000 0 0 0 492 17712 0 0 0 0
7 3 1414632 Fonyód 26195.52 0 13000 26000 0 0 0 542 19512 180 3780 0 435 22185 324 20412
38 5 1420710 Bedegkér 5472.62 0 0 0 0 0 99 3564 0 0 0 0
42 5 1426532 Bohonye 15776.84 0 0 0 0 0 290 10440 0 0 0 0
43 5 1413994 Bolhás 5002.78 0 0 0 0 0 14 504 0 0 0 0
83 5 1419150 Homokszentgyörgy 8848.46 0 0 0 0 0 175 6300 0 0 0 0
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
94 5 1409098 Kaposfő 11107.46 0 0 0 0 0 176 6336 0 0 0 0
139 5 1425520 Nagyszakácsi 5360.36 0 0 0 0 0 44 1584 0 0 0 0
144 5 1403203 Nyim 3706.78 0 0 0 0 0 26 936 0 0 0 0
169 5 1414942 Ságvár 10694.60 0 0 0 0 0 153 5508 0 0 0 0
170 5 1431121 Sántos 5089.60 0 0 0 0 0 48 1728 0 0 0 0
176 5 1404127 Som 5521.44 0 0 0 0 0 29 1044 0 0 0 0
188 5 1428963 Somogyjád 10378.70 0 0 0 0 0 179 6444 0 0 0 0
194 5 1403416 Somogyszil 7100.00 0 0 0 0 0 94 3384 0 0 0 0
209 5 1430146 Szenyer 4098.30 0 0 0 0 0 11 396 0 0 0 0
223 5 1420093 Törökkoppány 4906.54 0 0 0 0 0 110 3960 0 0 0 0
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
1 1 1500000 Megyeközpont 0 0 2550 594150 1188 206712 470 94470 895 32220 0 626 40690 731 37281 180 11340
5 3 1509265 Kisvárda 98907.42 0 0 0 0 0 2474 89064 366 7686 99 6435 1044 53244 775 48825
17 4 1517756 Demecser 25822.76 0 0 0 0 0 580 20880 0 13 845 0 0
18 4 1514508 Dombrád 26511.24 0 0 0 0 0 603 21708 0 14 910 0 0
39 4 1517428 Rozsály 6124.78 0 0 0 0 0 134 4824 0 17 1105 0 0
71 5 1532328 Encsenes 13622.30 0 0 0 0 0 290 10440 0 25 1625 0 0
96 5 1513143 Jéke 5980.58 0 0 0 0 0 42 1512 0 0 0 0
108 5 1512672 Kisvarsány 7834.72 0 0 0 0 0 99 3564 0 0 0 0
110 5 1523612 Kömörő 5317.70 0 0 0 0 0 33 1188 0 0 0 0
118 5 1516629 Magy 7607.26 0 0 0 0 0 99 3564 0 0 0 0
119 5 1502088 Mánd 3557.96 0 0 0 0 0 30 1080 0 0 0 0
122 5 1529799 Méhtelek 6539.52 0 0 0 0 0 115 4140 0 0 0 0
129 5 1526976 Nagyhódos 2913.32 0 0 0 0 0 6 216 0 0 0 0
132 5 1508420 Napkor 21017.58 0 0 0 0 0 410 14760 0 0 0 0
133 5 1527119 Nemesborzova 2608.00 0 0 0 0 0 13 468 0 0 0 0
138 5 1505041 Nyírderzs 5906.50 0 0 0 0 0 28 1008 0 0 0 0
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
145 5 1525928 Nyírkércs 6867.48 0 0 0 0 0 98 3528 0 0 0 0
150 5 1533145 Nyírpazony 16074.26 0 0 0 0 0 395 14220 0 0 0 0
157 5 1511129 Olcsva 6064.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5 1532692 Penyige 6247.96 0 0 0 0 0 95 3420 0 0 0 0
171 5 1503391 Piricse 11877.64 0 0 0 0 0 230 8280 0 22 1430 0 0
179 5 1523889 Sonkád 5805.44 0 0 0 0 0 98 3528 0 1 65 0 0
188 5 1513046 Szamosszeg 14019.24 0 0 0 0 0 232 8352 0 14 910 0 0
191 5 1531237 Szatmárcseke 10889.34 0 0 0 0 0 188 6768 0 23 1495 0 0
201 5 1506433 Tiszadada 16494.92 0 0 0 0 0 291 10476 0 11 715 0 0
211 5 1514447 Tiszatelek 10140.92 0 0 0 0 0 170 6120 0 0 0 0
213 5 1527261 Tisztaberek 5993.36 0 0 0 0 0 79 2844 0 0 0 0
218 5 1508998 Túrricse 5778.28 0 0 0 0 0 70 2520 0 0 0 0
219 5 1533659 Újdombrád 5965.60 0 0 0 0 0 36 1296 0 0 0 0
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
19 4 1622798 Jászkisér 34891.52 0 0 0 0 0 712 25632 0 19 1235 0 0
38 5 1624086 Jászivány 4651.20 0 0 0 0 0 50 1800 0 0 0 0
58 5 1622770 Tiszabura 16817.52 0 0 0 0 0 330 11880 0 33 2145 0 0
68 5 1621494 Tiszasas 9340.60 0 0 0 0 0 123 4428 0 0 0 0
70 5 1622789 Tiszaszentimre 15992.66 0 0 0 25 4350 0 236 8496 0 0 0 0
71 5 1609627 Tiszatenyő 12321.14 0 0 0 0 0 218 7848 0 0 0 0
TOLNA MEGYE
13 4 1726055 Hőgyész 19570.64 0 0 0 0 0 335 12060 44 924 2 130 0 0
14 4 1718388 Nagydorog 18119.34 0 0 0 0 0 430 15480 0 0 0 0
17 4 1720783 Simontornya 27333.50 0 0 0 0 0 547 19692 96 2016 13 845 0 0
21 5 1732735 Attala 7036.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5 1730359 Gyulaj 8049.78 0 0 0 0 0 127 4572 0 0 0 0
90 5 1704747 Sárpilis 5531.84 0 0 0 0 0 39 1404 0 0 0 0
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
VAS MEGYE
49 5 1830429 Egyházashollós 5428.12 0 0 0 0 0 62 2332 0 0 0 0
63 5 1829452 Halastó 2905.60 0 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0
107 5 1803221 Magyarlak 6470.08 0 0 0 0 0 63 2268 0 0 0 0
110 5 1825423 Magyarszombatfa 4082.72 0 0 0 0 0 28 1008 0 0 0 0
164 5 1828626 Répceszentgyörgy 2983.12 0 0 0 0 0 19 684 0 0 0 0
208 5 1802246 Vát 5731.68 0 0 0 0 0 170 6120 0 0 0 0
VESZPRÉM MEGYE
1 1 1900000 Megyeközpont 153606.80 0 0 1130 263290 1126 195924 188 37788 351 12636 0 589 38285 904 46104 785 49455
13 4 1905148 Balatonkenese 20179.16 0 6000 12000 0 0 0 325 11700 0 0 0 0
15 4 1932276 Devecser 31377.02 0 0 0 0 0 789 28404 0 21 1365 0 0
21 5 1930526 Alsóörs 7852.62 0 4000 8000 0 0 0 187 6732 0 0 0 0
25 5 1923746 Bakonybél 10643.78 0 0 0 0 0 172 6192 0 0 0 0
38 5 1924129 Bakonytamási 6632.08 0 0 0 0 0 74 2664 0 0 0 0
41 5 1912238 Balatonederics 8433.40 0 600 1200 0 0 0 143 5148 0 0 0 0
42 5 1929461 Balatonfőkajár 10266.44 0 0 0 0 0 175 6300 0 14 910 0 0
48 5 1903559 Balatonvilágos 8116.04 0 1500 3000 0 0 0 140 5040 0 0 0 0
51 5 1907427 Bazsi 4916.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5 1930252 Borzavár 6511.72 0 0 0 0 0 87 3132 0 0 0 0
63 5 1902185 Csopak 9342.38 0 4000 8000 0 0 0 200 7200 0 0 0 0
84 5 1915361 Hajmáskér 9092.44 0 0 0 0 0 14 5184 0 0 0 0
94 5 1917437 Jásd 6910.50 0 0 0 0 0 109 3924 0 1 65 0 0
95 5 1919141 Kamond 5045.68 0 0 0 0 0 29 1044 0 0 0 0
99 5 1908749 Karakószörcsök 3820.38 0 0 0 0 0 42 1512 0 0 0 0
103 5 1925654 Kerta 6175.44 0 0 0 0 0 87 3132 0 0 0 0
122 5 1905564 Lovas 3888.08 0 80 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat Központilag számított Lakásgazdálkod. tevékenység Üdülőhelyi
feladatok
Gyermek- és
ifjúságvédelem
Szociális otthoni, intézeti ellátás Fiatalk. eü. gy. otth. és gyógyp. int. ellátása Általános
iskolai oktatás
Alapfokú
művészetoktatás
Fogyatékos gyerm. oktatása Gimnáziumi
oktatás
Szakköz.- és szak-
iskolai oktatás
No BM KSH

kódja
neve alanyi jogú támogatás összesen kölcsönszámla
db
2 oszl.
x 5
tervezett bevétel ezer Ft 4. oszl.
x 2
állami gondozott fő 6. oszl.
x 233
gondozott fő 8. oszl. x 174 gondozott fő 10. oszl. x 201 tanuló
12 oszl. x 36 tanuló
14. oszl. x 21 tanuló
16. oszl. x 65 tanuló
18. oszl. x 51 tanuló
20. oszl. x 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
132 5 1923560 Mezőlak 8151.40 0 0 0 0 0 151 5436 0 0 0 0
169 5 1923515 Porva 4573.76 0 0 0 0 0 35 1260 0 0 0 0
176 5 1913772 Sáska 3730.02 0 0 0 0 0 23 828 0 0 0 0
184 5 1916489 Szápár 5034.34 0 0 0 0 0 30 1080 0 0 0 0
187 5 1907922 Szentgál 16147.62 0 0 0 0 0 265 9540 0 13 845 0 0
191 5 1924891 Szigliget 7855.18 0 500 1000 0 0 0 127 4572 0 0 0 0
196 5 1920570 Tés 7711.46 0 0 0 0 0 105 3780 0 0 0 0
218 5 1912654 Zalahaláp 6946.68 0 0 0 0 0 120 4320 0 0 0 0
ZALA MEGYE
3 3 2018421 Keszthely 117433.68 0 9000 18000 0 50 8700 0 2585 93060 321 6741 155 10075 494 25194 1386 87318
39 5 2004163 Bodeháza 2659.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5 2019187 Fityeház 6124.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5 2008068 Gellénháza 11307.60 0 0 0 0 0 255 9180 0 0 0 0
72 5 2012089 Gelse 9088.18 0 0 0 0 0 249 8964 0 0 0 0
106 5 2009812 Kisgörbő 3317.28 0 0 0 0 0 33 1188 0 0 0 0
119 5 2011475 Lendvajakabfa 2390.30 0 0 0 0 0 2 72 0 0 0 0
124 5 2028167 Lovászi 9601.86 0 0 0 0 0 115 4140 0 0 0 0
135 5 2021014 Molnári 6662.62 0 0 0 0 0 68 2448 0 0 0 0
138 5 2012760 Nagybakónak 5092.38 0 0 0 0 0 40 1440 0 0 0 0
169 5 2019178 Petrikeresztúr 4494.46 0 0 0 0 0 45 1620 0 0 0 0
182 5 2031592 Rédics 7464.48 0 0 0 13 2262 0 102 3672 0 0 0 0
189 5 2014906 Sármellék 11468.08 0 0 0 0 0 185 6660 0 0 0 0
190 5 2030997 Semjénháza 6126.08 0 0 0 0 0 75 2700 0 0 0 0
192 5 2019080 Söjtör 11295.26 0 0 0 0 0 150 5400 0 0 0 0
221 5 2014182 Várvölgy 8320.72 0 0 0 0 0 129 4644 0 0 0 0
240 5 2031617 Zalamerenye 3651.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 5 2018564 Zalaszentbalázs 7137.60 0 0 0 0 0 192 6912 0 0 0 0
Az 1991. évi XCI. törvény 4. számú mellékletének módosítása egyes helyi önkormányzatok lemondásainak figyelembevételével M. e.: ezer Ft
Önkormányzat Szakmunkásképző isk. elméleti oktatás Szakmunkásképző isk. tanműhelyi oktatás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Diákotthoni ellátás Óvodai ellátás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Idősek és fogyatékosok nappali intézményei Idősek és fogyatékosok száll. bizt. intézm.-ei Mindösszesen
No BM KSH

kódja
neve tanuló
22 oszl.
x 39
tanuló
24. oszl.
x 37
tanuló
26. oszl.
x 15
tanuló
28. oszl.
x 62
létszám fő 30. oszl.
x 19
létszám
32 oszl.
x 5
gondozott
34. oszl.
x 28
gondozott
36. oszl.
x 80
(1-től 37-ig
a páratlan számú oszlopok)
soronként ezer Ft-ra kerekítve
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
BARANYA MEGYE
15 4 0215866 Szentlőrinc 0 0 663 9945 91 5642 361 6859 150 750 10 280 10 800 119422.32 119422
30 5 0222275 Bakóca 0 0 0 0 22 418 0 0 0 4901.16 4901
31 5 0208299 Bakonya 0 0 0 0 21 399 0 0 0 5943.32 5943
49 5 0232151 Bogád 0 0 0 0 8 152 0 0 0 6115.80 6116
62 5 0203896 Cserkút 0 0 0 0 2 38 0 0 0 4119.04 4119
63 5 0213851 Csertő 0 0 0 0 3 57 0 0 0 5586.36 5586
116 5 0230836 Hosszúhetény 0 0 0 0 100 1900 0 10 280 0 31550.16 31550
118 5 0233066 Ibafa 0 0 0 0 8 152 0 0 0 3441.96 3442
125 5 0205999 Kárász 0 0 6 90 0 6 114 7 35 0 0 4955.80 4956
158 5 0215538 Kővágószőlős 0 0 0 0 61 1159 0 0 0 14210.70 14211
159 5 0206992 Kővágótőttős 0 0 0 0 3 57 0 0 0 4756.34 4756
166 5 0231389 Lothárd 0 0 0 0 0 0 0 0 3905.52 3906
232 5 0223506 Piskó 0 0 0 0 4 76 0 0 0 4215.88 4216
300 5 0225122 Zaláta 0 0 0 0 0 0 0 0 5354.30 5354
BÁCS-KISKUN MEGYE
6 3 0306442 Kalocsa 1109 43251 155 5735 0 475 29450 891 16629 0 16 448 0 366360.52 366361
11 3 0328130 Kunszentmiklós 349 13611 10 370 0 187 11594 277 5263 0 56 1568 0 159951.46 159951
19 4 0321999 Izsák 0 0 0 38 2356 226 4294 0 25 700 0 72574.56 72575
29 4 0324545 Tiszaalpár 0 0 0 0 163 3097 0 25 700 10 800 53580.68 53581
47 5 0312344 Csengőd 0 0 0 0 93 1767 0 25 700 5 400 26919.48 26919
49 5 0312025 Csólyospálos 0 0 0 0 46 874 0 0 0 19850.46 19850
68 5 0308350 Harkakötöny 0 0 0 0 50 950 0 0 0 12508.64 12509
77 5 0327571 Kelebia 0 0 0 0 110 2090 0 25 700 0 34079.30 34079
Önkormányzat Szakmunkásképző isk. elméleti oktatás Szakmunkásképző isk. tanműhelyi oktatás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Diákotthoni ellátás Óvodai ellátás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Idősek és fogyatékosok nappali intézményei Idősek és fogyatékosok száll. bizt. intézm.-ei Mindösszesen
No BM KSH

kódja
neve tanuló
22 oszl.
x 39
tanuló
24. oszl.
x 37
tanuló
26. oszl.
x 15
tanuló
28. oszl.
x 62
létszám fő 30. oszl.
x 19
létszám
32 oszl.
x 5
gondozott
34. oszl.
x 28
gondozott
36. oszl.
x 80
(1-től 37-ig
a páratlan számú oszlopok)
soronként ezer Ft-ra kerekítve
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
79 5 0328158 Kisszállás 0 0 0 63 3906 117 2223 0 65 1820 12 960 40864.86 40865
82 5 0306044 Kunbaja 0 0 0 0 88 1672 0 12 336 0 21494.38 21494
89 5 0327809 Mátételke 0 0 0 0 24 456 0 0 0 7594.06 7594
108 5 0325432 Tabdi 0 0 0 0 45 855 0 0 0 14845.94 14846
115 5 0310667 Városföld 0 0 0 0 86 1634 0 0 0 24085.16 24085
BÉKÉS MEGYE
17 4 0424819 Dévaványa 10 390 10 370 0 0 403 7657 0 30 840 10 800 98821.02 98821
18 4 0433190 Doboz 0 0 0 0 176 3344 0 42 1176 0 49857.62 49858
22 4 0409511 Gádoros 0 0 22 330 0 175 3325 9 45 35 980 6 480 46670.26 46670
29 4 0416434 Tótkomlós 0 0 152 2280 95 5890 333 6327 333 1665 30 840 15 1200 92773.86 92774
44 5 0404279 Kamut 0 0 0 0 60 1140 0 21 588 0 15531.28 15531
62 5 0411989 Murony 0 0 0 0 64 1216 0 7 196 0 17176.40 17176
63 5 0426028 Nagybánhegyes 0 0 89 1335 0 69 1311 30 150 10 280 0 22236.80 22237
64 5 0404242 Nagykamarás 0 0 0 0 52 988 0 0 0 19754.66 19755
75 5 0406257 Zsadány 0 0 0 0 83 1577 0 25 700 0 22071.98 22072
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
2 2 0530456 Miskolc 8851 345189 1641 60717 315 4725 3369 208878 6405 121695 0 634 17752 80 6400 3563188.22 3563188
16 3 0518306 Tokaj 649 25311 513 18981 0 584 36208 208 3952 0 20 560 0 211497.40 211497
22 4 0504677 Emőd 0 0 0 0 213 4047 0 20 560 0 61437.36 61437
36 4 0518245 Taktaharkány 0 0 80 1200 0 132 2508 39 195 11 308 0 46522.90 46523
51 5 0529814 Alsóvadász 0 0 73 1095 0 50 950 0 10 280 0 19902.84 19903
56 5 0518184 Baktakék 0 0 0 0 27 513 0 15 420 0 10467.48 10467
64 5 0505306 Bőcs 0 0 78 1170 0 124 2356 7 35 0 0 33435.56 33436
78 5 0505707 Borsodivánka 0 0 0 0 31 589 0 0 0 8748.88 8749
90 5 0525575 Cserépváralja 0 0 0 0 28 532 0 13 364 0 8336.72 8837
91 5 0528459 Csermely 0 0 17 255 0 26 494 8 40 6 168 6 480 12367.14 12367
Önkormányzat Szakmunkásképző isk. elméleti oktatás Szakmunkásképző isk. tanműhelyi oktatás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Diákotthoni ellátás Óvodai ellátás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Idősek és fogyatékosok nappali intézményei Idősek és fogyatékosok száll. bizt. intézm.-ei Mindösszesen
No BM KSH

kódja
neve tanuló
22 oszl.
x 39
tanuló
24. oszl.
x 37
tanuló
26. oszl.
x 15
tanuló
28. oszl.
x 62
létszám fő 30. oszl.
x 19
létszám
32 oszl.
x 5
gondozott
34. oszl.
x 28
gondozott
36. oszl.
x 80
(1-től 37-ig
a páratlan számú oszlopok)
soronként ezer Ft-ra kerekítve
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
92 5 0505333 Csobád 0 0 0 0 20 380 0 0 0 8367.50 8368
93 5 0520774 Csobaj 0 0 0 0 42 798 0 40 1120 0 12187.50 12188
94 5 0514289 Csokvaomány 0 0 0 0 35 665 0 12 336 0 12879.78 12880
108 5 0508174 Felsőberecki 0 0 0 0 16 304 0 35 980 0 5427.36 5427
137 5 0527942 Halmaj 0 0 0 0 61 1159 0 0 0 20202.08 20202
138 5 0511226 Hangács 0 0 0 0 35 665 0 0 0 8231.78 8232
145 5 0504604 Hejőkeresztúr 0 0 0 0 54 1026 14 70 0 0 14388.04 14388
177 5 0515264 Kéked 0 0 0 0 7 133 0 0 0 4764.24 4764
192 5 0532498 Kondó 0 0 0 0 0 0 0 0 6246.00 6246
200 5 0515857 Lak 0 0 0 0 0 0 0 0 7537.92 7538
228 5 0505245 Nemesbikk 0 0 0 0 38 722 0 0 0 11072.60 11073
249 5 0529717 Rakaca 0 0 0 0 36 684 0 15 420 0 13507.06 13507
256 5 0527331 Sajóecseg 0 0 0 0 45 855 0 0 0 9757.32 9757
269 5 0516638 Sajópetri 0 0 0 0 73 1387 0 0 0 16880.64 16881
338 5 0530076 Vatta 0 0 0 0 22 418 0 4 112 0 12448.36 12448
CSONGRÁD MEGYE
9 4 0605379 Csanádpalota 0 0 0 0 148 2812 0 50 1400 15 1200 38881.76 38882
34 5 0633020 Forráskút 0 0 0 0 77 1463 0 0 0 23527.26 23527
57 5 0614924 Újszentiván 0 0 0 0 59 1121 0 0 0 15661.20 15661
FEJÉR MEGYE
1 1 0700000 Megyeközpont 673 26247 443 16391 0 496 30752 0 0 0 0 791187.60 791188
14 4 0720358 Előszállás 0 0 0 0 118 2242 0 0 0 39235.08 39235
21 4 0717525 Polgárdi 0 0 0 0 241 4579 0 40 1120 0 61315.36 61315
22 4 0729018 Pusztaszabolcs 0 0 0 65 4030 284 5396 0 15 420 0 88340.92 88341
32 5 0708730 Bakonycsernye 0 0 0 0 129 2451 0 4 112 0 34887.80 34888
75 5 0707001 Nagykarácsony 0 0 0 0 52 988 0 0 0 16491.18 16491
79 5 0725751 Pákozd 0 0 0 0 106 2014 0 0 0 26243.66 26244
Önkormányzat Szakmunkásképző isk. elméleti oktatás Szakmunkásképző isk. tanműhelyi oktatás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Diákotthoni ellátás Óvodai ellátás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Idősek és fogyatékosok nappali intézményei Idősek és fogyatékosok száll. bizt. intézm.-ei Mindösszesen
No BM KSH

kódja
neve tanuló
22 oszl.
x 39
tanuló
24. oszl.
x 37
tanuló
26. oszl.
x 15
tanuló
28. oszl.
x 62
létszám fő 30. oszl.
x 19
létszám
32 oszl.
x 5
gondozott
34. oszl.
x 28
gondozott
36. oszl.
x 80
(1-től 37-ig
a páratlan számú oszlopok)
soronként ezer Ft-ra kerekítve
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
10 4 0815343 Fertőszentmiklós 0 0 0 0 163 3097 0 10 280 26 2080 45317.46 45317
13 4 0833668 Lébény 0 0 0 0 130 2470 0 20 560 0 36495.28 36495
24 5 0826921 Ásványráró 0 0 0 0 72 1368 0 29 812 0 23774.20 23774
36 5 0810047 Csáfordjánosfa 0 0 0 0 0 0 0 0 4682.78 4683
38 5 0830191 Csér 0 0 0 0 0 0 0 0 2426.74 2427
69 5 0831316 Győrság 0 0 0 0 31 589 0 12 336 0 15624.98 15625
83 5 0831635 Iván 0 0 0 0 57 1083 0 18 504 0 16773.08 16773
100 5 0812283 Máriakálnok 0 0 0 0 62 1178 0 0 0 13490.78 13491
115 5 0815121 Osli 0 0 0 0 35 665 0 11 308 0 12246.80 12247
116 5 0802635 Öttevény 0 0 0 0 120 2280 0 15 420 0 29121.22 29121
130 5 0824721 Rábapordány 0 0 0 0 64 1216 0 18 504 0 15442.60 15443
160 5 0819673 Újkér 0 0 0 0 52 988 0 0 0 14086.16 14086
169 5 0804589 Veszkény 0 0 0 0 35 665 0 17 476 0 9616.88 9617
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
1 1 0900000 Megyeközpont 135 5265 6 222 102 1530 383 23746 13 247 0 0 0 928273.80 928274
5 3 0919956 Biharkeresztes 0 0 0 0 168 3192 0 20 560 0 48280.26 48280
6 3 0905573 Derecske 0 0 133 1995 62 3844 414 7866 22 110 15 420 0 119274.64 119275
10 3 0922406 Hajdúnánás 694 27066 18 666 92 1380 86 5332 894 16986 0 45 1260 0 279889.14 279889
11 3 0905175 Hajdúszoboszló 179 6981 179 6623 0 361 22382 1099 20881 0 48 1344 0 366799.66 366800
12 3 0928103 Nádudvar 0 0 29 435 0 409 7771 0 60 1680 7 560 101121.32 101121
13 3 0906187 Nyíradony 0 0 143 2145 16 992 366 6954 52 260 40 1120 0 87953.20 89753
30 4 0915644 Tiszacsege 0 0 111 1665 0 207 3933 26 130 27 756 0 62056.72 62057
42 5 0914137 Bojt 0 0 0 0 34 646 0 19 532 0 10072.36 10072
58 5 0908943 Körösszegapáti 0 0 117 1755 0 39 741 39 195 0 0 15500.94 15501
75 5 0925876 Told 0 0 0 0 17 323 0 8 224 0 4683.32 4683
Önkormányzat Szakmunkásképző isk. elméleti oktatás Szakmunkásképző isk. tanműhelyi oktatás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Diákotthoni ellátás Óvodai ellátás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Idősek és fogyatékosok nappali intézményei Idősek és fogyatékosok száll. bizt. intézm.-ei Mindösszesen
No BM KSH

kódja
neve tanuló
22 oszl.
x 39
tanuló
24. oszl.
x 37
tanuló
26. oszl.
x 15
tanuló
28. oszl.
x 62
létszám fő 30. oszl.
x 19
létszám
32 oszl.
x 5
gondozott
34. oszl.
x 28
gondozott
36. oszl.
x 80
(1-től 37-ig
a páratlan számú oszlopok)
soronként ezer Ft-ra kerekítve
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
76 5 0923393 Újiráz 0 0 0 0 25 475 0 3 84 0 8902.80 8903
77 5 0920419 Újléta 0 0 24 360 0 43 817 10 50 3 84 0 12242.44 12242
HEVES MEGYE
6 3 1014526 Heves 366 14274 159 5883 147 2205 121 7502 469 8911 53 265 56 1568 0 199955.16 199955
15 5 1024554 Abasár 0 0 0 0 110 2090 0 20 560 0 23282.52 32383
25 5 1027517 Besenyőtelek 0 0 68 1020 0 115 2185 21 105 3 84 0 32648.30 32648
33 5 1008660 Demjén 0 0 0 0 21 399 0 0 0 8835.76 8836
36 5 1030261 Dormánd 0 0 10 150 0 39 741 12 60 2 56 0 10083.04 10083
54 5 1028088 Gyöngyöstarján 0 0 0 0 92 1748 0 25 700 0 25702.54 27503
73 5 1014872 Mátraderecske 0 0 60 900 0 88 1672 18 90 0 0 26569.68 26570
75 5 1025089 Mezőszemere 0 0 0 0 30 570 0 30 840 20 1600 17885.30 17885
85 5 1018810 Noszvaj 0 0 5 75 0 72 1368 5 25 0 0 19338.98 19339
91 5 1022196 Poroszló 0 0 90 1350 0 131 2489 40 200 15 420 15 1200 40066.64 40067
92 5 1027650 Rózsaszentmárton 0 0 0 0 63 1197 0 10 280 0 22075.50 22076
93 5 1007180 Sarud 0 0 12 180 0 66 1254 34 170 25 700 0 18587.96 18588
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
7 3 1115352 Nyergesújfalu 0 0 410 6150 0 406 7714 78 390 7 196 0 99259.28 99259
49 5 1125487 Leányvár 0 0 144 2160 0 58 1102 58 290 0 0 21073.56 21074
67 5 1120987 Tárkány 0 0 0 0 60 1140 0 0 0 18311.02 18311
NÓGRÁD MEGYE
1 1 1200000 Megyeközpont 1133 44187 198 7326 168 2520 494 30628 0 30 150 0 0 580972.40 580972
16 5 1202389 Bercel 0 0 0 0 71 1349 0 25 700 1 80 23484.76 23485
19 5 1209894 Borsosberény 0 0 0 0 32 608 0 0 0 12907.58 12908
20 5 1214234 Buják 0 0 0 0 70 1330 0 20 560 0 26471.52 26472
24 5 1222594 Cserhátsurány 0 0 0 0 39 741 0 12 336 0 12584.08 12584
31 5 1224439 Dorogháza 0 0 0 0 43 817 0 11 308 0 16150.96 16151
Önkormányzat Szakmunkásképző isk. elméleti oktatás Szakmunkásképző isk. tanműhelyi oktatás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Diákotthoni ellátás Óvodai ellátás Kieg. nemz. etnikai kéttanny. okt.-hoz Idősek és fogyatékosok nappali intézményei Idősek és fogyatékosok száll. bizt. intézm.-ei Mindösszesen
No BM KSH

kódja
neve tanuló
22 oszl.
x 39
tanuló
24. oszl.
x 37
tanuló
26. oszl.
x 15
tanuló
28. oszl.
x 62
létszám fő 30. oszl.
x 19
létszám
32 oszl.
x 5
gondozott
34. oszl.
x 28
gondozott
36. oszl.
x 80
(1-től 37-ig
a páratlan számú oszlopok)
soronként ezer Ft-ra kerekítve
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
36 5 1225496 Endrefalva 0 0 9 135 0 63 1197 0 10 280 0 19256.90 19257
50 5 1216878 Hugyag 0 0 25 375 0 23 437 5 25 25 700 0 10413.82 10414
53 5 1229319 Ipolyvece 0 0 0 0 42 798 0 0 0 8681.22 8681
  Vissza az oldal tetejére