Időállapot: közlönyállapot (1992.IV.4.)

12/1992. (IV. 4.) OGY határozat

a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről kötött 1977. évi szerződésről * 

Abból a felismerésből kiindulva, hogy a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszernek, vagy bármely fő létesítményének továbbépítése, illetve üzembe helyezése súlyosan hátrányos ökológiai és gazdasági következményekkel járna;

tekintettel arra, hogy a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormánya határozatot fogadott el a bősi vízlépcső egyoldalú befejezésére és üzembe helyezésére, és ez az irányadó nemzetközi szerződések megsértésével a Duna egyoldalú elterelését, a két ország közötti határ jellegének megváltoztatását is magába foglalja, hogy ezzel a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormánya a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről Budapesten, 1977. évi szeptember hó 17. napján aláírt szerződés hatályát is megkérdőjelezi;

tudomásul véve, hogy mindezek folytán a Magyar Köztársaság Kormánya a hivatkozott 1977. évi államközi szerződés megszüntetésének kényszerhelyzetébe került;

támogatva azt a törekvést, hogy a két ország jószomszédi együttműködése érdekében - a kormánydelegációk 1991. december 2-i ülésén nemzetközi szakértők bevonásával tervezett három oldalú szakmaitudományos vizsgálatok és ajánlások figyelembevételével - az államközi vitában közös megegyezéssel szülessék döntés,

az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Tudomásul veszi, hogy a miniszterelnök a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormányának elnökéhez intézett levelében - a megszüntetés kényszerhelyzetének ökológiai, nemzetközi jogi és más fontos indokai vázolásával - ismételten felhívta az 1977. évi államközi szerződéssel ellentétes munkálatok azonnali leállítására, a három oldalú szakértői vizsgálatok közös megindítására, hogy azok ajánlásainak figyelembevételével az államközi vitában a Kormányok felelős közös döntésre juthassanak, bejelentve, hogy ennek nem teljesítése esetén a Kormány az 1977. évi államközi szerződést megszünteti.

2. Tudomásul veszi, hogy a Kormány - a magyar álláspont bemutatásával - egyidejűleg felkéri az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet tagállamainak kormányfőit és a nemzetközi szervezeteket (Egyesült Nemzetek Szervezete, Európai Közösségek, Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet, Európa Tanács, Dunabizottság), hogy a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormányánál támogassák a magyar álláspont megértését és elfogadását.

3. Felhatalmazza a Kormányt, hogy szüntesse meg az 1977. évi államközi szerződést - továbbá mindazon megállapodásokat, amelyeket a Felek, illetve szerveik az államközi szerződés végrehajtása céljából kötöttek -, ha a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormánya az 1977. évi államközi szerződéssel ellentétes munkálatokat 1992. április 30-ig nem állítja le, mivel e munkák folytatása meghiúsítja a közös vizsgálatok megindítását és megkérdőjelezi azok értelmét.

4. Amennyiben az 1977. évi államközi szerződés megszüntetésére sor kerülne, úgy azzal egyidejűleg a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormányával közölni kell a magyar Fél együttműködési szándékát a megszüntetés következményeinek felszámolására és - a két ország közötti határt megállapító nemzetközi szerződések betartásával - új államközi szerződés kötésére az alábbi értéksorrend figyelembevételével:

a) a térség ökológiai, természeti értékeinek helyreállítása, illetve fenntartása, mindenekelőtt az ivóvízkészletek megőrzése;

b) árvíz elleni védekezés;

c) a térség természeti viszonyaihoz illeszkedő hajózás kialakítása.

5. Az országgyűlési határozat elfogadását követő 30 napon belül a Kormány adjon tájékoztatást a feladatok teljesítéséről.

6. E határozat az elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére