Időállapot: közlönyállapot (1992.XI.6.)

74/1992. (XI. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról * 

1. § Az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 31. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § (1) A köztársasági elnök, a Kormány, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a legfőbb ügyész, az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatója, valamint minden országgyűlési bizottság fontos államérdekből kérheti a javaslat sürgős tárgyalását. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényjavaslat sürgős tárgyalását nem lehet kérni. Önálló képviselői indítvány esetén ötven képviselő írásban kérheti a sürgős tárgyalást. Az Országgyűlés e tárgyban vita nélkül határoz.”

2. § A Házszabály 56. §-a a következő 56/A-56/C. §-okkal egészül ki:

„56/A. § A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor és határozathozatalakor a Házszabály rendelkezéseit az 56/B-56/C. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

56/B. § (1) A költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság - az Országgyűlésnek november 30-ig meghozandó, a következő évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat központi költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegéről, a hiány, illetve a többlet mértékéről való határozathozatalát megelőzően - a 32. § szerinti jelentés I. részében azokat a módosító javaslatokat és bizottsági állásfoglalásokat teszi közzé, amelyek a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényjavaslatnak a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fejezetenkénti összegét és főösszegét, továbbá a költségvetési hiány, illetve többlet mértékét érintik. Az e kérdéseket nem érintő módosító javaslatokat - azok szövegszerű ismertetése nélkül - a jelentés II. részében kell feltüntetni.

(2) Az Országgyűlésnek november 30-ig dönteni kell a jelentés I. részében foglalt módosító javaslatokról, továbbá valamennyi fejezeti összegről; nem kell dönteni a jelentés II. részében felsorolt módosító javaslatokról, valamint - elutasított módosító javaslat esetén - a törvényjavaslat eredeti szövegéről.

(3) A (2) bekezdés szerinti határozathozatal során - a módosító javaslatokról való döntést követően - a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fejezetenkénti összegére, a főösszegére, továbbá a hiány, illetve többlet mértékére a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság módosító javaslatot készít, amelyről az Országgyűlés haladéktalanul, vita nélkül határoz.

(4) A határozathozatalt követő napon a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság tájékoztatja az Országgyűlést, a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényjavaslat azon részeiről, amelyekről az Országgyűlés határozott.

56/C. § (1) Az 56/B. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást követően sor kerül a részletes vita újbóli megnyitására. A tájékoztatást követő nyolc napon belül a fejezetek bevételi, kiadási főösszegét, a hiány, illetve a többlet mértékét nem érintő kapcsolódó módosító javaslatot lehet benyújtani.

(2) Az újból megnyitott részletes vita lezárását követően a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság jelentést készít, amely tartalmazza az 56/B. § (1) bekezdés szerinti jelentés II. részében szereplő módosító, kapcsolódó módosító javaslatok számát, teljes szövegét, a részletes vita újbóli megnyitása után beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok számát, teljes szövegét, valamint a módosító javaslatokról kialakított bizottsági állásfoglalásokat.”

3. § Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére