Időállapot: közlönyállapot (1992.XI.6.)

75/1992. (XI. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról * 

1. § Az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 5. §-a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a jelenlegi melléklet jelölése 1. számú mellékletre változik:

„(5) A képviselők a mandátumok megvizsgálását követően ünnepélyes esküt tesznek, és aláírják az eskü szövegét (1. számú melléklet).”

2. § A Házszabály 43. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. § (1) A képviselő

a) a törvényjavaslat módosítására vonatkozó javaslatát írásban;

b) a költségvetési törvényjavaslat költségvetési előirányzatának módosítására vonatkozó javaslatát a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon indokolással ellátva az Országgyűlés elnökéhez nyújtja be, aki azt véleményezésre kiadja a hatáskörrel rendelkező bizottságnak. Javaslata megvitatásának időpontjáról a képviselőt értesíteni kell.”

3. § Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

2. számú melléklet

Az Országgyűlés elnökének

Helyben.

Tisztelt Elnök Úr/Asszony!

A Magyar Köztársaság ........ évi költségvetéséről/pótköltségvetéséről *  szóló ........ számon benyújtott törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 43. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

kapcsolódó módosító javaslatot * 

terjesztek elő.

A módosító javaslat összegszerűségében növeli a törvényjavaslat

.......... § bekezdésében foglalt előirányzatot,

..........Ft-tal, * 

.......... § bekezdésében foglalt előirányzatot,

..........Ft-tal, * 

.......... számú mellékletének rendelkezését,

.......... Ft-tal, * 

.......... számú mellékletének rendelkezését,

.......... Ft-tal, * 

A módosító javaslat összegszerűségében csökkenti a törvényjavaslat

.......... § bekezdésében foglalt előirányzatot,

..........Ft-tal, * 

.......... § bekezdésében foglalt előirányzatot,

..........Ft-tal, * 

.......... számú mellékletének rendelkezését,

.......... Ft-tal, * 

.......... számú mellékletének rendelkezését,

.......... Ft-tal, * 

JAVASLAT A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

millió forintban, egytizedessel
Feje- Al- Előir. Ki- Feje- Al- Előir. KIADÁSOK Javasolt
zet-
szám
Cím-
szám
cím-
szám
csop.
szám
emelt
e.sz.
zet
név
Cím-
név
cím-
név
csop.
név
kiemelt előirányzat neve Eredeti
előirányzat
módosítás
(+ -)
Módosított
előirányzat
Feje- Al- Előir. Ki- Feje- Al- Előir. BEVÉTELEK Javasolt
zet-
szám
Cím-
szám
cím-
szám
csop.
szám
emelt
e.sz.
zet
név
Cím-
név
cím-
név
csop.
név
kiemelt előirányzat neve Eredeti
előirányzat
módosítás
(+ -)
Módosított
előirányzat
Az űrlapon egyetlen tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (pl. kiadások, illetve bevételek közötti átcsoportosítás; vagy kiadások vagy bevételek növelése/csökkentése azonos jogcímen több fejezetnél, több címnél stb.; vagy pl. bevételek emelése annak érdekében, hogy a kiadásokat is növelni lehessen, vagy fordítva). A főösszegek elfogadásáig nem feltétel egyensúlyban lévő, „nullszaldós” javaslat előterjesztése. A fejezeti kiadási vagy bevételi főösszeg, a költségvetés kiadási vagy bevételi főösszege, valamint a hiány/többlet összege a fejezeten belüli címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok módosításának következményeként (összeadás, kivonás) változhatnak. A kiadásokat, bevételeket részletező (1. és 2. számú) mellékletek módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel, illetve a részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
A javaslat indokolása további oldalakon folytatódhat.

INDOKOLÁS

Budapest, 199.............................

aláírás

  Vissza az oldal tetejére