Időállapot: közlönyállapot (1993.IV.23.)

26/1993. (IV. 23.) OGY határozat

az Európa Tanács keretében elfogadott kiadatási és egyéb bűnügyi egyezmények megerősítéséről * 

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

1. Megerősíti az Európa Tanács keretében létrejött alábbi egyezményeket:

- az 1957. évi európai kiadatási egyezmény, valamint annak 1975. és 1978. évi kiegészítő jegyzőkönyvei,

- a büntető ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló 1959. évi európai egyezmény és annak 1978. évi kiegészítő jegyzőkönyve, valamint

- az elítéltek átadásáról szóló 1983. évi európai egyezmény.

2. Egyetért azzal, hogy a megerősítő okirat letétbe helyezésekor a Magyar Köztársaság a határozat 1-3. számú mellékletében szereplő fenntartásokat és nyilatkozatokat megtegye.

3. Felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a megerősítő okiratokat aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki.

1. számú melléklet

A)
Fenntartások és nyilatkozatok
az európai kiadatási egyezményhez

Fenntartások:

Az 1. cikkhez

Magyarország nem fogja engedélyezni a kiadatást, ha a kiadni kért személyt különleges bíróság elé kívánják állítani, vagy ha a kiadatás eredményeként különleges bíróság által kiszabott büntetés vagy biztonsági intézkedés végrehajtására kerülne sor.

Magyarország fenntartja a jogot arra is, hogy emberiességi okokból elutasítsa a kiadatási kérelmet, ha a kiadatás különlegesen kedvezőtlen helyzetbe hozná a kiadni kért személyt fiatal vagy idős kora, egészségi állapota vagy egyéb körülmények folytán. Ilyen döntésnél megfelelően figyelembe fogja venni a bűncselekmény jellegét és a megkereső állam érdekeit.

A 6. cikkhez

a) Magyarország - a Párizsban, 1947. február 10-én kötött békeszerződés 6. cikk 1. a) pontjának érintetlenül hagyásával - nem engedélyezi magyar állampolgárok kiadását;

b) Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy a magyar állampolgárokon kívül a Magyarországon állandóan letelepedett személyek kiadatását megtagadhassa.

A 11. cikkhez

Magyarország el fogja utasítani a halálbüntetés végrehajtására irányuló, valamint a halálbüntetéssel fenyegetett bűncselekmény miatti eljárás lefolytatása céljából előterjesztett kiadatási kérelmet. A megkereső állam joga szerint halállal büntethető bűncselekmény miatti kiadatási kérelem mindazonáltal teljesíthető, ha a megkereső állam elfogadja azt a feltételt, hogy amennyiben a bíróság halálbüntetést szab ki, azt nem hajtják végre.

Nyilatkozatok:

A 16. cikk 2. bekezdéséhez

Az ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti megkeresés esetén Magyarország azoknak a cselekményeknek a rövid leírását is megkívánja, melyekkel a kiadni kért személyt gyanúsítják.

A 21. cikk 2. bekezdéséhez

Magyarország nem fogja engedélyezni saját állampolgárainak és a Magyarországon állandóan letelepedett személyeknek az átszállítását.

A 23. cikkhez

Magyarország kinyilvánítja, hogy amennyiben a kiadatási kérelem és mellékletei nem magyar nyelven vagy az Európa Tanács hivatalos nyelvén készültek, akkor meg fogja követelni, hogy azokhoz e nyelvek bármelyikére történt fordítást mellékeljenek.

B)
Fenntartás az európai kiadatási egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvéhez

Mivel az európai kiadatási egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvének 6. cikke csak az I. vagy II. Fejezet egészének nyilatkozat útján történő kizárását teszi lehetővé, Magyarország kinyilvánítja, hogy nem fogadja el a jegyzőkönyv I. Fejezetét.

Habár a magyar törvények összhangban vannak az 1. cikk a) és b) pontjaival, és nem tartalmaznak a c) ponttal ellentétes rendelkezést sem, Magyarország fenn kívánja tartani magának a jogot arra, hogy esetenként ítélje meg: engedélyezi-e vagy nem a kiadatást a c) pont esetében.

2. számú melléklet

Fenntartások és nyilatkozatok az európai bűnügyi jogsegélyegyezményhez

Fenntartások:

A 2. cikkhez

Magyarország fenntartja magának a jogot arra, hogy csak az olyan bűncselekmények miatti eljárásban nyújtson jogsegélyt, mely a magyar jog szerint is büntetendő.

A 13. cikk 1. bekezdéséhez

Magyarország csak bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy vonatkozásában ad kivonatot vagy felvilágosítást a bűnügyi nyilvántartásról.

A 13. cikk 2. bekezdéséhez

E jogsegélyt Magyarországnak nem áll módjában nyújtani.

Nyilatkozatok:

Az 5. cikk 1. bekezdéséhez

Magyarország a házkutatást és lefoglalást a c) pontban meghatározott feltétel esetén fogja teljesíteni.

A 7. cikk 3. bekezdéséhez

Magyarország csak akkor fogja kézbesíteni a területén tartózkodó személynek szóló idézést, ha azt az illetékes magyar hatóságoknak legalább a megjelenésre megjelölt időpont előtt 40 nappal eljuttatják.

A 15. cikk 6. bekezdéséhez

Magyarország kinyilvánítja, hogy az igazságügyi hatóságaihoz intézett jogsegély iránti megkereséseket minden esetben az Igazságügyi Minisztériumnak kell megküldeni.

A 16. cikkhez

Amennyiben a jogsegély iránti megkeresés és mellékletei nem magyar nyelven vagy az Európa Tanács hivatalos nyelveinek egyikén készültek, ahhoz ezen nyelvek valamelyikére történő fordítást kell csatolni.

A 22. cikkhez

Magyarország kinyilvánítja, hogy nem fogja automatikusan tájékoztatni a többi Szerződő Felet az e cikkben említett büntető ítéletekről és az ezt követő intézkedésekről.

A 24. cikkhez

Az egyezmény alkalmazása szempontjából Magyarországon igazságügyi hatóságként a büntetőbíróságokat, az ügyészségeket, az Igazságügyi Minisztériumot és a Legfőbb Ügyészséget kell tekinteni.

3. számú melléklet

Nyilatkozatok az elítélt személyek átadásáról szóló
egyezményhez

A 3. cikk 4. bekezdéséhez

Magyarország az Egyezmény alkalmazásában „honos” kifejezésen a végrehajtó államban letelepedett külföldieket is érti.

A 16. cikkhez

Magyarország megköveteli, hogy a területe felett légi úton átmenő szállításról értesítést kapjon. Az ilyen átszállítást nem fogja engedélyezni, ha az elítélt a 3. cikk 4. bekezdéséhez tett nyilatkozatnak is megfelelően magyar állampolgár.

A 17. cikk 3. bekezdéséhez

Ha az átmenő szállítás iránti kérelem és a támogató iratok nem magyar, angol vagy francia nyelven készültek, csatolni kell ezen nyelvek egyikére történő fordítást. Ha azonban egy Szerződő Fél e cikk alapján olyan nyilatkozatot tett, hogy a kérelemnek és a támogató iratoknak saját nyelvén vagy más nyelven, mint az angol és francia kell készülniük, illetőleg e nyelvekre történő fordítással kell ellátva lenniük, Magyarország meg fogja követelni a viszonosság alapján, hogy a kérelmet és a támogató iratokat magyar nyelven készítsék, vagy ahhoz magyar nyelvre történő fordítást csatoljanak.


  Vissza az oldal tetejére