Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.26.)

101/1993. (XII. 26.) OGY határozat

a közérdekű egyesületek 1994. évi költségvetési támogatásának bizottsági előkészítéséről * 

Az Országgyűlés a társadalmi szervezetek költségvetési támogatására megállapított előirányzatok 1994. évi elosztása érdekében az alábbi döntést hozza:

1. Az Országgyűlés a Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) kijelöli arra, hogy

- tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a jelentős társadalmi közérdeket megvalósító egyesületek működésének támogatását szolgáló 1994. évi költségvetési előirányzat elosztására,

- hangolja össze a társadalmi szervezetek támogatását szolgáló országgyűlési és kormányzati előirányzatok elosztását.

2. A Bizottság írjon ki nyilvános pályázatot az 1994. évi költségvetési támogatás elnyerésére, amely tartalmazza a támogatás célját és elnyerésének feltételeit. (A pályázati felhívást a melléklet tartalmazza.)

3. Az Országgyűlés ajánlja a Bizottságnak, hogy munkája során az alábbi elveket vegye figyelembe.

Az Országgyűlés költségvetési támogatásában azok az egyesületek részesülhetnek, amelyek

a) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján jöttek létre 1993. június 30-ig;

b) tagságuk önkéntes és folyamatos tevékenységét kizárólag közérdekű társadalmi célok érdekében szervezik;

c) társadalmi támogatottságuk abban is kifejeződik, hogy tagságuk legalább 3 megyei jogú közigazgatási terület településeiről, illetve a főváros kerületeinek legalább 1/3-ából több, mint száz fő.

Nem részesülhetnek működési támogatásban a párt jellegű és a gazdasági érdekképviseleti szervezetek, valamint azok az egyesületek, amelyek működési feltételeit döntő hányadban költségvetési forrás, más szervezet támogatása vagy saját vagyonuk és vállalkozási bevételük biztosítja.

4. A pályázatok elemzésére a Bizottság szakértőket kérhet fel. A szakértői munkával összeférhetetlen azon szervezetek értékelése, amelyekkel a szakértő tagsági, megbízási vagy munkaviszonyban áll.

5. Az Országgyűlés ajánlja a képviselőknek, hogy módosító indítványaikat a pályázatok és a Bizottság eljárásának együttes ismeretében, az előirányzaton belüli forrásfedezet megjelölésével nyújtsák be.

6. Az Országgyűlés felkéri a Bizottságot, hogy elosztási javaslatát a pályázati kiírás közzétételét követően legkésőbb 3 hónap múlva terjessze be az Országgyűlésnek.

7. E határozat elfogadásával - a IV/7. pont kivételével - a 3/1993. (II. 12.) OGY határozat érvényét veszti.

Melléklet a 101/1993. (XII. 26.) OGY határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
közérdekű egyesületek 1994. évi költségvetési támogatására

Az Országgyűlés, elismerve a jelentős társadalmi közérdeket megvalósító egyesületek jelentőségét, költségvetési támogatást nyújt ezen szervezetek működéséhez.

Az Országgyűlés megbízásából a Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottság a működési támogatás elosztására pályázatot hirdet.

1. Az Országgyűlés költségvetési támogatására pályázatot nyújthatnak be azok az egyesületek, amelyek

- bírósági nyilvántartásba vétele 1993. június 30-ig megtörtént,

- székhelye Magyarországon van,

- érvényes alapszabállyal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal és az egyesület létrejöttétől folyamatos tevékenységgel rendelkeznek,

- taglétszámuk legalább 3 megyei jogú közigazgatási terület településeiről, illetve a főváros kerületeinek legalább 1/3-ából több, mint száz fő,

- tagságuk önkéntes tevékenységét kizárólag közérdekű társadalmi célok érdekében szervezik, elsősorban a nemzeti értékek, az egészség, az épített és a természeti környezet védelme; a gyermekek és a fiatalok részvételének biztosítása a civil társadalom életében; a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak megoldása; a nemzetközi együttműködés fejlesztése érdekében.

2. Ebből a költségvetési előirányzatból nem részesülhetnek támogatásban

- azok a szervezetek, amelyek saját nevükben az 1994. évi országgyűlési képviselő-választásokon képviselőjelöltet állítanak,

- a munkaadói, a munkavállalói és foglalkozási érdekvédelmi szervezetek, köztestületek,

- azok a társadalmi szervezetek, amelyek más költségvetési előirányzatból kaphatnak működési támogatást, tekintet nélkül arra, hogy e keretekből eddig részesültek-e vagy sem,

- tagságuk és tevékenységük szerint helyi, megyei vagy hobbi egyesületek.

3. Költségvetési támogatás igényelhető az alapszabályból következő közérdekű tevékenységhez és az ahhoz szükséges feltételek biztosításához, így különösen:

- regionális, országos és nemzetközi rendezvények, szolgáltatások, kiadványok költségeihez,

- egyesületi irodák fenntartási költségeihez,

- személyi feltételek biztosításához,

- nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

4. Az igényléseket csak pályázati adatlapon lehet benyújtani. (Az Országgyűlés előző évi támogatásában részesült szervezeteknek ezt a Bizottság postán megküldi.)

Pályázati adatlap a következő címen igényelhető és nyújtható be:

Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottsága

1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Képviselői Irodaház, 660. szoba

Telefon: 268-5778, 268-5929

Tel/fax: 268-5957

Munkatársak: Fülöp Árpádné, Varjas Csilla

5. A pályázatokat a pályázó egyesület képviseleti szervének döntése alapján kell benyújtani e felhívás megjelenését követő 28 napon belül a Bizottság címére, 3 példányban.

Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan vagy határidő után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a Bizottság nem bírálja el.

A Bizottság szükség esetén a pályázó szervezetek képviselői számára meghallgatást, illetve nyilvános ülést tart, amelyről a résztvevőket levélben értesíti. A költségvetési előirányzat elosztására vonatkozó javaslatot a Bizottság a pályázati határidőt követő 2 hónapon belül terjeszti az Országgyűlés elé.

6. A pályázó szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. A pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

Az elnyert összeg felhasználásáról e tevékenység befejezését követően, de legkésőbb 1995. március 1-jéig köteles beszámolót és elszámolást készíteni.


  Vissza az oldal tetejére