Időállapot: közlönyállapot (1994.I.14.)

1994. évi II. törvény

a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. § (1) E törvény alapján a kárpótlás iránti kérelmét 1994. február 15-től 1994. március 15-ig az illetékes kárrendezési hivatalhoz minden olyan jogosult benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg, és a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt. I.), a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény, valamint az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt. III.) alapján egyébként erre jogosult lett volna.

(2) Az a jogosult, aki az (1) bekezdésben írt törvények alapján már nyújtott be kárpótlási kérelmet, de azt a határidők elmulasztása miatt jogerősen elutasították, az (1) bekezdésben meghatározott időn belül új kérelmet nyújthat be.

(3) Az e törvény alapján benyújtott kárpótlási igényekre az (1) bekezdésben említett törvények rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a kérelem benyújtására megszabott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, és a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye;

b) a Kpt. I. 24. §-a szerinti utalvány nem igényelhető;

c) a Kpt. I. 21. §-ának c) pontja alapján a kárpótlásra jogosult kizárólag az állandó lakóhelye szerinti településen árverésre kijelölt termőföldre árverezhet;

d) a Kpt. III. 2. §-a szerinti, az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlásban, illetőleg annak reá eső hányadában a kárpótlásra jogosult csak akkor részesülhet, ha a kárpótlás összegét a kárpótlási kérelmet a Kpt. III. 14. §-a alapján benyújtott hozzátartozók között még nem osztották fel.

2. § (1) A Kpt. I. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kárpótlási jegy 1991. augusztus 10. napjától 1994. december 31. napjáig kamatozik, a kamat mértéke a jegybanki kamat 75%-a.”

(2) A Kpt. I. 6. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kárpótlási jegyet A-N sorozatjellel kell ellátni.”

3. § A Kpt. I. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Állami Vagyonügynökség javaslatára a Kormány a forgalomban levő valamennyi kárpótlási jegy vásárlási célú felhasználását [7. § (1) bekezdés a) pont] 1996. év december 31-ig, évente legfeljebb összesen hat hónapos időtartamra felfüggesztheti. Ezt az időpontot követően a kárpótlási jegy vásárlási célú felhasználása nem korlátozható.”

4. § A Kpt. I. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az árverés időpontjában a kárpótlásra jogosult még nincs a megszerzett termőföld birtokában, illetőleg azt további 15 napon belül sem veheti birtokba, az (1) bekezdésben megállapított határidőt a birtokbavétel lehetőségének megnyílásától kell számítani.”

5. § A Kpt. I. 2. számú melléklete a következő 15/A. ponttal egészül ki:

„15/A. Az 1949-1953 közötti időszakban született államosítási - vagy olyan egyéb - jogszabályok, amelyekkel összefüggésben az ipari és kereskedelmi engedélyeket megvonták, vagy az iparengedélyek beadásával kényszerítették az állampolgárt a vállalkozása felszámolására.”

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kpt. I. 5. §-ának (4) bekezdése, valamint a Kpt. I. 8. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(2) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 25. §-ának (4) bekezdésében meghatározott időpont 1994. május 31. napjára módosul.


  Vissza az oldal tetejére