Időállapot: közlönyállapot (1994.II.25.)

1994. évi VIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság közötti, a Harmonizált Rendszer 1-24. fejezetébe tartozó termékekre alkalmazandó elbánásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság között Genfben, 1993. március 29-én aláírt, a Harmonizált Rendszer 1-24. fejezetébe tartozó termékekre alkalmazandó elbánásról szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv), amely 1994. március 1-jén lép hatályba, e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv magyar nyelvű fordítása a következő:

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság között, a Harmonizált Rendszer 1-24. fejezetébe tartozó termékekre alkalmazandó elbánásról

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Magyarország) és a Finn Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Finnország), az EFTA tagállamok és Magyarország között Genfben, 1993. március 29-én megkötött szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: EFTA-Magyarország Megállapodás) figyelembe véve, nemzeti agrárpolitikájuk keretei között a mezőgazdasági termékek kereskedelmének harmonikus fejlesztésére törekedve a következőkről állapodott meg:

1. Cikk

Finnország felszámolja az importvámokat és az azokkal egyenértékű hatású terheket, valamint a mennyiségi korlátozásokat és az azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a Magyarországról származó és a jelen Jegyzőkönyv I. Mellékletében szereplő termékek esetében, amennyiben e Melléklet másként nem rendelkezik.

Ha a jelen Jegyzőkönyvben szereplő bármely termék az EFTA Konvenciónak vagy a Finnország és az Európai Közösségek közötti megállapodásnak megfelelően árkiegyenlítési intézkedések hatálya alá tartozik vagy fog tartozni, Finnországnak jogában áll, hogy e termékek importja vagy exportja esetén intézkedéseket tegyen az áruk összetételébe ténylegesen bekerülő mezőgazdasági nyersanyagok hazai és világpiaci ára közötti különbség kiegyenlítésére, az EFTA-Magyarország Megállapodás A) Jegyzőkönyvében foglaltak szerint.

Magyarország a jelen Jegyzőkönyv II. Mellékletében részletezett vám- és egyéb engedményeket nyújtja Finnországnak.

Ha a jelen Jegyzőkönyvben szereplő bármely termék Magyarország által az EFTA-Magyarország Megállapodás A) Jegyzőkönyv 2. Cikke 1. és 2. pontjában foglaltak szerinti vagy egyéb, azonos irányú árkiegyenlítési intézkedés hatálya alá fog tartozni, Magyarországnak jogában áll, hogy e termékek importja vagy exportja esetén intézkedéseket tegyen az áruk összetételébe ténylegesen bekerülő mezőgazdasági nyersanyagok hazai és világpiaci ára közötti különbség kiegyenlítésére.

Finnország és Magyarország biztosítja, hogy az e Jegyzőkönyvben és Mellékleteiben meghatározott engedményeket más import intézkedésekkel nem semlegesítik.

A Felek által egymásnak nyújtott engedmények nem zárják ki a GATT Uruguayi Fordulójából eredő kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazását, vagy bármely más jövőbeni változtatást a Felek mezőgazdasági termékekre alkalmazott importrezsimjében.

A fennálló preferenciális réseket és jelenlegi piacrajutási lehetőségeket, kölcsönös konzultációkat követően, fenn kell tartani.

2. Cikk

Az EFTA-Magyarország Megállapodás alábbi rendelkezéseit alkalmazni kell a jelen Jegyzőkönyv keretében folyó kereskedelemre:

- 14. Cikk (A mezőgazdasági termékek kereskedelme),

- 16. Cikk (Fizetések),

- 35. Cikk (Területi alkalmazás).

A jelen Jegyzőkönyv III. Melléklete rögzíti a származási szabályokat.

3. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv rendelkezései megfelelő érvényesítésének biztosítása és a lehetséges módosítások megfontolása céljából a Feleknek bármely Fél kérésére konzultációkat kell tartaniuk. E konzultációkat, lehetőség szerint, a meglévő finn-magyar közös szervek keretében kell megtartani.

4. Cikk

A Felek állat-, növényegészségügyi és egészségügyi szabályaikat diszkriminációmentesen alkalmazzák és nem foganatosítanak ilyen intézkedéseket a kereskedelem rejtett korlátozására. Illetékes hatóságaik, bármely Fél kérésére, tárgyalásokat szerveznek az e területen felmerülő kérdések kölcsönösen kielégítő megoldásának feltárása céljából.

5. Cikk

Ha bármely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly károkat okoz, vagy ilyen károkozással fenyeget,

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat, vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok, illetve nehézségek okozásával fenyegetnek, az érintett Félnek konzultálnia kell a másik Féllel. A konzultációk lezárása után, vagy a kérés napjától számított három hónapos időszak elteltével a Fél megfelelő intézkedéseket hozhat.

Ahol az azonnali cselekvést igénylő kivételes körülmények lehetetlenné teszik az előzetes vizsgálatot, az érintett Fél a helyzet rendezéséhez szigorúan szükséges óvintézkedéseket haladéktalanul alkalmazhatja. Az intézkedésekről késlekedés nélkül értesítést kell adni és a Felek közötti konzultációkat mielőbb meg kell tartani.

6. Cikk

A Felek bármely Fél kérésére megvizsgálják jelen Jegyzőkönyv hatályának körét. E vizsgálatok fényében, figyelembe véve a kölcsönös előnyöket és a közöttük folyó mezőgazdasági kereskedelem hagyományos mintáját, a Felek döntenek a további liberalizálást célzó intézkedésekről.

7. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv ugyanazon a napon lép hatályba, mint az EFTA-Magyarország Megállapodás. Amennyiben ez a dátum nem esik egybe a naptári év kezdetével, az I. és II. Mellékletben hivatkozott éves import kvóták az első évre időarányosan vonatkoznak.

A kereskedelem útjában álló akadályok kölcsönös megszüntetéséről 1974. május 2-án Finnország és Magyarország között megkötött, majd módosított Megállapodás 1. Jegyzőkönyve, amely a Brüsszeli Nómenklatúra 1-24. fejezetébe tartozó termékekre alkalmazandó elbánást fektette le, ugyanezen a napon hatályát veszti és a jelen Jegyzőkönyv lép a helyébe.

8. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv mindaddig hatályban marad, amíg valamelyik fél hat hónapos felmondási idővel, írásban fel nem mondja. A Jegyzőkönyv mindenképpen hatályát veszti azon a napon, amikor az EFTA-Magyarország Megállapodás hatályát veszti Finnország és Magyarország között.

9. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet a Szerződő Felek saját alkotmányos eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá. A jóváhagyást igazoló okmányokat a diplomáciai csatornákon keresztül kell kicserélni. Jelen Jegyzőkönyv két angol nyelvű példányban készült, mindkét szöveg egyformán hiteles.

Készült Genfben, 1993. március 29-én.

A Magyar Köztársaság Kormánya részéről: A Finn Köztársaság Kormánya részéről:
Dr. Balás Péter Antero Viertiö

I. Melléklet

IMPORT FINNORSZÁGBA

Finn
vámtarifaszám
Árumegnevezés Megjegyzés
1 2 3
02.01 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
02.02 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva Az éves kvóta 200 000 kg, az importlefölözés 30%-os csökkentésével, melyből legfeljebb 50 000 kg a 02.03 vtsz. alá tartozó termék
02.03 Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva
02.04 Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva Éves kvóta 100 000 kg, az importlefölözés 30%-os csökkentésével
02.07 A 01.05 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva:
10.00 - Baromfi egészben, frissen vagy hűtve
- - Pulyka
- - Kacsa, liba és gyöngytyúk
- Baromfi egészben fagyasztva Az éves kvóta 220 000 kg, az importlefölözés 30%-os csökkentésével
22.00 - - Pulyka
23.00 - - Kacsa, liba és gyöngytyúk
- Darabolt baromfi vágási mellékterméke, máj nélkül, fagyasztva:
42.00 - - Pulyka
43.00 - - Kacsa, liba és gyöngytyúk
02.08 Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva:
ex 90.90 - - Egyéb:
- - - Vad Éves kvóta 100 000 kg, az importlefölözés 30%-os csökkentésével
04.06 Sajt és túró
- Más sajt:
ex 90.90 - - Más:
- - - Balaton, Krémsajt, Hajdú, Márvány, Óvári, Pannónia, Trappista és Gomolya Éves kvóta 200 000 kg, az importlefölözés 30%-os csökkentésével
04.09 Természetes méz *  Ipari célra: importvám 15%
06.01 Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikória növény és gyökér, a 12.12 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével
- Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikória növény és gyökér
- - Más:
20.94 - - - Cikória gyökér
07.03 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve:
20.00 - Fokhagyma
07.04 Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve
- Karfiol és brokkoli:
10.20 - - November 1-jétől május 31-ig
07.05 Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve:
- Saláta
- - Fejessaláta
ex 11.20 - - - Július 1-jétől március 31-ig
- - - - December 1-jétől február 29-ig
07.09 Más zöldség frissen vagy hűtve:
10.00 - Articsóka
20.00 - Spárga
30.00 - Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)
- A „Capsicum” vagy „Pimenta”-nemhez tartozó növények gyümölcse
60.10 - - November 1-jétől június 30-ig
ex 60.20 - - Július 1-jétől október 31-ig:
- - - Pimento
- Egyéb:
ex 90.90 - - Más:
- - - - Csemegekukorica
07.10 Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva:
- Hüvelyes zöldség kifejtve is:
21.00 - - Borsó (Pisum sativum) Éves kvóta 50 000 kg, az importvám 50%-os csökkentésével
22.00 - - Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.) Éves kvóta 100 000 kg, az importvám 50%-os csökkentésével
- Más zöldség:
80.10 - - Paradicsom
ex 80.90 - - Más:
- - - Édes paprika
07.11 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen étkezésre még nem elkészítve:
10.00 - Vöröshagyma * 
20.00 - Olajbogyó
- Kapribogyó
30.10 - - Kén-dioxid gázzal ideiglenesen tartósítva
30.90 - - Más
- Más zöldségek, zöldségkeverékek:
ex 90.90 - - Más:
- - - A „Capsicum” és a „Pimenta” nemhez tartozó növények gyümölcse
07.12 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de ezen túlmenően nem elkészítve
- Más zöldség; zöldségkeverék:
90.10 - - Fokhagyma
07.13 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva és felesen is
20.00 Csicseri borsó
40.00 Lencse
50.00 - Nagyszemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
90.00 - Más
07.14 Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya, magas keményítő- vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen vagy szárítva, egészben vagy szeletelve, labdacs formájában tömörítve is; szágóbél
08.02 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól vagy héj nélkül
08.06 Szőlő frissen vagy szárítva
08.07 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen
08.08 Alma, körte és birs frissen
- Alma
10.10 - - Almapép
- - Más
ex 10.21 - - - December 1-jétől február 29-ig
- - - - Január 1-jétől február 29-ig
ex 10.22 - - - Március 1-jétől június 30-ig
- - - - Március 1-jétől május 31-ig
- Körte és birs:
- - Körte
20.11 - - - December 1-jétől július 31-ig
20.20 - - Birs
08.09 Kajszibarack, cseresznye, őszibarack (beleértve a sima héjú őszibarackot is), szilva és kökény frissen:
- Kajszibarack
10.10 - - Január 1-jétől május 31-ig
10.20 - - Június 1-jétől december 31-ig
- Cseresznye
20.10 - - Január 1-jétől május 31-ig
ex 20.20 - - Június 1-jétől december 31-ig:
- - - December 1-jétől december 31-ig
- Őszibarack, beleértve a sima héjú őszibarackot
30.10 - - Január 1-jétől május 31-ig
- - Június 1-jétől december 31-ig
30.21 - - - Sima héjú őszibarack
30.29 - - - Egyéb őszibarack
- Szilva és kökény
- - Szilva:
40.11 - - - Január 1-jétől május 31-ig
40.12 - - - Június 1-jétől december 31-ig Éves kvóta 50 000 kg: vámmentes
08.11 Gyümölcs és dió nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
- Földieper
10.90 - - Egyéb Éves kvóta 100 000 kg, a 20.07 vtsz. alá tartozó termékek előállítására: vámmentes
- Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres
- - Egyéb:
20.91 - - - Málna A 20.07 vtsz. alá tartozó termékek előállítására: vámmentesen
08.13 Szárított gyümölcs, a 08.01-08.06 vtsz. alá tartozó kivételével; diókeverék vagy ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:
10.00 - Cseresznye
20.00 - Aszalt szilva
30.00 - Alma
- Más gyümölcs
ex 40.90 - - Egyéb:
- - - Körte és őszibarack
50.00 Diókeverék vagy ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke
08.14 Citrusfélék és a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósítóoldatban ideiglenesen tartósítva
00.90 - Egyéb
ex 12.06 Napraforgómag, törve is
- Madáreledelnek * 
12.09 Mag, gyümölcs és spóra vetési célra
- Takarmánynövény-mag, a répamag kivételével
- - Egyéb:
29.10 - - - Csillagfürt-mag állati takarmányozásra
15.06 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Nyers:
00.11 - - Pataolaj ipari célra
15.17 Margarin; étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírokból vagy olajokból, vagy ezek frakcióiból, a 15.16 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
- Egyéb:
90.20 - - Keverékek és készítmények formázott termékekhez
16.01 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségekből vagy vérből; ezekből a termékekből álló élelmiszerek Éves kvóta 150 000 kg, az importteher 30%-os csökkentésével
18.01 Kakaóbab, egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve
18.03 Kakaómassza, zsírtalanítva is
19.02 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképpen elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnochi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadara-kása) elkészítve is
ex 20.00 - Hússal töltött tészta, főzve is vagy másképpen elkészítve:
- - Legalább 20 tömegszázalék haltartalommal
20.01 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
90.50 - - A „Capsicum” nemhez tartozó gyümölcsök
20.02 Paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
20.03 Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
10.00 - Ehető gomba:
20.06 Gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)
20.08 M 20.08 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:
50.00 - Kajszibarack
70.00 - Őszibarack
- Más gyümölcs, beleértve a keverékeket is, a 2008.19 vtsz. alá tartozó keverékek kivételével:
- - Egyéb:
99.10 - - - Almapép cukor vagy más édesítőszer nélkül
20.09 *  Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
50.00 - Paradicsomlé
60.00 - Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is)
- Almalé
70.10 - - Koncentrált
70.90 - - Egyéb
- Bármilyen más egynemű gyümölcs vagy zöldséglé
ex 80.10 - - Bármilyen más egynemű gyümölcslé
- - - Kajszibaracklé
- - - Őszibaracklé
- - - Körtelé
- - - Szilvalé
- Lékeverék:
ex 90.20 - - Más gyümölcsből
- - - Kajszibarackból, őszibarackból, körtéből és szilvából
21.01 Kávé, tea vagy matétea kivonat, esszencia és koncentrátum, és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, esszenciája, koncentrátuma
- Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, esszenciája, koncentrátuma
30.10 - - Pörkölt cikória és más pótkávé és ezek kivonata
21.02 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus (a 30.02 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor
30.00 - Elkészített sütőpor
21.03 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és dara, elkészített mustár
30.00 - Mustárliszt és dara, elkészített mustár
- Egyéb:
90.10 - - Mártás alapanyag
22.02 Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő- vagy ízesítőanyag hozzáadásával és más alkoholmentes ital, a 20.09 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével
- Víz, ásványvíz és szénsavas víz cukor vagy más édesítő- vagy ízesítőanyag hozzáadásával:
10.90 - - Egyéb:
- Egyéb:
90.90 - - Egyéb
22.04 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 20.09 vtsz. alá tartozó kivételével

II. Melléklet

IMPORT MAGYARORSZÁGRA

Magyar
vámtarifaszám
Árumegnevezés Megjegyzés
1 2 3
02.03 Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva Az éves kvóta 250 000 kg, vámmentes
02.06 Szarvasmarha-félék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva Az éves kvóta 350 000 kg, vámmentes
04.05 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj Az éves kvóta 200 000 kg, vámmentes
15.17 Margarin; étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírokból vagy olajokból, vagy ezek frakcióiból, a 15.16 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével
10 007 - Margarin, a folyékony margarin kivételével Az éves kvóta 100 000 kg, az első évben 10%-os vámcsökkentéssel, a második évben 20%, s a további években 30% vámcsökkentéssel
15.19 Ipari monokarboxil zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol:
13 004 - Tallolaj zsírsav Az éves kvóta 1 000 000 kg, vámmentes
17.02 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
50 007 - Vegytiszta gyümölcscukor Vámmentes, kvóta nélkül
22.08 Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához:
- Más:
ex 90 036 - - - Vodka Az éves kvóta 25 000 liter, az első évben 10%, a második évben a jelenlegi vám további 10%-os csökkentésével

III. Melléklet

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

1. (1) A Jegyzőkönyv alkalmazása szempontjából egy termék akkor számít Finnországból, illetve Magyarországról származó terméknek, ha teljes egészében Finnországban, illetve Magyarországon került előállításra.

(2) Teljes egészében Finnországban, illetve Magyarországon előállítottnak számítanak a következők:

a) az ott betakarított növényi termékek;

b) az ott született és nevelt élő állatok;

c) az ott nevelt élő állatokból nyert termékek;

d) a kizárólag az a)-c) alpontokban meghatározott termékekből előállított áruk.

(3) Azok a csomagolóanyagok és csomagolótartályok, amelyekben a terméket elhelyezik, nem számítanak a termékhez annak megítélése szempontjából, hogy az adott termék teljes egészében előállított-e vagy sem, és nem szükséges annak megállapítása, hogy az ilyen csomagolóanyagok és csomagolótartályok származóak-e vagy sem.

2. Az 1. pontban foglaltak ellenére, azok a Finnországban, illetve Magyarországon előállított termékek, amelyek a Mellékletben szereplő lista 1. és 2. oszlopában szerepelnek és tartalmaznak nem teljes egészében ott előállított anyagokat is, Finnországról, illetve Magyarországról származó termékeknek tekintendők, ha teljesülnek a 3. oszlopban rögzített, az ilyen anyagok megmunkálására vagy feldolgozására vonatkozó feltételek.

3. (1) A Jegyzőkönyv szerinti kedvezményes elbánás csak olyan termékekre vonatkozik, amelyeket egy másik ország területén történő átszállítás nélkül, közvetlenül szállítanak Magyarországról Finnországba, illetve Finnországból Magyarországra. A Finnországból, illetve Magyarországról származó és egységes, fel nem osztott szállítmányt képező termékeket azonban át lehet szállítani Finnország vagy Magyarország területén kívüli más területeken is, szükség esetén az e területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással, feltéve, hogy az e területeken keresztüli átszállítás földrajzi okokból indokolt és az áruk a tranzit vagy a raktározás országa vámhatóságainak felügyelete alatt maradnak, hogy ezekben az országokban nem kerülnek kereskedelmi forgalomba vagy nem szállítják őket otthoni használatra és nem mennek keresztül más műveleten, mint a kirakás, az ismételt berakás, illetve a jó állapotban való megőrzést célzó bármely más művelet.

(2) A bizonyítékokat az 1. alpontban megjelölt feltételek teljesüléséről, az EFTA államok és Magyarország közötti Megállapodás B) Jegyzőkönyv 12. Cikke 6. bekezdésében foglaltak szerint, az importáló ország vámhatóságainak kell benyújtani.

4. A jelen Melléklet értelmében származó termékek Finnországba, illetve Magyarországra történő behozatala esetén a Jegyzőkönyvben foglalt engedmények alkalmazandók, ha az EFTA államok és Magyarország közötti Megállapodás B) Jegyzőkönyve rendelkezései szerint kiállított vagy elkészített EUR.1 szállítási bizonylatot vagy számlanyilatkozatot mutatnak be.

5. Az EFTA államok és Magyarország közötti Megállapodás B) Jegyzőkönyvében foglalt, a vámvisszatérítésre vagy a vámmentesítésre, a származás igazolására és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó rendelkezések a megfelelő változtatásokkal alkalmazandók. Ez azt jelenti, hogy az e rendelkezésekben szereplő, és a vámvisszatérítésre vagy a vámmentesítésre vonatkozó tilalom kizárólag az olyan anyagfajtákra alkalmazandó, amelyekre az EFTA államok és Magyarország közötti Megállapodás vonatkozik.

Melléklet

A 2. bekezdésben hivatkozott termékek listája, amelyekre a teljes egészében Magyarországon vagy Finnországban való előállítás kritériumától eltérő feltételek vonatkoznak

HR
vámtarifaszám
Az áru megnevezése A nem származó anyagokon végzett megmunkálás
vagy feldolgozás, ami származó státuszt biztosít
1 2 3
04.05 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj Előállítás, melynek során a 4. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 04.06 Sajt és túró tehéntejből Előállítás, melynek során a 4. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 15.17 Margarin, a folyékony margarin kivételével Előállítás, melynek során
- minden felhasznált anyag más vtsz. alá tartozik, mint a termék és
- a 4. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 15.19 Tallolaj zsírsavak Előállítás, melynek során minden felhasznált anyag más vtsz. alá tartozik, mint a termék
16.01 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezekből a termékekből álló élelmiszerek Előállítás, melynek során a 2. Árucsoportba tartozó összes felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 17.02 Vegytiszta gyümölcscukor Előállítás bármely vtsz. alá tartozó anyagokból, beleértve a 17.02 vtsz. alá tartozó egyéb anyagokat is
ex 18.01 Kakaóbab, egészben vagy törve, pörkölve Előállítás bármely vtsz. alá tartozó anyagból
18.03 Kakaómassza, zsírtalanítva is Előállítás, melynek során minden felhasznált anyag más vtsz. alá tartozik, mint a termék
ex 19.02 Töltött tészta több mint 20 tömegszázalék haltartalommal Előállítás, melynek során minden gabonaféle és származékai (kivéve a durumbúzát és származékait) teljes egészében előállított
ex 20.01 A „Capsicum” fajhoz tartozó gyümölcsök Előállítás, melynek során minden felhasznált gyümölcsnek teljes egészében előállítottnak kell lennie
20.02 Paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás, melynek során minden felhasznált paradicsomnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 20.03 Gomba, elkészítve vagy tartósítva Előállítás, melynek során minden felhasznált gombának teljes egészében előállítottnak kell lennie
20.06 Gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész, Előállítás, melynek során
cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) - minden felhasznált gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész teljes egészében előállított
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 20.08 Elkészített vagy tartósított kajszibarack és őszi- Előállítás, melynek során
barack; almapép, cukor vagy más édesítőszer nélkül - minden felhasznált gyümölcs, dió és más ehető növényrész teljes egészében előállított és
- a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
20.09 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöld- Előállítás, melynek során
séglé, nem erjesztve, alkoholtartalom nélkül,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is,
- minden felhasznált gyümölcs, zöldség és származékai teljes egészében előállított, és
a terméklista specifikációja szerint - a 17. Árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
ex 21.01 Pörkölt cikória és kivonatai, esszenciái és koncentrátumai Előállítás, melynek során minden felhasznált anyag más vtsz. alá tartozik, mint a termék
ex 21.02 Elkészített sütőpor Előállítás, melynek során minden felhasznált anyag más vtsz. alá tartozik, mint a termék
ex 21.03 Mustárliszt és dara, elkészített mustár; mártás alapanyag Előállítás, bármely vtsz. alá tartozó anyagból
ex 22.02 Víz, ásványvíz és szénsavas víz és más alkohol- Előállítás, melynek során
mentes italok cukor és/vagy tej, vagy tejzsír nélkül - minden felhasznált anyag más vtsz. alá tartozik, mint a termék; és
- minden felhasznált gyümölcslé (az ananász, citrom- és grapefruitlé kivételével) már származó legyen
22.04 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust a 20.09 vtsz. alá tartozó kivételével Előállítás, melynek során minden felhasznált szőlő és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 22.08 Vodka Előállítás nem a 22.07 vagy 22.08 vtsz. alá tartozó anyagokból

3. § A Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között a kereskedelem akadályainak kölcsönös megszüntetéséről szóló, 1974. május 2-án aláírt megállapodást kihirdető 1975. évi 5. törvényerejű rendelet rendelkezései a Jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően módosulnak.

4. § Ez a törvény 1994. március 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére