Időállapot: közlönyállapot (1994.III.17.)

1994. évi XIII. törvény

egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított, 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: KT) 46. §-ának (3) bekezdése alapján az Orosz Köztársasággal szembeni - 1991 végéig keletkezett és az 1992. év végi hatállyal az állam által megvásárolt - követelés egy részének törlesztéseként szállítandó haditechnikai termékek pénzügyi elszámolásáról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az orosz haditechnikai termékek - a szállítmány magyar vámkezelésének napján érvényes, a Magyar Külkereskedelmi Bank által közzétett árfolyamon átszámított - forintértéke a központi költségvetésben

a) a XXX. Nemzetközi Elszámolások fejezet 1 Kormányhitelek címe 2 Korábban nyújtott hitelek törlesztése alcímének bevételeit;

b) a XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 25 Vállalkozások költségvetési befizetései címe 3 Vám- és importbefizetések alcímének, valamint 26 Fogyasztáshoz kapcsolt adók címe 1 Általános forgalmi adó alcímének bevételeit;

c) a IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2 Magyar Honvédség címe 6 Központi intézetek, ellátó és kiszolgáló szervezetek alcíme 1 Működési költségvetés előirányzatcsoport 3 Dologi kiadások kiemelt előirányzatának kiadásait az a) és b) pontban szereplő bevételek együttes összegével növeli.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint elszámolandó bevétel és a szállítmányokat terhelő vám-, vámkezelési díj, statisztikai illeték, engedélyezési illeték, valamint import általános forgalmi adó fizetési kötelezettségek összege erejéig az állami forgóalap terhére a Pénzügyminisztérium az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kiadások fedezetére költségvetési támogatást folyósít.

(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési támogatást a Honvédelmi Minisztérium a termékek vámkezeléséhez és az okmányok rendelkezésre állásához igazodó időpontban, az (1) bekezdésben meghatározott árfolyamon igényelheti. Az igénylést és a hozzá tartozó dokumentumokat ellenjegyzésre a Központi Számvevőségi Hivatalhoz kell benyújtani.

(4) A Pénzügyminisztérium csak a Központi Számvevőségi Hivatal által ellenjegyzett támogatásigénylést teljesítheti.

(5) A Honvédelmi Minisztérium a Pénzügyminisztérium által folyósított költségvetési támogatást haladéktalanul átutalja a Magyar Honvédségnek.

(6) A Magyar Honvédség a Honvédelmi Minisztérium által átutalt költségvetési támogatásból a támogatás folyósításával egyidejűleg kifizeti az orosz haditechnikai termékek (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint számított forintértékét, és ezzel egyidejűleg teljesíti a kapcsolódó vám- és importbefizetési, valamint az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségeket.

(7) A Pénzügyminisztérium által folyósított költségvetési támogatás és a Magyar Honvédség által teljesített kiadások egyezőségét a Központi Számvevőségi Hivatal folyamatosan ellenőrzi.

2. § (1) Az Országgyűlés az orosz haditechnikai termékek pénzügyi elszámolására való felhatalmazásként a 800 millió USD tartozás ellentételeként 1993. december 31-ig beérkező első szállítmány magyar vámkezelésekori [a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról szóló, többször módosított 39/1976. (XI. 11.) PM-KkM együttes rendelet 93. §-a alapján számított] forintértékével, 69 316 448,1 millió forinttal felemeli az 1. § (1) bekezdés a) és c) pontjában megnevezett, az 1993. évi LXXII. törvény *  2., illetőleg 1. számú mellékletében szereplő előirányzatokat. Ezen túl a IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő kiemelt előirányzatának kiadását az 1. § (2) bekezdése szerinti vám-, vámkezelési díj, statisztikai illeték, engedélyezési illeték, valamint import általános forgalmi adó kötelezettségek összegével is fel kell emelni.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az orosz haditechnikai szállítások 1993. évről áthúzódó 1994. évi szállítási ütemezésének megfelelően az áruellenértékkel és a járulékos költségek elszámolásával az 1994. évi költségvetési zárszámadás során saját hatáskörben utólagosan megnövelje a IX. Honvédelmi Minisztérium, a XXX. Nemzetközi Elszámolások fejezet, illetve a XVII. Pénzügyminisztérium fejezet e törvény 1. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt előirányzatait.

3. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az első szállítmányok magyar vámkezelésétől kezdődően a központi költségvetés mindenkori megfelelő előirányzataira értelmezve kell alkalmazni.

(2) Az e törvényben foglaltak végrehajtásáról a Kormány a költségvetési zárszámadás keretében az Országgyűlésnek részletesen beszámol.


  Vissza az oldal tetejére