Időállapot: közlönyállapot (1994.III.22.)

1994. évi XV. törvény

az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosításáról * 

1. § Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 58. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A VA pénzműveleteit (szerződés alapján) a miniszter által - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - megbízott pénzintézet végzi.”

2. § A Tv. 59. §-ának a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) a vízkészletjárulék és annak késedelmes befizetése esetén megállapított késedelmi pótlék és mulasztási bírság;

b) a VA-ból nyújtott visszatérítendő támogatásokból származó befizetések, azok kamatai és késedelmi kamatai;”

3. § A Tv. 62. §-a (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A járulékfizetésre kötelezett köteles a bejelentkezésen túl a vízügyi hatóság részére nyilatkozatot adni

a) a tényleges vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról a 61. § (1)-(3) bekezdéseiben előírt határidőben, valamint a negyedéves befizetési kötelezettség körébe eső vízhasználó az éves adatokról összevontan is a tárgyévet követő hónap 31. napjáig, az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímeiről pedig a teljesítés (átutalási) bizonylatán;

b) az üzemi fogyasztók részére lekötött vízmennyiségekről a tárgyévet követő hónap 31. napjáig az e célra szolgáló adatlapon.”

4. § A Tv. 62. §-a (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vízkészletjárulék-fizetés bizonylatait a vízügyi hatóság ellenőrzi. Ha a fizetésre kötelezett a bejelentkezési, a nyilatkozattételi, a nyilvántartási, illetőleg a vízkészletjárulék- és pótlékbefizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon a vízügyi hatóságot kell érteni. Vízkészletjárulék ügyben I. fokon a területileg illetékes vízügyi igazgatóság jár el.”

5. § A Tv. 62. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az adózás rendjéről szóló - többször módosított - 1990. évi XCI. törvény 81., 82. és 83. §-aiban meghatározott, a fizetési halasztásra, a részletfizetési kedvezményre, továbbá a fizetési kötelezettség mérséklésére vonatkozó szabályok a vízkészletjárulék megfizetése tekintetében nem alkalmazhatók.”

6. § A Tv. 64. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A VA pénzeszközei a vízgazdálkodás közcélú feladatainak ellátására, ezen belül különösen a következő célokra használhatók fel:)

d) A VA bevételeinek 25%-a vízügyi állami alapfeladatok ellátásához nyújtott támogatásra; a vízügyi szolgálat átalakításához és az ennek érdekében szükséges intézkedések megtételéhez 1994. évben nyújtott legfeljebb 800 millió forint összegű egyszeri támogatásra, amelynek fedezetéül a VA kölcsönt vehet fel.”

7. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére