Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.5.)

1994. évi XXIV. törvény

a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról * 

E törvény célja, hogy útját állja a bűncselekményből származó pénzeknek a pénz- és tőkepiaci rendszeren keresztül történő tisztára mosásának.

A törvény hatálya

1. § E törvény hatálya alá tartozik:

a) az a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, amely a Magyar Köztársaság területén pénzintézeti, pénzforgalmi közvetítői, biztosítási, biztosításközvetítői, biztosítási szaktanácsadói, értékpapír-forgalmazási, játékkaszinó-működtetői vagy befektetési alapkezelési tevékenységet folytat, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár (a továbbiakban együtt: pénzügyi szolgáltató szervezet), valamint e szervezetek ügyfele,

b) a pénzügyi szolgáltató szervezet vezetője, valamint alkalmazottja.

2. § (1) A pénzügyi szolgáltató szervezet kétmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű, forintban vagy külföldi pénznemben történő készpénzbefizetéssel, illetve -kifizetéssel együttjáró ügyleti megbízást kizárólag olyan ügyféltől fogadhat el, aki az azonosságát igazoló okmányait a pénzügyi szolgáltató szervezetnek bemutatja, és akinek az azonosítását a pénzügyi szolgáltató szervezet elvégzi.

(2) Ha az ügyfél jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is el kell végezni. Nem kell az azonosítást elvégezni, ha a pénzügyi szolgáltató szervezet a jogi személyt, illetőleg más szervezetet egyéb ügylet kapcsán már azonosította.

(3) A pénzügyi szolgáltató szervezet bank- vagy pénzügyi műveletre vonatkozó megbízást csak olyan külföldi székhelyű szervezettől fogadhat el, amely a saját országa joga szerint pénzügyi szolgáltató szervezetként bejegyzett szervezet, és megbízóját megnevezi.

(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni:

a) ha az ügylet természetéből következően az átutalási megbízást a külföldi pénzügyi szolgáltató szervezet a saját nevében adja;

b) a külföldi - nem pénzügyi szolgáltató szervezet - megbízó a pénzügyi szolgáltató szervezetnél saját nevében jár el.

3. § (1) Pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén az 1. § b) pontjában meghatározott személy köteles haladéktalanul:

a) az ügyfelet a 2. §-ban meghatározott értékhatárra tekintet nélkül azonosítani, és

b) a pénzmosás gyanújáról a (2) bekezdésben megjelölt személynek bejelentést tenni.

(2) A pénzügyi szolgáltató szervezet köteles kijelölni - a szervezet sajátosságától függően - egy vagy több személyt, aki az alkalmazottaktól érkezett bejelentést az Országos Rendőr-főkapitányságnak (a továbbiakban: ORFK) haladéktalanul továbbítja.

4. § (1) A pénzügyi szolgáltató szervezet, valamint az 1. § b) pontjában és a 3. § (2) bekezdésében szereplő személy a bejelentési kötelezettség teljesítéséről, annak tartalmáról és a bejelentő személyéről - kivéve a büntetőeljárás során - harmadik személynek vagy szervezetnek tájékoztatást nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye titokban maradjon.

(2) A bejelentési kötelezettség teljesítése nem tekinthető a bank-, biztosítási vagy üzleti titok megsértésének, vagy más - akár jogszabályon, akár szerződésen alapuló adat- vagy információszolgáltatási korlátozás megsértésének.

5. § (1) A 2. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatokat, valamint a 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat a pénzügyi szolgáltató szervezet legalább tíz évig köteles nyilvántartani.

(2) Az ORFK a 3. § alapján kapott információt - a más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás esetét kivéve - kizárólag a pénzmosás elleni küzdelem céljaira használhatja fel, és az információt tartalmazó adatokat tíz évig köteles megőrizni.

6. § (1) A pénzügyi szolgáltató szervezet köteles

a) a pénzmosást lehetővé tevő, illetőleg megvalósító bank- vagy pénzügyi műveletek megakadályozása érdekében az ügyfelek azonosítását elősegítő belső ellenőrző és információs rendszert működtetni, valamint

b) gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a pénzmosás bűncselekményére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást lehetővé tevő, illetőleg megvalósító bank- vagy pénzügyi műveleteket megtanulják felismerni, és a pénzmosás gyanújára okot adó esetekben megfelelően tudjanak eljárni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség körébe tartozó feladatok teljesítésére a pénzügyi szolgáltató szervezet köteles belső szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) készíteni, melyet a pénzügyi szolgáltató szervezet fölött állami, szakmai felügyeletet gyakorló szerv hagy jóvá.

(3) A pénzügyi szolgáltató szervezet fölött állami, szakmai felügyeletet gyakorló szervek a Szabályzat kidolgozásához - az ORFK által kidolgozott, a büntetőeljárás tapasztalataira épülő ajánlások figyelembevételével - iránymutatásokat és mintaszabályzatokat bocsátanak rendelkezésre, meghatározott kikötések alkalmazását kötelezően előírhatják. Ezeket az iránymutatásokat és mintaszabályzatokat az érintettek kötelesek titkosan kezelni.

Záró rendelkezések

7. § Az e törvény hatálybalépése után megalakuló pénzügyi szolgáltató szervezet tevékenységének engedélyezéséhez a külön törvényekben megállapított feltételek mellett szükséges az is, hogy a 6. § (2) bekezdése szerinti Szabályzatát az állami, szakmai felügyeletet gyakorló szervhez jóváhagyásra az engedélykérelemmel együtt benyújtsa.

8. § (1) Ez a törvény - a (4) bekezdés kivételével - a kihirdetésétől számított hatvanadik napon lép hatályba.

(2) A pénzügyi szolgáltató szerv fölötti állami, szakmai felügyeletet gyakorló szervek a 6. § (3) bekezdésében foglalt iránymutatásokat és mintaszabályzatokat e törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül bocsátják a felügyeletük alá tartozó pénzügyi szolgáltató szervek rendelkezésére.

(3) A pénzügyi szolgáltató szervezetek a 6. § (2) bekezdés szerinti Szabályzataikat e törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül kötelesek kidolgozni, és jóváhagyás végett az állami, szakmai felügyeletüket gyakorló szervhez benyújtani. Amennyiben a pénzügyi szolgáltató szervezet e kötelezettségének nem tesz eleget, az állami, szakmai felügyeletet gyakorló szerv a pénzügyi szolgáltató szervezet tevékenységi engedélyét visszavonhatja vagy tevékenységét korlátozhatja.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a Szabályzatban kötelezően előírandó feladatok körét - e törvény kihirdetését követően - rendeletben állapítsa meg.

(5) A takarékbetétről szóló - többször módosított - 1989. évi 2. törvényerejű rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A pénzintézet számára törvény előírhatja, hogy a betét feletti rendelkezési jogosultságtól függetlenül köteles az ügyfél személyazonosságát megállapítani.”


  Vissza az oldal tetejére