Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.5.)

1994. évi XXV. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 34. § (2) bekezdésének h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az i) és j) pont számozása j) és k) pontra változik:

(Az Országos Választási Bizottság)

h) kitűzi - az országos lista jelöltjeinek bejelentésére előírt határidő lejártát követő 8 napon belül - a választás második fordulójának napját,

i) kitűzi az időközi választás első és második fordulójának napját,”

2. § A Vjt. 40. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolást a választás első és második fordulóját megelőző napon 16 óráig, a (2) bekezdésben meghatározott igazolást csak a választás első fordulóját megelőző napon 16 óráig lehet személyesen, vagy meghatalmazott útján kérni és kiadni. Az igazolást ajánlott levélben is lehet kérni, feltéve, ha az az illetékes hivatalhoz az (1) bekezdésben meghatározott esetben a választás első vagy második fordulóját megelőző 5. napon, a (2) bekezdésben meghatározott esetben az első fordulót megelőző 5. napon megérkezik. A levélben meg kell jelölni az új lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet, ahol a választópolgár szavazni kíván. A levélben kért igazolást a választópolgár számára az általa megjelölt címre tértivevénnyel kell megküldeni úgy, hogy a választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző napon megkapja.”

3. § A Vjt. 8. és 9. számú mellékletének helyébe e törvény 1. és 2. számú melléklete lép.

4. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1994. évi XXV. törvényhez

„A Vjt. 8. számú melléklete [az 52. § f) pontjához]

.................................................

Polgármesteri Hivatal

Igazolás
a választók nyilvántartásából való törlésről
és felvételről a lakóhely megváltozása miatt

I.

A választópolgár neve:

Személyazonosító jel:

Korábbi lakóhelye:

A választók nyilvántartásából nevezettet töröltem, mert lakóhelye megváltozott, ezért az ............. év hónap
........... napra kitűzött választáson csak az új lakóhelyén szavazhat.

Ezt az igazolást a választás első*, második*, mindkét fordulójára* adtam ki.

Dátum .....................................

jegyző

* A nem kívánt rész törlendő; ha a választópolgár mindkét fordulóra igazolást kér, akkor két igazolást kell részére kiadni.

II.

A választópolgár új lakcíme:

A választópolgárt a választók nyilvántartásába ........................................ sorszám alatt felvettem.

Dátum .....................................

jegyző
vagy szavazatszámláló bizottság elnöke”

2. számú melléklet az 1994. évi XXV. törvényhez

„A Vjt. 9. számú melléklete [az 52. § f) pontjához]

.................................................

Polgármesteri Hivatal

Igazolás
a választók nyilvántartásából való törlésről
és felvételről a lakóhelytől eltérő tartózkodási helyen történő szavazáshoz

I.

A választópolgár neve:

Személyazonosító jel:

Lakóhely címe:

A választópolgár nyilatkozik, hogy az ........ év ..................... hónap ......... napra kitűzött választáson
(helységnév) kíván szavazni.

A nyilatkozat alapján a választópolgárt a nyilvántartásból töröltem.

Ezt az igazolást a választás első*, második*, mindkét fordulójára* adtam ki.

Dátum .....................................

jegyző

* A nem kívánt rész törlendő; ha a választópolgár mindkét fordulóra igazolást kér, akkor két igazolást kell részére kiadni.

II.

Tartózkodási hely címe:

A polgármesteri hivatal címe:

A szavazókör sorszáma és címe:

A választópolgárt a választók nyilvántartásába ..................... sorszám alatt felvettem.

Dátum .....................................

jegyző
vagy szavazatszámláló bizottság elnöke”


  Vissza az oldal tetejére