Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.5.)

1994. évi XXVII. törvény

a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény kiegészítéséről * 

1. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkb.) a következő 4/A. és 4/B. §-okkal egészül ki.

„4/A. § (1) Ha az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM hivatal) tudomására jut, hogy a földkiadó bizottság feladatai ellátását a törvényben meghatározott határidőben nem kezdi meg, vagy nem e törvény rendelkezései szerint jár el, illetőleg bármely más okból nem működik, haladéktalanul a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívását kezdeményezi az önkormányzat jegyzőjénél.

(2) Az önkormányzat jegyzője a részarány-földtulajdonosok közgyűlését az FM hivatal megkeresésétől számított 15 napon belül a 3. §-ban meghatározott módon összehívja. Az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Határozatait szótöbbséggel hozza.

(3) A (2) bekezdés szerinti közgyűlés

a) a működőképtelenség megállapítása esetén megszünteti a földkiadó bizottságot, és

b) új földkiadó bizottságot választ, vagy amennyiben ez eredménytelen,

c) felkéri az FM hivatalt a részarány-földtulajdonnak megfelelő föld kiadásával, illetőleg helyének meghatározásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

4/B. § (1) A földkiadó bizottság megszűnik, ha

a) illetékességi területén a részarány-földtulajdonnak megfelelő föld kiadása, illetőleg helyének meghatározása befejeződött, vagy

b) működésképtelensége miatt a 4/A. § (2) bekezdése szerinti közgyűlés a megszűnését határozattal megállapítja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti határozatot közölni kell az FM hivatallal. Az önkormányzat jegyzője a határozatról és annak az (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezményeiről a helyben szokásos módon, hirdetmény útján értesíti a részarány-földtulajdonosokat.

(3) A földkiadó bizottság megszűnését megállapító határozat bírósági felülvizsgálatának helye nincs.

(4) A földkiadó bizottság működésképtelen, ha feladatai ellátását a törvényben megállapított határidőben vagy újraválasztásától számított 30 napon belül nem kezdi meg, vagy feladatainak ellátását 30 napot meghaladóan szünetelteti, illetőleg nem e törvény rendelkezései szerint járt el.

(5) A 4/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a részarány-földtulajdonnak megfelelő föld kiadásával, illetőleg helyének meghatározásával kapcsolatos törvényben meghatározott feladatokat az FM hivatal látja el, azzal az eltéréssel, hogy az FM hivatal eljárásában egyezségi kísérletnek helye nincs. Azokban a kérdésekben, amelyekben a törvény egyezségkötés megkísérlését írja elő, az FM hivatal minden esetben nyilvános sorsolással dönt. Az érintett tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelőzően egyezséget köthetnek.

(6) Az FM hivatal a közgyűlés felkérése, illetőleg az (1) bekezdés b) pontja szerinti határozat kézhezvételét követően haladéktalanul megkezdi a földkiadást és egy éven belül végrehajtja.”

2. § Az Fkb. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § Az FM hivatalnak az e törvény rendelkezései szerint első fokon hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést a fővárosi földművelésügyi hivatal bírálja el. Ha a fővárosi földművelésügyi hivatal jár el első fokon, akkor a fellebbezést felettes szerve bírálja el.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az Fkb. 3. §-a alapján megválasztott földkiadó bizottság a működését - az Fkb. 13. §-ának (8) bekezdésében meghatározott esetet kivéve - e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles megkezdeni. E határidő elmulasztása esetén az FM hivatal az Fkb. 4/A. §-ának (1) bekezdése szerinti intézkedést kezdeményezi az Fkb. 3. § (1) bekezdés szerinti önkormányzat jegyzőjénél.

(3) Ha a részarány-földtulajdonosok közgyűlését az önkormányzat jegyzője szabályszerűen összehívta, de a földkiadó bizottság megválasztására nem került sor, e törvény alapján az FM hivatal hatáskörébe tartozik az Fkb. 4/B. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Erről a tényről az Fkb. 3. § (1) bekezdés szerinti önkormányzat jegyzője e törvény hatálybalépésétől számított 15 napon belül értesíti az FM hivatalt.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben az FM hivatal - az Fkb. 13. §-ának (8) bekezdése szerinti esetet kivéve - haladéktalanul megkezdi a részaránytulajdonnak megfelelő föld kiadásával, illetőleg helyének meghatározásával kapcsolatos feladatok végrehajtását. Ebben az esetben az Fkb. 5. § (1) bekezdésében meghatározott határidőt e törvény hatálybalépésének napjától kell számítani.

(5) Ha a részarány-földtulajdonnak megfelelő föld kiadásával, illetőleg helyének meghatározásával kapcsolatos feladatokat az FM hivatal látja el, akkor a földkiadás végrehajtásával kapcsolatos külön jogszabályban a földkiadó bizottság részére meghatározott működési költségeket az FM hivatal költségvetésében kell biztosítani. Az FM hivatalnál keletkező többletfeladat ellátásával kapcsolatos egyéb költségeket (pl. bér, társadalombiztosítási járulék stb.) a költségvetés általános tartaléka terhére kell biztosítani.


  Vissza az oldal tetejére