Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.20.)

1994. évi XXXVI. törvény

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról * 

1. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) a következő 41. §-sal egészül ki:

„41. § A 39. § (5) bekezdésében említett külön törvény hatálybalépését megelőzően a 39. § (1) bekezdése szerinti életkort betöltött személyek - választásuk szerint - az 1994. december 31-i feltételek mellett is jogosultak öregségi nyugdíjra.”

2. § (1) A T. 103/A. § (3) bekezdése a következő 13. ponttal egészül ki:

„13. a jogszabályban meghatározott mértékű, továbbá a pályakezdő részére adott - feltételhez kötött - letelepedési támogatás, külön jogszabály alapján adott önálló életkezdési támogatás, továbbá a sorkatonai szolgálatra bevonult segélye,”

(2) A T. 103/A. § (3) bekezdésének 3. pontja hatályát veszti. A 2. § rendelkezéseit 1994. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a 40/A. § bevezető mondatában az „Annak a nőnek, aki legkésőbb 1994. december 31-ig” szövegrész helyébe a „A 39. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépéséig” szövegrész lép.

(3) A T. 48., 52. és 62. §-ainak alkalmazásánál a T. 39. § (5) bekezdésében előírt törvény hatálybalépéséig a T. 39. § (1) bekezdés szerinti életkort kell érteni.


  Vissza az oldal tetejére