Időállapot: közlönyállapot (1994.IV.20.)

1994. évi XXXVIII. törvény

az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény (a továbbiakban: Étv.) egyes rendelkezéseinek módosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § Az Étv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § (1) Ha az építményt (építményrészt) építési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon építették meg, az építésügyi hatóság - kizárólag a műemlékek kivételével - az építményre (építményrészre) - kérelemre - fennmaradási engedélyt csak akkor adhat, ha az elvégzett építési munkára az építési engedély utólagos megadásának feltételei - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - fennállnak vagy megteremthetők, illetve az építmény (építményrész) átalakítással szabályossá tehető. Az építésügyi hatóság az építtetőt - kérelem hiányában - a fennmaradási engedély megkérésére kötelezheti, vagy az eljárást hivatalból is lefolytathatja.

(2) A fennmaradási engedély meghatározott időre szóló, visszavonásig érvényes vagy végleges jellegű lehet. A meghatározott idő eltelte, illetőleg az engedély visszavonása után az építményt az engedélyesnek kártalanítási igény nélkül le kell bontania. E kötelezettség nem teljesítése esetén az építésügyi hatóság a lebontást elrendelheti.

(3) Ha az építési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon megépített építményre (építményrészre) fennmaradási engedély nem adható, az építésügyi hatóság a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését rendeli el. Amennyiben ez műszakilag nem lehetséges, vagy a kötelezett a munkálatok elvégzését nem vállalja az építmény (építményrész) lebontását kell elrendelni.

(4) Az építésügyi hatóság az (1)-(3) bekezdés alapján az építési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végzett építkezés tudomására jutásától számított egy éven belül, legkésőbb azonban az építmény használatbavételétől számított tíz éven belül intézkedhet. Új eljárás lefolytatása esetén az egyéves határidő kezdetét az új eljárás lefolytatását elrendelő jogerős határozat keltétől kell számítani.”

2. § (1) E törvény 1994. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után építési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon épített építmények (építményrészek) esetében kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Étv. végrehajtása tárgyában kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 18/A. §-a hatályát veszti.

(3) Az 1994. július 1. napja előtt megkezdett építési engedély nélküli vagy engedélytől eltérő módon végzett építkezések tekintetében, valamint a folyamatban levő ügyekben az Étv., valamint a Vhr. korábban hatályban volt rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.


  Vissza az oldal tetejére