Időállapot: közlönyállapot (1994.V.7.)

1994. évi L. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről * 

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi működési költségvetéseinek meghatározása céljából a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 3. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, az AT. 10. §-a (6) bekezdésének megfelelően a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény (a továbbiakban: KT.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A KT. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdésben meghatározott előirányzatból

a) 5430 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg, mely tartalmazza az ezen igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulék bevallási, befizetési kötelezettség teljesítésének és az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátásának szakellenőrzése) végzéséhez szükséges - arányos részében az E. Alapból biztosított - kiadásokat;

b) 2121 millió forint - a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg.”

2. § A KT. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az E. Alap 1994. évi költségvetését 341.801 millió forint bevételi, 341.801 millió forint kiadási előirányzattal, 0 egyenleggel állapítja meg.”

3. § A KT. 6. §-a a következő (9)-(11) bekezdésekkel egészül ki:

„(9) Az egészségügy területén 1994-ben végrehajtandó bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés 5.400 millió forintot biztosít.

(10) Ha az E. Alapban az 1994. évi költségvetés végrehajtásánál szufficit keletkezik, e szufficit összegét, de legfeljebb a (9) bekezdés szerinti összeget a központi költségvetésbe be kell fizetni. Az átutalás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépését követő 15. napon belül esedékes.

(11) A (9) bekezdés szerinti összeg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 3. §-a (3) bekezdésének alkalmazásánál az E. Alap bevételeként nem vehető figyelembe.”

4. § A KT. 7. §-a (1)-(2) bekezdéseinek a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A gyógyító-megelőző ellátásoknak az AT. 5. §-a (1) bekezdésében megjelölt feladataira fordítható kiadások előirányzata - felújítások, beruházások nélkül - 169.880 millió forint. Az előirányzatnak az 1993. évi előirányzatból történő levezetését a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat 22.400 millió forintot tartalmaz az 1993. évi bérpolitikai intézkedés, az illetményeknek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: KJT.) rendelkezései szerinti illetményszintekre történő emelése, továbbá a KJT. 75. §-a alapján megállapított illetménypótlékok fedezetére. A fedezet összegéből 17.000 millió forint az E. Alapból e célra biztosítható összeg, 5.400 millió forint a 6. § (9) bekezdésében említett, a bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés által biztosított összeg. A KJT. illetményszintekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása során a következők szerint kell eljárni:

a) A KJT. végrehajtásához kapcsolódó többletkiadás az E. Alapból finanszírozott körben a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 72. §-ának (5) bekezdése szerinti szempontok figyelembevételével kerül megállapításra.

b) A többletkiadás elosztása a teljesítmény szerinti finanszírozásához illeszkedve, az egyes ellátási formák tekintetében elfogadott finanszírozási technikát követve, a következő módszerrel történik:

- a háziorvosi szolgálat területén a fix-összegű térítés növelésével,

- a feladatfinanszírozás körébe tartozó feladatoknál a bázis előirányzat módosításával,

- a járóbeteg-szakellátásnál a bázis előirányzat emelésével,

- a fekvőbeteg-ellátásban a saját érték korrekciójával.

A háziorvosi szolgálatnál a fix-összegű térítés növelésének mértéke átlagos értéken kerül megállapításra. A háziorvosi ellátásra elkülönített előirányzat maximum 1%-áig - a kormányrendeletben meghatározott módon - elkülönített alapot kell képezni, mely a teljesítményarányos finanszírozás miatt szélsőséges finanszírozási helyzetbe került területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxisok bevételének kiegészítésére szolgál.”

5. § A KT. 7. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Az Egészségbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 9138 millió forint tartalmazza az igazgatási szerveknél ellátott közös érdekeltségű feladatok (járulékelszámolási, nyilvántartási, végrehajtási-behajtási, valamint az ezekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok) végzéséhez szükséges - arányos részében a Ny. Alapból biztosított - kiadásokat, amely a (14) bekezdésben meghatározott előirányzat, valamint a 3. § (7) bekezdése szerinti kölcsönös hozzájárulásokkal összefüggésben az ott megjelölt 2121 millió forint együttes összege.”

6. § (1) A KT. 3. számú melléklete a következőkkel egészül ki a bevételek címszó alatt:

„13. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás


--5.400
Bevételek összesen: 235.776 274.216 341.801”

(2) A KT. 3. számú melléklete a következők szerint módosul a kiadások címszó alatt:

„1. Természetbeni ellátások 156.203 185.371 231.180
- gyógyító-megelőző ellátások
112.123

131.971

169.880
Kiadások összesen: 257.511 305.607 341.801”

(3) A KT. 5. számú melléklete a következők szerint módosul:

„1994. évi előirányzat: 169.880”

(4) A KT. 6. számú mellékletének IV. Feladat finanszírozás kassza 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. Egyéb
- új beruházás, rekonstrukciós előrehozás
23

23
- rekonstrukció miatti kiesés 19 21
- E raktár 29 31
Kasszák összesen 124.922 158.080
Célelőirányzatok 4.678 6.400
- gyógyfürdő-szolgáltatás 990 -
- szolidaritási járulék 3.288 4.008
- prevenciós programok 400 -
- egészségi kockázatkezelő szolgáltatások
-

1.817
- ifjúsági és szabadidősport - 200
A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport és Egészséges Életmódért Alapítványnak nyújtott támogatás
- alkoholizmus primer prevenció
-

30
- egészségügyi intézmények egészségmegőrző mentalhigiénés programjai

-


200
- otthoni ápolás - 145
Összesen: 129.600 169.880”

(5) A KT. 8. számú mellékletének BEVÉTELEK címszó alatti felsorolása a következő 12. sorszámú tétellel egészül ki, egyidejűleg a Bevételek összesen megnevezésű sor a következők szerint módosul:

„12. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás:-
-
5.400
Bevételek összesen: 516.342 592.204 713.750”

(6) A KT. 8. számú mellékletének KIADÁSOK címszó alatti felsorolásban az 5. sorszámú, Gyógyító-megelőző ellátások megnevezésű sor, valamint a Kiadások összesen megnevezésű sor a következők szerint módosul:

„5. Gyógyító-megelőző ellátások 112.123 131.971 169.880”
„Kiadások összesen: 547.694 645.320 712.908”

7. § A KT. a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél, az Egészségbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél felhasználható működési kiadásokat, illetve bevételeket cím, alcím, előirányzatcsoport és kiemelt előirányzatok szerint részletező 11. és 12. számú mellékletekkel egészül ki az e törvény 1. és 2. számú mellékletei szerint.

8. § Az AT. 1993. évben hatályos 3. §-a (2) bekezdésének utolsó mondatában foglalt rendelkezést 188 millió forint összegig az 1993. évi zárszámadás során nem kell alkalmazni. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ezt az összeget 1994-ben felhasználhatja az 1993. évi működési költségvetésben egyszeri feladatokra előirányzott keret terhére.

9. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből finanszírozott 5.400 millió forintot a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló CXI. törvény 4. § (1) bekezdésében előirányzott általános tartalék ez év második felében felhasználható kerete terhére biztosítsa.

(2) Az Országgyűlés felkéri az Egészségbiztosítási Önkormányzatot, hogy - a Kormánnyal egyetértésben - a KT. 5. és 6. számú mellékletében szereplő előirányzatokat az 1994. évi bérintézkedések végrehajtásához szükséges mértékben átcsoportosítsa.

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az AT. 18-20. §-a, 21. §-ának (1), (2) és (6) bekezdése, 22. §-ának (3) és (5) bekezdése, 23. §-a és 30. §-a; valamint a KT. 30. §-ának (4) bekezdéséből az „Az ügyeleti tevékenység” és az „és a fogászati ellátás” szövegrész, továbbá az AT. 31. §-ának (1) bekezdésében a 21-30. §-okra történő hivatkozás 21-29. §-ra változik. A KT. 30. §-a (7) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti, a KT. 7. §-ának (12) bekezdésében a (2)-(11) bekezdésekre történő hivatkozás (3)-(11) bekezdésekre változik.

(2) Az AT. 10. §-a (7) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 10. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A biztosítási önkormányzat a működési költségvetés előirányzatán belül meghatározza a működéssel összefüggő béralapot és érdekeltségi rendszert, a felújítási, beruházási és egyéb dologi pénzeszközöket.

(8) A biztosítási önkormányzat - az (1)-(7) bekezdések rendelkezéseinek keretei között - dönthet a működési költségvetés címei, alcímei, előirányzatcsoportjai és kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról, valamint a törvényi rendelkezések értelmében működési célra felhasználható, az előirányzaton felül képződő bevételek felhasználásáról.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 55-59. §-ai, valamint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 2. számú mellékletének 13. pontja azzal, hogy az 1993. évben állami vagyon utáni részesedés fizetésére kötelezettek 1994. május 31-ig tesznek bevallást. Az 1993. évi kötelezettségek vagy 1993. évben befizetett előleg és a tényleges adatok alapján megállapított kötelezettség különbözetét ezzel egyidejűleg megfizetik, illetve visszaigénylik.

1. számú melléklet az 1994. évi L. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése (millió forintban)cím-


alcím
elő-
irány-
zat
ki-
emelt
elő-


címnév


alcím
elő-
irány-
zat

Kiadások


1994. évi
szám szám cso-
port-
szám
irány-
zat
szám
név cso-
port-
név

kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat
1 Működési kiadások
1 Béralap 7
2 Társadalombiztosítási járulék 11
3 Dologi kiadások 53
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
1 Működési kiadások
1 Béralap 133
2 Társadalombiztosítási járulék 59
3 Dologi kiadások 332
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok
1 Működési kiadások
1 Béralap 926
2 Társadalombiztosítási járulék 432
3 Dologi kiadások 693
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
1 Működési kiadások
1 Béralap 464
2 Társadalombiztosítási járulék 218
3 Dologi kiadások 458
9 Központosított előirányzatok
1 Központosított intézményi előirányzatok
1 Működési kiadások
1 Béralap 37
2 Társadalombiztosítási járulék 16
3 Dologi kiadások 133
2 Felújítások 232
3 Beruházások
1 Épületvásárlások 400
2 Gép-, eszközbeszerzés 51
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok
1 Informatikai fejlesztések 500
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 125
3 Épületvásárlással összefüggő működési kiadások, egyszeri ráfordítások tart.
150
3 Nettó hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap által végzett, Nyugdíjbiztosítási Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz
2 121
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 7 551

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése (millió forintban)cím-


alcím
elő-
irány-
zat
ki-
emelt
elő-


címnév


alcím
elő-
irány-
zat

Bevételek


1994. évi
szám szám cso-
port-
szám
irány-
zat
szám
név cso-
port-
név

kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Központosított előirányzatok
1 Működési bevételek 48
2 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételeiből működésre fordított bevétele
7 433
3 A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése
70
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 7 551

2. számú melléklet az 1994. évi L. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

adatok millió Ft-bancím-


alcím
elő-
irány-
zat
ki-
emelt
elő-


címnév


alcím
elő-
irány-
zat

Kiadások


1994. évi
szám szám cso-
port-
szám
irány-
zat
szám
név cso-
port-
név

kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 1 706
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 95
1 Működési kiadások 95
1 Béralap 8
2 Társadalombiztosítási járulék 12
3 Dologi kiadások 75
2 Felújítások
3 Beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 611
1 Működési kiadások 1 611
1 Béralap 609
2 Társadalombiztosítási járulék 300
3 Dologi kiadások 702
2 Felújítások
3 Beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 4 758
1 Működési kiadások 4707 * 
1 Béralap 2 322
2 Társadalombiztosítási járulék 1 187
3 Dologi kiadások 1198 * 
2 Felújítások
3 Beruházások 51
1 Egyéb intézményi beruházások 51
3 Országos Orvosszakértői Intézet 570
1 Működési kiadások 570
1 Béralap 330
2 Társadalombiztosítási járulék 168
3 Dologi kiadások 72
2 Felújítások
3 Beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások
9 Központosított előirányzatok 2 104
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 429
1 Működési kiadások 300
1 Béralap 100
2 Társadalombiztosítási járulék 51
3 Dologi kiadások 149
2 Felújítás 216
3 Beruházások 913
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 675
Informatikai fejlesztés 550
1 Működési kiadások 48
1 Béralap 32
2 Társadalombiztosítási járulék 16
3 Dologi kiadások
2 Felújítás
3 Beruházások 502
Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi költségek 125
1 Működési kiadások 125
1 Béralap 10
2 Társadalombiztosítási járulék 5
3 Dologi kiadások 110
2 Felújítás
3 Beruházások
Egészségbiztosítási Alap működési kiadásai összesen 9 138


cím


alcím
elő-
irány-
zat
ki-
emelt
elő-


címnév


alcím
elő-
irány-
zat

Bevételek


1994. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat
szám
név cso-
port-
név

kiemelt előirányzat neve
előirányzat
9 Központosított előirányzatok 9 138
1 Működési költségvetés
1 Működési ár- és díjbevétel 82
2 Családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel
630
2 Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 6 305
3 Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz 2 121
Egészségbiztosítási Alap működési bevételei összesen 9 138

  Vissza az oldal tetejére