Időállapot: közlönyállapot (1994.XI.10.)

1994. évi LXVII. törvény

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, módosított 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, módosított 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzatok címzett támogatást igényelhetnek a kiemelt fontosságú - a céltámogatási körben nem támogatható - vízgazdálkodási, egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások megvalósítására.”

„(3) Az önkormányzatnak a beruházási koncepcióját egyeztetni kell a szakminisztérium szakmai programjával. A címzett támogatás iránti önkormányzati igényt a szakminisztérium véleményezi.”

2. § A Cct. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Céltámogatás az e törvény mellékleteiben meghatározott céloknak és feltételeknek megfelelő beruházások megvalósításához igényelhető.”

3. § A Cct. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi, a feltételeknek megfelelően benyújtott új igényre, akkor - a Kormány javaslatára - az Országgyűlés az éves költségvetési törvényben - a szennyvízelvezetés és -tisztítás céljainál vízgazdálkodási szempontokra alapozva - rangsorolja a támogatandó célokat. Az éves támogatási keret felosztásakor a jogosultságot meghatározó szabályt a rangsorolt és csak részben kielégíthető utolsó célnál e törvény 2. számú melléklete határozza meg. Az adott évben ki nem elégíthető igények érvényüket veszítik.”

4. § A Cct. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Címzett és céltámogatásban (a továbbiakban: központi támogatás) még nem részesült, folyamatban lévő beruházáshoz központi támogatás a még hátralévő beruházási összeghez igényelhető.

(2) A központi támogatás a jogosultság kihirdetését követően teljesítendő kifizetésekhez vehető igénybe.”

5. § A Cct. 14. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, és számozása (4) bekezdésre változik:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, valamint, ha az önkormányzat a központi támogatásban részesülő beruházás megvalósításától eláll, vagy a központi támogatást a beruházáshoz csak részben használta fel, a felszabaduló központi támogatásról le kell mondania. A lemondásról - a képviselő-testületi határozat megküldésével - a Belügyminisztériumot haladéktalanul értesíteni kell.

(4) A központi támogatással megkezdett, de be nem fejezett beruházás esetén - függetlenül a központi támogatás felhasználásának mértékétől - az önkormányzat ugyanazon műszaki tartalmú beruházáshoz nem nyújthat be új céltámogatási igényt.”

6. § A Cct. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központi támogatást az önkormányzatnak vissza kell fizetni az állami költségvetésbe, ha a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont - kivéve a víziközmű-beruházások üzemeltetői vagyonrészét - a beruházás időtartama alatt vagy az azt követő tíz éven belül nem helyi önkormányzat részére elidegeníti - ide nem értve a (2) bekezdésben foglaltakat -, illetve a beruházási céltól eltérően hasznosítja.

(2) A központi támogatással megvalósuló közműberuházások - amelyet az önkormányzat tárgyi eszközként aktivált - csak olyan gazdasági társaság vagy közhasznú társaság tulajdonába kerülhetnek, amelyet kizárólag az érintett önkormányzat, illetőleg önkormányzatok, vagy kizárólag önkormányzatok és az állam alapítottak.”

7. § A Cct. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, új (2) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés (3) bekezdésre módosul:

„(1) A központi támogatással megvalósított létesítmények és fejlesztések működtetéséről az önkormányzat - egészségügyi beruházás esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közösen - gondoskodik.

(2) Egészségügyi beruházás esetén be kell szerezni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár előzetes nyilatkozatát a működtetés finanszírozásának vállalásáról.”

8. § A Cct. 23. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Kivitelezés kezdése: az építési napló megnyitásának időpontja; egészségügyi gép-műszer beszerzésénél a megrendelés elküldésének időpontja.”

9. § A Cct. 23. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

„m) Beruházás: a felújítási munka kivételével a számviteli törvényben, illetve a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendelet szerint meghatározott tevékenység.”

10. § A Cct. az e törvény mellékletét képező új 2. számú melléklettel egészül ki, egyidejűleg az eredeti melléklet az 1. sorszámot kapja.

11. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba; ezzel egyidejűleg a Cct. 4. §-ának (3) bekezdése és a 17. § (3) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

E törvény rendelkezéseit a központi támogatással már folyamatban lévő, valamint az 1995. évben központi támogatással megkezdődő beruházásokra is alkalmazni kell.

(2) E törvény - a Cct. 1. § (1) és (3) bekezdését, 4. §-ának (1) bekezdését, 8. §-ának (3) bekezdését módosító - 1-3. §-ainak, a Cct. 23. § m) pontját megállapító 9. §-ának, valamint a Cct.-t 2. számú melléklettel kiegészítő mellékletének rendelkezéseit az 1996. évi új igénybejelentéseknél kell alkalmazni.

(3) Az 1996. évi új céltámogatási igények - kivéve a szociális alapon juttatandó bérlakás építésére vonatkozóak - e törvény hatálybalépésének időpontjától nyújthatók be.

(4) A szociális alapon juttatandó bérlakás építéséhez a céltámogatás igénybevételi feltételeiről és az igények benyújtásának határidejéről külön törvény rendelkezik.

Melléklet az 1994. évi LXVII. törvényhez

„(2. számú melléklet az 1992. évi LXXXIX. törvényhez)

Támogatható célok 1996. évre

Sorszám Támogatható cél Igénybevétel feltételei
I. Vízgazdálkodás 1. Az ivóvízellátással, szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos támogatás az állandó népesség ellátására igényelhető.
2. Nem igényelhető támogatás a meglévő létesítmény rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő, valamint az üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási munkákhoz.
I.1. Ivóvízminőség javítása
Új vízbázis létesítésével, meglévő vízbázis bekapcsolásával vagy vízkezelési technológia alkalmazásával*
Támogatást igényelhet minden olyan helyi önkormányzat, ahol a szolgáltatott víz minősége az ÁNTSZ-vizsgálat alapján egyes komponensekben nem felel meg az érvényben lévő ivóvízszabályban előírt tűrhető határértékeknek.
A támogatás mértéke: 40%.
I.2. Szennyvízelvezetés és tisztítás.
Megjegyzés: Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi jogos, a I.2.1., I.2.2. és I.2.3. célokra benyújtott igényre, akkor a következő prioritási csoportok növekvő sorszáma, és ezen belül - az igénybenyújtás határidejét megelőző év január 1-jei KSH adat alapján - a biológiai és kémiai szempontból nem az előírásoknak megfelelően tisztított szennyvíz-mennyiség csökkenő mértéke szerint történik az igények sorrendjének megállapítása.
I. Sérülékeny környezetű vízbázisok területén lévő települések.
I/1. Fokozottan érzékeny, üzemelő vízbázisok területén lévő települések (karszt, parti szűrésű, jelentős talajvíz).
I/2. Fokozottan érzékeny vízkészletek területén lévő települések (nyílt karszt, Szigetköz térsége, felszíni ivóvíztározók, Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó).
I/3. Kijelölt távlati vízbázisok területén lévő települések.
I/4. Kevésbé érzékeny üzemelő vízbázisok területén lévő települések (rétegvizek).
I/5. Egyéb sérülékeny régiók területén lévő települések.
II. Tartósan magas talajvízállású vízellátási területeken levő települések.
III. Nem ivóvíz felhasználást szolgáló tavak, tározók, holtágak védelmi területén lévő települések.
IV. Egyéb területeken lévő települések.
I.2.1. Szennyvíztisztító telep építése Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat, kivéve a 2000 fő alatti állandó népességű települési önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai és Budapest Főváros Önkormányzata. A 2000 fő alatti, állandó népességű települések önkormányzatai csak társulással - közös, vízügyi hatóság által engedélyezett beruházáshoz - igényelhetnek támogatást, ha a társult önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fő feletti. Azoknak a helyi önkormányzatoknak - amelyek területén olyan természetes, illetve jogi személyek vannak, akik ipari tevékenységük folytán csatornabírságolás hatálya alá eső szennyvizet bocsátanak ki a közcsatorna-hálózatba - igazolniuk kell, hogy megtették azokat a hatósági intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a szennyvíztisztító telep üzembe helyezését követően az ipari előtisztító által kibocsátott szennyvíz minősége nem haladja meg a csatornabírságról szóló jogszabályban szereplő, a közcsatornát károsító anyagokra előírt határértékeket. A támogatás mértéke: 40%.
I.2.2. Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztító telep építése Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat, kivéve a 2000 fő alatti, állandó népességű települési önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai és Budapest Főváros Önkormányzata. A 2000 fő alatti állandó népességű települések önkormányzatai csak társulással - közös, vízügyi hatóság által engedélyezett beruházáshoz - igényelhetnek támogatást, ha a társult önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fő feletti.
További feltételek:
a) az önkormányzat központi belterületére kiterjedő közműves ivóvízellátás biztosított,
b) a létesítendő tisztítótelep a későbbiek során kiépítendő közcsatorna-hálózathoz csatlakoztatható, és a szennyvíz tisztítására alkalmassá tehető.
A felsorolt feltételek együttes fennállása esetén a támogatás mértéke: 40%.
I.2.3. Szennyvízcsatorna-hálózat építése Támogatást igényelhet minden települési önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózattal még nem rendelkező területek ellátásához.
A támogatás mértéke: 30%.
II. Oktatás
II.1. Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanteremépítés* Támogatást igényelhetnek a nemzetiségi oktatást ellátó helyi önkormányzatok.
A támogatás mértéke: 30%.
II.2. Életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása* Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat - építésügyi szakértői jogosultsággal rendelkező, illetőleg igazságügyi műszaki szakértő véleménye alapján - az I. fokú építési hatóság által életveszélyessé nyilvánított tantermek kiváltásához.
A támogatás mértéke: 40%.
II.3. Általános iskolai tanteremfejlesztés* Támogatást igényelhetnek az e célra társult községi önkormányzatok, amennyiben a tankötelezettség a községekben együttesen meglévő iskolai tantermekben nem teljesíthető, és a társulási megállapodás legalább ötéves időtartamra vonatkozik.
A támogatás mértéke: 30%.
III. Egészségügy
Működő kórházak és szakrendelők (beleértve az önálló fogászati rendelést is) gép-műszer beszerzései** Támogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok 1 millió Ft egyedi értéken felüli és egy éven túl elhasználódó egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez a következő szakterületek számára:
- fogászat,
- hagyományos röntgen-diagnosztika,
- kórházi központi klinikai laboratóriumok,
- anaesthesiológiai és intenzív therápia,
- sterilizálás és fertőtlenítés.
A támogatás mértéke: 30%.
IV. Építőipar
Szociális alapon juttatandó bérlakás építése A támogatás mértékét és az igénybevétel feltételeit külön törvény állapítja meg.
V. Hulladékgazdálkodás
Települési szilárdhulladék-lerakó építése** Támogatást igényelhetnek térségi szilárdhulladék-lerakó létesítéséhez azok a települési önkormányzatok, ahol húsz kilométeres körzetben nincs a műszaki követelményeknek megfelelő fogadóképes lerakó, vagy a településeken az állandó népesség együttesen meghaladja a 10 000 főt, továbbá:
a) olyan hulladéklerakóval rendelkeznek, amely(ek) legalább egyike sérülékeny vízbázist veszélyeztet (vagyis az I.2. pontban a I. prioritási csoportban felsorolt települések közé tartozik), vagy
b) ahol a meglévő lerakó az emberi egészségre ártalmas és felszámolását hatósági felszólítás írja elő.
A támogatás mértéke: 30%.”

Megjegyzés:

* Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi jogos, benyújtott önkormányzati igényre, akkor az igények kielégítése az önkormányzatok állandó népességszám szerinti növekvő sorrendjében történik.

** Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi jogos, benyújtott önkormányzati igényre, akkor az igények kielégítése az önkormányzatok állandó népességszám szerinti csökkenő sorrendjében történik.


  Vissza az oldal tetejére