Időállapot: közlönyállapot (1994.XI.28.)

1994. évi LXXII. törvény

a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény módosításáról * 

1. § A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 46/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„46/A. § (1) Eredeti képzőművészeti és iparművészeti alkotás tulajdonjogának kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] közreműködésével történő átruházásakor szerzői díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában eredeti képzőművészeti és iparművészeti alkotásnak minősül a festmény, a rajz, a sorszámmal és a szerző kézjegyével ellátott sokszorosított képgrafika és iparművészeti alkotás, valamint a szobrászati alkotás és a gobelin.

(3) A szerzői díj a vevőt terheli; mértéke az általános forgalmi adót nem tartalmazó vételár öt százaléka. A díj beszedéséért és átutalásáért a kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet felel.

(4) A múzeum és a muzeális közgyűjtemény mentes a díjfizetési kötelezettség alól.

(5) A szerzői díjat a művelődési és közoktatási miniszter által kijelölt szerv számára, a miniszter által meghatározott időközönként kell átutalni. A kijelölt szerv a hozzá befolyt szerzői díjat az alkotás szerzőjének vagy jogutódjának fizeti ki.”

2. § Az Szjt. a következő XIV. fejezettel (54/A. §-sal) egészül ki, és a jelenlegi XIV. fejezet számozása XV. fejezetre változik:

„XIV. fejezet

Járulékfizetés a védelmi idő eltelte után

54/A. § (1) A szerzői vagyoni jogok védelmi idejének eltelte után az eredeti képzőművészeti és iparművészeti alkotás tulajdonjogának kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet közreműködésével történő átruházásakor járulékot kell fizetni.

(2) Az eredeti képzőművészeti és iparművészeti alkotások körének meghatározására, a járulék kötelezettjére, mértékére, beszedésére, átutalására és a járulék alóli mentességre megfelelően alkalmazni kell a 46/A. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel, hogy a művelődési és közoktatási miniszter által kijelölt szerv a hozzá átutalt járulékot az alkotói tevékenység támogatására és az alkotóművészek szociális céljaira használja fel. * 

3. § Ez a törvény 1995. január 1-jén lép hatályba; egyidejűleg az Szjt. 15/A. §-a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére