Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.2.)

1994. évi LXXVIII. törvény

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról * 

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A Tv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagból - köztük az elnökből és helyettes elnökből - álló testület.”

2. § A Tv. 30. § (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A teljes ülés akkor határozatképes, ha azon legalább az Alkotmánybíróság nyolc tagja, köztük az elnök vagy akadályoztatása esetén a helyettes elnök jelen van.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a Tv. 6. §-ából a „továbbá a pártokhoz nem tartozó képviselők által jelölt képviselőből” szövegrész hatályát veszti.

(2) A Tv. 56. §-ában az „öt” szövegrész helyébe az „egy” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére